Блоги → Перегляд

Нагорний О. М. ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ В РИНКУ: Програма навчальної дисципліни

Субота, 00:36, 14.04.18
У цій статті згадуються
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ У РИНКУ

Програму уклав: Нагорний Олександр Миколайович,                                                                           [email protected]  І. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни:
Уведення слухачів у систему цінностей і протиріч ринкових реалій у процесі пізнання, мислення, буття та діяння. Формування елементарних навичок застосування філософських понять і категорій, засобів і способів практичного й прагматичного досягнення поставленої мети, використання основних результатів власної діяльності на користь собі, своїй родині і нації. Напрацювання алгоритмів позитивного світосприйняття і світобачення, становлення й розвитку самодостатньої особистості у гармонії душі, духу й тіла, досягнення намічених цілей, успіху та процвітання у навчанні й у праці, у підприємництві й творчості, у сім'ї і в суспільно-політичній діяльності. Методологія. Метод:
Науково-філософський ідеалізм, позитивізм, метафізика. Аналітико-синтетичний метод.
Завданнями навчального курсу є такі:
• ознайомлення слухачів із сутнісними особливостями понятійного апарату, який є адекватним ринку і республіканству, коли усі громадяни й кожен зокрема є рівноправними партнерами (або ментальними чи матеріальними контрагентами / супротивниками) чи перебувають на різних етапах розвитку суспільства і на різних щаблях суспільної ієрархії;
• вивчення і засвоєння найзагальніших способів практичного застосування знань, навичок та умінь за умов реальної свободи вибору соціального стану, сфери діяльності, місця проживання й тимчасового перебування;
• теоретичне й практичне напрацювання прагматичних рецептів усвідомлення реальності, поведінки, життя й діяння особи, використання їх в умовах формування та існування цивілізаційних, конкурентних ринкових процесів в Україні і за кордоном.
У результаті засвоєння навчального матеріалу слухачі повинні знати:
• структуру та ідеологію філософських, наукових і прагматичних знань, які визначають формування індивідуальної свідомості кожного члена соціуму в залежності від його нинішнього статусу, матеріального стану і ментальності, а також які обумовлені обставинами чи є результатом свідомого вибору кожним світоглядних орієнтирів для проблем само / ідентифікації у соціумі, для визначення перспектив власного розвитку і соціального стану у майбутньому;
• основні філософські, соціально-політичні, економічні й прагматичні цілі, методи осягнення сутності понять і категорій, що вони застосовуються у процесах пізнавальної, практичної прагматичної і теоретичної діяльності індивіда, соціуму й політикуму, у процесах нелінійних впливів на масову свідомість та підсвідомість через засоби масової комунікації;
• як розрізняти, кому вигідні, а кому ні семантичні версії, диверсії та контрверсії, які є визначальними у процесах формування індивідуальної та масової свідомості й підсвідомості;
• найважливіші прийоми й методи просування і застосування власних цінностей, які мають дотичність до певних осіб, груп осіб чи цілісних соціальних систем.
У результаті засвоєння навчального матеріалу слухачі повинні вміти:
• вчиняти адекватний власній особистісній сутності вибір сфери діяльності, партнерів і контрагентів, проблем, предметів, завдань і цілей;
• формувати власну теоретико-практичну філософію, доктринологію, методологію, ідеологію, політику, стратегію, тактику і практику життя, праці, експлуатації матеріальних, інтелектуальних та людських ресурсів, як власних, так і придбаних, у тому числі як найманих працівників і членів родини, так і суспільних, з метою отримання доданої вартості, примноження матеріальних та духовних благ і активів, способів особистісного розвитку;
• застосовувати грамотно, прагматично й осмислено напрацьований методологічний та понятійний апарат у процесі взаємовідносин з юридичними та фізичними особами, налагодження стосунків на рівні особистостей і колективів;
• обирати оптимальні варіанти вирішення власних і соціумних проблем на найближчу перспективу і на майбутнє зі врахуванням можливих допусків похибок чи некоректності вихідних формулювань або сторонніх впливів.

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ступінь 1 Всього занять (год.) = 10 (год.) З них Під кер. викладача = 9 

В тому числі за видами навчальних занять: Теоретична частина (7,2 год.) Практична частина (1,8 год.)  Самостійна робота слухача, кваліфікаційна робота (1 год.)

Всього за дисципліну: 10; 9; 7,2; 1,8; 1 (год.)

ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування розділів і тем 
1. Тема 1. Я - перша літера у житті, першооснова буття у ринку. Що первинне? Що вторинне? 1 0,8 0,2
Лекція 1/1: Людина - триєдина душевна, духовна, розумна соціумна істота. Я - це єство, створене за образом і подобою Божою. Я - це істина в найпершій і в останній інстанції. Ерік Баттерворс Духовна економіка: принципи і процес досягнення справжнього добробуту. Яким чином і на кого «працює» матеріалізм у ринковій економіці.
«Я»-соціумне і «Я»-особистісне. Ігри долі, болі і страхи. Фах - Особистість. Смоловик, А. В. Стратегия и тактика процветания. Айкидо для предпринимателей. Я - суть, начало й кінець усіх Своїх прагнень та їхня рушійна сила. Я - Вчитель, Творець, Менеджер, Хазяїн Самого Себе. Я - соціально активний, адекватний і спроможний. Держава незадіяних геніїв і задіяних дурнів. И. Е. Тарапов Інтелектуальна праця, наука й освіта: криза в Україні. - 0,8 -
Практичне заняття ½:
Який перший звук/сигнал подає дитина після народження? Осмислити власне «Я» з огляду економічну й соціально-політичну ситуацію в Україні, що склалася, і викласти тези на папері. - - 0,2
2. Тема 2. Сутність триєдності. Семантичний трикутник Ч. Оґдена і Дж. Річардса в реальній науці. 1 0,8 0,2
Лекція 2/1:
Подолання одномірного та двомірного / дихотомічного мислення. Триада як прояв три/єдності інтуїтивного, раціонального і сенситивного мислення. Нагорний О. М. Таїнство триєдності: дискурс ринкового мислення еліт. Семантичний «трикутник Оґдена-Річардса» у контексті теології, філософії, лінгвістики, семіотики, математики і логіки. Нагорний О. М. Нелінійна система філософських категорій. Фундаментальні істини ментального буття у сьогоденні. Висновки від життя, науки та бізнесу. - 0,8 -
Практичне заняття 2/2:
Побудова відомого чи пізнаного триєдиного феномена. -  0,2
3. Тема 3. Нелінійна система філософських категорій. 1 0,8 0,2
Лекція 3/1: Фізична й економічна думка біля витоків нелінійного способу мислення й осягнення феноменів буття і дійсності. Нагорний О. М. Нелінійна система філософських категорій.
Знання, перевірене практикою - аксіома - систематизація - формалізація.
Слова, поняття й категорії є нерівнозначними й підлягають спектральній систематизації.
Шестирівнева система понять: зміст - форма - структура - елемент - частина - ціле.
Матерія, ультаматерія, інфраматерія... Спектр в діапазонах: РУХ - СУПЕРРЕАЛЬНІСТЬ; стіл - слово; еротика - любов.
Принципи систематизації всесяжних філософських категорій нелінійного типу. - 0,8 -
Практичне заняття / домашнє завдання 3/2:
Навести приклад спектральної ієрархії понять і категорій улюбленого предмета чи галузі знань. - - 0,2
4. Тема 4. Триєдина сутність (трихотомія) філософії, релігії і науки. 1 0,8 0,2
Лекція 4/1:
Наука. Метафізика. Позитивізм. Прагматизм. Екзистенціалізм. Теософія: ідеї Світового Вчителя та їхній провідник Джідду Крішнамурті. Синергетика у пізнанні феномену людини за Еріком Баттерворсом і Тамарою Тюріною: єдність духу, душі й тіла. - 0,8 -
Практичне семінарське / домашнє завдання 4/2:
Яким чином Україна має одухотворити науку і спільноту громадян? - - 0,2
5. Тема 5. Свобода і особистість: теорія і практика формування масової свідомості й маніпуляцій в Україні і світі. 1 0,8 0,2
Лекція 5/1:
Лібералізм і лібертаріанство. П'єр Манан Інтелектуальна історія лібералізму. Фрідріх Авґуст фон Хайек, Людвіг фон Мізес, Девід Берґланд. Капіталізм і свобода за Мільтоном Фрідманом. Зіґфрід Ернст: ідеологи та ідеології розщеплюють свідомість людей. Нагорний О. М. Про семантичні версії, диверсії і контрверсії. Павлюк І. З. Діагностика і прогностика брехні. - 0,8 -
Самостійна робота 5/2: Ліберальна політична практика позитивної філософії. Чим відрізняються поняття і реалії: СВОБОДА і ВОЛЯ? - - 0,2
6. Тема 6. Держава, право і безправ'я. Конституціалізм в Україні і світі. 1 0,8 0,2
Лекція 6/1:
Основи приватного права, які народилися в Священній Римській імперії. Мизес, Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность.
Конституційні процеси в незалежній Україні: Нагорний О. М. Про семантику, ідеологію і Конституцію України новітньої ринкової доби. Олег Лозинський «Ментальні гетто» в структурному аналізі культури. - 0,8 -
Домашнє завдання 6/2:
Які права людини й громадянина обмежуються в Україні і світі? - - 0,2
7. Тема 7. Приватна власність: право, закон, дух і духовність в економіці й у бізнесі. Чи навпаки? 1 0,8 0,2
Лекція 7/1:
Капіталізм і свобода: сутність неподільних явищ цивілізації згідно з Мільтоном Фрідманом.
Ерік Баттерворс Духовна економіка: принципи і процес досягнення справжнього добробуту.
Нагорний О. М. Синергетика або нелінійність і українській політиці: як нас дотовкли до життя такого. - 0,8 -
Бліц-мессидж (письмово) 7/2: Моє особисте найвище задоволення: а) від результатів праці; б) від доброчинності. - - 0,2
8. Тема 8. Стратегія і тактика процвітання. Ментальне айкідо. 1 0,8 0,2
Лекція 8/1:
Ігри долі - запорука щастя. Вуличні ігри - це мистецтво рухів. Процвітання підприємця і сім'я. Мафія, чиновництво і політика: як вигравати? Життя - це є гра долі. Ментальне айкідо - як щит і меч Підприємця. Скерування зусиль на подолання власних історичних «програм» / А. В. Смоловик. Психотерапія, самовиховання і саморегуляція: профілактика й подолання психосоматичних розладів згідно з Е. С. Гиндак. - 0,8 -
Практичне заняття 8/2:
Навести приклади особистих ментальних і психологічних перемог: а) над собою; б) над контрагентом; в) над чиновником-марудником (хабарником). - - 0,2
9. Тема 9. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами. / К. К. Прахалад, Венкат Рамасвами. Прориви. Історії та стратегії радикальних новацій. / М. Стефік, Б. Стефік. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. / Філіп Котлер, Ненсі Лі. Політична психологія. / О. М. Лозинський. 1 0,8 0,2
Кваліфікаційний тест 9/2: Ваше персональне ставлення до конкуренції, інноваційної діяльності й до соціальної активності бізнесу: навести приклади локального значення. 1 0,8 0,2
10. Тема 10. Мо/Я - сутність в ринку... 1 - 1
Кваліфікаційний тест 10/2: Людина у Моїй особі є найвищою цінністю для Мене. За прибуткове місце - спрожогу. (Бліц-реферат за заданим взірцем.) - - 1
Загальна кількість навчальних годин дисципліни 10 7,2 2,8
№ Найменування розділів і тем К-сть год.
Всього Теоретичні заняття Практичні заняття
1. Тема 1. Я - перша літера у житті, першооснова буття у ринку. Що первинне? Що вторинне? 1 0,8 0,2
Лекція 1/1:
Людина - триєдина душевна, духовна, розумна соціумна істота. Я - це єство, створене за образом і подобою Божою. Я - це істина в найпершій і в останній інстанції. Ерік Баттерворс Духовна економіка: принципи і процес досягнення справжнього добробуту. Яким чином і на кого «працює» матеріалізм у ринковій економіці.
«Я»-соціумне і «Я»-особистісне. Ігри долі, болі і страхи. Фах - Особистість. Смоловик, А. В. Стратегия и тактика процветания. Айкидо для предпринимателей. Я - суть, начало й кінець усіх Своїх прагнень та їхня рушійна сила. Я - Вчитель, Творець, Менеджер, Хазяїн Самого Себе. Я - соціально активний, адекватний і спроможний. Держава незадіяних геніїв і задіяних дурнів. И. Е. Тарапов Інтелектуальна праця, наука й освіта: криза в Україні. - 0,8 -
Практичне заняття ½:
Який перший звук/сигнал подає дитина після народження? Осмислити власне «Я» з огляду економічну й соціально-політичну ситуацію в Україні, що склалася, і викласти тези на папері. - - 0,2
2. Тема 2. Сутність триєдності. Семантичний трикутник Ч. Оґдена і Дж. Річардса в реальній науці. 1 0,8 0,2
Лекція 2/1:
Подолання одномірного та двомірного / дихотомічного мислення. Триада як прояв три/єдності інтуїтивного, раціонального і сенситивного мислення. Нагорний О. М. Таїнство триєдності: дискурс ринкового мислення еліт. Семантичний «трикутник Оґдена-Річардса» у контексті теології, філософії, лінгвістики, семіотики, математики і логіки. Нагорний О. М. Нелінійна система філософських категорій. Фундаментальні істини ментального буття у сьогоденні. Висновки від життя, науки та бізнесу. - 0,8 -
Практичне заняття 2/2:
Побудова відомого чи пізнаного триєдиного феномена. - - 0,2
3. Тема 3. Нелінійна система філософських категорій. 1 0,8 0,2
Лекція 3/1: Фізична й економічна думка біля витоків нелінійного способу мислення й осягнення феноменів буття і дійсності. Нагорний О. М. Нелінійна система філософських категорій.
Знання, перевірене практикою - аксіома - систематизація - формалізація.
Слова, поняття й категорії є нерівнозначними й підлягають спектральній систематизації.
Шестирівнева система понять: зміст - форма - структура - елемент - частина - ціле.
Матерія, ультаматерія, інфраматерія... Спектр в діапазонах: РУХ - СУПЕРРЕАЛЬНІСТЬ; стіл - слово; еротика - любов.
Принципи систематизації всесяжних філософських категорій нелінійного типу. - 0,8 -
Практичне заняття / домашнє завдання 3/2:
Навести приклад спектральної ієрархії понять і категорій улюбленого предмета чи галузі знань. - - 0,2
4. Тема 4. Триєдина сутність (трихотомія) філософії, релігії і науки. 1 0,8 0,2
Лекція 4/1:
Наука. Метафізика. Позитивізм. Прагматизм. Екзистенціалізм. Теософія: ідеї Світового Вчителя та їхній провідник Джідду Крішнамурті. Синергетика у пізнанні феномену людини за Еріком Баттерворсом і Тамарою Тюріною: єдність духу, душі й тіла. - 0,8 -
Практичне семінарське / домашнє завдання 4/2:
Яким чином Україна має одухотворити науку і спільноту громадян? - - 0,2
5. Тема 5. Свобода і особистість: теорія і практика формування масової свідомості й маніпуляцій в Україні і світі. 1 0,8 0,2
Лекція 5/1:
Лібералізм і лібертаріанство. П'єр Манан Інтелектуальна історія лібералізму. Фрідріх Авґуст фон Хайек, Людвіг фон Мізес, Девід Берґланд. Капіталізм і свобода за Мільтоном Фрідманом. Зіґфрід Ернст: ідеологи та ідеології розщеплюють свідомість людей. Нагорний О. М. Про семантичні версії, диверсії і контрверсії. Павлюк І. З. Діагностика і прогностика брехні. - 0,8 -
Самостійна робота 5/2: Ліберальна політична практика позитивної філософії. Чим відрізняються поняття і реалії: СВОБОДА і ВОЛЯ? - - 0,2
6. Тема 6. Держава, право і безправ'я. Конституціалізм в Україні і світі. 1 0,8 0,2
Лекція 6/1:
Основи приватного права, які народилися в Священній Римській імперії. Мизес, Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность.
Конституційні процеси в незалежній Україні: Нагорний О. М. Про семантику, ідеологію і Конституцію України новітньої ринкової доби. Олег Лозинський «Ментальні гетто» в структурному аналізі культури. - 0,8 -
Домашнє завдання 6/2:
Які права людини й громадянина обмежуються в Україні і світі? - - 0,2
7. Тема 7. Приватна власність: право, закон, дух і духовність в економіці й у бізнесі. Чи навпаки? 1 0,8 0,2
Лекція 7/1:
Капіталізм і свобода: сутність неподільних явищ цивілізації згідно з Мільтоном Фрідманом.
Ерік Баттерворс Духовна економіка: принципи і процес досягнення справжнього добробуту.
Нагорний О. М. Синергетика або нелінійність і українській політиці: як нас дотовкли до життя такого. - 0,8 -
Бліц-мессидж (письмово) 7/2: Моє особисте найвище задоволення: а) від результатів праці; б) від доброчинності. - - 0,2
8. Тема 8. Стратегія і тактика процвітання. Ментальне айкідо. 1 0,8 0,2
Лекція 8/1:
Ігри долі - запорука щастя. Вуличні ігри - це мистецтво рухів. Процвітання підприємця і сім'я. Мафія, чиновництво і політика: як вигравати? Життя - це є гра долі. Ментальне айкідо - як щит і меч Підприємця. Скерування зусиль на подолання власних історичних «програм» / А. В. Смоловик. Психотерапія, самовиховання і саморегуляція: профілактика й подолання психосоматичних розладів згідно з Е. С. Гиндак. - 0,8 -
Практичне заняття 8/2:
Навести приклади особистих ментальних і психологічних перемог: а) над собою; б) над контрагентом; в) над чиновником-марудником (хабарником). - - 0,2
9. Тема 9. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами. / К. К. Прахалад, Венкат Рамасвами. Прориви. Історії та стратегії радикальних новацій. / М. Стефік, Б. Стефік. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. / Філіп Котлер, Ненсі Лі. Політична психологія. / О. М. Лозинський. 1 0,8 0,2
Кваліфікаційний тест 9/2: Ваше персональне ставлення до конкуренції, інноваційної діяльності й до соціальної активності бізнесу: навести приклади локального значення. 1 0,8 0,2
10. Тема 10. Мо/Я - сутність в ринку... 1 - 1
Кваліфікаційний тест 10/2: Людина у Моїй особі є найвищою цінністю для Мене. За прибуткове місце - спрожогу. (Бліц-реферат за заданим взірцем.) - - 1
Загальна кількість навчальних годин дисципліни 10 7,2 2,8
ІV. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Басов, Н. Г. Квантовая электроника и философия [Текст] / Н. Г. Басов // Будущее науки : междунар. ежегодник. - Вып. 15. - М., 1982. - С. 235-244. - ISSN 035-6054.
2. Баттерворс, Ерік Духовна економіка : принципи та процес справжнього добробуту [Текст] / Ерік Баттерворс [Eric Butterworth] ; пер. з англ. О. Годяк. - [Дані відсутні] (+[Електронний ресурс] Режим доступу : http://sacral.lviv.ua/index.php/pereklady/503-erik-battervors-dukhovna-ekonomika-uryvky, http://www.unityonline.org, http://ericbutterworth.org/html/contact.php.).
3. Бергланд, Д. Либертарианство за один урок [Електронний ресурс] / Дэвид Бергланд / под ред. А. Дмитренко. - М. : Московский Либертариум. - Режим доступу : http://www.libertarium.ru/one_lesson.
4. Гиндак, Е. С. Психотерапия каждому : научно-популярное издание [Текст] / Екатерина Семёновна Гиндак. - Миргород : ООО Издательство «Миргород», 2010. - 374 с. - ISBN 978-966-2060-26-3.
5. Джеймс, В. Прагматизм [Текст] / Вільям Джеймс [William James] ; пер. П. Насада. - Київ : Видавничий дім «Альтернитиви», 2000. - 144 с. (Видання здійснено за сприяння Міжнародного фонду «Відродження»). - ISBN 966-7217-60-4.
6. Екзистенціальна філософія та її різновиди : Реферат [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.refine.org.ua/pageid-4493-1.html.
7. Заблоцький, В. П. Лібералізм: ідея, ідеал, ідеологія [Текст] / Віталій Заблоцький. - Донецьк : Янтра, 2001. - 368 с. - ISBN 966-645-007-0.
8. Котлер, Ф. ; Лі, Н. [Philip Kotler, Nancy Lee] Корпоративна соціальна відповідальність : як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства [Текст] / Філіп Котлер, Ненсі Лі ; пер. з англ. С. Яринич. - К. : Вид-во «Аґенція «Стандарт», 2005. - 302 с. - ISBN 966-96135-4-X (укр) ; ISBN 0471476110 (англ.). - (Досвід Hewlett-Packard, Ben & Lerry's та інших провідних компаній світу) (Серія «Бібліотека ділових шедеврів від UMC»).
9. Кришнамурти, Дж. Вне насилия. [Текст] / Джидду Кришнамурти ; пер. с англ. А. Флотского. - М. : ООО Издательский дом «София»; СПб. : ООО Изд-во «Северо-Запад», 2004. - 272 с. - ISBN 5-9550-0415-7 ; ISBN 5-93835-012-3.
10. Кришнамурти, Дж. Первая и последняя свобода [Електронний ресурс] / Джидду Кришнамурти. - Нижний Новгород : ДЕКОМ, 2006. - 256 с. - Режим доступу до контенту : www.koob.ru/krishnamurti/pervaya_i_poslednyaya_svoboda.
11. Крішнамурті, Дж. Свобода від відомого. Перша й остання свобода. [Текст] / Джідду Крішнамурті : пер. з англ., передмова, примітки Ігоря Карівця. - Львів : ЗУКЦ, 2012. - 192 с. - ISBN 978-617-655-041-9. - (Серія «Логос Традиції»).
12. ЛІБЕРАЛІЗМ : Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза : антологія / упоряд. : О. Проценко, В. Лісовий. - 2-ге вид., перероб. - К. : В Д «Простір», «Смолоскип», 2009. - хххіі + 1128 с. - ISBN 978-966-8499-81-4 ; ISBN 978-966-2068-11-5. - (Наукова серія «Політичні ідеології»).

13. Лозинський, О. М. Політична психологія : начальний посібник [Текст] / Олег Лозинський. - Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2008. - 194 с. - ISBN 978-966-397-102-1.
14. Манан, П. Інтелектуальна історія лібералізму [Текст] / П'єр Манан [Pierre Manent] ; пер. з фр. В. Каденко [та ін.]. - К. : Дух і літера, 2005. - 216 с. - ISBN 966-7888-91-6 ; ISBN 2-01-013638-1.
15. Мизес, Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность [Електронний ресурс] / Людвиг фон Мизес ; пер. с англ. Е. Журавская, Б. Пинскер, В. Родионов ; ред. Р. Левита ; под общ. ред. Б. Пинскера. - М. : «Дело» при участии изд-ва "Catallaxy", 1993. - 200 с. - Режим доступу : http://www.libertarium.ru/l_lib_buero.
16. Нагорний, О. BUSINESS в Україні. Кн. 1 : 1000 дрібниць власної справи : етапи сходження [Текст] / Олександр Нагорний. - Львів : Українські технології, 2005. - 232 с. - ISBN 966-345-032-0. - (Науково-публіцистична трилогія).
17. Нагорний, Олександр Від територіальної громади - до регіону // Самоврядування та самоорганізація територіальних громад : Матеріали науково-практичної конференції (Львів, 24-25 червня 1999 р.). - Львів : Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла, 1999. - С. 175-180. - ISBN 966-95084-6-0.
18. Нагорний, О. М. Духовне буття : Таїнство триєдності [Електронний ресурс] / О. М. Нагорний. - Режим доступу до сайту : http://www.usw.com.ua/profile/NagornijOleksandrMikolajovich.
19. Нагорний, О. М. Інформатизація суспільства і малий бізнес [Текст] / Олександр Миколайович Нагорний // Звітна науково-технічна конференція за 1992 рік. : (професорсько-викладацького складу наукових працівників і аспірантів) : Тези доповідей : Вип. 1 (2-5 лютого 1993 р.) / Редкол. : С. М. Гунько (гол. ред.), О. П. Стецьків (заст. гол. ред.) та ін. - Львів, 1993. - С. 178.
20. Нагорний, О. Класові критерії складу самоврядних органів влади в Україні [Текст] / Олександр Нагорний // Регіональне і місцеве самоврядування в нових умовах : партійна публічна адміністрація і безпосередня демократія : матеріали ІІІ українсько-польської науково-практичної конференції (2-4 березня 2006 р.) / Наук. кер. : Ярослав Дашкевич, Мар'ян Долішній, Stanisław Michałowski ; відп. ред. Б. Ковальчук. - Львів : Західноукраїнський регіональний Інститут громадянського суспільства ім. Ярослава Мудрого ; Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла ; Журнал «Державність», 2006. - С. 212-214. - ISBN 966-95155-3-X.
21. Нагорний, О. М. Конституція України новітньої ринкової доби [Електронний ресурс] / Олександр Миколайович Нагорний // Конституціалізм в Україні : ідеї, концепції, доктрини (історія і сучасність) : матеріали Другої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (25 квітня 2013 р.). - Львів : Національний університет «Львівська політехніка» : Навчально-науковий інститут права і психології : кафедра історії держави і права, 2013. - №9. - Режим доступу до сайту : http://historylaw.lp.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=66.
22. Нагірний, Олександр Ми вистраждали свою Конституцію [Текст] / Олександр Нагорний // За вільну Україну, 1994, 10 лютого.
23. Нагорний, Олександр На чиїй землі робити бізнес? [Текст] / Олександр Нагорний // Проблеми малих міст України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду»], (Золочів - Львів, 27-28 травня 2000 р.). - Львів : Вид-во громад.-політ. журналу "Державність", 2000. - С. 117 - 121. - ISBN 966-95155-1-3.
24. Нагорний, О. Нелінійна система філософських категорій [Текст] / Олександр Нагорний // Всеукраїнські читання «Український цивілізаційний процес від Львівського Ставропігіону, Острозької і Києво-Могилянської академії до нашого часу : духовність, наука, культура - історія, традиція, сучасність». - (УЦП-96) : Програма читань, присвячених 410-річчю Ставропігіону, 420-річчю Острозької Академії, 400-річчю Петра Могили, 90-річчю Товариства Українських наукових викладів ім. П. Могили 16-17 трав. 1996 р. - Програма. - Львів, 1996. - С. 4.
25. Нагорний, Олександр Нелінійна система філософських категорій [Текст] / Олександр Нагорний // Приборостроение-97. - Сб. тр. междунар. науч.-тех. конф. Ч. 1. : Приложение к Всеукраинскому научно-техническому журналу «Вибрации в технике и технологиях». - Винница-Симеиз, 1997. - С. 132-133. - ISBN 5-7763-9123-7.
26. Нагорний, Олександр Нелінійна система філософських категорій як приклад абсолютної істини [Текст] / Олександр Нагорний // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи», 19-20 квітня 2013 р. / за ред. І. В. Карівця. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 134-141. - ISBN 978-617-607-421-2.
27. Нагорний, О. М. Неопозитивістські традиції Львівсько-Варшавської школи [Текст] / Симоненко С. М., Сульженко І. В. та ін. - Традиції Львівсько-Варшавської школи і сучасність : радянсько-польський науковий семінар [За участю філософів зі Львова, Варшави, Києва, Свердловська, Луцька, Дрогобича] // Філос. і соціол. думка, 1990. - №7. - С.118.
28. Нагорний, О. М. Про семантику, ідеологію і Конституцію України новітньої ринкової доби : [науково-публіцистична монографія] [Текст] / Олександр Миколайович Нагорний. - Львів : Сполом, 2009. - 128 с. - ISBN 978-966-665-574-8.
29. Нагорний, О. М. Про семантичні версії, диверсії і контрверсії. Ліберальна політична практика позитивної філософії [Електронний ресурс] / О. М. Нагорний // Нагорний О. М. Антологія істин буття і свідомості в Україні : нотатки, есеї, інвективи, інтерв'ю. - С. 361-374. - Режим доступу до сайту : http://vk.com/nagornybook, http://www.usw.com.ua/profile/NagornijOleksandrMikolajovich.
30. Нагорний, Олександр SEMANTICS в Україні [Електронний ресурс] / Олександр Нагорний /. - Режим доступу до рукопису : uk.wikipedia.org/.../Обговорення_користувача:Nagornybook.
31. Нагорний, Олександр Синергетика або нелінійність в українській політиці [Електронний ресурс] / Олександр Нагорний. - Режим доступу до контенту : http://www.narodna.pravda.com.ua/politics/4a75f8dd1101a/.
32. Нагорний, О. М. Сутність похідного слова [Текст] / Олександр Миколайович Нагорний // Іноземна філологія (Респ. міжвід. наук. зб.; вип. 88) / відп. за вип. О. В. Огоновська. - Львів: Вид-во при Львів. держ ун-ті (В О «Вища школа). - С. 90 - 95. - ISSN 0320-2372.
33. Нагорний, Олександр Сутність регіональної політики в ринку: соціоцентризм чи егоцентризм в Україні [Текст] / Олександр Нагорний // Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування (проблеми теорії і практики) : матер. наук.-практ. укр.-пол. конф. [Львів 4-5 березня 2002 р.]. - Львів : Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка, 2003. - С. 140 - 144. - ISBN 966-7155-71-4.
34. Нагорний, О. М. Таїнство триєдності : дискурс ринкового мислення еліт. [Текст] / О. М. Нагорний // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : тези ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Що чинити, як діяти? Філософські, наукові та релігійні аспекти управлінської діяльності», 15-16 квіт., 2011 р. / За ред. І. В. Карівця. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. Ун-т «Львівська політехніка. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. - С. 131-132. - ISBN 978-617-607-052-8.
35. Павлюк, І. З. Діаґностика і проґностика брехні : екскурси в теорію комунікації [Текст] / Ігор Зиновійович Павлюк. - Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2003 - 80 с. - ISBN 966-665-129-7.
36. Позитивізм [Електронний ресурс]. - Вікіпедія. - Режим доступу : uk.wikipedia.org/wiki/Позитивізм.
37. Прахалад, К. К. ; Рамасвамі, Венкат [C. K. Prahalad, Venkat Ramaswamy] Майбутнє конкуренції : творення унікальної цінності спільно з клієнтами [Текст] / К. К. Прахалад, Венкат Рамасвамі ; пер. з англ. М. Ставицький. - К. : Вид-во Олексія Капусти, 2005. - 258 с. - ISBN 966-8961-02-1 (укр.) ; ISBN 1-57851-953-5-9 (англ.). - (підрозділ Агенція «Стандарт») (Серія «Бібліотека ділових шедеврів від UMC»).
38. Роздольська, М. Вільна особистість - творець своєї долі і співтворець історії свого народу [Текст] / Мирослава Роздольська. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 104 с. - ISBN 978-966-398-059-1. - (Науково-популярне видання).
39. Смоловик, А. В. Стратегия и тактика процветания. Айкидо для предпринимателей [Текст] / Алексей Викторович Смоловик. - Харьков : ИМП «Рубикон», 1995. - 208 с. - ISBN 5-7707-7846-6. - (Серия «Школа игроков судьбы»).
40. Собрание сочинений Ф. А. Хайека [Електронний ресурс] / Фридрих Авґуст фон Хайек [F. A. Hayek] - Том 4 : Судьбы либерализма [сборник эссе : австрийская экономическая школа] ; пер. с англ. Б. Пинскер ; отв. ред. Питер Г. Клейн. - Режим доступу : http://www.deniso.info/1/bib/1/1.
41. Стефік, М. ; Стефік Б. [Mark Stefik, Barbara Stefik] Прориви : історії та стратегії радикальних новацій [Текст] / Марк Стефік, Барбара Стефік ; пер. з англ. Д. Конарєва, Л. Ставицька. - К. : Вид-во Олексія Капусти, 2005. - 322 с. - ISBN 966-896135-6-6 (укр.) ; ISBN 0262195143 (англ.). - (підрозділ Агенція «Стандарт») (Серія «Бібліотека ділових шедеврів від UMC»).
42. Стоун, Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень [Текст] / Дебора Стоун [Deborah Stone Policy paradox : the art of political decision making] ; пер. з англ. О. Буценко. - К. : ВД «Альтернативи», 2000. - 304 с. - ISBN 966-7217-19-1. - (Видання здійснюється за сприяння Міжнародного фонду «Відродження»).
43. Тарапов, И. Е. Интеллектуальный труд, наука и образование : кризис в Украине [Текст] / Иван Евгеньевич Тарапов. - Харьков : А. Н. Тимченко, 2008. - 512 с. - ISBN 978-966-8661-29-7. - (Научно-популярное издание).
44. Тюріна, Т. Педагогіка духовності : синергетичний підхід [Електронний ресурс] / Тамара Тюріна. - Режим доступу до сайту : http://www.paddhati.org.ua/Т.Тюріна.
45. Фрідман, Мільтон Капіталізм і свобода [Текст] / Мільтон Фрідман [Milton Friedman with the assistance of Rose D. Friedman] ; пер. з англ. Н. Рогачевська. - К. : Дух і Літера, 2010 ; University Of Chicago Press, 1982. - 320 с. - ISBN 978-966-378-144-0 ; ISBN 0226264017. - (Видання здійснене за підтримки Посольства США в Україні).

46. Харитонов, Е. О. Основы римского частного права [Текст] / Е. О. Харитонов. - Ростов-на-Дону : изд-во «Феникс», 1999. - 416 с. - ISBN 5-222-00826-6.

47. Эрнст, З. Яко Твоё есть Царство [Текст] / Зигфрид Эрнст [Siegfried Ernst : Dein ist das Reich : vom Plan Gottes mit den Menschen und den Ideologien. Vorw. von Georg Siegmund. Nachw. von Max Thuerkauf. - 2. Aufl. - Stein am Rhein / Schweiz : Christiana-Verl., 1990] ; пер. с нем. - Львов : ТОВ НВТ Академический Экспресс, 1995. - 288 с. - ISBN 5-7707-9092-X.

48. Юркевич, Памфіл З рукописної спадщини [Текст] / Памфіл Юркевич ; упоряд., пер. укр. й комент. М. Ткачук ; ред. В. Т. Береговий. - К. : ВД «КМ Academia», Університетське видавництво «Пульсари», 1999. - 332 с. - ISBN 966-518-096-7 («КМ Academia") ; ISBN 966-7671-00-3 («Пульсари»). - (Серія «Християнські філософи»).

49. Юшин, В. П. Руководство по интенсивному развитию организаторских способностей руководителей : монография [Текст] / Виктор Петрович Юшин ; [Рецензенты : В. В. Божидарник, Ю. Н. Кузнецов, А. Н. Малюта, В. Л. Удалов, Г. С. Пирогов]. - Луцк : МП «Зоря», 1998. - 256 с. - ISBN 966-95151-3-0. - (Интеллектуальная лоция социального лидера : ключ к коллективной ответственности).


Коментарі

mart mart 02:18
0
0 0
Субота
02:16
14/04
Марксистский Интернет-Архив, Русскоязычный отдел ,Карл Маркс (1818-1883)Биография
А це так нас вчили в срср.
Карл Маркс родился 5 мая 1818 года, в городе Трир в Рейнской Пруссии. Его семья была еврейской, но обращается в протестантизм в 1824 году. После окончания гимназии (средней школы) в Трире, Маркс поступил в университет, сначала в Бонне, ...
Читати далі → Коментарів: 0


0 0
Субота
02:05
14/04
ПРИКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ КАРЛА МАРКСА
http://berkovich-zametki.com/2012/Zametki/Nomer4/Majburd1.php
Из заброшенной рукописи о Карле Марксе


(продолжение. Начало см. в № 12/2010 и сл.)
Глава 21.
ПРИКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ:
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ КАРЛА МАРКСА

Стоит человеку чем-нибудь занемочь, так что дело ...
Читати далі → Коментарів: 0


0 0
Субота
01:57
14/04
Карл Маркс - Мот, Недоучка, Кидала и Профессиональный Паразит или Миф о Бедности Основоположника.
вт, 04/19/2016 - 06:02 — Павел Краснов
http://www.rusproject.org/node/1741


Маркс, создатель экономического учения, ставившего цель осчастливить весь рабочий класс, был никудышным финансистом. Теперь нам известно достаточно фактов, проливающих свет на ...
Читати далі → Коментарів: 0


0 0
Субота
01:50
14/04
Карл Маркс - шарлатан и профессиональный паразит .Автор Краснов Павел
Я ,вихований очевидно в дусі "марксизму-ленінізму",раптом запитав себе :а чому ані Маркс ані Ленін майже не працювали щоб утримати себе якось?

а виявляється про Маркса прекрасно вже написали.Тільки мало хто читає.

Подаю в 2х варіантах.

------------------------------...
Читати далі → Коментарів: 1
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі