Блоги → Перегляд

Хай живе Єдиний Інтертрадиціонал! Хай живе Енархія!

Субота, 04:14, 07.08.10

Рейтинг
6 2
Переглядів
2405

0
0

1. Що таке Інтертрадиціонал?

Інтертрадиціонал – це добровільна міжнародна спілка мислячих та творчих людей, які солідарні у неприйнятті профанної споживацької сучасності і у прагненні до реінтеграції Традиції, тобто традиційних цінностей та принципів шляхом нових революційних рішень.

2. Що таке «традиційні цінності»?

Це – єдине, благе, прекрасне і священне, що в теперішньому часі стало розмінною монетою у світі подвійних стандартів. Ми виступаємо проти глобального супермаркету, готового продати будь-яку цінність у вигляді дешевої штампованої копії, і закликаємо до повернення початкової автентичності (справжності).

3. В чому полягає «відпочаткова автентичність»?

Ми вважаємо, що життя кожної окремої людини і людства в цілому – в усі часи і в будь-яких формах, – нерозривно пов'язане з сакральним началом, джерелом, віссю, першопринципом – «Архе». Зв'язок з Архе – Традиція – золотою ниткою проходить через історію, і є найважливішим надбанням людини. Ми використовуємо «Архе» не як сакральне Ім'я, але як умовне поняття, застосовуване у традиції європейської філософії.

4. Що таке «Архе»?

«Архе» – це животворний витік. Це одночасно Першопричина і Остання Мета, між якими лежить вся Світобудова (Природа) як прояв першопричини і шлях до Останньої Мети. Це – концентрований образ і сутність Абсолюту, про який оповідають всі міфології і релігії, а також різні ідеалістичні філософії. Архе надихає творців на творення, вчених на пізнання, жерців на прославляння. Архе наділяє матерію рухом, а форми – життям. «Архе» було центром філософської уваги з часів Античності. У Платона це світ Абсолютних Ідей, у Арістотеля – «керівний принцип», у неоплатоніків – Нус (Світовий Розум), у гностиків – Софія-Премудрість. У новій філософії – це Абсолютний Дух (Гегель) і Світова Воля (Шопенгауер). Архе зверхособистісне і супрараціональне, і тому вище людських суджень про особистісне і безособистісне раціональнета ірраціональне Архе може проявлятися як на особистісному рівні (наприклад, при духовному стяжанні), так і на безособистісному (наприклад, у дотриманні законів Природи).

5. Чи є ваше розуміння Традиції пантеїстичним?

Наше світогляд – холістський, що властиво всім споглядальним традиціям. Однак, ми не ототожнюємо Суб'єкт (Архе) з Об'єктом (Природа, Космос), як це робить натурал-пантеїзм і більшість язичницьких вчень. Сонячна система не є клітиною в тілі Бога. Космос – це сон Бога, в якому одні сюжети більш абстрактні, інші – більш конкретні. Сон сам по собі не може бути Архе, будучи тільки його Уявленням, що несе відбиток божества. Це також, на нашу думку, знімає протиріччя між креаціонізмом і маніфестаціонізмом. Прояв сутності в формах одні традиції описують як творіння форм сутністю, а інші як втілення сутності в формах схоже до карнавалу з нескінченною зміною масок. Але форми спочатку не відірвані від першопринципу – їхні стосунки є складню ієрархією взаємозв'язків, на яку можна впливати теургічною методикою. Тому Традиція в розумінні Інтертрадиціоналу протиставляється як матеріалізму і натурал-пантеїзму з одного боку, так і радикального креаціонізму, який постулює принциповий розрив форм і їх Творця, з іншого боку.

6. Яке місце відводиться людині в цій моделі?

Архе створює Уявлення, намагаючись пізнати себе. Людина бере участь в Уявленні, намагаючись пізнати себе як частину Архе через приватні уявлення. Тому Буття є спільний діалектичний процес пізнання Творця і Тварі. Кожна людина є насінням Архе, яке може прорости шляхом духовного стяжання та інтелектуального розвитку і, таким чином, з'єднатися з Архе. За суттю, це те, що християнські містики називали «теозисом».

7. Що таке «Традиція»?

Якщо Природа – це процес здійснення Архе, то принцип, що стоїть за цим процесом – це Традиція. Традиція – це еманація Архе у форми, і одночасно пізнання цього процесу як структури взаємозв'язків і збігів. Традиція як принцип втілюється в різноманітних історичних традиціях, які послідовно розвиваються в культи, культури, і, нарешті, цивілізації. Людина створює культурні форми згідно Традиції як інструменти, конструкти, що забезпечують відповідність Архе як структурі.

8. Чи є Інтертрадиціонал релігійною організацією?

Інтелектуальна діяльність Інтертрадиціоналу здійснюється на перехресті релігії, науки, філософії та мистецтва. Об'єктом вивчення Інтертрадиціоналу є Архе як сакральне формотворче начало, єдине у мультиверсумі релігій і міфологій, а також його конкретні проекції в тому чи іншому наративі. Метод Інтертрадиціоналу схожий з порівняльним релігієзнавством, але наші дослідження ведуться з позицій, протилежних академічному матеріалізму.

9. Як Інтертрадиціонал ставиться до офіційних релігій?

Інтертрадіціонал виступає за плідний діалог як з офіційними релігіями, так і з неофіційними і окультними вченнями. Ми скептично ставимося до еклектики і змішання традицій в дусі «New Age», але виступаємо за пошук точок дотику традицій з метою духовного пізнання, перш за все самих себе з позицій інших традицій.

10. На яких концептуальних поняттях базується Інтертрадиціонал?

Філософсько-ідеологічним фундаментом Інтертрадиціоналу є Інтертрадиціоналізм. Революційно-політичною теорією Інтертрадиціонала є Енархізм, з якого виходить форма суспільного блаштування Археократії.

11. Що таке «Інтертрадиціоналізм»?

Концепція «Інтертрадиціоналізма» виростає на базі синтезу антибуржуазних соціал-революційних теорій та класичного традиціоналізму, які органічно доповнюють один одного, і складають повноцінну нову ідеологію. Якщо соціал-революційні рухи пропонували «лівий шлях» (за суттю, «шлях лівої руки» у традиційному розумінні), то традиціоналізм був його антиподом – «шляхом правої руки». У той час як Маркс, Бакунін, Прудон і інші соціал-революціонери приймали Модерн і розвивали його, де Местр, Кортес, Генон та інші традиціоналісти радикально відкидали Модерн як аномалію традиційної історії. За аналогією з адекватною значимістю шляху лівої руки та шляху правої руки в рамках Традиції, ми використовуємо діалектичний підхід, синтезуючи лівий антикапіталізм і правий традиціоналізм у Інтертрадиціоналізм.

12. Як співвідносяться соціал-революційні теорії з Традицією?

Якщо проаналізувати з позицій традиціоналізму різноманітні соціал-революційні теорії 18-19 ст., такі прогресивні і антитрадиційні, на перший погляд, то стає очевидним, що вони прагнули ствердити нову сакральність по той бік матеріалізму і капіталу, тобто реінтегруватися в Традицію на новому витку спіралі історії. Сама логіка соціал-революційної (марксистської, анархістської і т.п.) теорії органічно вписується у вчення про елементи та космічні цикли. Новий цикл європейської історії відкрився з пришестям Христа. Через більше тисячі років після «Золотого» і «Срібного» віків на зміну середньовічної синархії Води й Вогню (церква та аристократія) прийшла влада Повітря (третій стан), яка заснувала парадигму Модерну. За допомогою притаманній їй майстерності до примноження форм, третій стан створив сферу Капіталу, це очищене від форм ігрове поле абсолютного примноження. Але за стихією Повітря неминуче гряде Земля, яка, на думку соціал-революціонерів, повинна була позначати владу пролетаріату, утверджену через Революцію – остаточне змішання і руйнування колишніх форм, що відкриє новий цикл. Пролетаріат не міг бути суб'єктом влади, і був просто використаний як природна стихія, що змітає колишню еліту для обгрунтування нової – брахманів та кшатріїв Революції.

13. Як ви ставитеся до марксизму та інших рудиментів комунізму ХХ століття?

Ми відокремлюємо філософію Маркса від філософії Фейєрбаха, відкидаємо реальний досвід марксизму ХХ століття і повертаємося до теоретичних витоків соціал-революційної теорії, беручи до уваги такі концепції, як: 1) анархо-комунізм Кропоткіна, 2) феодал-соціалізм Карлейля, 3) ситуаціонізм Дебора і Ванегейма, 4) російський космізм, 5) радикальна антиекономіка Паунда, Батая, Бергфлета та ін. Ми беремо матерію марксизму (субстанцію) і перетворює її духом (есенцією) Традиції, таким чином перетворюючи свинець пролетаріату на філософське золото нових жерців. Ми вважаємо, що комунізм зможе вижити тільки в одухотвореному Традицією вигляді, тільки якщо на чолі ідеології буде поставлена нова сакральність, що повертає світу традиційні цінності. Поки комуністичний раціоналізм не буде поставлений на службу вищому Міфові, він так і буде програвати світовому Капіталу.

14. У такому випадку, чим заміщається економіка як субстанція історії?

Що керує світом, якщо не товарно-грошові відносини? В епоху віртуальних технологій Капітал виявив свою відверто магічну природу, практично уподібнившись сфері архетипів, тобто матриці всіх міфологій і релігій. «Знаки і символи керують світом – а не слова і не закон», – говорив Конфуцій, і сьогодні нам необхідно переосмислити цю максиму. Ми закликаємо до перерозкриття стародавніх неминущих символів, пригнічених холостими знаками сучасності. Світ розчиняється в симулякрі – потрібно наповнити порожні форми новим, тобто давно забутим, сенсом.

15. Але що залишається від марксизму, якщо економіка позбавляється свого центрального місця?

Залишається діалектичний метод. За аналогією з «діалектичним матеріалізмом» Інтертрадиціоналізм можна охарактеризувати як «діалектичний традиціоналізм», де замість економічного бінера «базис і надбудова» ми використовуємо онтологічний «Центр і Периферія». Нарешті, ворогом, як і раніше, залишається монстр Капіталу, природа якого йде набагато далі вглиб, ніж економіки.

16. Яка позиція Інтертрадіціонала по відношенню до Модерну взагалі?

На відміну від класичних традиціоналістів, ми розглядаємо Модерн як щось органічне Традиції, сама суть якої – холізм, безальтернативна тотальність. Сам префікс "інтер-" в Інтертрадиціоналі постулює всепроникність Традиції, що набуває нових і нових форм у нескінченній маніфестації Єдиного і Вічного. Замість того, щоб вставати на непродуктивні реакційні позиції і викривати ілюзорність Модерну, тим самим стверджуючи його в реальних формах, ми приймаємо Модерн об'єктивно і трактуємо його ходи як завуальовано традиційні. Модерн – це всього лише карнавал на периферії Традиції. Наше завдання полягає в екстраполюванні Традиції на "антитрадиційний" світ, щоб розшифрувати її неперехідний символізм, укладений в "безбожних", здавалося б, формах. Ми повинні перекодувати Матрицю, як це одного разу вдалося діячам Нового Часу.

17. До чого може призвести це «перекодування Матриці»?

Традиція повинна відроджуватися через Мову, яку ми розуміємо як проекцію Архе. Ми вважаємо, що передбаченні релігійні війни ХХІ століття будуть битвами за Смисл, за новий Логос, за наше право семантичного перетворення порожніх форм сучасності. Гряде час нових героїв і нових магів.

18. Чи є зміна віх «еволюцією»?

Еволюція – це процес розкриття Архе, актуалізація його потенціалу. Ідеї, які відхиляються від Шляху, зміщуються на периферію і гинуть у Злі, тобто в хаосі боротьби за існування.

19. Чи визнаєте ви «прогрес»?

Ми розглядаємо історію як Спіраль, тобто як циклічне повторення неминаючих принципів у формах, що постійно змінюються. Кінець циклу характеризується накопиченням стабільності та стійкості, тобто тенденцією до консервації циклу. Прогрес – це наростання реакційної асиметрії і складності, що протистоїть торможенню Спіралі. Це – вітальний імпульс, порив із Хаосу, котрий відновлює Шлях згідно з першопринципом Архе. і тим самим розкриває новий виток Спіралі.

20. Як ви розумієте «індивідуалізм» та «гуманізм»?

Ми розуміємо індивідуалізм не як соціал-дарвіністську спробу утвердити себе в світі відсутнього Творця або в континуумі абсолютної Матерії, але як вольовий вибір власного шляху від периферії світу до Абсолютного Полюса, тобто до Архе. Тільки у зв'язку з ним наше фрагментарне існування знаходить повноцінний сенс. Модерн абсолютизував Об'єкт (Космос), чи то тому, що Бог мертвий, чи то тому, що його ніколи не було. За Суб'єкта в такому світі приймається Людина (Спостерігач) – звідси виростає романтичний культ надлюдини як «повноправного правителя Об'єкту». Але ми розуміємо волю ніцшеанської надлюдини як щось близьке до Світової Волі, навіть через заперечення її. Бо людина – не даність, але завдання.

21. Як ви, в такому разі, оцінюєте расизм?

Інтертрадиціонал заперечує соціал-дарвіністські расистські теорії 19-20 ст. як пережиток Модерну, де традиціоналізм з його духовними ідеалами цинічно використовувався на догоду поточним політичним інтересам. Разом з тим ми стверджуємо важливість збереження унікальності етнічних, суперетнічної і цивілізаційних спільностей у всіх проявах. Немає нічого спільного між плідним культурним обміном і безладним шляхом змішування, що знецінює духовну спадщину.

22. Як може концепція інтертрадиціоналізму бути застосована на практиці?

Інтертрадиціонал виступає за перетворення Науки – за повноваження "спекулятивного методу" метафізики нарівні з кількісним підходом академічного матеріалізму. Приватне має возз'єднатися з Цілісним – модерністський розрив між суб'єктом і об'єктом має бути подоланий. Традиційні науки зобов'язані бути відновлені в статусі, особливо в нашу епоху віртуальних технологій, де логічно завершений високий символізм зможе знайти своє пряме застосування. Крім того, ідеологія Інтертрадиціоналізму складає філософський фундамент політичної теорії Енархізму, яка, в свою чергу, лежить в основі Археократіі.

23. Що таке «Енархізм»?

Енархізм – це політична теорія, що припускає перетворення суспільства згідно з його сакральними основами (міфології або ідеології), тобто уявленням про Архе. Термін походить від грец. "en arche" і означає буквально «на початку» – це перші слова книги Буття. Енархістське "На Початку" – це не просто "спочатку, спершу", це саме постулювання перебування «На Початку (В Началі)», тобто в безпосередньому зв'язку з Архе. По суті, це синонім "примордіалізму", що припускає реставрацію Золотого віку і райського стану людини.

24. Яка різниця між «енархізмом» і «анархізмом»?

Ми вважаємо, що термін «анархізм» семантично некоректний, бо він передбачає відсутність політичної влади (кратії), але аж ніяк не морального начала, навпрямки маючого стосунок з Першопринципом (Архе). Енархізм приймає багато що з постулатів анархізму, перетрактовуючи їх матеріалістичні та антропоцентричні принципи у поняттях Традиції.

25. Як ви ставитеся до ідеї всезагальної рівності?

Буття перебуває у природній нерівності, тобто у ієрархічному порядку наближення до Архе. Тільки виходячи з природної нерівності можлива діалектична боротьба і єдність протилежностей. Тільки так можливий вибір сильного допомогти слабшому. Ми вважаємо, що соціальної рівності можна досягти тільки у рамцях закритої страти і тільки через вольовий вибір її членів. Такою стратою нам видаєтьсясоюз енархістів – новий орден воїнів-жерців.

26. Що це за новий орден воїнів-жерців?

Це нова духовно-інтелектуальна еліта археократичного суспільства, яка ціною самовідданості служить благополуччю більшості. Місія ордену полягає в запобіганні відчуження конструктів, тобто втрати зв'язку культурних форм з Традицією, що перетворює конструкти в ідолоподібні паразитуючі конструкції.

27. Чи означає це, що енархісти заперечують відміну приватної власності, тобто те, на чому базується комунізм?

Енархізм виступає за збереження права приватної власності, але з жорстким обмеженням її на користь суспільної. Спільне пізнається тільки з позицій особистого, і навпаки, і цей баланс неможна порушувати, бо діалектика неминуче знайде інші форми проявлення.

28. Які конкретні завдання стоять перед орденом енархістів?

Основне поле діяльності енархічного ордена становить: - просвітительство, тобто поширення традиційного вчення про Архе і протистояння екстремізмові релігійного, ідеологічного, фінансового та іншого роду, тобто «закритим системам». - подвижництво у стратегічній боротьбі з транснаціональним світовим капіталом з метою встановлення Археократії. - розробка стратегії розвитку людства згідно розкриттю Архе; залучення всього світу в спільний проект, узгоджений з долями окремих народів і цивілізацій.

29. Що таке «Археократія»?

Археократія – це тип суспільного управління, заснований на Архе в якості ідеалу і традиційних цінностях в якості засобів. Археократія постулює тотожність «Архе» (першопринцип, Сакральне) і «кратія» (влада як пряма проекція сакрального). Археократія як «влада Сакральнго» протиставляється технократії як «владі рукотворного» (тобто ідолів). Будучи універсальною системою управління, Археократія виступає за збереження відмінностей між громадами, народами і цивілізаціями («єдність у різноманітті»), і проти нівелювання, що породжує систему відчуження («скільки соціумів, стільки й соціалізмів»).

30. Чи є археократія кастовим чи становим суспільством?

Археократію можна трактувати як «структуровану анархію», де самоорганізація колективу здійснюється в повній відповідності з розкриттям Архе. У такому суспільстві ще немає чіткого поділу на стани, а є лише розподіл трьох кардинальних функцій (брахман, кшатрії, вайш'ї) згідно з поточною ситуацією. Стани зароджуються тільки на рівні міжобщинних стосунків, в масштабі Імперії (гроссраума) з єдиною армією, єдиною медичною системою і т.п.

31. Які рівні припускає археократіческая структура?

Археократична соціологія знаходить вияв у трьох рівнях: 1. Громада (культура, локальна централізація, рада громадян, моноетнічний традиціоналізм) 2. Імперія (цивілізація, гроссраум як союз громад, континентальна демі-централізація, рада громад, поліетнічний інтертрадіціоналізм) 3. Світ (альтернативна глобалізація, глобальна децентралізація, конвенціональна рада імперій).

32. Чим відрізняється археократія від теократії?

Археократія – це радикальна суб'єктивна влада, де кожен член громади є носієм Закону та Міфу, і повноправним громадянином Абсолютного Центру. Теократія – це узурпація Центру окремим станом жерців з автоматичним витісненням всіх інших на периферію.

33. Яка позиція Інтертрадиціоналу у ставленні до глобалізації?

Інтертрадиціонал приймає глобалізацію як факт звершення Модерну, і бачить можливість подолання її економічної природи в безконфліктному проростанні археократичних громад крізь грати транснаціональних корпорацій і псевдо-політичних кордонів. Ці громади самодостатні й пов'язані один з одним в єдину глобальну мережу.

34. Чи володіє Інтертрадиціонал історичною наступністю?

Ми розглядаємо діяльність Інтертрадиціоналу як продовження Консервативної Революції, що зародилася посеред Великої Війни (між Першою і Другою Світовими війнами). Нинішня епоха глобалізації відкрила новий полігон, змінивши правила гри в цивілізацію, і тому потрібно розробляти нову стратегію у вічній битві.

35. Який сенс ви вкладаєте в явище Світової Війни?

Друга Світова Війна була апогеєм Модерну, і одночасно втіленням останньої битви, про яку йдеться практично в усіх міфологіях і релігіях. На ній завершився «занепад Європи», передвіщений Шпенглером, і Нова Європа, як і раніше, знаходиться в зародковому стані, що виражається в її політичній інертності.

36. Які цілі та перспективи Інтертрадиціоналу?

У наші цілі входить перш за все теоретична розробка та активна пропаганда принципу Архе, що сприяє підготовці умів до археократичних революцій. Особлива увага приділяється критиці глобального капіталізму і суспільства споживання. Інтертрадиціонал відкритий до співпраці з іншими релігійними, громадськими та творчими організаціями, які поділяють наші ідеали.

http://intertraditionale.kabb.ru

Коментарі

А Ви не споживач? Це питання без підтекстів, в лоб, як кажуть, тож відповідайте прямо)
0

Я представник меншини ... інтелектуальної :)
Олег!Стаття РОЗУМНА!І має СЕНС, але для Вашого "!сценарію!"думки на упередження...не знайде однодумців, бо за для сприйняття дуже мало часу і аналізу Європейської моделі і її помилок, які дійсно і бесперечно мають місце... Бо мало об*єднатися на добровільній основі, але вибравши модель ОБ*Єднаного СУСПІЛЬСТВА треба не тільки написати правила ГРИ, але й Визначити обов*язково НАПРЯМОК ДО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ, Що взагалі не регламентувалося... дали кошти -ввели ЄВРО...а американська"КРИЗА" положила під себе ЄВропу і як епідемія ХАОСУ панеічно
зацепила...і Україну....більшість враження Банковська система...
На мій погляд-це спланована дія і вона наберала обертів в Україні з
2004 року...
Ваше Глобальне бачення ситуації залишеться на "Політико" не займаним...на превеликий жаль!Мислення такими масштабами ніколи не матиме більшість бо це ПРЕРЕГАТИВА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ...
А МИ , поки,що бігаємо з відром...і кричемо:"ПОЖЕЖА!"...
0

Може ви й праві. 21 серпня в Києві буде презентація першого номеру журналу "Інтертрадиціонал". запрошую! Детальніше повідомлю.
Мне это напомнило барона Юлиуса Эволу.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі