Блоги → Перегляд

Презентація з світоглядності. Приклад для Клеця. Вчитель повинен вчитись...

Понеділок, 15:53, 20/03

Рейтинг
4 0
Переглядів
230

0
0
0

Для Клеця та інших, комусь згодиться, хто хоче донести інформацію з пунктуаціею змісту та спрощенні викладу текстів.

Я сам уподобав цей засіб через великі масиви інформаціі якою приходиться оперувати, а ще тому, що схеми та малюнки наглядно допомагають донести зміст.

Для мене так склалося, що старші товариші по роботі, а особливо один, порекомендував записувати думки які я висловлював, і він побачив іх змістовність. Взагалі, я раніше писав, що як радіоаматор і радіотехнік, майстер, а потім радіоінженер конспектував інформацію та схеми для роботи. Тому коротко і логічно писати не стало на заваді. Коли я придбав машинку для друку, вже як студент, то для зменшення правок та економного використання бумаги став раціональніше мислити, краще обдумуючи зміст думок, адаптуючи іх для друку. Вже пізніше траплялося, що колеги чи партнери правили моі тексти, то видно було недоліки іх мислення. Коли вже набирав тексти на комп'ютері, то попередній досвід допомагав опрацьовувати тексти.

Особливо показові недоліки викладачів, чи хто "захистився", при розмовах втрачаючи розуміння, але приховуючи то і не бажаючи втрачати "імідж" задаючи питання, не проявляючи зацікавленість в пізнанні нового починали вчити як ім слід викладати те, що вони не розуміють... що глибинно е тотожнім вислову: Сам дурень...

На ранніх етапах виклади були короткими та спрощеними, але проникнення в предмет потребуе поглибленого і розширеного викладу.

Тому то і ціную форму презентацій, хочь один раз мені довелося показувать і оповідати на пальцях. Це було на тематичному конгресі з біофізики та надслабих впливів. Тільки поставили мою презентацію для показу, вибило проектор, сгоріла лампа. Тож мені прийшлося звернутися до азів та показати все наглядно на пальцях. Було два акценти, що ми пізнаемо світ через взаемодіі подібного з подібним, а вся метрологія базуеться на порівнянні, та ще напомнив з мультфільму сюжетну лінію, "38 попугаів".  З МФТІ колега під час перерви мене подякував, бо він взяв за основу акценти зроблені мною. Я ще використовую гіф-анімацію, що дають наглядність динамічних схем. Для запобігання простому копіюванню текстів та чіткого перегляду озаглавлення сайтів, я роблю модифікацію, що дозволяе зберігати автентичність авторського екземпляру. Окрім того до змісту не потрапляють складені схеми слайду з двох, трьох вкладених текстових блоків. Дивись джерела.

Презентаціі в програмі офісного пакету виконують в Повер Поінті, спеціалізова програма з формами змісту доповідей та іх модифікацій як за змістом, так і за оформленням... 

За приклад взято роботу з світоглядності, що досить часто стае питанням в темах обговорень.

 

Слайд 1

Презентація на тему: Історичні типи світогляду, їх порівняльна характеристика. Виконала студентка групи П-22 Спеціальності політологія Морикіт Тетяна

 

 Слайд 2

План Що таке світогляд Міфологічний світогляд Релігійний світогляд Філософський світогляд Висновок

 

 Слайд 3

1. Що таке світогляд? Світогляд – це сукупність поглядів, оцінок, принципів, які визначають загальне розуміння світу і місце в ньому людини. Тобто основою світогляду є знання, які формуються всім життям, комплексом природничих та суспільних наук. Але світогляд не просто сума знань, а їхній «сплав», їхнє складне переплітіння. Для світогляду дуже важливе, щоб знання стали переконанням, способом життя і визначали норми поведінки. Тут світогляд стискається з мораллю.

 

 Слайд 4

В світогляді виділяються: -пізнавальний рівень; -логічна послідовність; -інтелект. сила аргументів; -повсякденно-практ. рівень; -теоритичний рівень. Світогляд складається: -світовідчування; -світостримання; -світорозуміння. Складові світогляду: -знання; -цінності; -програми дій.

 

 Слайд 5

Історичні типи світогляду: -міфологія; -релігія; -філософія. Міфологія – форма суспільної свідомості,характерна для первинного суспільства. Релігія – форма світогляду де пізнання світу здійснюється через потусторонній та поцюсторонній світи. Філософія – любов до мудрості. Для філ. думки основою стали розум, інтелект,реальне споглядання, логіч.аналіз, почали витісняти     фантастичні сюжети.

 

 Слайд 6

Міфологічний світогляд Міфологія — історично перший тип світогляду чи спосіб оформлення світоглядних уявлень. Виникає він на етапі становлення суспільства. Цей світогляд властивий первісному ладу і ранньокласовому суспільству. Міфологія — це така форма світогляду, у якій через художні образи відображається залежність людського існування від природних явищ, стихій, а також колективного буття у межах родоплемінних відносин.

 

 Слайд 7

Характерними рисами міфологічного світогляду є антропоморфізм і анімізм, що виявляються в одухотворенні явищ природи, перенесенні на них душевних і навіть тілесних властивостей людини. Сонце, Земля, Вода, інші стихії сприймалися як живі й одухотворені. У міфологічному світогляді не проводилась межа між чуттєвим образом дійсності і самою реальністю, з другого боку, між божеством (як духовним началом і сутністю) і  тими явищами природи, з якими воно асоціювалося.

 

 Слайд 8

Міфологія давала фантастичне віддзеркалення дійсності. Вона пояснювала світопорядок як родову єдність людини з природою, космосом. Міфологія створювала цілісну й завершену картину світу людського буття в усіх світоглядних аспектах. У доступній художній формі, яскравих чуттєвих образах розкривалися будова космосу, доля людини, природа добра і зла, потворного і т. д. Міфологічний світогляд ґрунтувався на вірі — вірі релігійного характеру, отже, на некритичному ставленні до дійсності і змісту міфологічних уявлень.

 

 Слайд 9

Релігійний світогляд За своєю природою релігійний світогляд є антропоморфічним і теїстичним, тобто Бог сприймається як істота, що має людську подобу та людські властивості. Основою релігії та релігійного світогляду є ідея креаціонізму — створення Богом світу з нічого.

 

 Слайд 10

На відміну від міфологічного, релігійний світогляд виходить із принципу монізму, а не плюралізму. Першоосновою і першопричиною світу, як правило, визнається першопочаток, який створює природу й людину, встановлює характер взаємовідносин між ними, а також між природою та людиною, з одного боку, і Богом —з другого. Релігії, особливо світові (буддизм, християнство, іслам), виникають на новому етапі розвитку суспільства, коли людина, її існування більшою мірою залежать не від сил природи, а від соціального середовища. У класовому суспільстві людина залежить від людини, тому і Бог, як вища сила, асоціюється вже не з явищами природи, а безпосередньо з людиною.

 

 Слайд 11

Специфікою релігійного світогляду, як і міфологічного, є фаталізм — визнання наперед визначеності кимось життя людини, її долі. По суті, релігійний світогляд заперечує свободу в бутті людини. Тією чи іншою мірою це властиво всім релігіям, а найбільше — іудаїзму й мусульманству. Релігія і релігійний світогляд грунтуються на вірі — вірі у надприродне. Надприродне   (Бог,  ангели,  диявол) — особлива духовна сутність, яка існує сама по собі. Вона протилежна і нерідко протистоїть матеріальному світові (природі) й не підкоряється його законам.

 

 Слайд 12

Поділ світу на земний і божественний, тобто розділяння і протиставлення природного й надприродного проглядається вже у міфології. В релігії цей поділ завершується. Надприродне (Бог) визнається вищою, надсвітовою реально творчою силою. На відміну від космоцентризму міфологічного світогляду, релігійний світогляд — геоцентричний. Бог — центр світобудови, буття світу й людини. Віра — це і соціально-психологічний механізм, і  спосіб передачі досвіду від людини до людини, від покоління до покоління. Причому такого соціального й духовного досвіду, який з тих чи інших причин людині важко або неможливо перевірити у своєму житті, оскільки це пов'язано з певними наслідками для її існування. Цю особливість віри можна вважати однією з причин догматичності релігійного та міфологічного світогляду, які, як правило, не допускають сумнівів у правильності світоглядної настанови.    

 

 Слайд 13

 Релігійний світогляд догматичний ще й тому, що він канонічний. Дані Богом ідеї, моральні цінності, норми поведінки та спілкування визнаються абсолютними, тобто всезагальними, істинними, історично незмінними. .     Релігійний світогляд багато в чому не може бути основою переконань, оскільки переконання — це усвідомлена віра, яка пройшла процес самоусвідомлення, критичного осмислення вільною людиною змісту свого буття, його цілей, цінностей, способів їх реалізації.

 

 Слайд 14

Філософський світогляд Філософія — це наука про найбільш загальні закони природи, суспільства, пізнання, або філософія — це наука про методи і форми пізнання, тобто методологія науки. Філософія — це не наука. Це світогляд (певний тип світогляду, відмінний, наприклад, від релігійного і міфологічного). Філософія — це і наука і світогляд, тобто філософія виконує в культурі, духовному житті суспільства функції науки і функції світогляду

 

 Слайд 15

Філософське знання виконує такі функції: Наукова. У філософських ученнях на основі узагальнення, аналізу знання, набутого завдяки природничим і гуманітарним дисциплінам про світ (його структуру, закономірності) створюється цілісна картина світу, розглядається питання про природу людини, її походження й способи існування. Таким чином, філософія — це узагальнене знання про світ у цілому, основні сфери його буття (про природу, суспільство, свідомість), а також закономірності функціонування й розвитку цих сфер.  Логіко-методологічна, або гносеологічна. У філософії досліджується пізнавальна діяльність людини в усіх її аспектах.  Світоглядна. Це одна із головних функцій. І в    цьому плані філософія багато в чому збігається із світоглядом і називається системно-раціоналізованим світоглядом.

 

 Слайд 16

Цей тип світогляду за сучасних умов розглядається як один із впливових і дійових типів. Він, як і релігія, розвинувся з первинної міфології, успадкувавши її світоглядні функції. Але що ж споріднює і різнить філософію і розглянуті типи світогляду? Їх об'єднує загальна спрямованість - дати картину світу і в ньому людину з її ставленням до дійсності, що її оточує, і з'ясувати сенс людського буття. Проте відповіді на ці проблеми представники різних видів світогляду шукають своїми шляхами. 

 

 Слайд 17

Що ж до сучасного філософського світогляду, то необхідно звернути увагу на такі його особливості: а) філософському світогляду властива не чуттєво-образна, як у попередніх світоглядах, форма освоєння дійсності, а абстрактно-понятійна; б) філософський світогляд - це теоретична форма світогляду, що виникла історично, і перша форма систематизованого теоретичного мислення взагалі; в) відмінність філософського світогляду від міфологічного та релігійного полягає в тому, що релігія і міфологія збігаються з відповідним світоглядом, тоді як філософія становить ядро наукового світосприйняття;

 

 Слайд 18

г) на відміну від релігії і міфології, філософія в осмисленні світу систематично спирається на наукові знання; д) філософія прагне поставити і розв'язати граничні, абсолютні проблеми людського буття; е) філософія досліджує пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне та естетичне ставлення людини до світу; виробляє певні критерії і принципи суспільної та індивідуальної діяльності, спираючись не на авторитет, а на знання необхідності.

 

 Слайд 19

Таким чином, філософський світогляд- закономірний етап у духовному розвитку людства, який був обумовлений як змінами в суспільному бутті людей, так і розвитком різних галузей суспільної свідомості.

 

 Слайд 20

Перелічені історичні типи світогляду є не що інше, як типізовані та абстраговані форми діяльності людини в окремі історичні проміжки часу відповідно до розвитку культури та пізнання. Ці форми діяльності є проявом і вираженням свідомості і самосвідомості людини, практично орієнтованих на перетворення світу і самого себе за нормами культури і цивілізації. Висновок

 

http://svitppt.com.ua/filosofiya/istorichni-tipi-svitoglyadu.html

Завантажити презентацію

Схожі презентації

 Злука УНР та ЗУНР: причини, умови та історичні наслідки

 Оцінка діяльності Б. Хмельницького в сучасній історичній літературі

 Типи здоров'язберігаючих технологій

 Типи комп’ютерних презентацій

 Типи даних. Змінні в С++.

 Типи даних

 Історичні етапи розвитку екологічних знань

 Скалярні стандартні типи даних

 Соціальна поведінка. Типи і мотиви соціальної поведінки.

 Загальна характеристика d-елементів. Типи хімічних реакцій за їх участю. d-Елементи IВ групи. Купрум, Арґентум, Аурум. d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій

 Історичні алмази

Коментарі

Немає коментарів
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.