Блоги → Перегляд

Бачення політичної організації зі змінною структурою – динамічною мережею після того, як вона успішно впровадить обрані стратегії та у повній мірі розгорне свій потенціал

П'ятниця, 11:03, 17.07.15

Рейтинг
2 0
Переглядів
1750

0
0

Загальне визначення:

Політична організація зі змінною структурою після впровадження обраних стратегій та розгортання свого потенціалу набуде усіх якостей організаційного живого Суб’єкта -  наділеного чуттям, свідомістю і волею активного мультирозумного соціального організму, який спроможний самовідтворюватися протягом тривалого часу і здатний пізнавати та змінювати світ:

– адекватно сприймати інформацію із  зовнішнього і внутрішнього середовищ;

– здійснювати в раціональній площині її обробку та аналіз;

– усвідомлювати власні інтереси;

– циклічно здійснювати нормативне планування  для їх реалізації, яке полягає у відкритому виборі засобів, завдань, цілей та ідеалів;

– цілеспрямовано діяти у відповідності до вироблених та прийнятих планів:

- чисельно зростати без втрат своїх якостей - без розмивання власної суб’єктності.

 

Хто є суб’єктом організації - хто виробляє та приймає рішення?

Суб’єктом організації є група рівноправних лідерів, чисельність якої планомірно зростає. Координація діяльності та розподіл повноважень між ними відбувається шляхом структурування їх у групи різних напрямків партійної роботи для вироблення та прийняття рішень у їх рамках, що забезпечує інституційність керівного органу.

Тобто партія є полілідерною, а її керівний орган є постійнодіючим  і включає велику групу лідерів, яка здатна чисельно зростати, не погіршуючи його ефективність внаслідок використання відповідних методик та методологій колективної безконфліктної діяльності його учасників.

В той же час керівний орган є майданчиком узгодження цілей  базових суб’єктів політичної партії - обласних осередків, які також набувають колективну інституційну суб’єктність в результаті використання таких же методик та методологій для організації роботи своїх загальних Зборів.

 

Хто і чому виконує рішення Суб’єкта?

Рішення базових суб’єктів - обласних осередків виконують їх члени після переструктурування їх у множину тимчасових виконавчих, проектних та процесних груп у відповідності до планів власної діяльності. Вони виконують рішення саме тому, що кожен з них безпосередньо брав участь у їх виробленні, узгодженні та прийнятті.

Рішення центрального керівного органу його члени, члени обласних осередків та їх підрозділи виконують тому, що вони були вироблені, узгоджені та прийняті за участі представників обласних осередків під час стратегічних сесій та включені у плани діяльності партії.

Рішення центрального керівного органу, прийняті ad hok члени обласних осередків будуть виконувати лише за деякий час - після появи та стабілізації сформованого у процесі колективної роботи поля довіри всередині організації або відразу в рамках Всеукраїнських проектів з передбаченою оплатою праці  їх учасникам.

 

Хто здійснює контроль за діяльністю організації, її підрозділів та членів?

Контроль за діяльністю кожного члена організації здійснюється автоматично (позасвідомо) іншими членами малих груп різного функціонального типу , у яких весь час відбувається партійна діяльність членів у процесі циклічної переструктуризації.

Контроль за діяльністю всієї організації та її підрозділів здійснюють контрольні процесні групи, які створюються у відповідності до основ процесного менеджменту та контролюють ключові організаційні параметри та характеристики.

Окрім того може відбуватися періодична (щоквартальна) оцінка діяльності організації, її підрозділів та рейтингування лідерів безпосередньо членами партії та зовнішніми структурами і особами, які мають право це робити у відповідності до  рішень керівних органів.

 

Як зупинити концентрацію влади у руках лідерів та пасивацію загалу внаслідок дії  «залізного закону олігархізації» Міхельса?

Дія “залізного закону олігархізації” Міхельса, зокрема концентрація влади у руках лідерів зупиняється внаслідок того, що керівний орган діє у складі ВЕЛИКОЇ а не малої групи, що планомірно зростає і для організації своєї діяльності використовує безконфліктну методику групової роботи в динамічній мережі, яка здатна забезпечити тривале утримання взаємодії його членів у позиціях “рівний з рівним”.

