Блоги → Перегляд

Покращіть та підтримайте

Неділя, 14:09, 18.07.10

Рейтинг
31 6
Переглядів
3983

0
0

 

ПОКРАЩІТЬ ТА ПІДТРИМАЙТЕ

Шановні, просимо вас покращити наші пропозиції та спільними зусиллями якось нав’язати їх хоча б одному із кандидатів у президенти (чи в нардепи). Звичайно, зараз їхні програми вже затверджені офіційно. То в такому разі хай цей кандидат представить дані пропозиції як один із механізмів реалізації своєї програми на посаді Президента (нардепа). Тоді такого кандидата можна і активно підтримати – теж є напрацювання.Наголошую, що це пропозиції ЛИШЕ КОНЦЕПТУАЛЬНІ, їх деталізувати повинні відповідні фахівці. 17 листопада 2009р. Клець Марія Василівна. Клець Дмитро Васильович.

ПРОПОНУЄМО основним регулятором всіх суспільних процесів і на ділі встановити особистий матеріальний інтерес всіх членів суспільства. Для цього зробити реальним рушієм суспільного прогресу наявний апарат державного управління, радикально змінивши оплату його праці. Цей принцип закріпити в Конституції всього лише розширенням статті 48: "Кожен має право на життєвий рівень для себе та своєї сім'ї не нижче соціального мінімуму, який встановлюється відповідним Законом.Джерелом добробуту є суспільнокорисна праця. Результати праці кожного мають товарний характер і реалізуються на ринку в умовах добросовісної конкуренції. Тільки таким чином результати праці кожного в загальному випадку приносять користь: спочатку конкретному споживачеві (задовольняючи певну його потребу), потім - суспільству (зокрема, через податки) і, в останню чергу, самому собі (у вигляді прибутку) як виробникові даного товару.В такому разі прибутки всіх працівників органів державного управління повинні прямо залежати від добробуту населення на підпорядкованих їм територіях. Залежність прибутків держуправлінців від добробуту населення регламентується Законом і ці прибутки є доступними для ознайомлення кожному" (його концепція вже розроблена).

Зрозуміло, що в держапараті існує величезна інерція пріоритету нетрудового прибутку. Тому для прискорення орієнтації чиновницької праці на кінцевий результат – добробут населення! – доцільно законодавчо встановити для них низку додаткових орієнтирів та стимулів.

Зокрема:Весь наземний, водний та повітряний транспорт для службових пересувань держчиновників всіх рангів повинен бути тільки вітчизняного виробництва, причому не спеціально зробленим, а серійним. Тим більше, що всі ці пасажирські транспортні засоби давно вже виробляють в Україні. Якщо ж вони незадовільної якості, то на те ви і керуєте країною, щоб цю якість покращувати.

Лікуватися держслужбовці всіх рангів і найближчі їхні родичі повинні тільки в Україні. Якщо ж по роботі держслужбовець з родиною в даний час перебуває за кордоном, то може лікуватися або в країні перебування, або в Україні. За порушення – негайне і пожиттєве звільнення з державної служби.Дехто запитає, чи не жорстоко це?Ні, не жорстоко, а якраз справедливо. Ми ж то лікуємося тут. То хай і вони спробують нашого щастя. А захочуть кращого – будемо тільки раді, хай піднімають всю нашу медицину на належний рівень.

Першу середню та вищу освіту держчиновники всіх рангів і найближчі їхні родичі здобувають тільки в Україні. Хто з них з родиною по роботі перебуває за кордоном, то можна вчитися або в країні перебування, або в Україні. За порушення – негайне і довічне звільнення із держслужби.

На законодавчому (бажано ще й у Конституції) рівні закріпити для всіх видів конфліктів пріоритет потерпілої сторони, а значить і першочергове, не чекаючи завершення судової тяганини, відшкодування їй всіх видів збитків (моральних, матеріальних, втрачених прибутків і т. п.). Джерело відшкодування – насамперед суб’єкт злочину та його найближче оточення (хто заздалегідь знав про злочинні наміри), а також спеціальний державний фонд, прямо пов'язаний з фондом зарплати держапарату. Крім всього іншого це буде першим конкретним кроком до побудови в Україні правової держави.

Заборонити держслужбовцям в робочий час давати інтерв’ю, робити коментарі, заяви та інші форми усного спілкування із сторонніми особами. Це пов’язане з тим, що неможливо одночасно гарно балакати та успішно керувати – це два дуже різні види діяльності.

Законодавчо закріпити право власності новаторів на створену ними новизну (науково-технічну, товарну, мистецьку, літературну тощо), відмінивши державну монополію на порядок реалізації деяких видів цієї новизни.Такі закони зацікавлять держапарат і т.зв. елітні групи населення активно та цілеспрямовано працювати на користь всього суспільства. І в першу чергу – навчитися це робити, тобто, вивчити вже наявні відповідні знання про ефективне управління суспільством на основі адекватного управлінського алгоритму.                          31 липня 2008р. Клець Марія Василівна. Клець Дмитро Васильович.

 

Концепція

ЗАКОН ПРО ПРЯМУ ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРИБУТКІВ ДЕРЖУПРАВЛІНЦІВ ВІД ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ НА ПІДПОРЯДКОВАНИХ ЇМ ТЕРИТОРІЯХ

1. Гарантована оплата: управлінський рівень села, міста, району - 2,5 окладу мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною Ра¬дою /далі - мінімуми/; область - 3 і республіка - 3,5 мінімуми в се¬редньому на одиницю штатного розпису станом на 1.01.94р.1.1. Максимум на одного працівника: село, місто, район - 5 міні¬мумів, область - 6, республіка - 7.

2. Щоквартально, згідно із підсумками діяльності держапарату на підпорядкованій території, держслужбовцям нараховується доплата. Су¬ма доплат за рік ділиться на 12 для вирахування щомісячного податку на загальних підставах.

3. Держслужбовці можуть займатися підприємницькою діяльністю на загальних підставах.3.1. Прибуток від підприємництва нараховується на окремий для ко¬жного державного службовця банківський рахунок, доступний для загаль¬ного ознайомлення.3.2. Прибуток даного держслужбовця від підприємництва, більший ніж І/З його доплат за минулі 6 /12?/ місяців, вилучається в держбюджет та реалізується на загальних підставах.

4. Поправочні коефіцієнти для персонального розподілу гарантова¬ного фонду зарплати та доплат розробляються та затверджуються на зборах трудового колективу управлінців /їхніх делегатів/ даного населеного пункту чи управлінського рівня більшістю голосів.4.1. Ці поправочні коефіцієнти дійсні лише один раз. За кожний наступний звітний період їх треба затверджувати у встановленому порядку.

5. Можливі джерела доплат для управлінців:5.1. 15% від податку на приріст прибутку, порівняно з відповідним періодом минулого року, одержаного з фізичних та юридичних осіб да¬ної території /в порівняльних цінах/.Коефіцієнт зміни цін визначається погодженим /з правом вето однієї із сторін/ рішенням місцевого управління держстату та спільним /ко¬лективним/ представництвом профспілок не пізніше як через 7 днів пі¬сля закінчення даного господарського періоду.5.2. 15% від суми штрафів, стягнутих у держбюджет на території, підпорядкованій даному управлінському колективу /рівню/.5.3. 20% від економії коштів, одержаних в даному регіоні при реа¬лізації державних проектів. У випадку дольової участі державного капіталу сума доплати зменшується відповідно до питомої ваги державного капіталу в даному проекті.5.4. 50% від економії фонду гарантованої зарплати даного управлін¬ського колективу за відповідний період.

6. За кожний календарний день затримки із визначенням коефіцієнту зміни цін по даній території /п.5.1./ загальна сума доплат даному ко¬лективу управлінців по ст.5. зменшується на 3%.

7. Показники, які зменшують суму доплат для даного колективу держ¬службовців:7.1. Рівень злочинності на даній території, порівняно з відповід¬ним періодом минулого року. Якщо злочинність не знизилась, то сума до¬плат зменшується на 10%. А за кожен відсоток зростання злочинності су¬ма доплат зменшується ще на 5%. Підстава для розрахунків - статистична звітність місцевого управління прокуратури.7.2. Стан промисловго та транспортного травматизму. Підстави для розрахунків - звітність служб охорони праці та ДАІ, погоджена із міс¬цевим представництвом профспілок. Умови та розрахунки такі, як в пунк¬ті 7.1.7.3. Санітарно-епідеміологічний стан даної території. Підстава - звітність СЕС. Умови та розрахунки, як в п.7.1.7.4. Число громадян, які перебувають нижче офіційного для даного регіону рівня бідності. При незмінності їх числа, порівняно з минулим роком, сума доплат управлінцям зменшується на 15%.За кожен відсоток зростання числа бідних, порівняно з відповідним пе¬ріодом минулого року, сума доплат зменшується додатково на 5%. Підстава для розрахунків - погоджене рішення держстату та об'єднаного /колективного/ представництва профспілок даної території.

8. Поправочні коефіцієнти по величині доплат за ст.7 мають бути визначені не пізніше як через 7 днів після закінчення даного господар¬ського періоду. За кожний календарний день затримки із визначенням цих коефіцієнтів загальна сума доплат зменшується на 3%.

9. Суми, на які зменшуються доплати згідно із ст. 6 та 8, перера¬ховуються в держбюджет та реалізуються на загальних підставах.

10. Даний порядок оплати праці державних службовців вводиться пое¬тапно: на республіканському рівні - через 6 міс після прийняття да¬ного Закону; на обласному - через 9 міс; на рівні району, міста, се¬ла - через 12 місяців.

11. До переходу держслужбовців на даний порядок оплати праці для них зберігається діюча система оплати.

12. Трудові колективи держслужбовців за бажанням не менше, ніж 2/3 працюючих можуть перейти на новий порядок оплати праці раніше /але не раніше вищестоящого рівня/.

13. На систему оплати праці, передбачену даним Законом, управ¬лінський колектив переходить одночасно весь, а не окремими служба¬ми чи відділами.

14. Мінюсту протягом 3-х місяців з дня прийняття даного Закону погодити з ним всі розбіжності, наявні в чинному законодавстві та подати їх до ВР на затвердження.

15. Конфліктні ситуації, пов'язані із впровадженням та виконаням даного Закону, вирішуються відповідними судами на загальних підста¬вах.

16. У випадках фальсифікації даних, яка привела до збільшення суми доплат /чи зменшення суми стягнень/, із доплат даного колекти¬ву держслужбовців вираховується у держбюджет сума, вдвічі більша від прихованої.

17. Громадяни, які сприяли виявленню фальсифікацій та переплат, преміюються не менше ніж І/З суми штрафу в даному випадку, але не більше, ніж 1/2 гарантованого окладу даного колективу держслужбовців за звітний період.

18. Премія за викриття зловживань по ст.16 нараховується грома¬дянам анонімно.

19. Розкриття анонімності карається 10 мінімальними окладами осо¬би, яка її розкрила, з видачею 50% суб'єктові анонімності, а 50% - перерахуванням у держбюджет. Винний у розкритті анонімності також оп¬лачує витрати, пов'язані із його встановленням, але не більше, ніж 50 його власних мінімумів.

Лютий 1994р. Клець Марія Василівна. Клець Дмитро Васильович.

Коментарі

Шановний, невже Ви не знаєте, що придворна наука офіційно стоїть на позиції плюралолібералізму, тобто, відсутності істини та вседозволеності?!
І можете поцікавитися, за що саме платять держуправлінцям, якщо всі ці роки їхні піддані стабільно вимирають.
-6

Пане Таперич, буду Вам дуже вдячний, якщо замість заздрісного та безграмотного обпльовування Ви люб'язно вкажете мені на доказово кращі тексти з даної теми якогось іншого автора. В такому разі я Вам навіть подякую за науку.
+4

+++
+8
+
взагалі непогано. Та не можу погодитись з тим, що держслужбовець має право займатися бізнесом. Він жеж як не крути буде використовувати посаду. Це один бік, а з іншого він не працюватиме як слід бо своїх проблем по горло це другий бік. Так, по Вашій системі не працюєш - не отримуєш. Гаразд. Та все що такий діяч не доотримає на держслужбі він візьме через свій бізнес. І наіфга він такий гарний потрібен?
Бачите, Андрію, я пишу свої тексти не для утвердження власної мудрості. Я ж так і прошу: "Покращіть...".
А потім ВСЯКУ УКРНОВИЗНУ СПІЛЬНО І ВПРОВАДЖУВАТИ. Причому, обов'язково ВЗАЄМОВИГІДНО.
Адже безліч разів повторюю: замість постійно нашим же євреям ЗАЗДРИТИ давайте будемо у них ВЧИТИСЯ. І якраз - ЕТНІЧНОЇ СОЛІДАРНОСТІ, ЗАВЖДИ ВЗАЄМОВИГІДНОЇ.
+5

" замість постійно нашим же євреям ЗАЗДРИТИ давайте будемо у них ВЧИТИСЯ. І якраз - ЕТНІЧНОЇ СОЛІДАРНОСТІ, ЗАВЖДИ ВЗАЄМОВИГІДНОЇ."- глас вопіющєго в марсіаньській пустелі
Закони пишуть одні для того щоб їх виконували інші. проблема в тому шо ці "одні" їх ніколи не будуть виконувати. Тож закони можуть бути ідеальними (деякі з існуючих власне досить хороші) але толку з цього 0.
Пане Яремо, ми ж маємо можливість СКОРИСТАТИСЯ ДОСВІДОМ, ЯК ВІТЧИЗНЯНИМ, ТАК І ЗАКОРДОННИМ. А це дуже багато значить.
Нет. Бизнес от управления надо отделять жестоко. Иначе любой при должности будет продвигать свои интересы пердставляя их в качестве государственных.
И зарплата управленцам должна быть на уровне средней в стране, только тогда они будут работать на повышение благосостояния всего общества.
Подбор кадров должен осуществляться только по профессиональным навыкам и соответствия выполняемой работе. Все остальные методы подбора кадров орбъявить преступлением и карать за это вплоть до криминальной ответственности.
Система обучения должна быть изменена с зомбирующей фактологической на методологическую, сколь угодно высокое образование должно быть доступно всем людям. Образвоание оплачивается государством. Потому как это - резерв кадров.
Дмитре, ви керуєтеся виключно вдасними примхами та забаганками.
А спробуйте логікою. Та ще і на основі хоча б початкового розуміння діамату та "Капіталу" Маркса і Енгельса.
І на світовий досвід можете оглянутися.
Але, насамперед, виясніть ДЛЯ САМОГО СЕБЕ чому це вам так хочеться КОМАНДУВАТИ ВСІМ І ВСЯ?
Невже маєте довідку, що ВИ - НАЙ-НАЙ-НАЙ... У ВСЬОМУ?!
Ідея цікава, але я вцілому погоджуюсь із Пожарським.

Поняття демографічно-обумовлених потреб має замінити поняття "прожиткового мінімуму", на який я би посадив всіх депутатів, аби подивитись, як вони виживуть. Громадянам суспільства, що займаються суспільно-корисною справою повинен бути гаратнований рівень споживання, що задовільняє демографічно-обумовлені потреби.

А для того, щоби був зворотній зв’язок із "правителями" дійсно найефективніше встановити для них середній рівень доходів населення при забороні займатись бізнесом. Хай роблять щось одне, але добре. :)

Так само і лікарі не повинні бути зацікавленими в хворобах людей, як це в нас зараз. Має створюватись фонд, який іде не оплату праці лікарів. Якщо ж хтось хворіє - то будьте ласкаві з того ж фонду його і лікувати. )) От тоді і з’явиться реклама здорового способу життя і лікарі почнуть думати, а чи дійсно алкоголь не є ядом? )

Такий самий механізм може працювати і в міліції.
111 111 09:47
+3
Я проти щоб держслужбовець займався бізнесом. А в цілому ідея хороша.
Чесно кажучи, не звернув увагу на Ваше посилання в моєму блозі на цю статтю.

Ідея хороша. Головне, що хоч трохи розроблена.

Над цією темою сам працюю з 2000 року. І теж ніхто нічого слухати не хоче. Пропонував навіть Президенту (і Кучмі і Ющенку) запровадити таку систему в податкових органах (там правда критерії оцінки були інші). Отримав відповідь - пишіть в науковий журнал свої пропозиції.

Думаю, що може вони й були праві. Може треба, щоб ідея опанувала массами, тоді й вона буде мати шанс бути реалізованою.

Я хотів почати з Президента і запропонувати йому 9 млрд. http://politiko.ua/blogpost34830. Але ідея ця навіть тут підтримки не отримала.

У Вас в Вашій ідеї, чесно кажучи, смішні цифри на кожного держслужбовця припадають. Я хотів "купити" їх значно більшими сумами.

Думаю, що для цих ідей час ще прийде.
Вибачте, ні. Таки бачив і статтю і в особистому листування ми вже обговорили її.

Щось пам'ять починає підводити. Видно забагато інформації тут сприймаю.
всем органам управления должны быть прописаны четrие определения с высокой степенью покорания. Потому что это государственные деятели а не клуб иудеев. Все обещания должны быть прописаны по срокам их выполнения и за не выполнение их, каждый депутат должен знать то , что его ждет. А не прийти , насрать , плотненько упаковаться и уйти в отставку.Все члены парламента ,кабинета министров жить и спать под гельетиной , чтоб мозги совесть и душа не отделялась от народа.....иначе кто же их избрал....?
Возвращаясь к вашему комментарию и ссылке по статье в блоге "Предвыборная ситуация накаляется", отвечу уже на вашей страничке: в Программе моего кандидатства-2010 года даны гораздо более обширные и глубинные направления для преобразований в Беларуси. Учитывая схожесть с братской Украиной, они однозначно могут быть применены и вами. Ознакомьтесь с ними. Ссылки я указывал.
Рад Вам.
Возвращаясь к вашему комментарию и ссылке по статье в блоге "Предвыборная ситуация накаляется", отвечу уже на вашей страничке: в Программе моего кандидатства-2010 года даны гораздо более обширные и глубинные направления для преобразований в Беларуси. Учитывая схожесть с братской Украиной, они однозначно могут быть применены и вами. Ознакомьтесь с ними. Ссылки я указывал.
Рад Вам.
Возвращаясь к вашему комментарию и ссылке по статье в блоге "Предвыборная ситуация накаляется", отвечу уже на вашей страничке: в Программе моего кандидатства-2010 года даны гораздо более обширные и глубинные направления для преобразований в Беларуси. Учитывая схожесть с братской Украиной, они однозначно могут быть применены и вами. Ознакомьтесь с ними. Ссылки я указывал.
Рад Вам.
Martin Wolf 11:39
+2
В теории - идея хорошая.
На практике работать не будет.
Почему? Всё просто.
У политика нет интереса в каких-то официальных доплатах. Он и так живёт очень небедно, а распил бюджета он и так осуществит.Так что ему эти доплаты - разве что для оплаты парковки и чаевых в ресторане.
Мотивировать миллионера парой тысяч гривен нереально.
В идеальном государстве, где никто не ворует - возможно.
У нас - увы.
Концепції замало. Треба дати конкретний розрахунок и показати, як ті чи інші зміни показників будуть відбиватись на оплаті конкретних працівників управлінь та відділів. Як на мене, то це малоімовірно, тобто що такий зв'язок можна відстежити.
-1

Пане Вадиме, на чому саме базуються ваші знання про облік та оплату праці?
є нестача грошей речей мозгів.... раціональність опреділюється коефіціентом регулюється фінансами і рівнем комфорту. раціональніть системи саморегулюванням з низів. тоб-то пибавка до зарплат нафоніубогості івідсутності справедливості де корупція є способом вижити значення не має
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі