Блоги → Перегляд

Як витягнути Україну з економічного дна?=Как вытащить Украину с экономического дна?

Четвер, 17:08, 16.03.17

Рейтинг
4 0
Переглядів
1773

0
0

1 хвилина гугл перекладу:

На сьогодні в Україні немає політичної волі і прагнення до структурних реформ. Відтік інвестицій, втрата банківського сектора і серйозної частини вітчизняної промисловості - стали каталізатором величезного масиву економічних проблем в нашій країні.

 

Як підрахували в «Публічному аудиті», ситуація показує негативну тенденцію по всіх фронтах:

 

14470030_47a3f8f4.jpg

 

Макроекономічний рівень: впевнено падаємо

 

У той час, як уряд запевняє, що інфляція в цьому році буде більше 10%, воно замовчує дані кумулятивної (накопиченої) інфляції за останні три роки, а вона вже досягла 115% і збирається і далі долати високі планки. Це - сигнал гіперінфляції. Саме «завдяки» таким показникам, а також девальваційних факторів, сьогодні величезна частина вітчизняних домогосподарств розорена - їх прибутковість впала більш ніж удвічі. Середній розмір номінальної зарплати на кінець 2016 склав всього $ 203, тоді як ще три роки тому він становив понад $ 400.

 

Останнє підвищення «мінімалки» без реального зростання виробництва вже призводить до зростання середніх витрат виробництва і посилює розгортання інфляції витрат. Якщо уряд і Нацбанк не знайдуть в своєму розпорядженні інструментів управління інфляційними очікуваннями, дуже скоро на основі пружини "заробітна плата - ціни» виникне некерована інфляція з швидкими темпом зростання цін, що вдарить по кожному громадянину.

 

Також важливим «дзвіночком», який сигналізує, що за ці три роки нам не вдалося не те, щоб зміцнитися, а навіть зачепитися за альтернативні ринки збуту української продукції, є шалене падіння ВВП в доларах США. Якщо в 13-му році він становив близько $ 180 млрд, то зараз - рівно вдвічі меньше.14470047_cf00d83f.jpg

 

Тобто, ми зі зрозумілих причин відмовилися від ринків, з якими протягом довгих років налагоджували стратегічне партнерство, але в той же час якісно замінити ці ринки, на жаль, не вдалося. Угода з ЄС стало "пшиком" і, можна сказати більше, воно навіть погіршило стан справ нашої країни.

 

Промисловість: що не так?

 

Діагностувати стан справ на цьому рівні нам найкраще допоможе аналіз платіжного балансу. Він, майже як ваше резюме, чітко пояснює: в яких сферах країна розвивається, що може запропонувати світові, в чому має переваги, а де відстає; як заробляє, як і на що витрачає. Так ось, зараз ми істотно втратили те, що завжди приносило економіці країни чималі стабільні гроші, -промислове виробництво, індекс якого зменшився на 20%.

 

Структура нашої економіки раніше переважно залежала саме від металургійної, хімічної, машинобудівної галузей, зараз же їх обсяги виробництва падають семимильними кроками - на 24%, 44% і 56% відповідно. 14470049_d6f89358.jpgПока ці втрати вдається перекривати агросектором: приріст сільськогосподарського виробництва показав в минулому році 8% від загальної структури ВВП, в основному завдяки високим обсягами збору насіння соняшнику (+ 23%), буряка (28%), зернових (+ 6%). Але погодьтеся, в такому підході до управління економікою абсолютно відсутня стратегія, він повністю з розряду «на авось».

 

Проблема в тому, що структура агропромислового виробництва досить імпортозалежна - відповідно, в цьому секторі економіки мало доданої вартості, на ринок впливає кон'юнктура, ціни на сировину можуть обвалитися будь-якої миті. Наскільки серйозні наслідки такого «сюрпризу»? Дуже серйозні, тому що вони неминуче викличуть ланцюгову реакцію: держава отримає значно менше валютної виручки, а значить, не зможе покрити енергетичний імпорт, платити за валютними кредитами і т. Д. Ми практично не виробляємо готову продукцію: наша сировина йде за кордон, і вже там формують кінцевий продукт з доданою вартістю. Потім цей товар може повернутися до нас назад, але податки вже сплачені в країні, де він був створений.

 

Сьогодні українська промисловість вкрай потребує переорієнтація, впровадження технологій - майбутнє зростання без цього абсолютно неможливо.

 

Відновлення економіки: інструкція до дій

 

Ті, хто очолив країну на початку 14-го, були зобов'язані розуміти найближчі ризики і передбачити, як їм протистояти. Нескладно зрозуміти, що коли уряд не контролює промисловий регіон, який давав 25% валового продукту України, третина експортної виручки, 20% податкових зборів України - на економіку впадуть неприємні сюрпризи: малий прихід долара; необхідність переорієнтації на інші ринки, хитка гривня, розрив виробничих ланцюгів, нездатність нормально конкурувати. Так як ці ризики фактично були знівельовані, зараз ситуація з економікою не просто не райдужна - вона зовсім критична.

Погіршує стан справ також і те, що влада не має чіткого і об'єктивного плану виходу з кризи.

 

Ми в «Публічному аудиті» підготували власну програму з чотирьох базових принципів, яка допоможе відновити економіку країни.

 

І. Нова економічна модель України, яка в першу чергу буде спрямована на стимулювання замкнутого циклу виробництва і експорт виключно готової продукції. Крім того, якщо хочемо повноцінно вийти на міжнародні ринки, якісно поліпшити вітчизняну продукцію і знизити її собівартість - починати треба з надання державних гарантій і податкової лібералізація насамперед для технологічного та інноваційного виробництва.

 

ІІ. Особлива увага - внутрішньому ринку. Зокрема, українські підприємства або навіть цілі сектори економіки повинні отримати державні позики (так звана продуктивна емісія), спрямовані на відновлення економічного зростання.

 

ІІІ. Зменшення фіскального навантаження. Податок на прибуток замінити податком на розподілений прибуток, де базою оподаткування буде частина фінансового потоку (куди входять прибуток і амортизація), яку власники підприємств отримають у вигляді дивідендів.

 

IV. Зміна монетарної політики НБУ в напрямку зниження облікової ставки, що дозволить відкрити кредитування для всього бізнесу. Введення жорсткого і ефективного адміністративного контролю операцій на валютному ринку.

 

 

---------------------------------------------------------

 

 

На сегодня в Украине нет политической воли и стремления к структурным реформам. Отток инвестиций, потеря банковского сектора и серьезной части отечественной промышленности — стали катализатором огромного массива экономических проблем в нашей стране.

Как подсчитали в «Публичном аудите», ситуация показывает негативную тенденцию по всем фронтам:

14470030_47a3f8f4.jpg

Макроэкономический уровень: уверенно падаем

В то время, как правительство уверяет, что инфляция в этом году будет больше 10%, оно умалчивает данные кумулятивной (накопленной) инфляции за последние три года, а она уже достигла 115% и собирается и дальше преодолевать высокие планки. Это — сигнал гиперинфляции. Именно «благодаря» таким показателям, а также девальвационным факторам, сегодня огромная часть отечественных домохозяйств разорена — их доходность упала более чем вдвое. Средний размер номинальной зарплаты на конец 2016 составил всего $ 203, тогда как еще три года назад он составлял более $ 400.

Последнее повышение «минималки» без реального роста производства уже приводит к росту средних издержек производства и усиливает развертывание инфляции расходов. Если правительство и Нацбанк не найдут в своем распоряжении инструментов управления инфляционными ожиданиями, очень скоро на основе пружины «заработная плата — цены» возникнет неуправляемая инфляция с быстрыми темпом роста цен, что ударит по каждому гражданину.

Также важным «звоночком», который сигнализирует, что за эти три года нам не удалось не то, чтобы укрепиться, а даже зацепиться за альтернативные рынки сбыта украинской продукции, является сумасшедшее падение ВВП в долларах США. Если в 13-м году он составлял около $ 180 млрд, то сейчас — ровно вдвое меньше.14470047_cf00d83f.jpg

То есть, мы по понятным причинам отказались от рынков, с которыми на протяжении долгих лет налаживали стратегическое партнерство, но в то же время качественно заменить эти рынки, к сожалению, не удалось. Соглашение с ЕС стало "пшиком" и, можно сказать больше, оно даже ухудшило положение дел нашей страны.

Промышленность: что не так?

Диагностировать состояние дел на этом уровне нам лучше всего поможет анализ платежного баланса. Он, почти как ваше резюме, четко объясняет: в каких сферах страна развивается, что может предложить миру, в чем имеет преимущества, а где отстает; как зарабатывает, как и на что тратит. Так вот, сейчас мы существенно потеряли то, что всегда приносило экономике страны немалые стабильные деньги, —промышленное производство, индекс которого уменьшился на 20%.

Структура нашей экономики раньше преимущественно зависела именно от металлургической, химической, машиностроительной отраслей, сейчас же их объемы производства падают семимильными шагами — на 24%, 44% и 56% соответственно. 14470049_d6f89358.jpgПока эти потери удается перекрывать агросектором: прирост сельскохозяйственного производства показал в прошлом году 8% от общей структуры ВВП, в основном благодаря высоким объемам сбора семян подсолнечника (+ 23%), свеклы (28%), зерновых (+ 6%). Но согласитесь, в таком подходе к управлению экономикой абсолютно отсутствует стратегия, он полностью из разряда «на авось».

Проблема в том, что структура агропромышленного производства довольно импортозависимая — соответственно, в этом секторе экономики мало добавленной стоимости, на рынок влияет конъюнктура, цены на сырье могут обвалиться в любой момент. Насколько серьезные последствия такого «сюрприза»? Очень серьезные, потому что они неизбежно вызовут цепную реакцию: государство получит значительно меньше валютной выручки, а значит, не сможет покрыть энергетический импорт, платить по валютным кредитам и т. д. Мы фактически не производим готовую продукцию: наше сырье идет за границу, и уже там формируют конечный продукт с добавленной стоимостью. Затем этот товар может вернуться к нам назад, но налоги уже уплачены в стране, где он был создан.

Сегодня украинская промышленность крайне нуждается переориентация, внедрение технологий — будущий рост без этого совершенно невозможно.

Восстановление экономики: инструкция к действиям

Те, кто возглавил страну в начале 14-го, были обязаны понимать ближайшие риски и предусмотреть, как им противостоять. Несложно понять, что когда правительство не контролирует промышленный регион, который давал 25% валового продукта Украины, треть экспортной выручки, 20% налоговых сборов Украины — на экономику рухнут неприятные сюрпризы: малый приход доллара; необходимость переориентации на другие рынки, шаткая гривна, разрыв производственных цепей, неспособность нормально конкурировать. Так как эти риски фактически были нивелированы, сейчас ситуация с экономикой не просто не радужная — она совсем критическая.
Ухудшает состояние дел также и то, что власть не имеет четкого и объективного плана выхода из кризиса.

Мы в «Публичном аудите» подготовили собственную программу из четырех базовых принципов, которая поможет восстановить экономику страны.

І. Новая экономическая модель Украины, которая в первую очередь будет направлена на стимулирование замкнутого цикла производства и экспорт исключительно готовой продукции. Кроме того, если хотим полноценно выйти на международные рынки, качественно улучшить отечественную продукцию и снизить ее себестоимость — начинать надо с предоставления государственных гарантий и налоговой либерализация прежде всего для технологического и инновационного производства.

ІІ. Особое внимание — внутреннему рынку. В частности, украинские предприятия или даже целые сектора экономики должны получить государственные займы (так называемая продуктивная эмиссия), направленные на восстановление экономического роста.

ІІІ. Уменьшение фискальной нагрузки. Налог на прибыль заменить налогом на распределенная прибыль, где базой налогообложения будет часть финансового потока (куда входят прибыль и амортизация), которую владельцы предприятий получат в виде дивидендов.

IV. Изменение монетарной политики НБУ в направлении снижения учетной ставки, что позволит открыть кредитование для всего бизнеса. Введение жесткого и эффективного административного контроля операций на валютном рынке.
14470081_7c284827.jpg

 

---------------------------------------------------------

объясняю почему такой шаг:

=================================

Експеримент:всі тексти тільки на укр мові.(ответ на=''Государственный язык Украины – мертвый язык?'') Четвер, 12:50, 16/03 131067c796aeb8.jpg mart mart
http://politiko.ua/blogpost143419

''Версии на украинском языке просто нет!

 Вы понимаете, к чему я клоню? На Украине не хотят, а скорее даже не умеют читать на украинском языке. Если более досконально изучить данный вопрос, то станет ясно – украинцы куда охотнее воспринимают даже польский и немецкий языки, нежели свой государственный.

 Рiдна мова для большинства украинцев чужда.''

(BATO-Москалька собі приліпила італійську мордочку.)

133861cae82b6b.jpg

Моника Де Катаржи

http://politiko.ua/profile-133861

------------------------------------------

Запрошую виставляти переважно тільки різноманітні цікаві укр тексти.

 

Хто знайде цікаві ,не дуже довгі зразки доброї укр мови.

 

якщо текст супер цікавий-- вставляти весь або давати лінк.

 

Тема не важлива --може бути анекдот або казочка але не примітивна і нецікава.

 

тексти не укр мовою буду видаляти

 

-------------------------------------------------

чи так важко перестати або перекласти на укр мову?

Коментарі

Рус, Ви зможете таке написати?)
+3

не совсем понял вопрос, учточните.
mart mart   21:14
+2

Максим Гольдарб 17:36 +1
=================================
Експеримент:всі тексти тільки на укр мові(Государственный язык Украины – мертвый язык?)
http://politiko.ua/blogpost143419

перекладіть укр мовою---GOOGLE :

''На сьогодні в Україні немає політичної волі і прагнення до структурних реформ. Відтік інвестицій, втрата банківського сектора і серйозної частини вітчизняної промисловості - стали каталізатором величезного масиву економічних проблем в нашій країні.

Як підрахували в «Публічному аудиті», ситуація показує негативну тенденцію по всіх фронтах:
mart mart   22:03
+2

Рус --це місцевий монархіст князівства Київська Русь
0

Думаю, Михайло Антонишин закидає Олексі Толочко (псевдо "РУСС") що той маячить про відродження монархії, а не пише конткетику, як це робить наш Максим Гольдарб.
+1

А у нас в Україні вже і в блогах українські мовні репресії? Хіба у нас не вільна країна з вільною можливістю спілкуватися будь-якою мовою?
Я можу вільно спілкуватися і російською, і українською, і німецькою. Але рідною для мене є саме російська, так вже історично склалося, і точно не Вам це змінювати, Пане. Я не є представником державної влади, тому маю повне право писати тією мовою, якою бажаю на даний момент. Тим більше у своєму блозі. Ваші дії з редагуванням могу тексту вважаю недопустимими. Щодо Вашого перекладу, то у ньому купа граматичних помилок і повністю відсутнє будь-яке читабельне форматування. Просто для роздумів: Ви дійсно вважаєте, що набагато краще паплюжити українську мову численними помилками, так як Ви своїм перекладом, ніж виражати свою думку іншою, але зручною для автораі зрозумілою для людей мовою? Є абсолютно неадекватним і недопустимим редагування чужих блогів.
Перший стук першої гільйотини започаткує в Україні і економіку і банківську систему і суди і правоохоронні органи і все все, що треба для щастя.
Не то. Формула другая нужна.
1. Отказ от налогообложения человека. Отказ от налогообложения домашнего хозяйства. Отказ от налогооблржения государственних операций. Отказ от налогообложения частного капитала.
2. Пропорциональность налога на вред - воспитательная миссия налоговой системи.
3. Отказ от возмещения налога с продаж при вивозе товаров за границу - приоритет товара перед валютой. Конкурентная плавающая наценка при ввозе товаров . цель - товарно-научное перенасищенние внутреннего ринка.
4. Институт госбрендов - классификация передових производителей лучших товаров и определители классов товаров и цен.
5. Создание госкорпорации. Представление госкорпорации на ринку под ГОСТ.
6. Снятие госконтролей за производствами кроме оговоренних систем массовой безопасности. Контроль населения с експертной поддержкой и судебними санкциями по факту товарних споров и споров собственности.
7. Бизнес самоуправлений.
8. ...
0

Досить буде тільки трьох пунктів:

1. Відмова від оподаткування творців корисного. Відмова від оподаткування народного господарства у випадку, якщо воно не несе шкоду.

2. Застосування примусових платежів (штрафу, конфіскацій, податку, примусової відробки) у виховних цілях щодо тих дій, які кваліфікуються як шкідництво (сьогодні шкідництво дає близько 90% від всіх доходів в Україні!).

3. Карати шкідництво податком (податком на шкоду) на всіх етапах:
- виробництво,
- транспорт (переміщення у просторі),
- зберігання (подовження у часі),
- реклама,
- продаж,
- споживання,
- відсутність попередженнь про шкідливість.
Тобто застосувати щодо шкідливого товару і шкідливих послуг багатоступінчати оподаткування.

Це і є, обіцяний Т.Г.Шевченком, "Повий і праведний Закон"©
0

Все нове, це забуте старе.
І "нова економічна модель України" - це просто залишити людей в спокою, тобто щоб влада перестала кошмарити людей - люди самі все зроблять.

"Українську Національну Ідею" добре озвучив Лесь Подервянський:
- Від**біться від нас!©

Впровадження податку на шкідництво і повна відсутінсть податку на корисне інвестуватимуть саме те, що нам всім необхідно, а не дурні кремлівські захцянки (забаганки, хатєлки).

Чим менше податків - тим краще.
Тому зменшення податків до 1 (одного) податку на шкоду - це ідеально, краще вже ніхто й ніколи не придумає..
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.