Пасивація партійного загалу унеможливлюється тим, що у базових обласних осередках щомісячно відбуваються загальні Збори їх членів, на яких вони у позиціях взаємодії “рівний з рівним” разом здійснюють стратегічне планування своєї діяльності. У термінах методології Адізеса, кожний член обласного осередку партії здійснює свою частку підприємницької функції і в такий спосіб на рівні з іншими щомісячно стає у позицію одного з множини засновників організації, маючи змогу впливати на вибір напрямку її подальшого руху.

 

Що забезпечує відкриті соціальні ліфти та позитивну селекцію?

Відкриті соціальні ліфти та позитивну селекцію в політичних організаціях зі змінною структурою забезпечує системне застосування для вироблення, узгодження,прийняття та виконання усіх рішень безконфліктних алгоритмів переструктурування великих груп людей у малі в динамічній мережі. Це забезпечує статусний і, відповідно, кар’єрний ріст в такій організації лише для висококомпетентних членів, які проявляють найкращі людські якості у всіх ситуаціях взаємодії на противагу існуючим ієрархічним організаціям, у яких статусний та кар’єрний ріст можливий лише внаслідок рангування шляхом ініціювання міжособистісних та міжгрупових конфліктів та максимального використання повного набору стратегем Сюн-дзи.

 

Що обумовлює здатність організації до безперервного самонавчання та самовдосконалення?

Робота учасників загальних зборів обласних осередків та засідань керівного органу в динамічній мережі обумовлює багатоканальний наскрізний обмін всім доступним для учасників колективної роботи  обсягом інформації, що обумовлює набуття усіма членами організації відповідних компетенції з питань, що розглядаються. Це приводить до вирівнювання компетенцій членів організації а також обумовлює і актуалізує потребу залучення до колективної роботи висококомпетентних експертів з різних галузей знань.

Циклічна системна робота в динамічній мережі у відповідності до обраної методології діяльності, що включає колективне стратегічне планування і подальше переструктурування у тимчасові виконавчі групи різного функціонального призначення для виконання спільно прийнятих рішень, забезпечує самовдосконалення організації, її підрозділів та членів внаслідок засвоєння та системного циклічного відтворення  ними нової організаційної культури.

 

Як долається явище “безбілетництва” - коли члени партії - учасники великих груп  не вкладають  свого внеску в її діяльність через те, що він є не значимим у порівнянні з необхідною роботою, яку треба виконати?

Явище “безбілетництва” серед членів партії долається шляхом організації їх роботи протягом усього часу взаємодії в рамках партійної діяльності у складі малих груп різного функціонального призначення, у які постійно переструктуровуються базові осередки  та керівний орган партії. А в малих групах внесок кожного їх учасника контролюють інші учасники малої групи, що блокує можливість для будь-якого члена партії бути “безбілетником”.

 

Які мотивації обумовлять активну участь рядових членів організації у її діяльності?

В політичних організаціях зі змінною структурою гармонійно задіяні всі рівні мотивацій піраміди Маслоу. Найочевиднішою є мотивація, яка виникає внаслідок надання і забезпечення постійної наявності у кожного члена партії його владних повноважень, які він може реалізовувати на щомісячних загальних Зборах у процесі колективного нормативного планування. Тобто реальний вплив на вироблення, узгодження та прийняття всіх рішень мотивуватиме кожного учасника приходити на збори та виконувати ці рішення. Похідною від цієї мотивації є мотивація, що виникає внаслідок спроможності кожного члена вдовольнити  свою потребу в самореалізації, здійснюючи вплив на кінцеве рішення у процесі колективної роботи, а фактично - здійснюючи  управління оточуючою  реальністю.

Менш очевидною, але більш глибинною та енергомісткою (такою, що здатна вивільняти великий обсяг соціальної енергії) є базова мотивація до активності, що проявляється у процесі взаємодії нас як біологічних істот у процесі рангування - змагання за якомога вищий статус у групах. Оскільки алгоритм роботи в динамічній мережі блокує інструмент рангування - особистісні та міжгрупові конфлікти, то вся соціальна енергія, виділена на них внаслідок нейрогуморальних реакцій, акумулюється та спрямовується на вирішення питань порядку денного, що робить процес рангування незавершеним, чим мотивує його учасників приходити ще й ще, щоб на кінець завершити його (мільйони років завжди  незмінно завершувався, а тут ніяк не завершиться!). Похідною від цієї мотивації є мотивація, що вдовольняє нашу потребу у приналежності до спільноти - її значимість суттєво зростає у випадку тривалої безконфліктної взаємодії у групі, коли формуються дружні стосунки та встановлюється стійке поле довіри.

Важливу, але не домінуючу  роль відіграє також безпекова мотивація, яка виникає внаслідок конкурентної  взаємодії партії у зовнішньому середовищі з іншими політичними акторами.

 

У який спосіб організація зможе чисельно зростати без втрат основних якостей?

Спроможність партії чисельно зростати без втрат основних якостей забезпечується системним використанням  для організації своєї діяльності її обласними осередками та керівним органом  методології безконфліктної колективної роботи в динамічній мережі. Ця методологія дозволяє нівелювати фактор масштабу і збільшувати чисельність обласних осередків та керівного органу шляхом декомпозиції (подрібнення) напрямків діяльності та відповідних їм профільних, виконавчих та проектних груп.

Стратегією чисельного зростання організації зі змінною структурою – динамічною мережею є залучення найкращих активістів існуючих громадських і політичних середовищ  внаслідок створення у її осередках сприятливих можливостей для  творчої самореалізації кожного з них в умовах безконфліктних, конструктивних та дружніх взаємостосунків між усіма учасниками і підрозділами організації в цілому.

 

Як забезпечується формування поля довіри всередині організації та блокуються внутрішні міжособистісні та міжгрупові конфлікти?

Міжособистісні та міжгрупові конфлікти в організації блокуються шляхом архетипного управління ситуаціями взаємодії та їх контекстами, яке здійснюється за допомогою відповідних організаційних інструментів - алгоритмів роботи учасників великої групи в динамічній мережі. На першій стадії взаємодії у процесі вироблення, узгодження та прийняття рішень  учасники працюють у форматі мозкового штурму, який виключає критику ідей, які вони висловлюють, їх колегами, що блокує розвиток міжособистісного конфлікту. Далі учасники взаємодіють як представники різних груп - носії їх колективної думки: не можливо за нормальних умов образити людину у такій позиції, вона завжди сприйматиме критику як випад не проти неї особисто, а проти її групи. Оскільки групова думка для неї має вищий статус ніж думка окремого учасника, що її критикує, то її реакція на неї буде цілком спокійною та врівноваженою.

Міжгрупові конфлікти блокуються внаслідок циклічного переструктурування учасників у перехресні групи, що блокує стабілізацію групової рамки та не дає можливості розвинутися груповому егоїзму і фаворитизму.

Тривала колективна робота без міжособистісних та міжгрупових конфліктів обумовлює формування та стабілізацію поля довіри всередині організації, яке позитивно впливає на реалізацію її виконавчих функцій.

 

Яка методологія діяльності організації?

1. Чи здатна вона зробити організацію  “живою” - спроможною в реальному часі давати відповіді на зовнішні і внутрішні виклики?

2. Чи здатна вона забезпечити здатність організації до самовідтворення в часі?

Методологією діяльності організації  є багаторівневе циклічне нормативне планування, яке полягає у вільному виборі засобів, завдань, цілей та ідеалів і є аналогом стратегічного планування в бізнесі. На відміну від бізнесу нормативне планування в політичній організації здійснюється усіма членами її підрозділів і є, по суті, частиною її основного “виробничого процесу”, основним продуктом якого є нові знання та інновації.

1. Змінна структура політичної організації дозволяє залучити всіх учасників до процесу нормативного і стратегічного планування, що забезпечує організації якнайширший діапазон моніторингу процесів зовнішнього і внутрішнього середовища для виявлення нових викликів ще при їх зародженні. Гнучка система переструктурування дозволяє у разі необхідності скликати позачергові загальні Збори для аналізу нових викликів та колективного вироблення адекватної реакції на них.

2. Піврічний повний цикл нормативного і стратегічного планування на всіх рівнях та можливість регулювати його тривалість в залежності від поточної політичної ситуації дозволяє організації самовідтворюватися в часі щоразу на новому - більш високому щаблі свого розвитку, акумулюючи та відтворюючи вже набуті знання, компетенції та навики.

 

Чим займається місцевий осередок політичної організації?

Місцевий осередок партії на своїх зборах здійснює що півроку повний цикл стратегічного планування своєї діяльності на рівні свого населеного пункту, яке включає вироблення (або оновлення і доопрацювання існуючої) його Стратегії  розвитку на публічних заходах за участі місцевих громадських активістів, чиновників, бізнесменів, інтелігенції, експертів, студентів, школярів, тощо, а також розробку стратегії діяльності осередку по реалізації цієї Стратегії у випадках обрання та не обрання його членів у місцеві органи влади. У проміжку між стратегуванням його члени виконують вироблені та узгоджені плани діяльності обласного осередку партії на засадах проектного менеджменту, який передбачає розподіл повноважень, функцій та відповідальності між ними.

 

Чим займається обласний осередок організації?

Обласний осередок партії на своїх щомісячних загальних Зборах здійснює що півроку повний цикл нормативного планування своєї діяльності на обласному рівні, в рамках якого узгоджує та координує стратегічні  плани усіх своїх місцевих осередків. У проміжку між засіданнями його учасники переструктуровуються у множину виконавчих, проектних і процесних груп, у складі яких на засадах проектного менеджменту виконують вироблені та узгоджені плани діяльності обласного осередку партії.

 

Чим займається Всеукраїнський керівний орган?

Всеукраїнський керівний орган на своїх засіданнях здійснює що півроку повний цикл нормативного планування своєї діяльності на всеукраїнському рівні, в рамках якого узгоджує та координує нормативні плани усіх обласних осередків. У проміжку між засіданнями його учасники переструктуровуються у множину виконавчих, проектних і процесних груп, у складі яких на засадах проектного менеджменту виконують вироблені та узгоджені плани діяльності партії.

 

Які засади фінансування організації?

Фінансування діяльності політичної партії зі змінною структурою є роздільним з метою забезпечення здійснення інтелектуальної діяльності (аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ, вироблення, узгодження і прийняття рішень) за будь-яких умов:

-  фінансування роботи загальних зборів базового обласного осередку та роботи процесних груп з контрольними та, частково, сервісними функціями відбувається лише за рахунок членських внесків;

-  фінансування виконання прийнятих рішень в рамках вироблених планів відбувається шляхом залучення коштів з різних доступних легальних джерел для реалізації відповідних проектів у виконавчих і проектних  групах на засадах проектного менеджменту.

Легітимний, чесний, справедливий розподіл наявних коштів між різними виконавчими, проектними і процесними групами мають здійснювати загальні Збори обласного осередку на підставі результатів попередньо проведеного стратегічного планування. Тобто розподіл наявних коштів має відбуватися між групами, які створені для досягнення колективно визначених пріоритетних цілей (стратегічних пріоритетів) на підставі розроблених і  поданих їх керівниками (координаторами) планів діяльності та сформованих ним нульового і оптимального бюджетів. Причому коли нульовий бюджет не передбачає жодних коштів на оплату праці, то оптимальний бюджет може передбачати витрати коштів на оплату праці як членів партії, так і залучених експертів, прихильників, фахівців, а також на оплату послуг організацій-контрагентів. Таким чином діяльність виконавчих груп здійснюватиметься за будь-яких обставин, проте з різною результативністю, а обсяг виконаних робіт визначатиметься реально доступним бюджетом.

Фінансування діяльності обласних осередків з центру в політичній організації зі змінною структурою не передбачено. Навпаки, обласні осередки мають виділяти кошти на організацію діяльності центрального керівного органу. Такий підхід з одної сторони робить обласні осередки політичної організації цілком незалежними і автономними, а з іншої – перекладає на них відповідальність за фінансування власної діяльності, що змусить їх в реальному часі визначати і системно захищати інтереси представників середнього класу та організацій малого і середнього бізнесу – потенційних фінансових донорів.

У такий спосіб будуть створені умови, коли доступ до фінансування має КОЖЕН член партії за умови:

– якщо він бере участь в роботі виконавчої, проектної або процесної групи, яку створено під час реалізації циклу стратегічного планування і визнано пріоритетною загальними Зборами обласного осередку (або Зборами членів центрального керівного органу);

– якщо для забезпечення діяльності цієї пріоритетної групи загальними Зборами затверджено представлений її керівником (координатором) бюджет і виділено передбачений ним обсяг коштів або ухвалено рішення про можливість отримання і освоєння залученого ззовні окремого фінансування;

– якщо розподіл обов’язків по реалізації проекту у підготовленому плані діяльності групи, що поданий її керівником (координатором) і затверджений загальними Зборами, передбачає участь даного члена в виконанні певного обсягу робіт та отримання за це винагороди.

Очевидно, що ефективність політичної організації напряму залежить від кількості часу, який її члени затрачають на партійну діяльність. Тому є бажаною ситуація, коли значна частина членів партії віддає на неї 100+ відсотків свого робочого часу. Тобто в ідеалі партія має намагатися стати кадровою політичною організацією, значна частина членів якої працює на професійній основі за пристойну оплату.

 

Яка технологія побудови і розгортання організації?

 

Технологія  побудови і розгортання політичної організації зі змінною структурою полягає в практично одночасному створенні початкових центрів кристалізації однакової структури  – центрального керівного органу та обласних осередків у кількох областях та налаштування їх взаємодії. Успішне завершення цього етапу дає змогу здійснити подальшу мультиплікацію осередків політичної організації зі змінною структурою в інших регіонах.

Коментарі

vigilante v 12:47
+1
Гiбрид колгоспного утопiзму з бухарiвщиною. Депасивацiя у виглядi виборiв обласних осередкiв? Та про що Ви говорите? Акивнi елементи, до яких Ви постiйно апелюєте нiколи не втримаються в рамках бюрократичного механiзму, яким ЗАВЖДИ буде партiя, а будуть взамодiяти мiж собою, наплювавши на партйнi шори (це iнколи вдбуваться в теперiшнй ВР), тому партiйна система допоможе, як мертвому амнiстiя.
0

У мене складається враження, що Ви ніколи не чули про проектний та процесний менеджменти)))
vigilante v   13:06
0

Це, можливо, викладається у технiчних наших лiцеях, але не в американських економiчних вишах, Ви не любите WIKI-ок, знайдiть хоч щось про цi менеждменти на офiцiйних сайтах Гарварда, Прiнстона, Оксфорда (тiльки не треба знову про свого (як його там?) Адiзеса, що на 29-му мiсцi в американському рейтингу).
vigilante v   13:10
0

Чи Ви може, про це:
https://en.wikipedia.org/wiki/Process_management ? Хочете полемiзувати на придатнiсть цього в практичному розрiзi для полiтпартiй?
0

Приблизно про це, хоча по вашому лінку надто скупа інформація про суть процесного менеджменту.
Гляньте краще тут: http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/3446193758/managemecomua-20/
Переклад російською фрагментів тут:
http://www.management.com.ua/cm/cm104.html
Я не бачу сенсу полемізувати з Вами про це - я займаюся адаптацією процесного менеджменту до партійних організацій.
Панове, якщо ви у цьому знаєтеся, то чому не запустите в ці американські рейтинги дослідників наших, в т.ч. і мене?
0

А з чим вас запускати в ті рейтинги? Із вашою серією статей, у яких ви довго й нудно розхвалюєте себе, а потім іще довше й нудніше розказуєте, які всі інші дурні? З таким багажем вам гарантоване ОСТАННЄ місце.
0

ТО ви що, крім мене не знаєте нікого іншого?
Тарасе, якщо ви хочете саме тут, на Політико, когось "мобілізувати", то радив би вам написати серію КОРОТКИХ статей, у яких було би роз’яснено суть достатньо популярно. Для людей, які ще не читали Адізесів. І цілком можливо, що й не захочуть читати. Але зате можуть захотіти брати участь.
0

Популярно тут: https://www.youtube.com/watch?v=i_a8vbsGR1Q
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі