Блоги → Перегляд

Статут динамічної мережі без керівного ядра

Понеділок, 19:54, 08.11.10

Рейтинг
13 3
Переглядів
4300

0
0

Публікую проект статуту динамічної мережі без керівного ядра. Назва "Союз***"  - технічна. У статуті відсутні розділи з метою та ідеологічною складовою. Буду вдячний усім за критичні зауваження та думки з приводу проекту.

******************************

І. Загальні положення.

 

1.     Союз ** (далі – Союз) є масовим суспільно політичним рухом, який об’єднує громадян України на засадах добровільності, рівноправності, законності, відкритості  і гласності для координації та синхронізації їх  зусиль, спрямованих на реалізацію спільних цілей по розбудові незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та гармонійного поєднання її інтересів з інтересами громадянського суспільства і національного бізнесу.

2.     Союз об’єднує громадян України незалежно від їхньої національності‚ приналежності до громадських організацій‚ партій, релігійних переконань‚ статі‚ соціального стану. Участь у Союзі є трирівневою, учасники можуть бути фіксованими членами (далі – членами), кандидатами у члени та прихильниками. Правила переходу з одного рівня у другий визначаються цим  Статутом.

3.     Союз сприяє формуванню і вираженню політичної волі своїх членів та проводить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, своєї Програми і цього Статуту. Союз забезпечує  відкритий для всіх доступ  до внутрішніх робочих, статутних та бухгалтерських документів і матеріалів та в реальному часі  відкрито декларує суми і джерела свого  фінансування, а також всі поточні витрати.

4.     Союз *** є Всеукраїнським об’єднанням  регіональних організацій, в основу будови  якого закладено концепцію „Я – організація”, що передбачає реалізацію поставлених цілей у складі невеликих функціональних самокерованих груп (команд), які  здатні діяти автономно у відповідності до стратегії, викладеної у Програмі Союзу. Союз поширює свою діяльність на всю територію України.

5.     Союз є динамічною мережевою структурою без керівного ядра, у якій кожен член діє за встановленим цим Статутом алгоритмами, правилами та процедурами і реалізовує власну владну функцію, приймаючи всі рішення  особисто, без делегування будь-кому своїх повноважень,  у відповідності до цілей Союзу, способів їх реалізації та критеріїв оцінки рішень, що викладені у Програмі Союзу та цьому Статуті.

6.     Динамічна мережа без керівного ядра є організацією, у якій мережевий та ієрархічний типи  структури гармонійно поєднані у єдине ціле шляхом циклічної переструктуризації учасників у різнотипні функціональні групи в реальному часі з метою підсилення позитивних та нівелювання негативних властивостей структур обох згаданих типів.

7.     Союз є складною адаптивною та самокерованою системою, елементи та підсистеми якої певним чином структуровані та поєднані різнотипними зв’язками. Тому всі члени Союзу проходять відповідне навчання та тренінги для засвоєння алгоритмів, правил і процедур функціонування цієї системи. Програма навчання, методологія тренінгів, об’єм і форма іспитів визначені цим Статутом та Положенням про навчання членів Союзу.

8.     Союз системно відтворює і реалізує такі умови, алгоритми і правила діяльності своїх членів, які викликають і проявляють найкращі їх людські риси, любов до ближнього і співпереживання, одночасно блокуючи проявлення негативних рис, а енергію деструктивних емоцій та агресії трансформують і спрямовують на саморозвиток, самоосвіту, духовне зростання і творчу самореалізацію.

9.     Цілі Союзу, методологія їх реалізації  та критерії оцінки рішень є найвищим керівництвом до дії для кожного члена. Вони можуть змінюватися лише шляхом, що визначений цим Статутом.

10.  Результатом діяльності Союзу є аналітичні матеріали, проекти  та рішення, політична воля  членів до  їх виконання та безпосередньо практична дія по реалізації прийнятих рішень, що спрямовані на досягнення цілей Союзу.

11.  Союз підтримує взаємини, співпрацює і координує свою діяльність  з політичними партіями‚ громадськими‚ релігійними організаціями‚ іншими добровільними об’єднаннями  громадян з метою найбільш ефективного  досягнення цілей, що викладені у Програмі Союзу.

12.  Союз є неприбутковою організацією і може  набути статусу юридичної особи внаслідок  його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України. У такому статусі він може мати рахунки в установах банків України, печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, а також власну символіку, зразки якої затверджуються загальним голосуванням та реєструються у встановленому порядку. Союз для здійснення своїх програмних цілей може набувати власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання та інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Союз не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени   не відповідають за зобов'язаннями Союзу.

13.  Для безперервного контролю та забезпечення  діяльності Союзу у відповідності до положень, що задекларовані  у  його Програмі, і за наявності відповідного Інтернет-порталу, кожен член структури періодично, не рідше одного разу на три місяці, оцінює основні якісні характеристики діяльності  Союзу. Кількісні характеристики діяльності Союзу оцінюються  постійно в режимі реального часу.

14.  Для оцінки результатів діяльності окремих членів  Союзу, що наділені певними повноваженнями або є кандидатами на обрання у виборні органи влади, цим Статутом встановлено  механізм динамічного визначення їх рейтингу усіма членами Союзу в реальному часі з обов’язковим його підтвердженням під час оцінки якісних характеристик Союзу. Падіння рейтингу такого члена Союзу до встановленої Положенням про рейтинги граничної межі спричинює наслідки, визначені цим Статутом.

15.  Організацію діяльності членів Союзу в умовах динамічної мережі без керівного ядра, виведення її у робочий режим, навчання учасників та вирішення поточних організаційних питань в період формування структури здійснює окрема  ініціативна громадська організація, яка не втручається в діяльність Союзу  у частині  прийняття рішень його членами по реалізації програмних цілей. Методологія розгортання динамічної мережі та проміжні кількісні та якісні індикатори ефективності її роботи визначаються цим Статутом.

 

 

ІІ.  Мета і засади діяльності Союзу.

1.    Метою Союзу є:

 

1.1.    ***

 

 

2.    Основними завданнями Союзу є:

 

2.1.    ***

 

 

3.     Напрямки діяльності Союзу:

 

3.1.     *****

 

 

4.    Форми діяльності Союзу:

 

4.1.  Створення осередків Союзу згідно з цим статутом.

4.2.  Інформаційна взаємодія з органами державної влади і місцевого самоврядування в межах чинного законодавства та внесення до них пропозиції та ініціатив, що сприяють реалізації цілей Союзу.

4.3.  Підтримка державних програм, реалізація яких відповідає статутним завданням та програмним документам Союзу.

4.4.  Участь в обговоренні дій і рішень органів влади та органів місцевого самоврядування, формування оцінки цим рішенням і діям з подальшим її висвітленням  в  державних та інших засобах масової інформації.

4.5.  Розробка, експертиза, лобіювання та втілення соціально-економічних, правових, культурних, інформаційних комплексних і цільових проектів, програм і  законодавчих актів, які відповідають основним засадам діяльності Союзу.

4.6.  Здійснення моніторингу процесу виконання своїх програм діяльності органами державної влади та місцевого самоврядування, втілення своїх зобов’язань та виконання виборчих програм народними обранцями.

4.7.  Здійснення моніторингу діяльності українських партій, громадських організацій та інших об’єднань громадян на відповідність її програмним засадам та статутам цих структур.

4.8.  Розповсюдження у різних формах інформації про свою діяльність, про ставлення до влади та до політичних проблем, а також висловлення своєї позиції з будь-яких питань державного і суспільного життя шляхом оприлюднення їх у засобах масової інформації.

4.9.  Пряма та опосередкована участь у виборчому процесі на всіх рівнях у відповідності з діючим законодавством.

4.10.  Проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад, громадських експертиз і слухань, „круглих столів” та участь у подібних заходах, організованих іншими організаціями.

4.11.  Здійснення громадської діяльності, проведення різноманітні акції: зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування тощо, інших масові заходів, спрямованих на пропаганду та реалізацію цілей Союзу.

4.12.  Організація різних видів громадських робіт; догляд за пам’ятками історико-культурної спадщини.

4.13.  Сприяння активізації підприємницької діяльності‚ розвиткові приватного господарства та кооперації в місті і на селі.

4.14.  Координації зусиль широкого кола політичних, профспілкових та громадських організацій з метою втілення в життя тих програм діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, втілення зобов’язань та виконання виборчих програм народних обранців, які відповідають цілям і завданням Союзу.

4.15.  Ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших існуючих об'єднань громадян, сприяння створенню нових об’єднань, діяльність яких спрямована на досягнення цілей, що однакові з цілями Союзу.

4.16.  Представлення та захист власних законних інтересів та законних інтересів своїх членів у державних і громадських органах.

4.17.  Участь у цивільно-правових відносинах, набуття майнових й немайнових прав.

4.18.  Вивчення громадської думки та здійснення опитування громадян.

4.19.  Заснування засобів масової інформації у відповідності до законодавства.

4.20.  Видання власного друкованого органу.

4.21.  Виготовлення інформаційно-агітаційної поліграфічної продукції.

4.22.  Укладання угод з українськими, іноземними та міжнародними партнерами, які не ставлять його в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої організації чи політичної партії.

4.23.  Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству та відповідає Програмі Союзу.

 

5.    Критерії оцінки рішень у Союзі:

 

1.1.  Відповідність до актуальної системи морально-етичних координат  і загальнолюдських цінностей.

1.2.  Відповідність національним інтересам України.

1.3.  Відповідність до положень Програми Союзу.

1.4.  Реалістичність.

1.5.  Відповідність ресурсним можливостям.

 

 

6.    Побудова дерева цілей Союзу та складання методології реалізації кожної з них.

 

6.1.  На основі мети, завдань, напрямків і форм діяльності ініціативна громадська організація формує дерево цілей, яке включає стратегічні цілі та їх декомпозицію до тактичних цілей.

6.2.  Кожна новоутворена профільна група складає методологію реалізації закріпленої за нею цілі, яка відповідає даному профілю, з подальшим затвердженням її Зборами регіональної організації Союзу.

6.3.  На установчих зборах Всеукраїнського об’єднання узгоджені цілі Союзу вносяться як невід’ємна частина у Програму Союзу та розділ ІІІ цього  Статуту з подальшим їх затвердженням у відповідності з положеннями  розділу ХІ.

 

 

 

 

ІІІ.  Членство в Союзі

 

1.     Загальні положення про участь в  Союзі.

1.1.  Союз об’єднує громадян України незалежно від їх національності, релігійних переконань, статі, соціального та майнового стану, належності до громадських організацій та політичних партій, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, визнають Статут та своєю діяльністю сприяють досягненню мети Союзу та реалізації його  цілей.

1.2.  Участь у Союзі є трирівневою, учасники можуть бути фіксованими членами (далі – членами), кандидатами у члени та прихильниками. Правила переходу з одного рівня у другий визначаються цим  Статутом.

1.3.  Прихильником Союзу може бути кожен громадянин України згідно п. 1.1, який підтримує мету та цілі, викладені у програмних документах організації, а також  цікавиться внутрішнім життям, діяльністю та отримує електронну розсилку поточних інформаційних матеріалів, рішень та документів Союзу.

1.4.  Прихильник Союзу має право:

·       отримати  доступ до усіх документів та інформаційних матеріалів Союзу;

·       вільно поширювати інформацію про діяльність, документи, рішення  та цілі Союзу;

·       подавати власні  ідеї, зауваження, критику та пропозиції до будь-якої структурної одиниці Союзу будь-яких питань, що лежать у її компетенції;

·       надавати фінансову підтримку  Союзу;

·       брати участь у всіх заходах Союзу з залученням громадськості;

·       подавити пропозиції  власної участі у роботі проектних, експертних ті інших груп, що створюються у рамках  Союзу для реалізації його статутних цілей і завдань.

·       подати  заяву про вступ у члени Союзу в організаційний відділ регіональної організації Союзу;

·       за бажанням перестати бути прихильником Союзу, відписавшись від електронного розсилання інформаційних матеріалів на Інтернет-порталі Союзу.

1.5.  Прихильник Союзу зобов’язаний:

·       зареєструватися на Інтернет-порталі Союзу;

·       отримувати електронне розсилання інформаційних матеріалів Союзу.

 

2.     Члени Союзу.

 

2.1.  Членство в Союзі є фіксованим, що забезпечується системою обліку відповідно до Положення про членство в Союзі, яке затверджується загальним голосуванням на Зборах регіональної організації. Набуття, припинення та зупинення членства в Союзі, права та обов'язки членів Союзу, вимоги до членів Союзу встановлюються цим Статутом, Положенням про членство в Союзі та іншими положеннями та внутрішніми документами Союзу.

2.2.  Вступ до Союзу здійснюється на добровільних засадах, індивідуально  на  підставі  особистої письмової заяви  прихильника Союзу,  яка подається до Організаційного відділу  регіональної організації.

2.3.  Рішення щодо прийняття громадянина України кандидатом в члени Союзу ухвалюється загальним голосуванням усіх членів регіональної організації за поданням профільної групи, у якій він буде працювати безпосередньо. У випадку позитивного рішення кандидат у члени Союзу з дорадчим голосом направляється для роботи  в щонайменше ще дві функціональні групи – перехресну та виконавчу.

2.4.  Для кожного кандидата встановлюється   іспитовий термін до трьох місяців, за який він повинен пройти спеціалізований курс навчання, та здати іспити у формі та за програмою, що  затверджені у Положенні про навчання членів Союзу. Якщо протягом іспитового терміну не було заперечень щодо членства кандидата у Союзі від груп, у роботі яких він брав участь, то після успішної здачі іспитів він вважається повноправним членом Союзу. За клопотанням профільної групи, членом якої став новоприйнятий кандидат, іспитовий термін може бути продовжено ще на 2 місяці.

2.5.  У випадку надходження заперечень від однієї або кількох груп, у роботі яких кандидат брав участь, питання його подальшого членства ставиться на обговорення в регіональній організації з подальшим прийняттям відповідного рішення згідно цього Статуту.

2.6.  Членство в Союзі є несумісним з пропагандою агресії, насильства, національної, релігійної або соціальної дискримінації та нетерпимості, порушенням прав і свобод громадянина.

2.7.  Припинення членства в Союзі відбувається:

·       за власним бажанням;

·       внаслідок припинення громадянства України;

·       внаслідок пропуску без поважних причин граничної кількості зборів, яка визначена у Положенні про членство в Союзі;

·       внаслідок невиконання мінімального обсягу обов’язків члена Союзу;

·       внаслідок несплати членських внесків;

·       внаслідок визнання члена Союзу недієздатним у встановленому законом порядку;

·       внаслідок зниження рейтингу нижче мінімального значення, яке задане у Положенні про визначення рейтингів для діючих депутатів та посадових осіб у державних органах влади та виконавчих структурах, які є членами Союзу;

·       внаслідок виключення з Союзу рішенням регіональної організації, що прийняте  загальним голосуванням на її Зборах за поданням первинного осередку або однієї з груп  регіональної організації, в роботі яких він брав участь.

 

2.8.  Припинення членства в Союзі за власним бажанням здійснюєтьсяшляхом подання відповідної письмової заяви до Організаційного відділу регіональної організації. Членство в Союзі припиняється з дати, вказаної в поданій заяві, однак не пізніше дня реєстрації такої заяви.

2.9.  Припинення членства в Союзі внаслідок припинення громадянстваУкраїни чи визнання його недієздатним у встановленому законом порядку відбувається з дати настання відповідної події.

2.10.           Припинення членства внаслідок невиконання мінімального обсягу обов’язків, пропуску максимальної кількості зібрань без поважних причин, несплати членських внесків  чи внаслідок зниження рейтингу нижче мінімального значення  відбувається автоматично, а виключений член Союзу набуває статусу прихильника.

2.11.           Член Союзу, який порушив Статут чи Програму, завдав своїми діями шкоди репутації Союзу може бути виключений з Союзу у порядку, наведеному нижче.

2.12.           Рішення щодо виключення з Союзу приймається Зборами регіональної організації шляхом загального голосування її членів за поданням первинного осередку або однієї з груп  регіональної організації, у роботі яких брав участь член Союзу – претендент на виключення з детальною аргументацією причин виключення. Рішення про виключення з членів Союзу доводиться до особи, яку виключили з Союзу, у письмовій формі Організаційним відділом регіональної організації. Припинення членства в Союзі має безпосереднім наслідком припинення його діяльності як відповідального виконавця, координатора чи керівника виконавчих або проектних  груп. Рішення про виключення з Союзу набуває чинності з моменту його прийняття. Особа, виключена з Союзу, має право аргументувати свою позицію або дії під час обговорення  питання її виключення перед голосуванням.

 

3.     Член Союзу має право:

 

3.1.  Брати участь у статутній діяльності Союзу;

3.2.  Безпосередньо брати участь у розробці, прийнятті  та реалізації всіх рішень Союзу.

3.3.  Отримувати доступ до всієї інформації Союзу.

3.4.  Вільно висловлювати свої погляди та  обговорювати будь-які питання діяльності Союзу.

3.5.  Реалізовувати свою владну функцію шляхом особистої участі у прийнятті рішень всіх структурних одиниць Союзу, членом яких він є, через особисте голосування.

3.6.  Подавати ідеї та пропозиції з будь-якого профілю та брати участь у їх обговоренні.

3.7.  Оцінювати стан реалізації основних цілей структури, форм їх втілення та  задекларованих характеристик самої організації.

3.8.  Брати участь в роботі профільних, перехресних, проектних та виконавчих груп організації.

3.9.  Отримувати  чітко визначений і погоджений  сегмент обов’язкової до виконання мінімальної роботи – частки сумарної роботи всієї структури.

3.10.           Бути висунутим або самовисунутися кандидатом на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів.

3.11.           Визначати рейтинги членів Союзу, які займають посади у виконавчих структурних одиницях, виборні посади у функціональних структурних одиницях Союзу, а також є кандидатами на виборні посади або діючими депутатами владних органів всіх рівнів чи посадовими особами державних органів влади для формування їх рейтингових списків.

3.12.           На підставі заяви за власним бажанням припинити виконувати обов’язки відповідального виконавця, керівника чи координатора роботи структурної одиниці Союзу, голови структурної одиниці, кандидата у виборні органи влади або органів місцевого самоврядування без втрати членства в Союзі;

3.13.           Отримувати захист Союзом його честі і гідності, а також отримувати юридичну чи іншу допомогу у разі незаконного переслідування, у тому числі з політичних мотивів.

3.14.           Формувати навколо себе формальні і/або неформальні середовища з однодумців, погляди яких співпадають з положеннями, викладеними у  Програмі Союзу, а цілі співзвучні з цілями Союзу.

3.15.           Припинити членство у Союзі за власним бажанням.

 

4.     Член Союзу зобов'язаний:

 

4.1.  У своїй діяльності дотримуватися положень, правил, алгоритмів та процедур, що визначені цим Статутом, Програмою та іншими внутрішніми  документами Союзу. Всі свої дії, рішення  та матеріали для публікації  перевіряти  на відповідність до викладених у Програмі Союзу критеріїв оцінки рішень.

4.2.  У повному обсязі, якісно та вчасно виконувати взятий на себе та  вичерпно окреслений сегмент роботи – свою частку пропорційно розподіленої сумарної умовної роботи структури.

4.3.  Знайомитися  та опрацьовувати  інформацію, вироблену в результаті діяльності Союзу для, усвідомленого, компетентного  та ефективного здійснення своєї владної функції – особистого голосування по всіх питаннях.

4.4.  За наявності Інтернет-порталу регіональної організації своєчасно здійснювати свою владну функцію – приймати участь в голосуваннях та в підтвердженні свого рішення для запобігання можливості впливу на результати.

4.5.  Своєчасно сплачувати членські внески у відповідності до цього Статуту та  Положення про членські внески в Союзі.

4.6.  Брати участь у роботі щонайменше трьох функціонально різних груп Союзу.

4.7.  Безпосередньо брати участь в практичному втіленні рішень Союзу у складі однієї з проектних і/або виконавчих груп (команд).

4.8.  Проводити періодичну оцінку якісних показників поточної діяльності регіональної організації Союзу у відповідності до цього Статуту;

4.9.  Брати участь у визначенні  рейтингів членів Союзу, які займають виборні чи виконавчі посади у структурних одиницях Союзу, а також є кандидатами на виборні посади або діючими депутатами владних органів всіх рівнів чи посадовими особами державних органів влади для формування їх рейтингових списків.

4.10.           Будучи обраним в органи влади будь-якого рівня від Союзу, звітувати перед регіональною організацією про свою роботу, пояснювати мотивацію голосувань, радитися та консультуватися з відповідними профільними групами, керуватися у своїй діяльності Програмою Союзу, залишатися у складі та брати участь у роботі своїх функціональних груп.

 

 

5.     Вичерпний мінімальний обсяг обов’язків члена Союзу, невиконання яких (з моменту запуску Інтернет-порталу регіональної організації Союзу) веде до автоматичного виключення з членів Союзу та переведення у статус прихильника з подальшим можливим набуттям членства на загальних підставах:

 

5.1.  Ознайомлення з аналітичними матеріалами функціональних груп. Індикатор – кількісні показники переглядів сторінок аналітичних матеріалів груп, що визначаються автоматично на Інтернет-порталі Союзу.

5.2.  Ознайомлення з питаннями, що винесені на загальне обговорення та голосування. Індикатор – кількісні показники переглядів сторінок обговорення, що визначаються автоматично на Інтернет-порталі Союзу.

5.3.  Участь у голосуваннях. Індикатор – кількість пропущених голосувань – визначається автоматично на Інтернет-порталі Союзу.

5.4.  Періодична оцінка стану поточної діяльності регіональної організації Союзу у відповідності до цього Статуту. Індикатор – пропущені оцінювання – автоматично визначається на Інтернет-порталі Союзу.

5.5.  Участь у встановленні рейтингів певних груп членів Союзу у відповідності до цього Статуту. Індикатор – пропущені підтвердження/зміни рейтингів, визначається автоматично на Інтернет-порталі Союзу.

 

 

IV. Структурні одиниці Союзу

 

1.     Структура Союзу.

 

1.1.  В Союзі можуть створюватися первинні та місцеві осередки, а також регіональні організації за територіальною ознакою, які діють на підставі Статуту, Програми Союзу, інших внутрішніх Положень і документів Союзу.

1.2.  Базовою структурною одиницею Союзу є регіональна організація. В її рамках відбувається отримання та розпізнання всього потоку інформації, її аналіз та структурування, генерування управляючих рішень та волі до їх виконання.

1.3.  Головною функцією місцевих та первинних осередків Союзу є виконання рішень регіональної організації Союзу та аналітичний супровід самого  процесу виконання. Додатковими функціями первинних та місцевих осередків Союзу є збір, розпізнання та аналіз зовнішнього інформаційного потоку за напрямками діяльності Союзу.

1.4.  Місцеві осередки та регіональні організації Союзу можуть утворюватись і діяти у кожній адміністративно-територіальній одиниці України, причому в кожній з них може утворюватися лише один місцевий осередок чи одна  регіональна організація, яка діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці.

1.5.  Члени первинних і місцевих осередків, самої регіональної організації Союзу структуруються у робочі групи (команди) різного функціонального призначення.

1.6.  Назва організацій Союзу  складається з назви Союзу та виду і назви адміністративно-територіальної одиниці, на території якої така організація створена.

1.7.  Первинні осередки можуть бути створені у складі регіональної організації Союзу чи її місцевих осередків в межах села, селища, міста (міста районного значення), районів у містах.

1.8.  Місцеві осередки регіональної організації Союзу можуть створюватися згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України в межах районів, міст обласного значення, районів у містах.

1.9.  Регіональні організації Союзу  створюються згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

1.10.                Для координації своєї діяльності регіональні організації Союзу утворюють Всеукраїнське об’єднання регіональних організацій Союзу *** у відповідності до цього Статуту.

1.11.                Первинні осередки Союзу   входять до місцевих осередків Союзу у повному складі учасників. Відповідно місцеві осередки Союзу, а також  первинні осередки, які не ввійшли до жодного місцевого осередку Союзу, входять до відповідної регіональної організації Союзу усім складом учасників.

1.12.                У своїй діяльності первинні та місцеві осередки Союзу керуються рішеннями регіональних організацій Союзу, до яких вони входять, цим Статутом, Програмою Союзу та викладеними у ній Цілями Союзу, формами їх втілення  та критеріями оцінки рішень.

1.13.                Регіональні організації Союзу у своїй діяльності керуються цим Статутом, Програмою Союзу та викладеними у ній Цілями Союзу, формами  їх втілення  та критеріями оцінки рішень, а також рекомендаціями та прийнятими у відповідності з цим Статутом рішеннями Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу.

 

2.     Робочі групи (команди) Союзу.

 

2.1.  Всі члени первинних і місцевих осередків, а також  регіональної організації Союзу і Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу структуруються у робочі групи (команди) різного функціонального призначення.

2.2.  Робочі групи (команди) можуть бути профільними, перехресними, виконавчими та проектними.

2.3.  Кожен новий член Союзу у відповідності з рішеннями функціональних  груп (команд) і/або його побажань розподіляється Організаційним відділом відповідної структурної одиниці Союзу не менше ніж у три робочі групи (команди) таким чином, щоб забезпечити максимальне  дотримання принципу: член Союзу з кожним іншим членом Союзу разом може перебувати лише в одній з функціональних груп.

2.4.  На початковому етапі життєдіяльності динамічної мережі члени Союзу фіксовано розподіляються у профільні групи. Розподіл членів Союзу у перехресні групи визначається жеребкуванням, за їх побажаннями або за номерами у списках учасників профільних груп. На подальших етапах життєдіяльності Союзу за перехресними групами закріплюється ряд міждисциплінарних і/або стратегічних програмних цілей з подальшою фіксацією участі в них членів Союзу та відповідним корегуванням алгоритмів роботи Зборів.

2.5.  Перехід члена Союзу з однієї робочої групи (команди) в іншу такого ж функціонального призначення відбувається за згодою всіх сторін після повідомлення представників відповідного Організаційного відділу.

2.6.  Чисельність членів Союзу у робочих групах (командах) складає від 5 (п’яти) до 9 (дев’яти) осіб.

2.7.  При досягненні чисельності робочої групи (команди) 10 (десяти) осіб, вона розділяється на дві рівноцінні команди з подальшим поділом профілю і/або компетенцій в його межах.

2.8.  В межах одного первинного чи місцевого осередку, а також в межах регіональної організації чи Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу не може бути двох груп, які вирішують однакові задачі чи мають однакову компетенцію в межах одного профілю. Поява таких груп може бути зумовлена лише форс-мажорними обставинами.

2.9.  У складі кожної профільної групи (команди) на основі консенсусу призначається провідний фахівець – експерт з даного профілю для  надання висновків до аналітичних матеріалів і/або проектів рішень з цього чи дотичних профілів. Можлива ротація членів профільної групи (команди) на посаді експерта у відповідності до затвердженого групою (командою) графіку.

2.10.                Члени профільних  та перехресних груп (команд) складають графік почергового модерування  своїх засідань. Модератор слідкує за  часовими рамками роботи групи (команди), а також за тим, щоб кожен член групи (команди) міг висловитися по всіх питаннях, що обговорюються і щоб думка кожного була почута та, по можливості, максимально врахована.

2.11.                Рішення у профільних та перехресних групах (командах) приймаються консенсусом. У випадках, коли консенсус неможливо досягнути через позицію одного члена групи (команди), рішення вважається прийнятим при умові  обов’язкової фіксації відмінної позиції вказаного члена у якості окремої думки. При системному повторенні таких ситуації група (команда) звертається до Навчального відділу регіональної організації Союзу для вивчення психологічного клімату та, у разі потреби, проведення тренінгів з метою уникнення конфліктних ситуацій у майбутньому.

2.12.                Виконавчі групи (команди) є постійно діючими організаційними формуваннями Союзу, у складі яких кожен  член приймає  особисту участь у реалізації рішень Зборів  відповідних структурних одиниць Союзу. Проектні групи (команди) також утворюються з метою практичної реалізації рішень Зборів структурних одиниць Союзу, проте можуть бути тимчасовими або формуватися циклічно, у  відповідності  до типу і характеру поставлених перед ними задач.

2.13.                Виконавчі та проектні групи (команди) вибирають відповідального виконавця та його заступника терміном на пів року. По закінченні цього строку проводяться їх перевибори. Кожен член виконавчої або проектної групи може у будь-який момент поставити питання недовіри відповідальному виконавцю чи його заступнику з подальшим підтвердженням їх повноважень рішенням всіх членів групи або їх переобранням.

2.14.                Відповідальні виконавці  виконавчих та проектних груп:

·       втілюють на практиці розподілену для відповідної групи частину умовної роботи по виконанню рішень, прийнятих або затверджених Зборами регіональної організації Союзу;

·       розподіляють обов’язки, функції та частини умовної роботи по виконанню рішень Зборів регіональної організації між членами проектної чи виконавчої групи у відповідності до методології виконання (при її наявності), рекомендацій аналітичного супроводу рішення, прийнятих виконавчою групою або, якщо все інше відсутнє, на власний  розсуд;

·       координують свою роботу з відповідальними виконавцями інших груп та виконують доручення відповідальних виконавців структурних одиниць Союзу, до яких вони входять, по організації  виконання рішень Зборів регіональної організації Союзу;

·       відповідають за дотримання правил безпеки членами своєї групи при виконанні рішень Зборів регіональної організації Союзу;

·       приймають рішення в межах своєї компетенції, за які несуть персональну відповідальність перед групою та Зборами первинного осередку;

·       складають звіти про виконання прийнятих згідно цього Статуту власних рішень, рішень Зборів первинних та місцевих осередків, регіональної організації або їх розподілених частин з подальшим розміщенням цих звітів на відповідній сторінці Інтернет-порталу регіональної організації (за його наявності);

·       на основі аналітичного супроводу при потребі розробляють або вносять пропозиції по вдосконаленню методології втілення форм діяльності Союзу, визначених розділом ІІІ цього Статуту.

 

3.     Первинний осередок Союзу.

 

3.1.  Первинний осередок Союзу створюється на підставі рішення установчих зборів цього осередку за наявності не менше 3 (трьох) членів Союзу або за рішенням Організаційного відділу регіональної організації Союзу, який направляє для роботи в ньому не менше 3 (трьох) своїх членів.

3.2.  Рішення про створення первинного осередку  затверджується Зборами регіональної організації Союзу, після якого осередок стає структурним утворенням Союзу.

3.3.  Первинний осередок Союзу не є юридичною особою. Після свого створення первинний осередок може пройти процедуру легалізації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.4.  Первинний осередок Союзу  може бути ліквідований за рішенням Зборів  регіональної організації.

3.5.  Первинний осередок Союзу веде облік своїх членів відповідно до Положення про членство в Союзі.

3.6.  При кількості членів Союзу, що знаходяться на обліку осередку, від 50 до 70 осіб, він, за рішенням регіональної організації Союзу, може розділитися на два первинні осередки з відповідним поділом території їх розташування.

3.7.  Первинний осередок Союзу є двовимірною динамічною мережею без керівного ядра, у якій кожен член діє за встановленим цим Статутом алгоритмами та реалізовує власну владну функцію, приймаючи всі рішення  особисто, без делегування будь-кому своїх повноважень,  у відповідності до цілей Союзу, способів їх реалізації та критеріїв оцінки рішень, що викладені у Програмі Союзу та цьому Статуті.

3.8.  Формою аналітичної роботи первинного осередку та місцем прийняття рішень є загальні Збори, які проводяться за встановленим цим Статутом алгоритмом щотижня, окрім тижнів, в які проводяться Збори місцевого осередку (за його наявності) та Збори регіональної організації Союзу. Форми діяльності для практичного втілення первинним осередком  рішень регіональної організації Союзу визначені пунктом 4 розділу ІІ цього Статуту.

3.9.  У Зборах первинного осередку з правом голосу приймають участь члени Союзу, які перебувають на обліку у відповідному осередку, а також, з дорадчим голосом, кандидати у члени Союзу, які направлені Організаційним відділом регіональної організації для роботи у цьому осередку.

3.10.                Збори первинного осередку є повноважними за умови участі у них більше ніж половини всіх членів Союзу, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку.

3.11.                Загальні збори первинного осередку  веде модератор, який призначається у відповідності до графіку модерування Зборів представниками профільних груп первинного осередку та не приймає безпосередньої участі у роботі робочих груп (команд). Модератор Зборів  відповідає за дотримання алгоритму роботи, що визначений цим Статутом, та затверджених за його пропозицією часових рамок на початку Зборів.

3.12.                У випадку відсутності кворуму впродовж двох чергових Зборів первинного осередку, він розформовується автоматично, а члени Союзу, що стоять в ньому на обліку, розподіляються Організаційним відділом по інших діючих первинних осередках Союзу, що входять до відповідної регіональної організації.

3.13.                Рішення Зборів ухвалюється двома третинами голосів від присутніх членів Союзу, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку.

3.14.                При кількості членів  первинного осередку до 8 (восьми) осіб, вони діють як одна робоча група (команда).

3.15.                Якщо кількість членів первинного осередку складає 9 (дев’ять) і більше осіб, вони структуруються у функціональні робочі групи (команди). У першу чергу  формуються профільні  групи (команди) - ідеологічна, інформаційна та організаційна. Із збільшенням кількості членів первинного осередку, ідеологічна група (команда) поділяється на профільні групи (команди) у відповідності до напрямків діяльності Союзу та компетенції членів первинного осередку. Кількість членів організаційної та інформаційної груп (команд) доводяться  до оптимального числа учасників, але не більше 9 осіб.

3.16.                Збори первинного осередку Союзу:

 

·       визначають напрямки діяльності первинного осередку;

·       проводять аналітичний супровід практичного виконання розподілених для них частин рішень, прийнятих регіональною організацією Союзу, координуючи свою діяльність з іншими первинними  і/або з місцевими осередками Союзу;

·       затверджують звіти про виконання рішень, складені відповідальним виконавцем первинного осередку регіональної організації Союзу;

·       акумулюють поточну інформацію за напрямками діяльності Союзу та проводять її первинний аналіз;

·       приймають рішення про звернення до Голови регіональної організації з ініціативою  скликання  позачергових зборів регіональної організації Союзу;

·       вирішують інші питання діяльності первинного осередку, які не суперечать Статуту, Програмі Союзу та іншим положенням та внутрішнім документам Союзу.

 

3.17.                Відповідальні виконавці виконавчих груп первинного осередку утворюють координуючу групу відповідальних виконавців та вибирають поміж себе на строк пів року її координатора – відповідального виконавця первинного осередку та його заступника з подальшим їх  затвердженням Зборами первинного осередку. По закінченні цього строку проводяться перевибори відповідального виконавця первинного осередку та його заступника.

3.18.                Відповідальним виконавцем первинного осередку може бути член Союзу, який пройшов другий рівень навчання та успішно склав іспити у відповідності до розділу IX цього статуту та Положення про навчання членів Союзу.

3.19.                Кожна група первинного осередку може у будь-який момент поставити питання недовіри відповідальному виконавцю первинного осередку чи його заступнику з подальшим підтвердженням їх повноважень рішенням Зборів або рекомендацією їх переобрання в координуючій групі відповідальних виконавців первинного осередку. Питання недовіри може бути поставлено не частіше одного  разу на три місяці протягом терміну їх обрання.  Процес переобрання відповідального виконавця первинного осередку чи його заступника ініціюється автоматично за умови падіння його рейтингу до нижньої межі у відповідності з цим Статутом (при наявності Інтернет-порталу регіональної організації Союзу).

3.20.                Відповідальний виконавець первинного осередку Союзу:

 

·       втілює на практиці розподілену для відповідного первинного осередку частину умовної роботи по виконанню рішень, прийнятих або затверджених Зборами регіональної організації Союзу;

·       розподіляє обов’язки, функції та  частини умовної роботи по виконанню рішень Зборів регіональної організації між  виконавчими групами у відповідності до методології виконання (при її наявності), рекомендацій аналітичного супроводу рішення, прийнятих Зборами первинного осередку або, якщо все інше відсутнє, на власний  розсуд;

·       координує свою роботу з відповідальними виконавцями інших первинних осередків  та виконує доручення і розпорядження відповідальних виконавців місцевого осередку (якщо він у нього входить)  і/або регіональної організації по організації виконання рішень Зборів регіональної організації Союзу;

·       відповідає за дотримання правил безпеки членами первинного осередку при виконанні рішень Зборів регіональної організації Союзу;

·       приймає рішення в межах своєї компетенції, за які несе персональну відповідальність перед Зборами первинного і місцевого осередків, а також перед Зборами регіональної організації Союзу;

·       складає звіти про виконання прийнятих згідно цього Статуту власних рішень, рішень Зборів місцевого осередку, регіональної організації або їх розподілених частин з подальшим розміщенням цих звітів на відповідній сторінці Інтернет-порталу регіональної організації (за його наявності);

·       на основі аналітичного супроводу при потребі розробляє або вносить пропозиції по вдосконаленню методології втілення форм діяльності Союзу, визначених розділом ІІІ цього Статуту.

 

4.     Місцевий осередок Союзу.

 

4.1.  Місцевий  осередок Союзу може створюватися з ініціативи первинних осередків і/або за рішенням Зборів регіональної організації Союзу згідно з адміністративно-територіальним устроєм України в межах районів, міст обласного значення, районів у містах.

4.2.  Місцевий осередок Союзу об'єднує первинні осередки, які діють на території району, міста обласного значення, району у місті.

4.3.  Місцевий осередок Союзу реєструється або легалізується відповідним органом Міністерства юстиції України.

4.4.  Місцевий осередок є динамічною мережею без керівного ядра, у якій кожен член діє за встановленим цим Статутом алгоритмами та реалізовує власну владну функцію, приймаючи всі рішення  особисто, без делегування будь-кому своїх повноважень,  у відповідності до цілей Союзу, способів їх реалізації та критеріїв оцінки рішень, що викладені у Програмі Союзу та цьому Статуті.

4.5.  Місцевий осередок Союзу,  чисельність якого складає до 50 -70 осіб, є двовимірною динамічною мережею. У випадку перевищення вказаної кількості членів, місцевий осередок переструктуровується у тривимірну динамічну мережу та працює за відповідним алгоритмом, визначеним цим Статутом.

4.6.  Типи профільних груп місцевого осередку узгоджуються з типами профільних груп первинних осередків Союзу, які входять до його складу.

4.7.  Формою аналітичної роботи місцевого осередку та місцем прийняття  рішень є загальні Збори, які проводяться за встановленим цим Статутом алгоритмом один раз у два тижні, окрім тижнів, в які проводяться Збори регіональної організації Союзу. Форми діяльності для практичного втілення місцевим осередком  рішень регіональної організації Союзу визначені пунктом 4 розділу ІІ цього Статуту.

4.8.  У Зборах місцевого осередку з правом голосу приймають участь члени Союзу, які перебувають на обліку у відповідному осередку, а також, з дорадчим голосом, кандидати у члени Союзу, які направлені Організаційним відділом регіональної організації для роботи у первинних  осередках, що входять до відповідного місцевого осередку Союзу.

4.9.  Збори місцевого осередку є повноважними за умови участі у них більше ніж половина всіх членів Союзу, які перебувають на обліку у первинних організаціях відповідного місцевого осередку.

4.10.                Загальні Збори місцевого осередку  веде модератор, який  визначається за графіком модерування Зборів представниками первинних осередків , що входять до відповідного місцевого осередку Союзу та не приймає безпосередньої участі у роботі робочих груп (команд). Модератор Зборів  відповідає за дотримання алгоритму роботи, що визначений Статутом та затверджених часових рамок Зборів.

4.11.                У випадку відсутності кворуму впродовж трьох чергових Зборів місцевого осередку, він розформовується автоматично. Члени розформованого місцевого осередку продовжують працювати далі у складі первинних осередків Союзу, які  входили у нього.

4.12.                Рішення Зборів ухвалюється двома третинами голосів від присутніх членів Союзу, які перебувають на обліку у відповідному місцевому осередку.

4.13.                Збори місцевого осередку Союзу:

·       визначають напрямки діяльності місцевого осередку;

·       проводять аналітичний супровід практичного виконання розподілених для них частин рішень, прийнятих регіональною організацією Союзу, координуючи свою діяльність з іншими місцевими і/або первинними осередками Союзу;

·       затверджують звіти про виконання рішень, складені відповідальним виконавцем місцевого осередку регіональної організації Союзу;

·       збирають інформацію за напрямками діяльності Союзу та проводять її первинний аналіз;

·       приймають рішення про звернення до Голови регіональної організації з ініціативою  скликання  позачергових зборів регіональної організації;

·       вирішують інші питання діяльності місцевого осередку, які не суперечать Статуту, Програмі Союзу та іншим положенням та внутрішнім документам Союзу.

 

 

4.14.                Відповідальні виконавці первинних осередків, що входять у місцевий осередок, утворюють координуючу групу відповідальних виконавців та вибирають поміж себе на строк пів року її координатора – відповідального виконавця місцевого осередку та його заступника з подальшим їх  затвердженням Зборами місцевого осередку. По закінченні цього строку проводяться перевибори відповідального виконавця місцевого осередку та його заступника.

4.15.                Відповідальним виконавцем місцевого осередку може бути член Союзу, який пройшов другий рівень навчання та успішно склав іспити у відповідності до розділу IX цього Статуту та Положення про навчання членів Союзу.

4.16.                Кожен  первинний осередок, що входить у місцевий осередок, може у будь-який момент поставити питання недовіри відповідальному виконавцю місцевого осередку чи його заступнику з подальшим підтвердженням їх повноважень рішенням Зборів або рекомендацією їх переобрання в координуючій групі відповідальних виконавців місцевого осередку. Питання недовіри може бути поставлено не частіше одного  разу на три місяці протягом терміну їх обрання.  Процес переобрання відповідального виконавця місцевого осередку чи його заступника ініціюється автоматично за умови падіння його рейтингу до нижньої межі у відповідності з цим Статутом (при наявності Інтернет-порталу регіональної організації Союзу).

4.17.                Відповідальний виконавець місцевого осередку Союзу:

·       втілює на практиці розподілену для відповідного місцевого осередку частину умовної роботи по виконанню рішень, прийнятих або затверджених Зборами регіональної організації Союзу;

·       розподіляє обов’язки, функції та частини умовної роботи по виконанню рішень Зборів регіональної організації між первинними осередками у відповідності до методології виконання (при її наявності), рекомендацій  аналітичного супроводу рішення, прийнятих Зборами місцевого осередку або, якщо все інше відсутнє, на власний розсуд;

·       координує свою роботу з відповідальними виконавцями інших місцевих осередків  та виконує доручення і розпорядження відповідального виконавця регіонального осередку по організації виконання рішень Зборів регіональної організації Союзу;

·       відповідає за дотримання правил безпеки членами місцевого осередку при виконанні рішень Зборів регіональної організації Союзу;

·       приймає рішення в межах своєї компетенції, за які несе персональну відповідальність перед Зборами місцевого осередку та Зборами регіональної організації Союзу;

·       складає звіти про виконання прийнятих згідно цього Статуту власних рішень, рішень Зборів регіональної організації або їх розподілених частин з подальшим розміщенням цих звітів на відповідній сторінці Інтернет-порталу регіональної організації (за наявності);

·       на основі аналітичного супроводу при потребі розробляє або вносить пропозиції по вдосконаленню методології втілення форм діяльності Союзу, визначених розділом ІІІ цього Статуту.

 

4.18.                Місцевий осередок Союзу за рішенням регіональної організації Союзу може набувати статусу регіональної організації з подальшим поділом регіону на дві частини  та можливістю подальшого повноправного його входження у Всеукраїнське об’єднання регіональних організацій у випадку одночасного дотримання наступних умов:

·       за умови успішної роботи місцевого осередку впродовж пів року;

·       за умови прийняття відповідного подання Зборами місцевого осередку до регіональної організації;

·       за умови наближення його структури до структури регіональної організації;

·       за умови досягнення кількості членів Союзу, що беруть участь у його роботі, більше 100 осіб;

·       за умов, коли загальна чисельність членів регіональної організації, у яку входить відповідний місцевий осередок, складає не менше 250 осіб.

·       за умови проходження відповідного навчання та стажування членами місцевого осередку у відповідних підрозділах регіональної організації Союзу, які забезпечують її життєдіяльність.

4.19.                У випадку прийняття рішення про набуття статусу регіональної організації місцевим осередком Союзу, він може набувати статусу юридичної особи та діяти у відповідності до положень цього Статуту, які стосуються регіональної організації Союзу.

4.20.                Рішення про входження місцевого осередку на правах регіональної організації до Всеукраїнського об’єднання за поданням Зборів регіональної організації, у які він входить, приймають Збори Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу з подальшим затвердженням цього рішення у відповідності до цього Статуту.

 

5.     Регіональна організація Союзу.

 

5.1.  Регіональна організація Союзу має у своєму складі  первинні та місцеві осередки Союзу, що створюються нею згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

5.2.  Регіональна організація Союзу створюється членами Союзу – мешканцями регіону, що пройшли відповідне навчання та здали іспити, за рішенням  громадської організації – ініціатора створення Союзу або внаслідок набуття  місцевим осередком  статусу регіональної організації Союзу згідно з цим Статутом.

5.3.  Регіональна організація Союзу може набувати статусу юридичної особи на підставі рішення, прийнятого загальним голосуванням  всіх її членів після державної реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.4.  Регіональна організація Союзу, яка набула статусу юридичної особи, має право на відкриття рахунків в установах банків України виготовлення печатки, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються загальним голосуванням її членів з врахуванням рекомендацій Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу.

5.5.  Регіональна організація Союзу шляхом загального голосування обирає Голову. Термін, на який обирається Голова, складає три місяці. Голова не може обиратися на два терміни підряд і більше одного разу протягом календарного року.  Після закінчення вказаного терміну проводяться вибори нового Голови.

5.6.  Головою регіональної організації Союзу може бути член Союзу, який пройшов третій рівень навчання та успішно склав іспити у відповідності до розділу IX цього статуту та Положення про навчання членів Союзу.

5.7.  Регіональна організація Союзу є динамічною мережею без керівного ядра, у якій кожен член діє за встановленим цим Статутом алгоритмами та реалізовує власну владну функцію, приймаючи всі рішення  особисто, без делегування будь-кому своїх повноважень,  у відповідності до цілей Союзу, способів їх реалізації та критеріїв оцінки рішень, що викладені у Програмі Союзу та цьому Статуті.

5.8.  Діяльність Регіональної організації проходить у формі загальних Зборів, які проводяться за алгоритмом, що визначений цим Статутом у відповідності до чисельності організації.

5.9.  Збори Регіональної організації проводиться за необхідністю, але не рідше 1 (одного) разу на місяць.

5.10.                Позачергові Збори регіональної організації Союзу скликаються за ініціативи:

 

·       первинного чи місцевого осередку регіональної організації;

·       не менше двох функціональних груп, у які структуровані її члени;

·       Голови регіональної організації.

 

5.11.                У Зборах  регіональної організації Союзу беруть участь всі члени Союзу з правом голосу, а також всі кандидати у члени Союзу з дорадчим голосом, які входять до складу первинних і місцевих осередків, що складають регіональну організацію.

5.12.                Збори регіональної організації Союзу  є повноважними за умови участі у ній більше половини її членів.

5.13.                Рішення Зборів  регіональної організації ухвалюються  двома третинами голосів від кількості присутніх членів Союзу.

5.14.                При наявності Інтернет-порталу регіональної організації Союзу, рішення Зборів ухвалюються шляхом інтерактивного голосування на відповідній його сторінці двома третинами голосів від кількості усіх членів Союзу, що проголосували, за умови участі в голосуванні не менше  90% від кількості усіх членів регіональної організації Союзу.

5.15.                В окремих випадках, які обумовлені цим Статутом, рішення ухвалюються трьома четвертими голосів від кількості учасників, що взяли участь в голосуванні.

5.16.                Збори регіональної організації веде модератор, який  визначається за графіком модерування Зборів представниками місцевих та первинних осередків, що безпосередньо входять до регіональної організації Союзу та особисто не приймає  участі у роботі робочих груп (команд) . Модератор Зборів  відповідає за дотримання алгоритму роботи, що визначений Статутом та затверджених часових рамок Зборів.

5.17.                Модератором Зборів регіональної організації Союзу може бути член Союзу, який пройшов другий рівень навчання та успішно склав іспити у відповідності до розділу IX цього статуту та Положення про навчання членів Союзу.

5.18.                Всі члени регіональної організації Союзу розподіляються за профільними групами, кількість та напрямки діяльності яких визначаються цілями Союзу, що викладені у його Програмі та цьому Статуті.

5.19.                Модератор Зборів регіональної організації Союзу на основі отриманої від профільних груп інформації формує і оголошує порядок денний Зборів та вносить пропозиції щодо  їх регламенту.

5.20.                Збори регіональної організації Союзу:

·       визначають основні напрями діяльності регіональної організації  у відповідності до цілей,  викладених у Програмі Союзу, та форми діяльності структурних одиниць регіональної організації  для   досягнення цих цілей;

·       реалізують політику Союзу у відповідному регіоні шляхом прийняття управляючих рішень стосовно практичної діяльності своїх місцевих і первинних осередків;

·       обирають своїх представників - делегатів для участі в роботі Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу та забезпечують, в т.ч. фінансово, їх участь у Зборах Всеукраїнського об’єднання.

·       приймають нових членів Союзу у відповідності до розділу 3 цього Статуту.

·       виключають членів Союзу, які порушили Статут або  Програму Союзу і які стоять на обліку у цій регіональній організації, у відповідності до Розділу 3 цього Статуту.

·       скасовують рішення місцевих та первинних осередків Союзу, якщо вони суперечать Статуту, Програмі та іншим положенням та документам Союзу.

·       розформовують первинні або місцеві осередки Союзу у випадку систематичного порушення ними Статуту чи Програми Союзу або виключають їх у повному складі з регіональної організації з подальшим правом поновлення   в Союзі членів, які до них входили,  в індивідуальному порядку.

·       створюють постійні і тимчасові проектні, експертні, консультативно-дорадчі групи (команди) для реалізації цілей Союзу.

·       за поданням керівника Організаційного відділу регіональної організації Союзу затверджують бюджет регіональної організації на наступний рік;

·       затверджують або відхиляють  рішення, прийняті Всеукраїнським об’єднанням регіональних організацій Союзу;

·       приймають до виконання і виконують рішення Всеукраїнського об’єднання, що затверджені у відповідності до п. 6. 2 цього розділу Статуту;

·       вирішують інші питання діяльності регіональної організації, які не суперечать Статуту, Програмі та іншим положенням і внутрішнім документам Союзу.

 

5.21.                Представники регіональної організації – делегати Зборів Всеукраїнського об’єднання обираються Зборами регіональної організації за поданням її структурних одиниць  терміном на пів року.

5.22.                Делегатами Зборів Всеукраїнського об’єднання можуть бути члени Союзу, який пройшли другий або третій рівень навчання та успішно склали іспити у відповідності до розділу IX цього статуту та Положення про навчання членів Союзу.

5.23.                Голова регіональної організації Союзу:

 

·       є політичним лідером регіональної організації на термін обрання;

·       має право робити заяви, звернення, публічні виступи від імені регіональної організації, зміст або тези яких затверджені її Зборами;

·       без доручення представляє регіональну організацію Союзу у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, регіональними та місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами з подальшим викладом у формі звітів усієї інформації  про свою діяльність для ознайомлення з нею усіх членів регіональної організації Союзу;

·       має право підпису документів (окрім фінансово-господарських) та вчинення дій від імені регіональної організації;

·       слідкує за дотриманням положень цього Статуту та Програми Союзу всіма членами регіональної організації Союзу,  її первинними та місцевими осередками. У випадку виявлення порушень Статуту чи Програми Союзу – інформує Збори регіональної організації і/або ставить питання про попередження або виключення порушників з Союзу на загальне обговорення та голосування.

·       входить у координуючу групу голів регіональних організацій при Всеукраїнському об’єднанні регіональних організацій Союзу;

·       згідно затвердженої Зборами форми передає справи, документи та всю супутню інформацію новообраному Голові регіональної організації Союзу;

·       за наявності Інтернет-порталу  регіональної організації Союзу слідкує за дотриманням правил його наповнення  та достовірністю внесеної інформації;

·       у випадку потреби скликає позачергові Збори регіональної організації Союзу.

 

5.24.                Окремим структурним підрозділом  регіональної організації Союзу є Організаційний відділ, який забезпечує організаційне, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та ресурсне забезпечення діяльності регіональної  організації.

5.25.                Структура Організаційного відділу регіональної організації затверджується її Зборами шляхом загального голосування за поданням керівника Організаційного відділу організації.

5.26.                Організаційний відділ  регіональної організації підзвітний та підпорядкований її Зборам.

5.27.                Організаційний відділ регіональної організації Союзу:

·       веде облік її членів та зберігає документацію регіональної організації;

·       у випадку наявності Інтернет-порталу регіональної організації Союзу підтримує його роботу, в тому числі відображаючи облік членів та  власний документообіг на відповідних його сторінках;

·       в межах бюджету розпоряджається коштами регіональної організації;

·       представляє на кожних Зборах інформацію про рух коштів на рахунку регіональної організації, а у випадку наявності Інтернет-порталу публікує фінансові звіти в режимі реального часу;

·       за погодженням та рішеннями Зборів  регіональної організації розпоряджається її майном;

·       розробляє проект бюджету регіональної організації на наступний рік, який за представленням керівника Організаційного відділу затверджується Зборами регіональної організації Союзу;

·       здійснює інші функції відповідно до Статуту, Програми Союзу, інших внутрішніх положень та документів Союзу.

 

5.28.                Організаційний відділ  регіональної організації Союзу очолює керівник, якого призначають Збори регіональної організації.

5.29.                Керівником Організаційного відділу регіональної організації Союзу може бути член Союзу, який пройшов третій рівень навчання та успішно склав іспити у відповідності до розділу IX цього статуту та Положення про навчання членів Союзу.

5.30.                Керівник Організаційного відділу регіональної організації перебуває у трудових правовідносинах з регіональною організацією Союзу на підставі трудового контракту, який від імені регіональної організації  підписує її Голова.

5.31.                Керівник Організаційного відділу  регіональної організації підзвітний та підпорядкований її Зборам.

5.32.                Керівник Організаційного відділу регіональної організації Союзу:

 

·       здійснює керівництво Організаційним відділом регіональної організації Союзу;

·       призначає та звільняє з займаних посад працівників Організаційного відділу регіональної організації Союзу;

·       виконує рішення Зборів регіональної організації Союзу;

·       звітує про виконання бюджету регіональної організації Союзу перед її Зборами;

·       має право підпису документів щодо розпорядження фінансовими цінностями регіональної організації  Союзу та їх акумулювання;

·       може видавати довіреності окремим особам – членам Союзу на користування матеріальними цінностями регіональної організації Союзу;

·       несе повну матеріальну відповідальність за свої дії;

·       подає для затвердження Зборами проект бюджету регіональної організації Союзу на наступний рік;

·       за наявності Інтернет-порталу  регіональної організації Союзу відповідає за його безперебійне функціонування, а також за ведення сторінки Організаційного відділу та повноту відображення на ній інформації про його роботу;

·       виконує інші повноваження, які випливають зі Статуту, Програми Союзу, та інших внутрішніх документів Союзу.

 

5.33.                Відповідальні виконавці місцевих та первинних осередків на правах місцевих, що входять у регіональну організацію Союзу, утворюють координуючу групу відповідальних виконавців та вибирають поміж себе на строк пів року її координатора – відповідального виконавця регіональної організації та його заступників з подальшим їх  затвердженням Зборами регіональної організації. По закінченні цього строку проводяться перевибори відповідального виконавця регіональної організації та його заступників.

5.34.                Відповідальним виконавцем регіональної організації Союзу може бути член Союзу, який пройшов третій рівень навчання та успішно склав іспити у відповідності до розділу IX цього статуту та Положення про навчання членів Союзу.

5.35.                Кожен  місцевий чи первинний осередок, що входить у регіональну організацію, може у будь-який момент поставити питання недовіри відповідальному виконавцю регіональної організації чи його заступникам з подальшим підтвердженням їх повноважень рішенням Зборів або рекомендацією їх переобрання в координуючій групі відповідальних виконавців регіональної організації. Питання недовіри може бути поставлено не частіше одного  разу на три місяці протягом терміну їх обрання. Процес переобрання відповідального виконавця регіональної організації чи його заступників ініціюється автоматично за умови падіння їх рейтингу до нижньої межі у відповідності з цим Статутом та Положенням про визначення рейтингів (при наявності Інтернет-порталу регіональної організації Союзу).

5.36.                Відповідальний виконавець регіональної організації Союзу:

·       втілює на практиці рішення, прийняті або затверджені Зборами регіональної організації Союзу;

·       розподіляє обов’язки, функції  та частини умовної роботи між місцевими і первинними осередками для виконання рішень  Зборів регіональної організації у відповідності до методології виконання (при її наявності), рекомендацій аналітичного супроводу рішення, прийнятих Зборами регіональної організації або, якщо все інше відсутнє, на власний розсуд;

·       координує свою роботу з відповідальними виконавцями інших регіональних організацій  та виконує доручення і розпорядження відповідального виконавця Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу по організації виконання затверджених згідно з цим Статутом рішень Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу;

·       відповідає за дотримання правил безпеки членами регіональної організації при виконанні рішень Зборів регіональної організації Союзу;

·       приймає рішення в межах своєї компетенції, за які несе персональну відповідальність перед Зборами регіональної організації Союзу;

·       складає звіти про виконання прийнятих згідно цього Статуту рішень Зборів регіональної організації, рішень Зборів Всеукраїнського об’єднання або їх розподілених частин з подальшим розміщенням їх на відповідній сторінці Інтернет-порталу регіональної організації (за його наявності);

·       на основі аналітичного супроводу при потребі розробляє або вносить пропозиції по вдосконаленню методології втілення форм діяльності Союзу, визначених розділом ІІІ цього Статуту.

 

5.37.                Окремим структурним підрозділом  регіональної організації Союзу є  Навчальний  відділ, який забезпечує навчання і тренінги для кандидатів у члени і членів регіональної організації Союзу та безконфліктну діяльність робочих груп (команд). Докладно його структура та функції описані в розділі IX цього Статуту.

 

 

6.     Всеукраїнське об’єднання регіональних організацій Союзу.

 

6.1.  Всеукраїнське об’єднання регіональних організацій Союзу об’єднує регіональні організації Союзу що були створені згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також  новостворені регіональні організації внаслідок поділу існуючих  на частини або відновлення виключених регіональних організацій з Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу.

6.2.  Всі рішення Зборів Всеукраїнського об’єднання носять рекомендаційний характер до їх затвердження Зборами регіональних організацій, кількість яких є не меншою від трьох четвертих кількості усіх регіональних організацій Союзу, що входять до Всеукраїнського об’єднання, або до їх прийняття загальнонаціональним голосуванням при умові, що за рішення проголосувало не менше двох третин від загальної чисельності усіх членів Союзу.

6.3.  Всеукраїнське об’єднання регіональних організацій Союзу створюється на установчих зборах повноважними представниками не менше ніж  трьох регіональних організацій Союзу.

6.4.  Всеукраїнське об’єднання Союзу може набувати статусу юридичної особи на підставі рішення, прийнятого загальним голосуванням  всіх його делегатів після державної реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.5.  Всеукраїнське об’єднання Союзу, яке набуло статусу юридичної особи, має право на відкриття рахунків в установах банків України виготовлення печатки, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються загальним голосуванням його членів.

6.6.  Всеукраїнське об’єднання регіональних організацій Союзу шляхом загального голосування обирає Голову. Термін, на який обирається Голова, складає три місяці. Голова не може обиратися на два терміни підряд і більше одного разу протягом календарного року.  Після закінчення вказаного терміну проводяться вибори нового Голови.

6.7.  Головою Всеукраїнського об’єднання  може бути член Союзу, який пройшов четвертий рівень навчання та успішно склав іспити у відповідності до розділу IX цього статуту та Положення про навчання членів Союзу.

6.8.  Всеукраїнське об’єднання регіональних організацій Союзу є тривимірною динамічною мережею без керівного ядра, у якій кожен член діє за встановленим цим Статутом алгоритмами та реалізовує власну владну функцію, приймаючи всі рішення  особисто, без делегування будь-кому своїх повноважень,  у відповідності до цілей Союзу, способів їх реалізації та критеріїв оцінки рішень, що викладені у Програмі Союзу та цьому Статуті.

6.9.  Діяльність Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій  Союзу проходить у формі загальних Зборів, які проводяться за алгоритмом, що визначений цим Статутом у відповідності до чисельності організації.

6.10.                Збори Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу проводяться за необхідністю, але не рідше 1 (одного) разу на три місяці.

6.11.                У Зборах  Всеукраїнського об’єднання беруть участь делегати - представники регіональних організацій осередків Союзу у кількості, що визначена їх спільною домовленістю і складає від 50 до 300 осіб.

6.12.                Позачергові Збори Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу скликаються за ініціативи:

 

·       двох регіональних організацій Союзу;

·       не менше двох функціональних груп, у які структуровані делегати Всеукраїнського об’єднання;

·       Голови Всеукраїнського об’єднання.

 

6.13.                Загальні збори Всеукраїнського об’єднання  є повноважними за умови участі у них більше половини делегатів від регіональних організацій.

6.14.                Рішення Зборів Всеукраїнського об’єднання ухвалюються  двома третинами голосів від кількості присутніх делегатів від регіональних організацій.

6.15.                При наявності Інтернет-порталу  Всеукраїнського об’єднання, рішення можуть ухвалюватися шляхом інтерактивного голосування на його відповідній сторінці двома третинами голосів від кількості усіх представників регіональних організацій, що проголосували, за умови участі в голосуванні не менше  90% від їх повної кількості.

6.16.                В окремих випадках, які обумовлені цим Статутом, рішення ухвалюються трьома четвертими голосів від кількості представників регіональних організацій у Всеукраїнському об’єднанні, що взяли участь в голосуванні.

6.17.                Збори Всеукраїнського об’єднання веде модератор, який  визначається за графіком модерування Зборів представниками регіональних організацій, що входять до Всеукраїнського об’єднання,  та не приймає безпосередньої участі у роботі робочих груп (команд). Модератор Зборів  відповідає за дотримання алгоритму роботи, що визначений Статутом та затверджених часових рамок Зборів.

6.18.                Модератором Зборів Всеукраїнського об’єднання може бути член Союзу, який пройшов третій рівень навчання та успішно склав іспити у відповідності до розділу IX цього статуту та Положення про навчання членів Союзу.

6.19.                Модератор Зборів Всеукраїнського об’єднання на основі отриманої від профільних груп інформації формує і оголошує порядок денний Зборів та вносить пропозиції щодо  їх регламенту.

6.20.                Всі члени Всеукраїнського об’єднання розподіляються за профільними групами, кількість та напрямки діяльності яких визначаються кількістю самих представників від регіональних організацій та цілями Союзу, що викладені у його Програмі.

6.21.                Збори Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу:

 

·       визначають основні напрями діяльності Всеукраїнського об’єднання  у відповідності до цілей,  викладених у Програмі Союзу, та форми діяльності структурних одиниць Союзу  для   досягнення цих цілей;

·       визначають пріоритети у поточній діяльності Союзу;

·       розробляють стратегію діяльності Союзу;

·       розробляють та узгоджують з регіональними організаціями положення та інструкції щодо внутрішньої життєдіяльності Союзу для подальшого прийняття і затвердження їх у встановленому цим Статутом порядку;

·       звертаються з пропозиціями до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань державного, політичного, соціально-економічного та суспільного життя України;

·       приймають Статут і Програму Союзу, розробляють, обговорюють та вносять зміни та доповнення до них після погодження з усіма регіональними організаціями Союзу з подальшим затвердженням їх регіональними організаціями у відповідності до цього Статуту;

·       при необхідності приймають та виносять власні рішення для затвердження на загальнонаціональне обговорення та голосування, причому рішення вважається прийнятим та обов’язковим до виконання у випадку, коли за нього проголосувало не менше ніж дві третини від усіх членів Союзу;

·       приймають рішення щодо участі представників Союзу у виборах до Верховної Ради  та на посаду Президента України у відповідності до діючого законодавства України та складають виборчий список у відповідності з рейтинговими списками кандидатів у центральні виборні органи влади регіональних організацій Союзу;

·       складають та приймають згідно цього Статуту передвиборчу програму Союзу;

·       координують взаємодію Народних депутатів України - членів Союзу з структурними підрозділами Союзу;

·       реалізують політику Союзу в Україні, шляхом координації діяльності регіональних організацій Союзу.

·       забезпечують взаємодію з центральними органами політичних партій, громадських та інших організацій;

·       координують визначення та приймають згідно цього Статуту величину розміру і порядок сплати членських внесків на поточний рік;

·       приймають нові регіональні організації до складу Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу;

·       рекомендують відмінити рішення регіональних організацій, які суперечать цьому Статуту та Програмі Союзу;

·       виключають регіональні організації зі складу  Всеукраїнського об’єднання у випадку систематичного порушення ними цього  Статуту або  Програми Союзу та за відсутності реакції на рекомендації Всеукраїнського об’єднання щодо відміни рішень з такими порушеннями з подальшим затвердженням виключення трьома четвертими від кількості усіх регіональних організацій Союзу – учасників Всеукраїнського об’єднання або на загальнонаціональному голосуванні двома третинами голосів усіх членів Союзу згідно цього Статуту;

·       утворюють нові регіональні організації замість виключених з Всеукраїнського об’єднання шляхом індивідуальної перереєстрації членів Союзу, які вийшли з виключених регіональних організацій;

·       створюють постійні і тимчасові проектні, експертні, консультативно-дорадчі групи для реалізації цілей Союзу.

·       приймають  рішення згідно цього Статуту про заснування друкованого засобу масової інформації Союзу;

·       вирішують інші питання діяльності Всеукраїнського об’єднання, які не суперечать Статуту, Програмі та іншим положенням та внутрішнім документам Союзу.

 

6.22.                Голова Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу:

·       є політичним лідером Всеукраїнського об’єднання  на термін обрання.

·       має право робити заяви, звернення, публічні виступи від імені Союзу, зміст або тези яких затверджені Зборами Всеукраїнського об’єднання Союзу та узгоджені з регіональними організаціями;

·       без доручення представляє Всеукраїнське об’єднання регіональних організацій Союзу у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, центральними  організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами з подальшим викладом у формі звітів усієї інформації  про свою діяльність для ознайомлення з нею всіх представників регіональних організацій Союзу, що входять до Всеукраїнського об’єднання;

·       має право підпису документів (окрім фінансово-господарських) та вчинення дій від імені регіональної організації;

·       слідкує за дотриманням положень цього Статуту та Програми Союзу всіма учасниками Зборів Всеукраїнського об’єднання,  регіональними організаціями Союзу, місцевими та первинними осередками. У випадку виявлення порушень Статуту чи Програми Союзу – інформує Всеукраїнське об’єднання і/або ставить питання про попередження, рекомендації відміни рішень або виключення порушників з Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу на загальне обговорення та голосування Зборів;

·       координує роботу групи голів регіональних організацій Союзу при Всеукраїнському об’єднанні;

·       за наявності Інтернет-порталу  Всеукраїнського об’єднання слідкує за дотриманням правил його наповнення  та достовірністю внесеної інформації;

·       згідно затвердженої Зборами форми передає справи, документи та всю супутню інформацію новообраному Голові Всеукраїнського об’єднання;

·       у випадку потреби скликає позачергові Збори Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу.

 

6.23.                Окремим структурним підрозділом  Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу є Організаційний відділ, який забезпечує організаційне, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та ресурсне забезпечення діяльності Всеукраїнського об’єднання.

6.24.                Структура Організаційного відділу Всеукраїнського об’єднання затверджується його Зборами шляхом загального голосування за поданням керівника Організаційного відділу організації.

6.25.                Організаційний відділ  Всеукраїнського об’єднання  підзвітний та підпорядкований його Зборам.

6.26.                Організаційний відділ Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу:

·       веде та зберігає документацію Всеукраїнського об’єднання та облік делегатів  з чинними на даний момент повноваженнями від регіональних організацій;

·       у випадку наявності Інтернет-порталу Всеукраїнського об’єднання  Союзу підтримує його роботу, в тому числі відображаючи облік делегатів та  власний документообіг на відповідних його сторінках;

·       в межах бюджету розпоряджається коштами Всеукраїнського об’єднання;

·       представляє на кожних Зборах інформацію про рух коштів на рахунку Всеукраїнського об’єднання, а у випадку наявності Інтернет-порталу публікує фінансові звіти в режимі реального часу;

·       за погодженням та рішеннями Зборів  розпоряджається майном Всеукраїнського об’єднання;

·       розробляє проект бюджету Всеукраїнського об’єднання  на наступний рік, який за представленням керівника Організаційного відділу затверджується Зборами.

·       здійснює інші функції відповідно до Статуту, Програми Союзу, інших внутрішніх положень та документів Союзу.

 

6.27.                Організаційний відділ  Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу очолює керівник, якого призначають Збори Всеукраїнського об’єднання.

6.28.                Керівник Організаційного відділу Всеукраїнського об’єднання перебуває у трудових правовідносинах з Всеукраїнським об’єднанням регіональних організацій Союзу на підставі трудового контракту, який від імені Всеукраїнського об’єднання  підписує його Голова.

6.29.                Керівник Організаційного відділу  Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій  Союзу підзвітний та підпорядкований Зборам Всеукраїнського об’єднання.

6.30.                Керівником Організаційного відділу Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу може бути член Союзу, який пройшов четвертий рівень навчання та успішно склав іспити у відповідності до розділу IX цього статуту та Положення про навчання членів Союзу.

6.31.                Керівник Організаційного відділу Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій  Союзу:

 

·       здійснює керівництво Організаційним відділом Всеукраїнського об’єднання;

·       призначає та звільняє з займаних посад штатних працівників Організаційного відділу Всеукраїнського об’єднання;

·       виконує рішення Зборів Всеукраїнського об’єднання;

·       звітує про виконання бюджету Всеукраїнського об’єднання перед Зборами Всеукраїнського об’єднання;

·       має право підпису документів щодо розпорядження фінансовими цінностями Всеукраїнського об’єднання та їх акумулювання;

·       може видавати довіреності окремим особам – представникам регіональних організацій у Всеукраїнському об’єднанні Союзу на користування матеріальними цінностями Всеукраїнського об’єднання;

·       несе повну матеріальну відповідальність за свої дії;

·       подає для затвердження Зборами проект бюджету Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу на наступний рік;

·       за наявності Інтернет-порталу  Всеукраїнського об’єднання відповідає за його безперебійне функціонування, а також за ведення сторінки Організаційного відділу та повноту відображення на ній інформації про його роботу;

·       виконує інші повноваження, які випливають зі Статуту, Програми Союзу, та інших внутрішніх документів Союзу.

 

6.32.                Голови регіональних організацій Союзу утворюють координуючу групу при Всеукраїнському об’єднанні з її  координатором – Головою Всеукраїнського об’єднання, яка слідкує за дотриманням положень цього Статуту та Програми  Союзу всіма членами та структурними одиницями Союзу.

6.33.                Координуюча група голів регіональних організацій Союзу:

 

·       у випадку виявлення порушень Статуту чи Програми Союзу – інформує про це відповідні структурні одиниці  і/або Збори Всеукраїнського об’єднання і/або ставить питання про попередження, рекомендації відміни рішень або виключення порушників з Союзу на загальне обговорення та голосування Зборів Всеукраїнського об’єднання або Зборів регіональних організацій Союзу;

·       здійснює тлумачення положень цього Статуту та Програми Союзу у разі  виявлення можливості  їх неоднозначного трактування з подальшим формуванням і внесенням змін у названі документи згідно цього Статуту;

·       розглядає і вирішує конфлікти між структурними одиницями Союзу у відповідності до цього Статуту та Програми Союзу;

·       проводить аналіз на відповідність Статуту і Програмі Союзу  розроблених відповідальними виконавцями проектів методологій втілення форм діяльності Союзу та представляє їх Зборам Всеукраїнського об’єднання для прийняття і подальшого затвердження регіональними організаціями Союзу у відповідності до цього Статуту;

·       веде пошук можливостей  та шляхів оптимізації і збільшення ефективності діяльності Союзу з подальшим представленням їх на розгляд Зборів Всеукраїнського об’єднання.

 

6.34.                Відповідальні виконавці регіональних організацій Союзу, утворюють координуючу групу відповідальних виконавців при Всеукраїнському об’єднанні та вибирають поміж себе на строк пів року її координатора – відповідального виконавця Всеукраїнського об’єднання та його заступників з подальшим їх  затвердженням Зборами Всеукраїнського об’єднання. По закінченні цього строку проводяться перевибори відповідального виконавця Всеукраїнського об’єднання та його заступників.

6.35.                Відповідальним виконавцем Всеукраїнського об’єднання  може бути член Союзу, який пройшов четвертий рівень навчання та успішно склав іспити у відповідності до розділу IX цього статуту та Положення про навчання членів Союзу.

6.36.                Кожна регіональна організація, що входить у Всеукраїнське об’єднання, може у будь-який момент поставити питання недовіри відповідальному виконавцю Всеукраїнського об’єднання чи його заступникам з подальшим підтвердженням їх повноважень рішенням Зборів або рекомендацією їх переобрання в координуючій групі відповідальних виконавців Всеукраїнського об’єднання. Питання недовіри може бути поставлено не частіше одного  разу на три місяці протягом терміну їх обрання. Процес переобрання відповідального виконавця Всеукраїнського об’єднання чи його заступників ініціюється автоматично за умови падіння їх рейтингів до нижньої межі у відповідності з цим Статутом (при наявності Інтернет-порталу Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу).

6.37.                Відповідальний виконавець Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу:

·       втілює на практиці лише рішення, прийняті Зборами Всеукраїнського об’єднання та затверджені у відповідності до цього Статуту;

·       при необхідності розподіляє обов’язки, функції та частини умовної роботи по виконанню рішення між регіональними організаціями для виконання кожного з затверджених рішень Всеукраїнського об’єднання у відповідності до методології виконання (при її наявності), рекомендацій аналітичного супроводу рішення, прийнятих Зборами Всеукраїнського об’єднання, або, якщо все інше відсутнє, на власний розсуд;

·       координує свою роботу з відповідальними виконавцями регіональних організацій  та дає їм  доручення і розпорядження по організації виконання затверджених згідно з цим Статутом рішень Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу;

·       відповідає за дотримання правил безпеки членами Союзу при виконанні рішень Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу;

·       приймає рішення в межах своєї компетенції, за які несе персональну відповідальність перед Зборами Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу;

·       складає звіти про виконання затверджених згідно цього Статуту рішень Зборів Всеукраїнського об’єднання з подальшим розміщенням їх на відповідній сторінці Інтернет-порталу Всеукраїнського об’єднання (за його наявності);

·       на основі аналітичного супроводу при потребі розробляє або вносить пропозиції по вдосконаленню методології втілення форм діяльності Союзу, визначених розділом ІІІ цього Статуту.

 

 

V.  Алгоритми роботи Союзу.

 

1.     Загальні положення, основні поняття та терміни.

 

1.1.  Союз є динамічною мережею без керівного ядра, у якій кожен член діє за встановленим цим Статутом алгоритмами та реалізовує власну владну функцію, приймаючи всі рішення  особисто, без делегування будь-кому своїх повноважень,  у відповідності до цілей Союзу, методологій їх реалізації та критеріїв оцінки рішень, що викладені у Програмі Союзу та цьому Статуті.

 

1.2.  Структурні підрозділи Союзу можуть діяти у відповідності до алгоритмів роботи, визначених цим розділом Статуту:

·       робочі групи (команди) діють за алгоритмами групової (командної роботи);

·       первинні та місцеві осередки, а також новостворені регіональні організації, чисельність яких складає до 40 – 70 осіб, діють за алгоритмом роботи двомірної динамічної мережі без керівного ядра;

·       регіональні організації та місцеві осередки зі статусом регіональної організації, чисельністю понад 40 осіб, можуть діяти, а при чисельності більше 70 осіб - діють за алгоритмом роботи тривимірної динамічної мережі без керівного ядра.

 

1.3.  Союз є відкритою системою, що отримує, розпізнає та аналізує інформацію з зовнішнього середовища, на основі аналізу приймає відповідні рішення щодо реагування на зовнішні виклики і діє - чинить вплив на зовнішнє середовище по нейтралізації негативних впливів та для спрямування надсистеми – України в напрямку її оптимального розвитку.

 

1.4.  Діяльність Союзу - як системи є циклічним повторенням упорядкованого набору діяльності: отримання інформації, її розпізнання, аналіз, прийняття рішення і безпосередньо дії, після якої цикл повторюється отриманням оновленої інформації з зовнішнього середовища та розпізнанням змін, які спричинила дія, аналізом нового стану зовнішнього середовища і т.д.:

 

·       Отримання інформації відбувається безперервно кожним членом Союзу шляхом моніторингу мас-медіа та інших доступних джерел інформації, причому найбільш інтенсивно цей процес відбувається у діапазоні компетенції кожного з членів Союзу. Крім того структурні одиниці Союзу можуть утворювати спеціалізовані проектні або профільні групи (команди) для цільового отримання різного роду інформації з зовнішнього і внутрішнього середовища, її первинної обробки та передачі в відкрите інформаційне середовище Союзу.

·       Всі структурні одиниці Союзу діють за передбаченими цим розділом Статуту алгоритмами у частині розпізнання і аналізу потоків інформації та прийняття рішення.

·       Безпосередня дія Союзу, як системи, на зовнішнє середовище відбувається у відповідності до визначених цим Статутом та Програмою Союзу форм діяльності для практичного втілення  рішень, що визначені пунктом 4 розділу ІІ цього Статуту. Форми  діяльності для практичного втілення рішень Союзу втілюються у відповідності до методологій їх реалізації у випадку їх наявності. Впродовж діяльності Союзу, його структурні одиниці виробляють, оптимізують та формалізують успішно випробувані методології практичної реалізації форм діяльності у відповідності до Положення про методології форм діяльності Союзу.

 

1.5.  Кожна дія структурних одиниць Союзу має на меті спричинити  вплив  на зовнішнє середовище, який може бути інформаційним, фізичним або комбінованим.

 

·       до інформаційного впливу відносяться оприлюднені результати аналітичної роботи Союзу у вигляді структурованого  потоку опрацьованої інформації, представленої логічними інформаційними модулями або структурованими комплексами цих модулів. Форма інформаційного впливу – повідомлення, статті, аналітичні матеріали, проекти документів, виступи, інтерв’ю і т.п.;

·       до фізичного впливу відносяться суспільно-політичні акції та практична діяльність Союзу по реалізації власних рішень - фізична взаємодія з самим суспільством, органами державної влади,  різними  структурами та організаціями;

·       до комбінованого впливу відносяться поєднання двох попередніх типів  впливу з метою отримання надефекту. Наприклад інформація у формі відео-кліпу та її поширення у інформаційному просторі може спричинити більш дієвий вплив, ніж така ж текстова інформація.

 

1.6.  Кожна структурна одиниця Союзу результатом своєї діяльності має одночасно, попарно або окремо наступні елементи:

 

·       аналітичні матеріали – логічні інформаційні модулі, складені відповідно до свого функціонального призначення та затверджені  у відповідності до цього Статуту та Програми Союзу;

·       рішення про виконання  дії з метою впливу на зовнішнє і/або внутрішнє середовище, сформоване та викладене у відповідності до цього Статуту і Програми Союзу;

·       політичну волю до дії, спрямованої на виконання рішень та до діяльності, передбаченої цим Статутом та Програмою Союзу;

·       безпосередньо дію з обов’язковими механізмами її регулювання та гнучкої адаптації до раптових змін зовнішнього і/або внутрішнього середовища у відповідності до методологій (при їх наявності) реалізації Форм діяльності Союзу, що визначені цим Статутом.

 

1.7.  Політична воля до дії по  виконанню рішень та до діяльності, передбаченої цим Статутом та Програмою Союзу генерується в процесі спільної роботи членів у структурних одиницях Союзу та забезпечується:

·       високою легітимністю колективно вироблених аналітичних матеріалів та колективних рішень, спрямованих на досягнення цілей Союзу, які є спільними для всіх його членів;

·       усвідомленим розумінням кожним членом Союзу мети його діяльності і цілей, що викладені у цьому Статуті та Програмі Союзу, а також ролі і значення власної  частини умовної роботи (особистого внеску), який необхідно здійснити для їх досягнення;

·       системними механізмами, які забезпечують взаємоконтроль членів Союзу по здійсненню кожним з них свого, чітко окресленого мінімального внеску, необхідного для досягнення колективних цілей, визначених цим Статутом та Програмою Союзу;

·       системними механізмами, що виключають можливість використання потенціалу та ресурсів Союзу для задоволення приватних чи вузько-групових інтересів.

 

1.8.  Аналітичні матеріали можуть бути наступного функціонального типу:

 

·       логічні інформаційні модулі і/або їх цілісні структури, які упорядковано відображають (описують) явища і процеси зовнішнього і/або внутрішнього середовища для розуміння їх природи, прогнозування подальшого розвитку подій, вироблення методології впливу  для зміни їх протікання, а також для пошуку найбільш ефективних управляючих рішень для комплексного впливу на зовнішнє і/або внутрішнє середовище;

·       логічні інформаційні модулі і/або їх цілісні структури управляючого типу для структурного і/або безструктурного управління зовнішнім і/або внутрішнім  середовищем, а також нейтралізації деструктивних щодо надсистеми – України і/або власної системи логічних інформаційних модулів і/або їх цілісних структур агресивних внутрішніх і зовнішніх систем і/або надсистем;

·       логічні інформаційні модулі і/або їх цілісні структури для супроводу процесу практичного виконання прийнятих рішень або їх розподілених частин.

 

1.9.  Описові та управляючі аналітичні матеріали повинні мати наступні  атрибути:

 

·       тип текстового документу;

·       профіль;

·       дата написання;

·       автор (автори) або авторська група (команда);

·       назва матеріалу;

·       анотація;

·       для управляючих аналітичних матеріалів при потребі вказується об’єкт управління або цільова аудиторія, якій призначено зміст, а також імовірнісний результат управляючого впливу;

·       основний текст;

·       оцінка змісту матеріалу у відповідності до критеріїв, визначених цим Статутом та Програмою Союзу;

·       окремі думки;

·       висновки експертів (при потребі);

·       висновки профільних груп (при потребі).

 

1.10.    Аналітичні матеріали супроводу процесу виконання рішень або їх розподілених частин повинні мати наступні атрибути:

 

·       дата написання;

·       профіль;

·       автор (автори) або авторська група (команда);

·       назва матеріалу;

·       основний текст - покрокова методологія виконання рішення з бажаним зазначенням результату кожного кроку;

·       часові маркери виконання рішення;

·       розподіл обов’язків між суб’єктами виконання рішення;

·       опис індикаторів, що визначають момент, коли рішення повністю або частково  виконано;

·       можливі альтернативні сценарії розвитку подій в процесі виконання рішення та напрямки корегування процесу виконання за таких обставин (у випадку потреби);

·       можливі позитивні і негативні  побічні наслідки та надсистемні ефекти у процесі виконання рішення та реакція на  них виконавцями рішення (у випадку потреби);

·       можливі форс-мажорні обставини та варіанти реагування виконавцями рішення при їх появі ( у випадку потреби);

·       оцінка змісту матеріалу у відповідності до критеріїв, визначених цим Статутом та Програмою Союзу.

 

1.11.    Проект рішення і прийняте рішення повинні мати наступні атрибути:

 

·       дата подання проекту рішення або його прийняття;

·       профіль;

·       автор (автори) або група (команда), яка вносить (внесла) рішення для прийняття;

·       формулювання рішення;

·       анотація;

·       суб’єкт або суб’єкти виконання рішення та розподіл між ними  частин умовної роботи, що потрібна для його виконання;

·       відповідальний виконавець або відповідальні виконавці рішення;

·       пояснювальна записка з обґрунтуванням, у якому зазначається запланований  імовірнісний результат реалізації рішення та при потребі вказується об’єкт управління;

·       оцінка рішення у відповідності до критеріїв, визначених цим Статутом та Програмою Союзу;

·       термін виконання, контрольні часові маркери (при можливості);

·       покрокова методологія виконання рішення з зазначенням імовірнісного результату кожного кроку та часові маркери їх виконання (при можливості);

·       опис індикаторів, що визначають момент, коли рішення повністю або частково  виконано;

·       окремі думки щодо суті рішення серед авторів проекту (при наявності і лише для проектів);

·       можливі альтернативні сценарії розвитку подій в процесі виконання рішення та напрямки корегування процесу виконання за таких обставин (при можливості і/або у випадку потреби);

·       можливі позитивні і негативні  побічні наслідки та надсистемні ефекти у процесі виконання рішення та реакція на  них виконавцями рішення (при можливості і/або  у випадку у випадку потреби);

·       можливі форс-мажорні обставини та варіанти реагування виконавцями рішення при їх появі (при можливості і/або  у випадку потреби);

·       висновки експертів (при потребі для проектів рішень);

·       висновки профільних і дотичних груп (при потребі для проектів рішень).

 

1.12.    Після виконання рішення відповідальний виконавець складає звіт, який повинен  мати наступні атрибути:

 

·       назва рішення;

·       профіль;

·       дата прийняття;

·       дата виконання;

·       відповідальний виконавець;

·       суб’єкт або суб’єкти виконання рішення;

·       резюме, у якому вказується,  виконано чи не виконано рішення;

·       оцінка відповідності запланованого процесу виконання до реальних подій;

·       опис відхилень від покрокової методології у процесі виконання із зазначенням їх ймовірних причин;

·       методологія втілення для форми діяльності Союзу (у випадку її відсутності), що була реалізована при виконанні рішення у відповідності до Положення про методології (при можливості);

·       пропозиції щодо вдосконалення методології втілення форми діяльності Союзу, що була реалізована у процесі виконання рішення у випадку їх наявності.

 

 

2.     Алгоритми групової (командної) діяльності.

 

2.1.  Структурні одиниці Союзу використовують у своїй діяльності сучасні досягнення соціології малих груп і соціальної психології, а також напрацювання, викладені у підручниках і книжках з психології, менеджменту, організаційної поведінки, теорії організацій, теорії управління  та посібниках з командної роботи.

2.2.  Під час навчання кожен кандидат у члени Союзу детально вивчає, засвоює на практиці під час тренінгів та здає іспити по теорії груп, груповій динаміці  і командній роботі у обсягах, визначених ІХ розділом цього Статуту та Положенням про навчання членів Союзу.

 

2.3.  Діяльність у групах (командах) членів Союзу поділяється за такими типами:

 

·       генерування нових  ідей та аналітична діяльність - відбувається з якнайширшим  використанням різноманітних методологій збільшення ефективності інтелектуальної діяльності членів команди (мозкового штурму, brainwriting і т.п.) та різних існуючих аналітичних методик ( PEST - ,  SWOT-аналізів, і т.п.);

·       формування колективних рішень та прийняття їх консенсусом після узгодження позицій шляхом конструктивного обговорення - відбувається на основі набутого досвіду командної роботи та формування командного духу внаслідок практичних тренінгів по формуванню команд (teambuilding).

·       практичне втілення колективно прийнятих рішень виконавчими та проектними групами – відбувається під керівництвом ієрархії відповідальних виконавців у відповідності до наявних методологій реалізації форм діяльності Союзу та з використанням попередньо вироблених матеріалів аналітичного супроводу.

 

2.4.  У роботі різних функціональних груп (команд) періодично та при потребі, у відповідності до цього Статуту, беруть участь представники Навчального відділу регіональної організації Союзу для стабілізації їх роботи, навчання колективній  безконфліктній діяльності, сприяння конструктивному  формуванню колективних рішень та виявлення і залагодження проблемних моментів.

 

2.5.  Вхідна інформація та документи, що можуть надходити у групи (команди):

 

·       отримана і розпізнана особисто членами Союзу інформація з зовнішнього і внутрішнього середовища;

·       робочі аналітичні матеріали інших груп (команд), сформовані в процесі реалізації алгоритму роботи динамічної мережі без керівного ядра, визначеного цим Статутом;

·       методології реалізації форм діяльності Союзу та звіти про реалізацію цих форм іншими структурними одиницями Союзу в минулому;

·       задокументовані ідеї та пропозиції з банку ідей Союзу, порядок надходження та проходження яких визначено цим Статутом.

·       описові та управляючі аналітичні матеріали, вироблені іншими групами;

·       аналітичні матеріали супроводу процесу виконання рішень або їх розподілених частин, вроблені іншими групами;

·       проекти рішень, вироблені іншими групами;

·       прийняті рішення структурних одиниць Союзу, до яких входить група (команда)

 

2.6.  Вихідна інформація та документи, сформовані внаслідок діяльності функціональної групи (команди) та затверджені або прийняті консенсусом:

 

·       описові аналітичні матеріали;

·       управляючі аналітичні матеріали;

·       проміжні (робочі) аналітичні матеріали, сформовані в процесі реалізації алгоритму роботи динамічної мережі без керівного ядра, визначеного цим Статутом;

·       аналітичні матеріали супроводу процесу виконання рішень або їх розподілених частин;

·       прийняті консенсусом проекти рішень для обговорення та прийняття структурними одиницями Союзу, до яких входить функціональна група (команда);

·       рішення, що стосуються внутрішньо-групової (внутрішньо-командної) діяльності.

·       звіти про виконання рішень;

·       проекти методології втілення форм діяльності Союзу.

 

 

3.     Алгоритм роботи двовимірної динамічної мережі без керівного ядра.

 

3.1.  Збори структурної одиниці Союзу чисельністю до 40 членів діють, а від 40 до 70 членів можуть діяти  за алгоритмом роботи двовимірної динамічної мережі без керівного ядра. Загальна тривалість роботи Зборів може складати від 1 до 4 годин. Тривалість кожного кроку визначається окремо у для кожного засідання Зборів та складає 10 - 60 хвилин в залежності від обсягу профільних питань. Модератор Зборів узгоджує їх тривалість з модераторами профільних груп та відповідає за дотримання прийнятих часових рамок.

3.2.  Покроковий алгоритм роботи представлений в таблиці та, додатково, в описовому варіанті:

Крок

Режим та тривалість роботи

                      Зміст роботи

Результат

1

Пленарне засідання

(10-30 хв.)

Вступне слово модератора про правила, часові рамки  та алгоритм роботи Зборів,  профільні питання чи задачі, винесені на розгляд, та додаткові критерії оцінювання аналітичних матеріалів і/або рішень. Корегування розподілу  учасників по  профільних і перехресних групах у відповідності до кількості присутніх членів Союзу.

Сформовані групи, роздані списки питань і заданих критеріїв.

2

Робота у складі профільних груп

(10-30 хв.)

Визначення можливих підходів до вирішення профільних питань з використанням методики проведення мозкового штурму або інших методик, а також матеріалів, що були напрацьовані членами Союзу  перед Зборами.

Список можливих рішень, розмножений для кожного учасника групи.

3

Робота у складі перехресних груп

(10-45 хв.)

Інформування по черзі кожним учасником інших членів перехресної групи про можливі підходи до вирішення профільних питань з подальшим спільним їх обговоренням і встановленням відповідності критеріям оцінки рішень та аналітичних матеріалів.

Список зауважень, заперечень, доповнень і пропозицій до запропонованих профільними групами рішень у кожного їх представника, а також оцінки відповідності напрацьованих підходів до заданих критеріїв.

4

Робота у складі профільних груп

(10-60 хв.)

Підготовка та прийняття остаточних текстів аналітичних матеріалів і/або рішень за результатами роботи у профільних і перехресних групах з включенням окремих думок учасників. Оцінка їх у відповідності  до заданих критеріїв.

Остаточні тексти аналітичних матеріалів і/або рішень  профільної групи, викладені письмово з відповідними атрибутами, визначеними цим Статутом.

5

Пленарне засідання

(10-60 хв.)

Ознайомлення всіх членів структурної одиниці Союзу з остаточним змістом профільних аналітичних матеріалів і/або рішень та їх затвердження і/або прийняття шляхом голосування. За наявності Інтернет-порталу ознайомлення з остаточними результатами роботи профільних груп, їх додаткове обговорення, затвердження, прийняття або відхилення шляхом голосування проводиться на його сторінці.

Затверджені або відхилені аналітичні матеріали профільних груп і/або прийняті або відхилені рішення, вироблені профільними групами.

6

Практичне втілення прийнятих рішень у складі структурних одиниць Союзу.

(Строки - у відповідності до змісту кожного прийнятого рішення)

Виконання рішень

Виконане, частково виконане  або не виконане рішення, а також звіт про виконання рішення з відповідними до вимог цього Статуту атрибутами.

 

·       Крок 1. Пленарне засідання. Вступне слово модератора про правила, часові рамки  та алгоритм роботи Зборів,  профільні питання чи задачі, винесені на розгляд, та додаткові критерії оцінювання аналітичних матеріалів і/або рішень. Корегування розподілу  учасників по  профільних і перехресних групах у відповідності до кількості присутніх членів Союзу. Результат роботи: сформовані групи, роздані списки питань і заданих критеріїв. Тривалість: 10-30 хв.

·       Крок 2. Робота у складі профільних груп. Визначення можливих підходів до вирішення профільних питань з використанням методики проведення мозкового штурму або інших методик, а також матеріалів, що були напрацьовані членами Союзу  перед Зборами. Результат роботи: список можливих рішень, розмножений для кожного учасника групи. Тривалість: 10-30 хв.

·       Крок 3. Робота у складі перехресних груп. Інформування по черзі кожним учасником інших членів перехресної групи про можливі підходи до вирішення профільних питань з подальшим спільним їх обговоренням і встановленням відповідності критеріям оцінки рішень та аналітичних матеріалів. Результат роботи: список зауважень, заперечень, доповнень і пропозицій до запропонованих профільними групами рішень у кожного їх представника, а також оцінки відповідності напрацьованих підходів до заданих критеріїв. Тривалість: 10-45 хв.

·       Крок 4. Робота у складі профільних груп. Підготовка та прийняття остаточних текстів аналітичних матеріалів і/або рішень за результатами роботи у профільних і перехресних групах з включенням окремих думок учасників. Оцінка їх у відповідності  до заданих критеріїв. Результат роботи: остаточні тексти аналітичних матеріалів і/або рішень  профільної групи, викладені письмово з відповідними атрибутами, визначеними цим Статутом. Тривалість: 10-60 хв.

·       Крок 5. Пленарне засідання. Ознайомлення всіх членів структурної одиниці Союзу з остаточним змістом профільних аналітичних матеріалів і/або рішень та їх затвердження і/або прийняття шляхом голосування. За наявності Інтернет-порталу ознайомлення з остаточними результатами роботи профільних груп, їх додаткове обговорення, затвердження, прийняття або відхилення шляхом голосування проводиться на його сторінці. Результат роботи: затверджені або відхилені аналітичні матеріали профільних груп і/або прийняті або відхилені рішення, вироблені профільними групами. Тривалість: 10-60 хв.

·       Крок 6. Практичне втілення прийнятих рішень у складі структурних одиниць Союзу.  Результат роботи: виконане, частково виконане  або не виконане рішення, а також звіт про виконання рішення з відповідними до вимог цього Статуту атрибутами. Тривалість і/або термін виконання визначаються  часовими рамками або датами у викладі прийнятих рішень.

 

4.     Алгоритм роботи тривимірної динамічної мережі без керівного ядра.

 

4.1.  Збори структурної одиниці Союзу чисельністю від 40 до 70 членів можуть діяти, а чисельністю більше 70 членів - діють за алгоритмом роботи тривимірної динамічної мережі без керівного ядра. Загальна тривалість роботи Зборів може складати від 2 до 8 годин. Тривалість кожного кроку визначається окремо у для кожного засідання Зборів та складає 10 - 60 хвилин в залежності від обсягу профільних питань. Модератор Зборів узгоджує їх тривалість з модераторами профільних груп та відповідає за дотримання прийнятих часових рамок.

4.2.  Покроковий алгоритм роботи представлений в таблиці та, додатково, в описовому варіанті:

Крок

Режим та тривалість роботи

                      Зміст роботи

Результат

1

Пленарне засідання

(10-30 хв.)

Вступне слово модератора про правила, часові рамки  та алгоритм роботи Зборів,  профільні питання за напрямками діяльності  чи задачі, винесені на розгляд, та додаткові критерії оцінювання аналітичних матеріалів і/або рішень. Корегування розподілу  учасників кожного напрямку діяльності  по  профільних і перехресних групах у відповідності до кількості присутніх членів Союзу.

Сформовані групи, роздані списки питань і заданих критеріїв

2

Робота у складі профільних груп

(10-30 хв.)

Визначення можливих підходів до вирішення внутрішніх профільних питань з використанням методики проведення мозкового штурму або інших методик, а також матеріалів, що були напрацьовані членами Союзу  перед Зборами.

Список можливих рішень, розмножений для кожного учасника групи.

3

Робота у складі перехресних груп у межах кожного з напрямків діяльності

(10-45 хв.)

Інформування по черзі кожним учасником інших членів перехресної групи про можливі підходи до вирішення профільних питань з подальшим спільним їх обговоренням і встановленням відповідності критеріям оцінки рішень та аналітичних матеріалів.

Список зауважень, заперечень, доповнень і пропозицій до запропонованих профільними групами рішень у кожного їх представника, а також оцінки відповідності напрацьованих підходів до заданих критеріїв.

4

Робота у складі профільних груп

(10-60 хв.)

Підготовка та прийняття аналітичних матеріалів і/або рішень за результатами роботи у профільних і перехресних групах з включенням окремих думок учасників. Попередня  їх оцінка у відповідності  до заданих критеріїв.

Тексти аналітичних матеріалів і/або рішення  профільної групи, викладені письмово з відповідними атрибутами, визначеними цим Статутом.

5

Робота у складі перехресних  міжнапрямкових груп

(10-60 хв.)

Представлення змісту профільних аналітичних матеріалів і/або рішень членами відповідних профільних груп іншим учасникам міжнапрямкових перехресних груп, подальше спільне обговорення і встановлення відповідності до критеріїв оцінки рішень. В залежності від кількості членів у структурній одиниці Союзу можуть формуватися зведені перехресні міжнапрямкові групи, коли через малу кількість (2-4) профілів у напрямках та малу кількість самих напрямків (2-4), є сенс звести їх членів у перехресні  групи більшої чисельності.

Список зауважень, заперечень, доповнень і пропозицій до змісту профільних доповідей у кожного учасника, що їх представляв.

6

Робота у складі профільних груп

(10-30 хв.)

Підготовка та затвердження остаточних текстів аналітичних матеріалів і/або рішень  з урахуванням результатів обговорення в перехресних міжнапрямкових групах. Оцінка їх у відповідності  до заданих критеріїв.

Остаточні тексти аналітичних матеріалів і/або рішень  профільної групи у письмовій формі з відповідними атрибутами.

7

Пленарне засідання

(10-60 хв.)

Ознайомлення всіх членів структурної одиниці Союзу з остаточним змістом профільних аналітичних матеріалів і/або рішень та їх затвердження і/або прийняття шляхом голосування. За наявності Інтернет-порталу ознайомлення з остаточними результатами роботи профільних груп, їх додаткове обговорення, затвердження, прийняття або відхилення шляхом голосування проводиться на відповідній його сторінці.

Затверджені або відхилені аналітичні матеріали профільних груп і/або прийняті або відхилені рішення, вироблені профільними групами.

8

Практичне втілення прийнятих рішень у складі первинних та місцевих осередків і/або профільних, виконавчих чи проектних груп

(Строки - у відповідності до змісту кожного прийнятого рішення)

Виконання рішення.

Виконане, частково виконане  або не виконане рішення, звіт про виконання рішення з відповідними до вимог цього Статуту атрибутами.

 

 

·       Крок 1. Пленарне засідання. Вступне слово модератора про правила, часові рамки  та алгоритм роботи Зборів,  профільні питання за напрямками діяльності  чи задачі, винесені на розгляд, та додаткові критерії оцінювання аналітичних матеріалів і/або рішень. Корегування розподілу  учасників кожного напрямку діяльності  по  профільних і перехресних групах у відповідності до кількості присутніх членів Союзу. Результат роботи: сформовані групи, роздані списки питань і заданих критеріїв. Тривалість: 10-30 хв.

·       Крок 2. Робота у складі профільних груп. Визначення можливих підходів до вирішення внутрішніх профільних питань з використанням методики проведення мозкового штурму або інших методик, а також матеріалів, що були напрацьовані членами Союзу  перед Зборами. Результат роботи: список можливих рішень, розмножений для кожного учасника групи. Тривалість: 10-30 хв.

·       Крок 3. Робота у складі перехресних груп у межах кожного з напрямків діяльності. Інформування по черзі кожним учасником інших членів перехресної групи про можливі підходи до вирішення профільних питань з подальшим спільним їх обговоренням і встановленням відповідності критеріям оцінки рішень та аналітичних матеріалів. Результат роботи: список зауважень, заперечень, доповнень і пропозицій до запропонованих профільними групами рішень у кожного їх представника, а також оцінки відповідності напрацьованих підходів до заданих критеріїв. Тривалість: 10-45 хв.

·       Крок 4. Робота у складі профільних груп. Підготовка та прийняття аналітичних матеріалів і/або рішень за результатами роботи у профільних і перехресних групах з включенням окремих думок учасників. Попередня  їх оцінка у відповідності  до заданих критеріїв. Результат роботи: тексти аналітичних матеріалів і/або рішення  профільної групи, викладені письмово з відповідними атрибутами, визначеними цим Статутом. Тривалість: 10-60 хв.

·       Крок 5. Робота у складі перехресних  міжнапрямкових груп. Представлення змісту профільних аналітичних матеріалів і/або рішень членами відповідних профільних груп іншим учасникам міжнапрямкових перехресних груп, подальше спільне обговорення і встановлення відповідності до критеріїв оцінки рішень. В залежності від кількості членів у структурній одиниці Союзу можуть формуватися зведені перехресні міжнапрямкові групи, коли через малу кількість (2-4) профілів у напрямках та малу кількість самих напрямків (2-4), є сенс звести їх членів у перехресні  групи більшої чисельності. Результат роботи: список зауважень, заперечень, доповнень і пропозицій до змісту профільних доповідей у кожного учасника, що їх представляв. Тривалість: 10-60 хв.

·       Крок 6. Робота у складі профільних груп. Підготовка та затвердження остаточних текстів аналітичних матеріалів і/або рішень  з урахуванням результатів обговорення в перехресних міжнапрямкових групах. Оцінка їх у відповідності  до заданих критеріїв. Результат роботи: остаточні тексти аналітичних матеріалів і/або рішень  профільної групи у письмовій формі з відповідними атрибутами. Тривалість: 10-30 хв.

·       Крок 7. Пленарне засідання. Ознайомлення всіх членів структурної одиниці Союзу з остаточним змістом профільних аналітичних матеріалів і/або рішень та їх затвердження і/або прийняття шляхом голосування. За наявності Інтернет-порталу ознайомлення з остаточними результатами роботи профільних груп, їх додаткове обговорення, затвердження, прийняття або відхилення шляхом голосування проводиться на відповідній його сторінці. Результат роботи: затверджені або відхилені аналітичні матеріали профільних груп і/або прийняті або відхилені рішення, вироблені профільними групами. Тривалість – 10-60 хв.

·       Крок 8. Практичне втілення прийнятих рішень у складі первинних та місцевих осередків і/або профільних, виконавчих чи проектних груп. Результат роботи: виконане, частково виконане  або не виконане рішення, звіт про виконання рішення з відповідними до вимог цього Статуту атрибутами. Тривалість і/або термін виконання - у відповідності до визначених часових рамок або дат у викладі прийнятих рішень.

 

5.     Проходження, прийняття і виконання рішень у Союзі.

 

5.1.  Всі проекти рішень структурних одиниць Союзу генеруються, ініціюються, формуються і формалізуються у функціональних групах (командах).

5.2.  Якщо рішення спрямоване на вирішення внутрішньогрупових (внутрішньокомандних) питань або задач, містить всі необхідні атрибути і виконавцем рішення є безпосередньо сама функціональна група (команда), то вона після прийняття самостійно виконує його у межах своєї компетенції.

5.3.  Якщо рішення стосується первинного, місцевого осередків, регіональної організації чи  Союзу в цілому, то група (команда) - розробник проекту рішення, подає його  зі всіма необхідними атрибутами на обговорення Зборами відповідної структурної одиниці, підрозділом якого вона є, з подальшим  голосуванням у відповідності до цього Статуту.

5.4.  У випадку позитивного голосування рішення виконується у відповідності до параметрів, заданих атрибутами викладу рішення.

5.5.  Якщо виклад рішення не містить інформації про  його декомпозицію та розподіл  його частин і функціональних обов’язків між структурними одиницями Союзу - безпосередніми виконавцями, то декомпозицію і розподіл здійснює відповідальний виконавець рішення.

5.6.  Якщо у рішенні не зазначено інше, то процесу виконання передують Збори структурної одиниці Союзу - виконавця для розробки матеріалів аналітичного супроводу виконання даного рішення.

5.7.  Якщо за прийняття рішення проголосувало менше двох третин від кількості, але більше  половини усіх членів структурної одиниці Союзу, то проект рішення відправляється на доопрацювання і подальшого повторного розгляду. Якщо за рішення проголосувало менше половини учасників Зборів структурної одиниці Союзу, то воно вважається відхиленим. Якщо голосування проекту рішення після доопрацювання не набрало двох третин голосів, то рішення вважається відхиленим.  Повторне відправлення на доопрацювання і ще один розгляд проекту рішення можливі лише внаслідок голосування відповідного рішення Зборами  структурної одиниці Союзу згідно цього Статуту.

5.8.  Всі проекти рішень структурних одиниць Союзу виконуються  у відповідності до атрибутів рішення та методологій реалізації форм діяльності Союзу. Якщо методологія реалізації форми діяльності  відсутня, то виконавча структурна одиниця на своїх Зборах розробляє матеріали аналітичного супроводу, які, після успішного виконання рішення на практиці, стають основою для складання відповідної методології відповідальним виконавцем даного рішення.

 

6.     Алгоритми роботи за форс-мажорних обставин.

 

6.1.  У випадку пошкодження чи збоїв у роботі Інтернет-порталу,  структурні одиниці Союзу працюють у звичайному режимі з проведенням пленарних засідань Зборів для голосування до відновлення його роботи.

6.2.  У випадку надзвичайних обставин:

·       Союз структурується в ієрархію у відповідності до вже існуючих в його складі виконавчих структурних одиниць;

·       члени Союзу підтверджують свою готовність діяти у такій структурі  за умов надзвичайних обставин особисто на основі добровільності;

·       координуючі групи відповідальних виконавців посилюються введенням у  них діючих Голів відповідних структурних одиниць та фахівців з проблем, що спричинили надзвичайні обставини;

·       діяльність Союзу спрямовується на подолання причин, що привели до надзвичайних обставин у відповідності до Конституції України.

 

6.3.  У випадку стабілізації ситуації та повернення її до нормального стану, Союз відновлює свою діяльність у відповідності до цього Статуту.

 

 

VII.  Механізми зворотного зв’язку у Союзі.

 

1.     Періодична персональна оцінка членами Союзу якісних показників його поточної діяльності.

 

1.1.  Кожен член Союзу у рамках регіональної організації періодично, раз на 3 (три) місяці, оцінює наступні якісні показники діяльності Союзу:

·       поточну діяльність регіональної організації Союзу по досягненню кожної окремо цілі Союзу, сукупність  яких визначено Програмою Союзу;

·       реалізовані регіональною організацією за минулий період  форми діяльності Союзу, визначені цим Статутом;

·       розроблені і/або реалізовані проектними групами регіональної організації окремі проекти;

·       відповідність поточної діяльності регіональної організації до критеріїв, визначених у Програмі;

·       основні характеристики самої організації, передбачені для періодичної оцінки і моніторингу Програмою Союзу.

 

1.2.  Оцінка відбувається на протязі трьох днів, визначених організаційним відділом, і повторюється періодично, не рідше, ніж  раз на 3 (три) місяці. Протягом зазначеного строку при вході члена Союзу на Інтернет-портал регіональної організації Союзу, відкривається вікно нагадування про необхідність здійснити оцінку діяльності. У випадку відсутності повного комплекту оцінок члена Союзу у зазначений термін, він автоматично переводиться у прихильники Союзу згідно розділу 2 цього Статуту. Якщо  в  організаційний відділ було представлено документи, що  підтверджують вагомість причин, які не дозволили здійснити оцінювання, відбувається автоматичне відновлення членства. У іншому випадку відновлення членства відбувається на загальних засадах.

1.3.  Організаційний відділ забезпечує автоматичну статистичну обробку результатів оцінювання після закінчення визначеного терміну та  контроль автентичності процесу оцінювання способами, що затверджені Зборами регіональної організації.

1.4.  Статистично опрацьовані результати аналізу у графічній формі і у режимі відкритого доступу для членів Союзу висвітлюються на спеціальній сторінці Інтернет-порталу регіональної організації Союзу для загального ознайомлення та обговорення.

1.5.  Для обробки результатів оцінювання у відповідності до цього Статуту створюється спеціальна проектна група, яка діє періодично і більшу половину учасників якої складають представники різних профілів, що змінюються після аналізу кожного оцінювання. Другу її  частину складають постійні учасники - члени Союзу, причетні до формування  його Програми та цілей. Спеціальна проектні група   аналізує отримані якісні та кількісні ( згідно п. 2 цього розділу   Статуту) показники діяльності  регіональної організації Союзу, інтерпретує їх та представляє Зборам регіональної організації звіт з висновками та рекомендаціями по оптимізації діяльності Союзу та, при потребі, пропозиції щодо її корегування та приведення у  відповідність до Програми Союзу.

1.6.  Звіт з рекомендаціями та пропозиціями розміщується на сторінці інтернет-порталу з результатами оцінювання для загального ознайомлення та обговорення.

1.7.  Чергові Збори регіональної організації затверджують представлений спеціальною проектною групою звіт та, при потребі, у відповідності до цього Статуту, приймають рішення щодо реалізації викладених у звіті рекомендацій та пропозицій.

 

2.     Автоматична щомісячна оцінка кількісних показників поточної діяльності Союзу.

 

2.1.  На спеціальній сторінці Інтернет-порталу регіональної організації Союзу графічно, в автоматичному режимі і у режимі відкритого доступу для членів Союзу відображаються результати статистичної обробки щомісячних кількісних показників поточної діяльності Союзу:

·       кількість нових членів Союзу;

·       кількість нових кандидатів у члени Союзу;

·       кількість залучених прихильників Союзу;

·       кількість утворених чи розформованих первинних осередків;

·       кількість утворених чи розформованих місцевих осередків;

·       кількість аналітичних матеріалів, затверджених Зборами;

·       кількість публікацій  аналітичних матеріалів від регіональної організації у визначених для моніторингу засобах масової інформації;

·       кількість прийнятих та успішно виконаних рішень;

·       кількість створених та оновлених методологій втілення форм діяльності Союзу;

·       кількісні показники відвідування Зборів та інших заходів членами регіональної організації Союзу в її рамках та в складі  її структурних одиниць;

·       кількісні показники проведення/зриву Зборів та інших заходів;

·       кількісні показники відвідуваності Інтернет-порталу членами Союзу та їх активність;

·       кількісні показники відвідуваності Інтернет-порталу  кандидатами у члени Союзу та їх активність;

·       кількісні показники відвідуваності Інтернет-порталу прихильниками Союзу:

·       кількісні показники відвідуваності Інтернет-порталу незареєстрованими користувачами Союзу;

·       кількісні показники згадувань регіональної організації в медіа-просторі

·       інші кількісні показники, потребу встановлення та відображення яких затвердять Збори регіональної організації.

 

2.2.  Результати кількісного оцінювання доступні для  обговорення  в режимі реального часу та, у відповідності до п.1 цього розділу Статуту, враховуються при складанні  періодичних звітів спеціальної проектної групи.

 

3.    Встановлення рейтингів у регіональній організації Союзу:

 

3.1.   Кожен член союзу в режимі реального часу формує рейтинги:

 

·       відповідальних виконавців  виконавчих і/або проектних груп, у які він входить;

·       відповідальних виконавців окремих рішень структурних одиниць Союзу, у виконанні яких він бере участь;

·       відповідального  виконавця первинного осередку, у який він входить, та його заступника;

·       відповідального виконавця   місцевого осередку, у який він входить,  та його заступника;

·       відповідального виконавця регіональної організації та його заступників;

·       керівника Організаційного відділу регіональної організації або місцевого осередку на правах регіональної організації;

·       керівника Навчального відділу регіональної організації або місцевого осередку на правах регіональної організації;

·       кандидатів на виборні посади в органи влади та місцевого самоврядування;

·       діючих депутатів виборних  органів влади – членів Союзу;

·       посадових осіб державних органів влади – членів Союзу;

·       Голови регіональної організації та Голови місцевого осередку на правах регіональної організації, у який він входить;

·       представників регіональної організації у Всеукраїнському об’єднанні;

·       відповідального виконавця Всеукраїнського об’єднання та його заступників;

·       керівника Організаційного відділу Всеукраїнського об’єднання;

·       Голови Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу.

 

3.2.  Механізм формування рейтингів:

·       при затвердженні членів Союзу, для яких встановлюється рейтинг згідно цього Статуту, кожному з них автоматично нараховується по 10 одиниць рейтингу  від кожного, хто проголосував за їх затвердження;

·       у будь-який момент, кожен, хто голосував за затвердження будь-кого з цих членів, може  на свій розсуд  забрати будь-яку кількість наданих при голосуванні одиниць рейтингу.

·       у будь-який момент кожен член Союзу може надати або забрати будь-яку кількість одиниць рейтингу членам Союзу, що визначені п. 3.1, з наявних 10 одиниць, призначених кожному з них;

·       через кожні  три місяці у визначені дні оцінювання якісних показників поточної діяльності Союзу кожним членом проводиться обов’язкове підтвердження і/або зміна рейтингів членів Союзу, визначених п. 3.1. цього розділу Статуту.

 

3.3.  Результати надання рейтингів статистично опрацьовуються в режимі реального часу та публікуються у режимі відкритого доступу для членів Союзу на відповідних сторінках Інтернет-порталу у графічному вигляді.

3.4.  Граничні нижні рівні падіння рейтингів визначених у п.3.1 членів Союзу встановлюються Положенням про визначення рейтингів, яке затверджується Зборами регіональної організації згідно цього Статуту. Значення рейтингів членів Союзу, нижчих від  граничних величин рейтингів, актуальних в даний момент, автоматично зображаються у іншому кольорі у рейтингових списках.

3.5.  Від кожного нового члена Союзу, у момент його реєстрації на Інтернет-порталі, в  автоматичному режимі  передається 5 одиниць рейтингу  членам Союзу, що визначені п. 3.1 цього розділу Статуту. 

3.6.  Внаслідок падіння рейтингу нижче актуального на даний момент граничного рівня, автоматично реалізуються положення розділу 3 цього Статуту з відповідними інформаційними  повідомленнями на інтерент-порталі регіональної організації.

 

 

4.     Встановлення показників активності структурних одиниць регіональної організації Союзу.

 

4.1.  Активність профільної і перехресної групи (команди) Союзу встановлюється за такими показниками:

 

·       сукупною участю її членів у роботі  Зборів та інших заходах структурних одиниць Союзу ( у відсотках);

·       середнім інтегральним показником активності її членів на Інтернет-порталі;

·       середнім рівнем складності пройденого навчання  членів групи (команди) в рамках Союзу;

·       оцінкою діяльності регіональної організації Союзу за профілем групи (команди);

·       швидкістю зростання чисельності групи (команди);

·       місцем у дереві родоводу початкової материнської групи (команди) – для профільних груп;

·       кількістю прийнятих проектів рішень Зборами відповідної регіональної організації, що  винесені на голосування від групи (команди);

·       кількістю та усередненим рейтингом аналітичних матеріалів від групи (команди) на Інтернет-порталі відповідної регіональної організації Союзу;

·       кількістю  публікації  членів групи (команди) у визначених Зборами регіональної організації загальнонаціональних та регіональних засобах масової інформації;

·       підтримкою на Інтернет-порталі аналітичних матеріалів, проектів рішень та документів від групи (команди).

 

4.2.  Активність виконавчої та проектної групи (команди) Союзу встановлюється за такими показниками:

 

·       сукупною участю її членів у діяльності по виконанню рішень регіональної організації Союзу або їх розподілених частин ( у відсотках);

·       усередненою оцінкою втілених форм діяльності  Союзу, у реалізації яких брала участь група (команда);

·       оцінкою втілених проектів, розроблених чи реалізованих проектною групою (командою);

·       вчасністю та повнотою звітів, представлених відповідальними виконавцями групи (команди);

·       кількістю нових і вдосконалених методологій втілення форм діяльності, затверджених Зборами регіональної організації за представленням відповідального виконавця групи (команди).

 

4.3.  Активність первинного та місцевого осередку Союзу встановлюється за такими показниками:

 

·       сукупною участю його членів у діяльності по виконанню рішень регіональної організації Союзу або їх розподілених частин ( у відсотках);

·       усередненою оцінкою втілених форм діяльності  Союзу, у реалізації яких брав участь осередок;

·       швидкістю зростання чисельності осередку;

·       вчасністю та повнотою звітів, представлених відповідальним виконавцем осередку;

·       кількістю нових і вдосконалених методологій втілення форм діяльності, затверджених Зборами регіональної організації за представленням відповідального виконавця осередку.

 

5.     Встановлення показників активності члена регіональної організації Союзу.

 

5.1.  Активність членів Союзу встановлюється за такими показниками:

 

·       участю у роботі  Зборів та інших заходах структурних одиниць Союзу ( у відсотках);

·       сплатою членських внесків;

·       рейтингом ( якщо він формується для даного члена Союзу);

·       рівнем складності пройденого навчання в рамках Союзу;

·       індикаторами активності на Інтернет-порталі.

 

5.2.  Індикатори активності на Інтернет-порталі, що визначаються автоматично:

 

·       кількісні показники переглядів сторінок аналітичних матеріалів груп;

·       кількісні показники переглядів сторінок обговорення;

·       кількість пропущених голосувань;

·       пропущені оцінювання якісних показників діяльності Союзу;

·       пропущені підтвердження/зміни рейтингів.

 

5.3.  На основі показників п. п. 5.1, 5.2 з врахуванням додаткових параметрів (кількості публікацій, їх підтримки, отриманих і наданих  коментарів, отриманої коментарями підтримки і т.п.), що встановлені Положенням про зворотні зв’язки у Союзі, і за формулою, затвердженою Зборами регіональної організації у цьому ж Положенні, визначається інтегральний показник  активності кожного члена  Союзу.

5.4.  Показники активності  висвітлюються на персональній сторінці кожного члена Союзу та доступні до ознайомлення іншими членами Союзу.

5.5.  Граничні значення показників та індикаторів  активності встановлюються Положенням про зворотні зв’язки у Союзі.

5.6. Співвідношення показників та індикаторів активності  кожного члена Союзу з граничними значеннями, визначеними Положенням про показники та індикатори є критеріями для застосування положень розділу 3 цього Статуту щодо припинення членства в Союзі.

 

 

 

VIII.  Забезпечення інформаційної прозорості діяльності Союзу та авторських прав.

1.    Прозорість обговорень.

 

1.1.  Обговорення будь-яких питань за алгоритмом роботи динамічної мережі без керівного ядра передбачає повну інтегрованість всіх учасників у процес обговорення, можливість для кожного з них  висловити свою думку стосовно  будь-якого з питань, що обговорюються, та спроможність таким чином вплинути на процес формування проекту рішення по кожному питанню.

1.2.  За наявності Інтернет-порталу будь-який аналітичний матеріал чи проект рішення з відповідними атрибутами, що визначені цим Статутом, за рішенням функціональної групи (команди) може бути поставлений на загальне обговорення, в т.ч. для подальшого голосування.

1.3.  У процесі обговорення кожен член відповідної структурної одиниці  Союзу може оцінити представлений аналітичний матеріал чи проект рішення, підтримати або не підтримати його, долучити власний коментар, підтримати або не підтримати коментарі інших членів Союзу, висновки груп та експертів.

1.4.  У процесі обговорення кожна функціональна група може представити власний висновок з приводу суті та змісту аналітичного матеріалу чи проекту рішення, що обговорюється.

1.5.  Кожний аналітичний матеріал може супроводжуватися, а  проект рішення супроводжується висновком відповідної профільної групи і/або висновком експерта  з цього, а при потребі -  з дотичних профілів.

 

2.    Прозорість голосувань.

 

2.1.  Алгоритмом роботи динамічної мережі без керівного ядра передбачає особисту участь всіх членів Союзу у процесі голосування з усіх питань без делегування повноважень, та наявність механізмів контролю автентичності врахування свого голосу.

2.2.  Всі голосування у Союзі є відритими, якщо не прийнято іншого рішення. У разі необхідності Збори приймають  рішення про проведення таємного голосування, яке  може відбуватися  лише підчас пленарного засідання шляхом вкидання попередньо виданих бюлетенів у прозору скриньку.

2.3.  За наявності Інтернет-порталу проекти  рішень з відповідними атрибутами, визначеними цим Статутом, можуть виставлятися на ньому для загального відкритого голосування членами відповідної структурної одиниці Союзу.

2.4.  Виставлені для голосування на Інтернет-порталі проекти рішень можуть бути проголосовані членами Союзу „За” або „Проти” з диференціацією кожного з цих варіантів за оціночною шкалою впевненості у своєму рішення, градація якої складає від 1 до 10 одиниць.

2.5.  По закінченню терміну голосування, його результати висвітлюються на відповідній сторінці Інтернет-порталу з кількісним розподілом голосів „За” і „Проти”, статистикою розподілу оцінок впевненості рішень та зі списками членів Союзу у відповідності до результатів їх голосування з метою надання можливості контролю автентичності врахування свого голосу кожному члену Союзу.

2.6.  Рішенням Зборів регіональної організації може створюватися спеціальна проектна група для періодичного, повного або  вибіркового контролю автентичності результатів голосування.

2.7.  Результати голосувань за усіма проектами рішень зберігаються у архіві голосувань структурних одиниць Союзу і є доступними в реальному часі для перегляду усім членам Союзу.

2.8.  Результати голосувань кожного  члена Союзу з усіх питань зберігаються у архіві на його персональній сторінці та доступні до перегляду усім  іншим членам Союзу.

 

3.    Прозорість інформаційної діяльності кожного члена Союзу.

 

3.1.  За наявності Інтернет-порталу регіональної організації, кожен член Союзу отримує персональну сторінку, яка включає наступну, відкриту для ознайомлення усім іншим членам Союзу, інформацію:

 

·       фото та персональні дані (прізвище та ім’я, рік народження, наявну освіту і фах, телефон, ім’я у skype , електронну адресу, дату вступу в організацію);

·       рівень пройденого навчання в рамках Союзу, статус, рейтинг та показники активності, визначені п.5 розділу VII цього Статуту, інтегральний показник активності;

·       гіперактивний список функціональних груп, первинного, місцевого осередків регіональної організації Союзу, у роботі яких даний член Союзу приймає участь;

·       вікно нагадувань, оголошень та запланованої  участі у заходах;

·       вікно новин, у якому відображаються новини функціональних груп і осередків, у роботі яких приймає участь даний член Союзу;

·       вікно зі збереженими авторськими аналітичними матеріалами, проектами документів та рішень, які, у випадку отримання  рекомендації чи затвердження відповідними функціональними групами розміщуються на головній сторінці Інтернет-порталу у порядку надходження.

·       вікно з архівом власних коментарів до будь-яких матеріалів, опублікованих на Інтернет-порталі з відображенням дати, гіперактивної назви основного матеріалу та змісту коментарів, а також з можливістю пошуку у коментарях за ключовими словами або датою;

·       вікно з архівом результатів голосування даного члена Союзу, сортованих по даті з можливістю пошуку у назвах за ключовими словами або датою;

·       вікно з архівом персональних оцінок якісних показників діяльності Союзу;

·       вікно з архівом наданих одиниць рейтингу іншим членам Союзу;

·       бібліотека з можливістю збереження та структурування посилань на опубліковані на Інтернет-порталі аналітичні матеріали та посилань на інші матеріали  Інтернет-мережі.

 

3.2.  Безпосередньо на сторінці кожного члена Союзу встановлено вікно його приватного листування з іншими членами Союзу, а також вікно з чернетками аналітичних матеріалів, проектів рішень та документів.

 

4.    Прозорість інформаційної діяльності структурних одиниць Союзу.

 

4.1.  За наявності Інтернет-порталу регіональної організації і/або Всеукраїнського об’єднання, кожна профільна і перехресна група (команда) отримує власну  сторінку, яка включає наступну, відкриту для ознайомлення усіма членами Союзу, інформацію:

 

·       назву, аватар та гіперактивний список учасників групи (команди) з посиланням на персональні сторінки включених у список членів Союзу та інтегральним показником їх  активності;

·       графік та  тематика Зборів;

·       показники активності груп (команд), визначені п.5 розділу VII цього Статуту;

·       вікно офіційного листування групи (команди) з членами та структурними одиницями Союзу;

·       протоколи засідань, сортовані по даті з можливістю пошуку за ключовими словами, номером або датою;

·       вікна аналітичних матеріалів, проектів рішень і документів, затверджених або  розроблених групою (командою);

·       вікно зі списком і посиланнями на літературу у відповідності до профілю чи напрямку роботи групи.

 

4.2.  Безпосередньо на сторінці кожної профільної і перехресної групи (команди) встановлено вікно з чернетками аналітичних матеріалів, проектів рішень та документів, які розробляє і/або обговорює дана група.

4.3.  Відповідальними за ведення сторінки на Інтернет-порталі регіональної організації або Всеукраїнського об’єднання у профільних і перехресних групах є їх модератори на останніх Зборах відповідної структурної одиниці  Союзу.

4.4.  За наявності Інтернет-порталу регіональної організації, кожна виконавча або проектна група (команда) отримує власну  сторінку, яка включає наступну, відкриту для ознайомлення усіма членами Союзу, інформацію:

 

·       назву, аватар та гіперактивний список учасників групи (команди) з посиланням на персональні сторінки включених у список членів Союзу та інтегральним показником їх  активності;

·       прізвища відповідального виконавця та його заступника з датами їх призначення і закінчення терміну обрання;

·       графік Зборів та заходів, у яких група бере участь чи реалізовує самостійно;

·       показники активності груп (команд), визначені п.4 розділу VII цього Статуту;

·       вікно офіційного листування групи (команди) з членами та структурними одиницями Союзу;

·       оголошення та нагадування про планові заходи та акції, у яких бере участь дана виконавча група (команда);

·       вікно зі звітами керівника виконавчої групи про проведені заходи та їх обговоренням;

·       вікно з розробленими методологіями втілення форм діяльності Союзу чи їх розподілених частин;

 

4.5.  Безпосередньо на сторінці кожної виконавчої або проектної групи (команди) встановлено вікно з чернетками матеріалів аналітичного супроводу власних рішень,  рішень Зборів первинних місцевих осередків,  регіональної організації або розподілених частин цих рішень.

4.6.  Відповідальними за ведення сторінки на Інтернет-порталі регіональної організації у виконавчих і проектних групах є відповідальні виконавці цих груп та їх заступники.

4.7.  За наявності Інтернет-порталу регіональної організації, кожен первинний та місцевий осередок отримує власну  сторінку, яка включає наступну, відкриту для ознайомлення усіма членами Союзу, інформацію:

 

·       назву, аватар та гіперактивний список членів осередку з посиланням на їх персональні сторінки та інтегральним показником їх  активності;

·       прізвища відповідального виконавця та його заступника з датами їх призначення і закінчення терміну обрання;

·       гіперактивний список первинних осередків, що входять у місцевий осередок (лише для місцевих осередків);

·       графік Зборів та заходів, у яких осередок бере участь чи реалізовує самостійно;

·       показники активності осередків, визначені п.4 розділу VII цього Статуту;

·       вікно офіційного листування осередку з членами та структурними одиницями Союзу;

·       оголошення  та нагадування про планові заходи та акції, у яких бере участь осередок;

·       вікно зі звітами керівника осередку про проведені заходи та їх обговоренням;

·       вікно з розробленими методологіями втілення форм діяльності Союзу чи їх розподілених частин;

 

4.8.  Безпосередньо на сторінці кожного осередку встановлено вікно з чернетками матеріалів аналітичного супроводу власних рішень,  рішень Зборів місцевих (лише для первинних) осередків,  регіональної організації або розподілених частин цих рішень.

4.9.  Відповідальними за ведення сторінки на Інтернет-порталі регіональної організації у первинних і місцевих осередках є відповідальні виконавці цих осередків та їх заступники.

 

5.    Відкрита бухгалтерія.

 

5.1.  За наявності Інтернет-порталу регіональної організації чи  Всеукраїнського об’єднання на відповідній його сторінці у режимі реального часу відображається рух коштів даної структурної одиниці Союзу, а також періодичні бухгалтерські  звіти відповідно до чинного законодавства України. Ця інформація доступна для перегляду усім членам Союзу.

5.2.  Відповідальними за своєчасне відображення бухгалтерської звітності та інформації про рух коштів на Інтернет-порталі є члени Організаційного відділу відповідної структурної одиниці Союзу - головний бухгалтер та безпосередньо бухгалтери, яким доручено ці функції.

5.3.  Рух коштів у структурних одиницях Союзу відбувається у безготівковій формі.

5.4.  Обов’язкова інформація про рух коштів на відповідній сторінці Інтернет-порталу включає:

 

·       дату трансакції;

·       номер рахунку, з якого або на який надсилаються кошти;

·       відомості про платника або одержувача;

·       призначення платежу;

·       суму з позначенням напрямку руху;

·       комісію банку;

·       поточний залишок на рахунку;

·       прізвище бухгалтера, який вніс відомості про трансакцію.

 

 

 

6.    Відкритий банк ідей.

 

6.1.  За наявності Інтернет-порталу регіональної організації, на його окремій сторінці, відведеній для  банку ідей, членами Союзу подаються ідеї, пропозиції, власні розробки, проекти з будь-якого профілю для розгляду відповідними функціональними групами (командами) регіональної організації Союзу.

6.2.  Атрибути таких матеріалів включають:

 

·       прізвище та ім’я  автора;

·       профіль, до якого автор відносить ідею, пропозицію, розробку, проект;

·       назва ідеї, пропозиції, розробки, проекту;

·       анотація;

·       обґрунтування.

 

6.3.  Інформація банку ідей доступна для ознайомлення та обговорення усім членам Союзу.

6.4.  У вікні, відведеному для кожної ідеї, пропозиції, розробки чи проекту встановлено можливість:

 

·       їх підтримки іншими членами Союзу;

·       представлення висновків щодо цих матеріалів від профільних і дотичних до профілю груп (команд);

·       обговорення представлених матеріалу та висновків членами Союзу;

·       викладення інформації про подальше просування запропонованих матеріалів.

 

7.    Забезпечення авторських прав.

 

7.1.  За членами Союзу, авторами чи розробниками будь-яких аналітичних матеріалів та проектів документів, що стосуються їх діяльності в рамках Союзу, зберігаються авторські права з обов’язковим зазначенням в атрибутах відповідних документів прізвищ авторів чи розробників згідно цього Статуту.

7.2.  У випадку публікації таких матеріалів у відритих джерелах до обговорення в структурних одиницях Союзу, поряд з  прізвищами авторів вказується їх приналежність до відповідної регіональної організації Союзу.

7.3.  Після розгляду будь-яких аналітичних матеріалів чи проектів документів у структурних одиницях Союзу з внесенням змін і доповнень або без них та подальшим затвердженням чи прийняттям, такі матеріали публікуються на Інтернет-порталі Союзу (за наявності) і/або у відкритих засобах масової інформації від імені відповідної структурної одиниці Союзу з можливим зазначенням прізвищ авторів чи розробників у відповідності до їх побажання.

 

8.    Рівень доступу ззовні до внутрішньої інформації Союзу.

 

8.1.  Рівень доступу до внутрішньої інформації структурних одиниць Союзу для користувачів Інтернету – не членів Союзу визначається  рішенням Зборів відповідних структурних одиниць.

 

 

IX. Навчання членів Союзу.

1.     Союз є складною живою соціальною системою, члени та структурні одиниці якої  діють за чіткими алгоритмами та функціонують за певними правилами та процедурами. Для успішної діяльності в рамках такої системи  кандидати у члени та члени Союзу проходять відповідні навчання та тренінги для засвоєння алгоритмів, правил і процедур її функціонування.

2.     Навчання членів Союзу, а також безконфліктну діяльність робочих груп (команд) різного функціонального призначення забезпечують Навчальні відділи, які утворюються  та функціонують у складі регіональних організацій Союзу.

 

2.1.  У склад Навчальних відділів входять фахівці з психології, соціології, соціальної психології та тренери з командної роботи. До роботи в рамках Навчального відділу можуть залучатися на договірних або громадських засадах фахівці з відповідних до  програми навчання дисциплін – члени і не члени Союзу.

2.2.  Структура і склад  Навчального відділу регіональної організації затверджується Зборами шляхом загального голосування за поданням керівника Навчального  відділу організації.

2.3.  Навчальний  відділ  регіональної організації підзвітний та підпорядкований її Зборам.

2.4.  Навчальний відділ регіональної організації Союзу:

 

·       складає навчальні програми, формує питання і/або тести для іспитів та визначає програму  тренінгів для кандидатів у члени та членів Союзу для подальшого внесення у Положення про навчання членів Союзу та затвердження Зборами регіональної організації;

·       проводить навчання та тренінги для кандидатів у члени і членів Союзу;

·       приймає іспити у кандидатів у члени та членів Союзу;

·       у відповідності до складеного та затвердженого графіку або на підставі відповідного звернення направляє своїх фахівців для  участі  у роботі функціональних груп (команд) регіональної організації і/або її первинних та місцевих осередків;

·       надає особисті консультації членам Союзу щодо їх роботи та міжособистісних стосунків  в рамках організації;

·       вирішує та залагоджує конфліктні ситуації  в регіональній організації та її структурних одиницях;

·       за наявності Інтернет-порталу веде власну сторінку на ньому, де відображає поточну інформацію про свою діяльність, програми та графіки навчання, результати іспитів і т.п.;

·       здійснює інші функції відповідно до Статуту, Програми Союзу, інших внутрішніх положень та документів Союзу.

 

2.5.  Навчальний відділ  регіональної організації Союзу очолює керівник, якого призначають Збори регіональної організації.

2.6.  Керівником Навчального відділу регіональної організації Союзу може бути член Союзу, який пройшов третій рівень навчання та успішно склав іспити у відповідності до  цього розділу Статуту та Положення про навчання членів Союзу. Керівники Навчальних відділів регіональних організацій Союзу за піврічний термін своєї діяльності на цій посаді мають пройти четвертий рівень навчання та здати відповідні іспити.

2.7.  Керівник Навчального відділу регіональної організації може перебувати у трудових правовідносинах з регіональною організацією Союзу на підставі трудового контракту у відповідності до чинного законодавства, який від імені регіональної організації  підписує її Голова.

2.8.  Керівник Навчального відділу  регіональної організації підзвітний та підпорядкований її Зборам.

2.9.  Керівник Навчального відділу регіональної організації Союзу:

 

·       здійснює керівництво Навчальним відділом регіональної організації Союзу;

·       виконує рішення Зборів регіональної організації Союзу;

·       раз у три місяці звітує про психологічний стан та конфліктні ситуації в регіональній організації перед її Зборами;

·       представляє на Зборах регіональної організації для затвердження структуру та склад Навчального відділу або зміни до них;

·       подає на затвердження Зборам регіональної організації Положення про навчання членів Союзу або зміни до нього, яке включає програми навчання та тренінгів, а також спосіб складання іспитів для кандидатів у члени та членів Союзу і обсяг та зміст іспитових питань;

·       подає на затвердження Зборам регіональної організації графіки участі своїх фахівців у роботі її структурних одиниць;

·       за наявності Інтернет-порталу  регіональної організації Союзу відповідає за ведення сторінки Навчального відділу та повноту відображення на ній інформації про його роботу;

·       виконує інші повноваження, які випливають зі Статуту, Програми Союзу, та інших внутрішніх документів Союзу.

 

3.     Навчання та тренінги в Союзі розподілені за чотирма рівнями складності. Обов’язкова програма кожного рівня визначається цим Статутом. По мірі зростання освітнього рівня членів Союзу, за рішенням Зборів регіональної організації програма може ускладнюватися та доповнюватися додатковими предметами, зміст та обсяг яких визначається Положенням про навчання членів Союзу.

 

3.1.  Перший рівень навчання проходять усі без виключення кандидати у члени Союзу Перший рівень навчання  включає:

 

·       оглядову лекцію та самостійне вивчення цього Статуту та Програми Союзу;

·       оглядову лекцію та самостійне вивчення основ соціальної психології з докладним опрацюванням розділів про психологію та динаміку малих груп;

·       оглядову лекцію та самостійне вивчення основ політології;

·       тренінги по роботі в командах;

·       тренінги по роботі в умовах двовимірної та тривимірної динамічних мереж.

 

3.2.  Другий рівень навчання проходять кандидати на посади  Голів та відповідальних виконавців первинних та місцевих осередків, а також всі члени Союзу, які бажають підвищити свій освітній рівень і/або бути модераторами зборів регіональної організації і/або її представниками у роботі Всеукраїнського об’єднання. Другий рівень навчання включає:

 

·       оглядову лекцію та самостійне вивчення основ теорії управління;

·       оглядову лекцію та самостійне вивчення основ  менеджменту та організаційної поведінки;

·       оглядову лекцію та самостійне вивчення основ соціології;

·       тренінги особистісного зростання;

·       тренінги по лідерству.

 

3.3.  Третій рівень навчання проходять члени Союзу, які успішно склали іспити другого рівня навчання і є кандидатами на посади  Голів, керівників організаційних відділів  та відповідальних виконавців регіональних організацій Союзу, а також члени Союзу після другого рівня навчання, які бажають підвищити свій освітній рівень і/або бути її представниками у роботі Всеукраїнського об’єднання і/або модераторами зборів Всеукраїнського об’єднання. Третій рівень навчання включає:

 

·       оглядову лекцію та самостійне вивчення основ прикладного системного аналізу;

·       оглядову лекцію та самостійне вивчення основ стратегічного управління;

·       оглядову лекцію та самостійне вивчення основ теорії політичних партій;

·       тренінги по системному аналізу;

·       тренінги по стратегічному управлінню.

 

3.4.  Четвертий рівень навчання проходять члени Союзу, які успішно склали іспити третього рівня навчання і є кандидатами на посади   Голови, керівника Організаційного відділу  та відповідального виконавця Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу, керівниками Навчальних відділів регіональних організацій, а також члени Союзу після третього рівня навчання, які бажають підвищити свій освітній рівень. Четвертий рівень навчання включає:

 

·       оглядову лекцію та самостійне вивчення основ державного управління;

·       оглядову лекцію та самостійне вивчення основ політичної економії;

·       оглядову лекцію та самостійне вивчення основ політичної психології та психології маніпуляції;

·       тренінги по державному управлінню;

·       тренінги по розпізнанню та протидії психологічним маніпуляціям.

 

3.5.  Кандидати на виборні посади в державні органи влади та місцевого самоврядування за час до початку  виборчої кампанії повинні пройти рівень навчання, що відповідає рівню органа влади:

 

·       кандидати у депутати сільських, селищних, міських(до 200 тисяч жителів), районних у містах, районних рад, а також кандидати у сільські, селищні голови – другий рівень навчання;

·       кандидати у депутати міських(понад 200 тисяч жителів) і обласних рад, а також кандидати у  міські голови – третій рівень навчання;

·       кандидати у депутати Верховної Ради України а також кандидат на посаду Президента України – четвертий рівень навчання.

 

3.6.  Діючі депутати місцевих рад та Верховної Ради України, які стали членами Союзу під час депутатської каденції, повинні на протязі 6 місяців пройти програму навчання відповідного до їх ради рівня та успішно здати іспити.

3.7.  Посадові особи в органах державного управління -  члени Союзу, повинні на протязі 6 місяців з моменту їх призначення ( або з часу набуття членства в Союзі) пройти програму навчання відповідного до їх посади рівня та успішно здати іспити:

 

·       посадові особи в органах державного управління на рівні міст (до 200 тисяч жителів), районів у містах та районів – другий рівень навчання;

·       посадові особи в органах державного управління у містах (понад 200 тисяч жителів) та областях – третій рівень навчання;

·       посадові особи в органах державного управління загальнонаціонального рівня – четвертий  рівень навчання.

 

3.8.  Програма навчальних дисциплін, за винятком вузькоспеціалізованих, відповідає обсягу підручників для студентів непрофільних спеціальностей вищих учбових закладів.

3.9.  Спосіб складання іспитів, обсяг та зміст іспитових питань визначаються у Положенні про навчання членів Союзу.

 

 

Х. Застереження.

1.     Цей Статут є комплексним документом, у якому представлена цілісна сукупність системних механізмів, правил  та алгоритмів роботи для забезпечення утворення та підтримання у часі певних емерджентних (надсистемних) властивостей запропонованої структури Союзу.

2.     Основою справжньої демократії є безумовне дотримання прийнятих процедур. Динамічна мережа без керівного ядра може функціонувати лише за умови однозначного визначення, а також здатності до постійного вироблення, випробування та прийняття нових процедур своєї життєдіяльності, сутність яких в ієрархічних структурах, зазвичай, визначає керівне ядро і/або лідер. Спроби спростити чи відкинути частину з визначених цим Статутом алгоритмів, правил та процедур приведуть до втрати емерджентних властивостей заданої структури Союзу.

3.     Аналіз, дискусії та обговорення в структурних одиницях Союзу проводяться на основі безпристрасного наукового розгляду всієї сукупності вхідної інформації з максимальним уникненням емоційних оціночних суджень. Агресія, вкинута в інформаційне середовище структури, здатна за короткий час посилитися, невідворотно привести до негативних наслідків у діяльності, та, в кінцевому результаті, зумовити руйнування самої організації. І навпаки, проявлені учасниками терпимість, доброзичливість, розуміння і толерантність приведуть до ефективних рішень, що будуть спрямовані на досягнення Загального Блага. Для перенаправлення енергії агресії та інших негативних емоцій на позитивні цілі - самоосвіту і духовний розвиток учасників, у діяльності структурних одиниць Союзу  застосовується принцип гри, який полягає в абстрагуванні від ситуації та розгляді її учасників (акторів) у якості гравців, що досягають власних інтересів.

4.     Відсутність прихованих цілей та подвійної моралі - необхідна умова життєдіяльності Союзу як динамічної мережі без керівного ядра. Тому всі рішення та діяльність мають оцінюватися на відповідність до Програми Союзу та цього Статуту для постійного контролю та корегування його курсу і основних системних характеристик.

5.     Для певних категорій членів Союзу у відповідності до цього Статуту передбачено встановлення рейтингів в режимі реального часу, а також періодичні перевибори деяких з них. У випадку відсутності таких механізмів існує реальна загроза трансформації структури Союзу у приховану чи типову ієрархію з усіма притаманними їй негативними властивостями, головною з яких є вразливість лідерів перед зовнішнім впливом  і, як наслідок, велика ймовірність загрози потрапити під зовнішнє управління.

6.     Відсутність Інтернет-порталу при великих кількостях учасників регіональних організацій Союзу приведе до втрати частини цінної інформації, непрозорої  діяльності та сповільнення деяких форм його внутрішнього функціонування, і, як наслідок,  до втрати закладених Статутом системних переваг та емерджентних (надсистемних) якостей структури Союзу.

7.     Для надійного захисту та збереження всього обсягу інформації, розміщеного на Інтернет-порталах структурних одиниць Союзу, їх Організаційними відділами  впроваджується комплекс системних механізмів захисту інформації, її резервного копіювання та збереження.

8.     Член Союзу повинен покинути організацію, відкрито повідомивши усіх інших членів Союзу про причини такого вчинку:

 

·       у випадку перетворення її на приховану чи типову ієрархію внаслідок перехоплення групою членів Союзу права приймати рішення та порушення ними алгоритмів та процедур, визначених цим Статутом;

·       у випадку появи і закріплення в Союзі подвійної моралі та прихованих цілей;

·       у випадку видимих незворотних ознак зовнішнього управління Союзом з метою зміни його курсу чи емерджентних (надсистемних) властивостей;

·       у випадку незворотного спрямування енергії та ресурсів Союзу на досягнення цілей, що не прописані або суперечать Програмі Союзу і цьому Статуту;

·       у випадку нагнітання всередині структури агресії, нетерпимості, закликів до насилля після невдалих спроб зупинити ці процеси.

 

ХI. Порядок внесення змін до Статуту і/або Програми Союзу.

1.     Кожний член Союзу може подавати пропозиції щодо змін та доповнень  до цього Статуту і/або Програми Союзу на розгляд функціональних груп (команд), у роботі яких він приймає участь. У випадку підтримки однією або кількома  групами (командами) отриманих пропозицій по змінах та доповненнях до цього Статуту і/або Програми Союзу, вони  подають їх на обговорення у відповідну  регіональну організацію Союзу для  подальшого затвердження Зборами.

2.     Пропозиції вважаються затвердженими регіональною організацією Союзу за результатами голосування на Зборах або на Інтернет-порталі регіональної організації (при його наявності) у випадку їх підтримки не менше ніж трьома четвертинами від кількості усіх членів відповідної регіональної організації.

3.     Пропозиції про зміни та доповнення до  цього Статуту і/або Програми Союзу, затверджені однією регіональною організацією, виносяться нею  для  обговорення на Збори Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу. Збори Всеукраїнського об’єднання приймають рішення у загальному порядку про винесення отриманих пропозицій на обговорення у всіх регіональних організаціях Союзу та подальше їх прийняття шляхом загальнонаціонального голосування. Пропозиції про зміни та доповнення до  цього Статуту і/або Програми Союзу, затверджені двома і більше регіональними організаціями, автоматично виносяться на обговорення у всіх регіональних організаціях Союзу та подальше їх прийняття або відхилення шляхом загальнонаціонального голосування.

4.     Пропозиції по змінах Програми Союзу та цього Статуту вважаються прийнятими за результатами загальнонаціонального голосування у випадку підтримки їх не менше ніж трьома четвертинами від кількості усіх членів Союзу.

5.     Подальші дії по реєстрації внесених змін та доповнень до цього Статуту та Програми Союзу визначаються у відповідності до положень чинного законодавства.

 

ХІI. Майнові відносини.

1.     Союз ** є неприбутковою організацією.

2.     Для здійснення програмних цілей та статутних завдань Всеукраїнське об’єднання регіональних організацій Союзу та інші структурні одиниці Союзу зі  статусом юридичної особи, мають у своїй власності, володіють, користуються та розпоряджаються коштами  та рухомим і нерухомим майном, обладнанням, транспортом, іншими засобами, придбання і використання яких не заборонено законодавством України, а також можуть орендувати необхідне для діяльності рухоме та нерухоме майно.

3.     Майно та кошти Союзу використовуються для забезпечення його статутної діяльності. Кошти структурних одиниць Союзу зі статусом юридичної особи можуть витрачатися:

·       на придбання майна;

·       на забезпечення реалізації форм діяльності Союзу, визначених у п.4 розділу ІІ цього Статуту;

·       на оплату вартості цивільних (в т.ч. цивільно-правових) та господарських угод та договорів;

·       на оплату праці та заохочення працівників;

·       на матеріальну підтримку інших структурних одиниць Союзу, а також молодіжних, жіночих та інших громадських організацій;

·       на інші цілі, пов’язані із забезпеченням діяльності Союзу та його структурних одиниць, не заборонені чинним законодавством.

 

4.     Порядок використання коштів та іншого майна структурних одиниць Союзу зі статусом юридичної особи визначається Положенням про кошти і майно Союзу, прийнятим і затвердженим згідно цього Статуту.

5.     Структурні одиниці Союзу зі статусом юридичної особи несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідають за зобов'язаннями своїх членів, а також за зобов’язаннями інших структурних одиниць Союзу.

6.     Джерелами коштів і майна Союзу є:

 

·       членські та добровільні внески членів Союзу;

·       добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять в установленому порядку у грошовій, матеріальній і нематеріальній формі, в тому числі у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

·       майно, придбане за власні кошти;

·       пасивні доходи;

·       інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

 

7.     Структурні одиниці Союзу зі статусом юридичної особи самостійно приймають рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх цілей, визначених Програмою Союзу.

8.     Структурні одиниці Союзу зі статусом юридичної особи ведуть у встановленому порядку бухгалтерську та іншу передбачену чинним законодавством України документацію та звітність. Оприлюднюють фінансові звіти, передбачені чинним законодавством України, в загальнодержавному засобі масової інформації. Поточні фінансові звіти доводяться до відома членів Союзу на кожних Зборах відповідної його структурної одиниці у вигляді короткої інформаційної довідки. У випадку наявності Інтернет-порталу фінансова звітність відображається на ньому в режимі реального часу у відповідності до п.5 розділу VII цього Статуту.

9.     Функції з оперативного господарського управління коштами та майном структурних одиниць Союзу зі статусом  юридичної особи, здійснюють Організаційні  відділи відповідних структурних одиниць Союзу.

 

ХІІІ. Припинення діяльності Союзу.

1.     Союз може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) за рішенням Зборів Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій після його затвердження у порядку, визначеному цим Статутом, або у інших випадках та у порядку, встановлених чинним законодавством України. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) вважається прийнятим, якщо  за його затвердження  проголосувало не менше від трьох четвертин усіх членів Союзу на загальнонаціональному голосуванні, призначеному Зборами Всеукраїнського об’єднання регіональних організацій Союзу.

2.     Після прийняття і затвердження рішення   про ліквідацію (саморозпуск) Збори Всеукраїнського об’єднання  призначають ліквідаційну комісію та приймають  рішення про використання майна та коштів Союзу.

3.     Ліквідація (саморозпуск) Союзу передбачає припинення діяльності всіх його статутних органів, організацій та осередків крім призначеної Зборами Всеукраїнського об’єднання ліквідаційної комісії.

4.     Ліквідаційна комісія після задоволення усіх законних вимог кредиторів вирішує питання про кошти та майно Союзу, які не можуть при цьому перерозподілятись між його членами.

5.     У разі ліквідації Союзу його активи можуть бути передані іншому неприбутковому об’єднанню громадян відповідного спрямування, державі або спрямовані на благодійництво.

6.     Якщо рішення про ліквідацію Союзу прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з його ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

7.     Порядок здійснення реорганізації Союзу  визначають Збори Всеукраїнського об’єднання, який затверджується у пакеті з рішенням про реорганізацію загальнонаціональним голосуванням членів Союзу у відповідності до п.1 цього розділу Статуту.

8.     Організаційні, майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з реорганізацією Союзу, вирішують Збори Всеукраїнського об’єднання у відповідності до прийнятого порядку реорганізації Союзу.

9.     Причини та порядок припинення  діяльності первинних і місцевих осередків, а також регіональних організацій визначені у розділах ІV і  ХІІ цього Статуту.

 

ХІV. Перехідні положення.

1.     Пошук, підбір і навчання  кандидатів у члени та членів Союзу, а також ініціювання створення регіональних організацій Союзу та координацію їх діяльності  здійснює ініціативна громадська організація, метою діяльності якої є запуск Союзу як динамічної мережі без керівного ядра.

2.     Всі положення цього статуту, виконання яких можливе лише у випадку наявності відповідних Інтернет-порталів регіональних організацій і/або Всеукраїнського об’єднання,  починають діяти після  встановлення та наладки таких Інтернет-порталів.

3.     Положення розділу ІХ „Навчання членів Союзу” вводяться у повній мірі після формування, запуску та  виходу динамічної мережі у робочий режим, основною  ознакою якого є спроможність Союзу діяти самостійно, без втручання і підтримки зі сторони ініціативної громадської організації.

4.     Положення цього Статуту, які передбачають перебування членів Союзу у трудових правовідносинах з його регіональними організаціями чи Всеукраїнським об’єднанням на підставі трудових договорів, вступають в дію після набуття цими структурними одиницями Союзу статусу юридичної особи та  досягнення ними  фінансової спроможності оплачувати роботу таких осіб у відповідності зі складеними договорами та згідно чинного законодавства.

5.     Програму Союзу і цей Статут розробляє і затверджує ініціативна громадська організація, метою діяльності якої є запуск Союзу як динамічної мережі без керівного ядра. Під час формування та запуску Союзу як динамічної мережі для оптимізації алгоритмів, правил та процедур роботи його структурних одиниць ініціативна громадська організація може змінювати окремі положення цього Статуту, окрім положень розділу ІІ. На установчих зборах Всеукраїнського об’єднання Програма Союзу, цей Статут  та узгоджені цілі Союзу, як невід’ємна частина Програми Союзу та розділу ІІ цього  Статуту, приймаються Зборами Всеукраїнського об’єднання з подальшим їх затвердженням у відповідності з положеннями  розділу ХІ цього Статуту.

 

 

Коментарі

краще зробіть методичку де опишуться основні моменти, а так, читати ніхто не буде - дуже багато лишніх деталей як для блога.
+3

Дякую, Олено. Я опублікував цей проект для того, щоб було легко надати лінк на нього зацікавленим фахівцям. Безперечно, просто так стільки тексту ніхто не читатиме - він розрахований на тих, хто займається безпосередньо розбудовою політичних партій та ГО. Принагідно хочу відзначити, що сайт Політіко дуже функціональний - він легко вмістиві 580 Кб тексту!
+2

А основні моменти опишите?
+2

Основні теоретичні засади тут:
http://politiko.com.ua/blogpost32113
А також вони виписані у першому розділі проекту статуту - в "Загальних положеннях"
+2

"На основі мети, завдань, напрямків і форм діяльності ініціативна громадська організація формує дерево цілей, яке включає стратегічні цілі та їх декомпозицію до тактичних цілей."(с)
___________
Як на мене, то "стовбуром" цього древа другорядних цілей завжди і тільки має стояти лише Людина. Покищо місце головної Мети у Вас пусте..
+2

Не в обіду, але я спробую знайти слабинки у Вашій ідеї))
Правда, треба буде трохи часу затратити бо дійсно дуже багато матеріалу..
+1

Тарасе, Ви описуєте все-все. Не розумію, чи то суть матеріалу "втопилась" у тексті, чи я її не просто не можу знайти..
Головною проблемою впровадження цієї штуки буде її складність. Чи не можна її звести до складності, скажімо, Біосу Пентіуму 4?)) А то дуже підозріла складність - живучість будь-якої системи обернено пропорційна кількості елементів: мавпа і даун з складнішим від людського набором ДНК не живуть довго, молоток служить довше телевізора і тд.
+2

Юрію, буду вдячний за знайдені "слабинки"!
Що до складності. Спробуйте розглянути для порівняння на предмет складності сучасну корпорацію та політичну партію. Що на Вашу думку складніше? І яка структура перемагає у випадку конфлікту інтересів?
Для мене цілком очевидно, що перемагає саме складніша структура - тобто така, в якій рішення приймаються за більш складною процедурою так, щоб задовольнити інтереси якомога більшої кількості тих, хто причетний до керівництва.
+2

У корпорації ціль - гроші, ціннсті (ситуативні і просторові) - все інше що веде до цілі.
Те саме з партією.
Це дві дуууже прості зразки систем "Ціль-цінності" (або "Мета-засоби"). Тому вони й такі живучі. Якщо Ваша система буде складнішою - пропало все.
+2

Не можу погодитися з таким Вашим спрощеним розумінням корпорації - у ній рішення приймаються таким чином, щоб всі члени малої корпоративної групи, яка складає керівне ядро, були задоволеними. У партії рішення приймаються на користь ієрарха та наближених до нього членів керівного ядра.
Мій статут створює можливості приймати рішення, які б задовольняли інтереси всіх членів організації.
+1

Тарасе, тим більше потрібно заявити ціль в статуті і ціль має бути тільки Людина (а не гроші-влада), тобто кожен член організації!
+1

Тарасе! Не прочитав до кінця...бо дуже широке поле концепції...Тут правий Юрко Бородатий...хоча він інколи як заноза в нозі...
Але в даній темі-МОЛОДЕЦЬ...!СЛУШНІ зауваження і дотепні!
"Союз"....не йде навіть технічною назвою...
Фонд ідей? Не вкладується в Ваш повний зміст...хоча б до того , що я прочитав...Але це тепліше чим Ваша назва...
Вашу "технічну" редакцію треба редагувати під МЕТУ для Людини і за ради Людини і скоротити до змістовного діалогу!
...Як Людина . яка має відношення і до Бізнесу і до багатьох видань...
(по роботі)вважаю технічну роботу по змісту треба, все ж, надати фаховому фахівцю...щоб..тема, форма і зміст вмішалися в зацікавлений куток зору...Удачи Вам!
0

Пане Тарасе, такая длинная простыня приведет к полному хаосу. Должно быть максимум 10 пунктов, дьявол кроется в мелочах. Кто примет главное, тот и будет работать, а то набегут всякие провокаторы и бюрократы.
Назва це багато чого бо як корабель назвете, так він і попливе..
Союз.. це вже як Хунта. Комітет також асоціюється з старим режимом або бездарністю.
Для українського вуха краще звучать слова: Громада, Віче, Майдан, Діло, Чин, Справа, але це може відлякати технарів, а вони сьогодні найнеобхідніші для такого проекту.
Фонд ідей - буде мабуть досить компромісною назвою, як думаєте?
+1

Ви свробуйте це висловити українкам із "Союзу українок"))))
+2

Гм.. отже тре вибирати між жінками і технарями))) Козаки б нам сказали - подалі від жінок!)) Дійсно всі чоловічі клуби і спілки розпадаються від жінок)
Може їх покищо і не допускати до Вашої системи - хай вона бодай "стане на ноги"))))
За відсутністю II розділу припинив читати після ІІІ-го.
Без відсутніх розділів не бачу сенсу поглибленого вивчання, вибачте.
+1

типунь Вам на язик! Тут і так забагато всього - розібратись і так важко..
Якщо нема якогось розділу, то не біда - значить не дуже він і важливий.
Але Вашої дотошності пане Вікторе нам бракуватиме..
+2

Шановний Вікторе!
Комуністична партія відрізняється від партії "Свобода" ІІ розділом. Все інше схоже як дві краплі води))) Я власне пропонує змінити суть того "всього іншого".
+2

Пане Юрій, пане Тарас все дуже просто. Без цілі (відсутній розділ) не бачу напрямку, а без ідеології (також відсутньому розділі) не бачу (уявних) меж для засобів.
Цинічно/прагматично: Якщо річ не до вподоби, то витрачати часу на її вдосконалення - марні втрати.

Окремо для пана Тараса.
Все інше - то "ніж". І в мене нема ніякого бажання гострити його для опонента, а ІІ розділ саме визначає статус організації по лінії опонент-спільник.
0

Вікторе, існуючі на сьогодні наші опоненти будуть не спроможні скористатися перевагами цього статуту хоча б через те, що він перетворить їх у іншу якість - в статуті вмонтовано механізми динамічної електронної демократії, яка не сумісна з авторитаризмом.
+3

ВО "Свобода" додає до цінностей "націю" (інші дві - ієрархія і щось ще). Деколи вони плутають поняття "ціль" і "цінність". Головна фактична і задекларована (це рідкісна рідкість для наших партій) мета - ієрархія і її міць (фінансова, політична, мілітарна - саме в такій послідовності).
+1

Пане Тарас, щодо опонентів, то я мав на думці не Статут, а Союз**.
І щодо "наші": Не надані частини ІІ розділу визначають сумісність. Опонент не обов'язково повинен бути диктатором, він (опонент) може мати протилежні цілі і засоби їх досягнення. Якщо просто: Ми можемо мати не сумісні цілі та/або засоби.

До речі, я не бачив щоб в статутах КПРС, "Свободи" чи БЮТ (решта партій) прописаного авторитаризму. Він (авторитаризм) проявляється в стилі управління (якість координатора, лідера групи, тощо).

ПМ: Вибачте, дещо відійшли від теми. То ж завершую.

ППМ: Віртуальними (ігровими) проектами не цікавлюсь взагалі, а щодо реальних (що буде втілюватися) без прихованих розділів не можу визначити своє ставлення. Причини вказані вище (19:20).
☼ RUSS ☼   21:53
+3

Віктор Замай 19:20
а без ідеології (також відсутньому розділі) не бачу (уявних) меж для засобів.
+++

то постає питання пане Тарас - яка ідеологія "Союзу" ?
+2

і головне, як вирішується проблема ідентифікації "шкідливе-корисне"?
+1

Віктор Замай 19:52
Вікторе, спробуйте піднятися над системою - побачити весь спектр існуючих політичних сил елементами системи Україна.
Авторитаризм проявляється не в стилі управління - він є емерджентною (надсистемною) властивістю ієрархічної структури. Цілком очевидно, що він не прописується в статутах названих Вами партій, проте він притаманний їм і невідємний від них - це надсистемна властивість, позбавитися якої в умовах ієрархії неможливо. Саме тому я пропоную альтернативу - динамічну мережу, серед надсистемних властивовстей якої не буде авторитаризму.
Я не приховував розділів - я просто не писав їх. Коли перед Вами постане задача створити дієву організацію, тоді Ви склдадете ІІ розділ і спробуєте під нього зібрати однодумців. Проте на наступному етапі Ви постанете перед вибором між ієрарїією і мережею. І можливо згадаєте, що є ще динамічна мережа))
+2

Oleksa Russ 19:53
Олексо, відкрийте два статути - Свободи і КПУ. Вилучіть ідеологічні розділи. І порівняйте те, що залишилося)))
Я написав альтернативу тому що у залишку))))
+1

Тарас Плахтій 21:34

Пане Тарас, я весь час що цікавлюсь політикою, принаймні, останні 7-8 років, розглядаю політичні партії (сили) саме зовні, а не з середини.
Цілком погоджуюся, що сьогодні в Україні всі (без винятку) політичні партії є вождистського типу. Але це не означає, що для будь-якої пірамідальної структури авторитарність є обов'язковою над-системною ознакою. Так звані західні демократичні партії відрізняються від українських тим, що "диктатори" не можуть видертися на саму вершину, а, навіть, видершись вони (вожді) не затримуються там на довго, якщо "переплутають" свої цілі з партійними. В Україні ж через нерозвинуту суспільну свідомість (очікування царя) будь-яка структура вироджується в авторитарну.
Ваша динамічна мережа також на 100% не захищена від авторитаризму. Хоч ви підкреслюєте, що мережа без керівного ядра, але у вашому випадку авторитаризму як диктатури лідера є чудовий замінник авторитаризм наукового звання, експерта, тощо. Іншими словами - замість диктату тиск авторитету.

Я не приховував розділів - я просто не писав їх.
****
Не має значення, суть одна - цілі й ідеологія невідомі.

Коли перед Вами постане задача створити дієву організацію, тоді Ви склдадете ІІ розділ і спробуєте під нього зібрати однодумців.
****
Саме про це я й написав у ППМ (19:52) абстракціями не цікавлюсь.

Проте на наступному етапі Ви постанете перед вибором між ієрарїією і мережею. І можливо згадаєте, що є ще динамічна мережа))
****
Пане Тарас, динамічні системи (мережі) мені давно відомі і моє місто ними користувалися у бізнес-іграх при розробці грантованих проектів. Але ЗАВЖДИ починалося з постановки цілей та граничних умов (ідеології, концепції, тощо).

ПМ: Як ідеальна (однорідна) система ваша динамічна мережа доволі приваблива, але її реалізація через різну особисту якість членів/елементів, відсутність повних якісних вхідних даних та впливу на активну політико-економічну ситуацію (принаймні, до часу отримання реальних важелів) зводиться до незначної величини.
0

"зводиться до незначної величини" - все нове починається з такої величини. Надіюся, що все вийде)
+1

"зводиться до незначної величини" - все нове починається з такої величини. Надіюся, що все вийде)
****
Як тільки з'являться достатня кількість альтруїстів (мільйонів 8-10-ть), так одразу й вийде.

ПМ: Я так розумію, що вам кортить перевірити свою теорію на практиці. Що ж , щасти вам, пане Тарас.
+3

Дуже дякую!
5. Критерії оцінки рішень у Союзі:
1.1. Відповідність до актуальної системи морально-етичних координат і загальнолюдських цінностей.
1.2. Відповідність національним інтересам України.
1.3. Відповідність до положень Програми Союзу.
1.4. Реалістичність.
1.5. Відповідність ресурсним можливостям.
___________
Пропонував дещо іншу оцінку (для порівняння з Вашою):
1. Повітря.
2. Вода.
3. Грунт.
4. Фізичне здоров'я.
5. Духовне здоров'я.
6. Природа і надра.
7. Інші інтереси Людини і Держави.
+1

Юрію, це заготовка. Коли хто захоче її використати, зможе написати і такі критерії))) Лише б спрацювало)))
+3

Тарасе, я працював конструктором, працюю ремонтником. Повірте моїй тренованій логіці - надійно працюють лише ПРОСТІ механізми.

Ви нам даєте "заготовку" яка вже складна. А що буде далі, в процесі дописання?)
+1

Юрію, як я Вас розумію - я інженер механік-технолог-конструктор)))
Проте не можна переносити з механіки наші уявлення в соціологію.
Приведу ще один аргумент на користь складності - скажіть - чи достатньо складним був статут БЮТ, який дав можливість клонувати партійні осередки в кількох областях? Щоб цього уникнути - що слід було зробити - спростити чи ускладнити статут?
+1

Тарасе, я також дипломований технолог.. правда, технолог приготування їжі (закінчив Львівський Технікум Громадського Харчування:) Але це не важливо для теми розмови.
От Ви сказали про "отвір" в статуті БЮТ. А як Вам фраза винахідника швейної машинки Зінгера в його патенті на "голку в отвором білья гострого кінця"? По сьогодні важко обійти цю просту патентну формулу..

Отже простота не є вадою. Досить вписати в статут БЮТ положення про "шкоду інтересам" чи ще щось в цьому дусі і все буде вирішено. Але вони надто багато лукавили і отримали по заслузі.
+2

Шановний (-на), цілком зрозуміла Ваша істерика - вона плавно витікає зі всіх Ваших публікацій на Політіко. Продовжуйте наздоров"я))
+2

Істерика - криза брехливості/Отто Вейнінгер/
Шановна пані Мар.Мих-на Ступаченко, дружіть з правдою і все у Вас буде добре)))
Дуже все якесь заорганізоване у Вас пане Тарасе. Нагадує папери по організації бухгалтерської справи кооперативів у 80-х роках - плід роботи радянської бюрократичної машини. Ці папери ніхто ніколи не читав до кінця і скоро про них забули. Головними у цих брошурах були слова: перший рік роботи - 1% податку, другий - 2, третій - 3, а четвертий і всі наступні - 5% податку від прибутку (якось так). У Вас я навіть цілі незнайшов..
☼ RUSS ☼ 21:58
0
Цікаво - як би віднеслись до ідеї такого "СОЮЗУ" у Ізраїлі?

-незалежно від їхньої національності та релігійних переконань ?
то як?
+1

Кагал то ієрархічна система, а Тарас пропонує щось зовсім інше, діаметрально-протилежне.
+2

Oleksa Russ 19:58
Помоєму Ви зациклилися на Ізраїлі))
Мене наприклад не цікавить їх ставлення.
Віктор Замай 19:20

Пане Юрій... Без цілі (відсутній розділ) не бачу напрямку, а без ідеології (також відсутньому розділі) не бачу (уявних) меж для засобів.
___________
Так, без цілі "корабель не пливе", це явне недоопрацювання.
Ідеологія - множина ідей які доповнюють одна одну, покищо також відсутні.
Це так як дарують дитині комп, а там нічого нема, жодної програми - саме залізо..
+2

Десь так. Отже не бачу сенсу вдосконалювати залізо, не маючи жодної уяви, хто і для чого ним буде користуватися.
+1

ідеально було б ввести локально десь таку гетерархічку систему керування і перевірити як вона насправді діє.
Потім, в процесі експлуатації, її вдосконалювати (як воно і відбувається на самому ділі з усіма творіннями).
Почати можна з двох людей, потім три і тд.
+1

Ідея витає в повітрі.
Будемо ми нею займатись чи не будемо -
подібна ідея всеодно почне реалізовуватись.
Якщо цим не будемо займатись МИ, то єдине, чого ми дочекаємось -
власного відставання. Й нічого більше.
Ідея буде раніше за нас реалізована нашими супротивниками ПРОТИ НАС.
От і все.
+1

Атрибути майбутньої епохи вже деякими людьми проглядаються, але для більшості ці паростки нового покищо "в тумані".
Ясно що там, в майбутньому, буде багато чого нового. Але щось серед цього нового є головним і це головне є система цілі і цінностей.
Сьогодні головна ціль для більшості людей - гроші, а що, яка ціль буде далі?
Яка майбутня ціль людства - ось у чім питання.
+2

Віктор Замай 20:12
Вікторе, це одномірне рішення. Більш складним є рішення, коли "залізо" вдосконалюється у такій мірі, що хто користає ним стає Вими)
+1

Тарас Плахтій 21:39
Можливо, пане Тарас. Але мушу ще раз зауважити - абстракції не для мене, я не є апологетом чистої науки.
+1

А даремно.
Думаю, Ви розумієте, що в даному проекті вирішувалося протиріччя між потребою у сильно інтегрованій структурі при одночасному збереженні індивідуальності кожного учасника. Так от системний аналіз підходить до такого роду задач з позиції одночасного посилення обох конфліктних параметрів - слід одночасно посилювати інтегрованість та індивідуаліність таким чином, щоб вся організація перейшла на якісно новий вищий рівень.
+1

А даремно.
*****
Кожному своє. Я практик-прикладник, а не теоретик.

Думаю, Ви розумієте, що ...
****
Так, розумію, але більшість часу аналізую системи, а не проводжу системний аналіз. Так от ваша система більш-менш дієздатна лише в гомогенному середовищі альтруїстів без амбіцій (писав вище). Використовуючи рейтингування елементів (членів) системи, вона (система) автоматично надає одним елементам, а відповідно й ідеям, методам, бажанням цих елементів, більшу вагу ніж іншим. Тобто вибудовує ІЄРАРХІЮ доволі жорстко структуровану, хоча й не абсолютно (як більшість "звичайних" партій). Умовно - академік-послідовники на рівні експертної групи у час первісного існування. В подальшому група поповнюється членами за чітким критерієм "свій-чужий". Далі об'єднання окремих груп у центр прийняття рішень одностайно, і т.д. Структурування поширюється до відбудови звичайної пірамідальної системи.
Погодьтесь, те що прямо забороняє Статут, наприклад, доволі легко вирішується по за межами проекту з подальшим втіленням вже в межах проекту.
0

Шановний Вікторе!
Моя система не просто дієздатна в гомогенному середовищі альтруїстів - вона призначена для продукування альтруїстів у великій кількості)))
Щодо небезпеки академізації, яку Ви описали - справді, вона існує. Якщо це станеться - структура перетвориться у ієрархію зі всіма її надсистемними властивостями, що притаманні існуючим нині ієрархіям - падінням ефективності, пониженням до нуля активності переважної більшості її членів і т.п. І нема на то ради)))
Проте можливий і інший сценарій розвитку - коли група перетвориться на команду, а вся система стимулюватиме ріст і поділ команд. Ось у цьому напрямку і слід працювати.
А деградувати може будь-яка найкраща система.
0

"Використовуючи рейтингування елементів (членів) системи, вона (система) автоматично надає одним елементам, а відповідно й ідеям, методам, бажанням цих елементів, більшу вагу ніж іншим"
- насправді це не так.Рейтингування проводиться з іншою метою і не дає ніяких переваг при обговоренні та прийнятті рішень.
Крім того, у запропонованій системі все обертається навколо виписаних у Програмі цілей та критеріїв діяльності організації - саме це є стержнем, навколо якого провадиться вся робота - перевага надається тим методам, які дозволяють ефектвиніше у задекларований спосіб і у відповідності до виписаних критеріїв досягнути поставлених у Програмі цілей.
0

Тарас Плахтій 09:44 - 9:48

Моя система не просто дієздатна в гомогенному середовищі альтруїстів - вона призначена для продукування альтруїстів у великій кількості)))
***
з цього й треба було б починати, зберегли принаймні мій час, якщо Вам байдуже до свого. Тим більше, якщо Ваша система "вона призначена для продукування альтруїстів у великій кількості" то ціль (принаймні одна) вже є і її варто було б прописати в розділі "цілі".

Вибачте, останній допис в темі: Ціль, навіть проміжна, продукування альтруїстів нагадує мені комуністичне гасло "від кожного по можливостям, кожному по потребам". Тобто утопію, а утопіями я не займаюсь.

ПМ: Якщо грубо, то ваше дитя (мережа) має вади з народження, і, відповідно, не життєздатне.
+1

Критерієм істини, Вікторе, може бути лише практика. Можливо те що Ви вважаєте вадами навпаки - є перевагами))
Час покаже)
0

Критерієм істини, Вікторе, може бути лише практика.
****
Не заперечую, але приймати участь ... Ні, не буду. Добре пам'ятаю старий анекдот: "Жаль, що корова здохла, в мене ще безліч ідей".

Можливо те що Ви вважаєте вадами навпаки - є перевагами))
****
Утопізм - це завжди вада.

Час покаже)
***
Звичайно.
*****
Звичайно, час покаже
0

"але приймати участь ... Ні, не буду" А у Вас варіантів нема - у якійсь організації приймати участь доведеться, якщо Ви справді маєте намір спричинити суттєві зміни в українському суспільстві - поодинці навряд чи щось вийде.
От тоді доведеться аналізувати, яка із структур краща і надійніша.
0

Пане Тарас, я не вірю в альтруїзм, то ж ваша система/структура яка спирається на цей принцип автоматично опиняється по за колом розгляду, принаймні для мене.

Навіщо витрачати час на апріорі нежиттєздатну систему/структуру?
0

Насправді все значно складніше - дуже надіюся, що система буде спиратися на закономірності, що їх вивчає соціальна психологія, теорія організацій, менеджмент, системний аналіз і багато такого іншого.
0

Тарас Плахтій 19:27

Звичайно, складніше, але завжди можна виділити базові принципи й закони фукціонування.

Так от, пане Тарас, "закономірності, що їх вивчає соціальна психологія, теорія організацій, менеджмент, системний аналіз і багато такого іншого" - це закони фукціонування, здебільшого, якщо не всі, об'єктивні. (Аж дивно, що це доводиться писати вам).
Альтруїзм, у даному випадку, це базовий принцип побудови вашої структури. Іншими словами, якщо з вашої структури забрати альтруїзм, то схема/структура перестає працювати саме завдяки вказаних вами законів функціонуваня.
0

І мені дивно, що Ви мені пишете по їх об'єктивність)))
Альтруїзм не є базовим принципом - це скоріше продукт діяльності. Тобто діяльність системи у відповідності до тих всіх об'єктивних законів своїм результатом має генерувати в учасників альтруїзм.
Правда не в чистому вигляді, а замішаний на раціональності, яка лежить в основі діяльності малих груп, які спроможні згідно теорії Мансура Олсона (див мій блог) досягати коллективних цілей.
0

Альтруїзм не є базовим принципом - це скоріше продукт діяльності.
***
Ваша система не здатна фунціонувати без альтруїзму, навіть замішаному на раціональності. І всі ваші "маневри" лише зайвий раз переконали мене в цьому. Отже продовжувати вважаю зайвим.

Питання не по темі: Як ви бачите продукування альтруїзму? Іншими словами, що може змусити людину бути альтруїстом? Я, наприклад, не бачу інших стимулів до альтруїзму, окрім не виділятися серед інших альтруїстів. Іншими словами, тільки потрапивши в закрите середовище альтруїстів особа не альтруїст буде прагнути ним стати, або, принаймні, виглядати.

Тільки не потрібно казати про створення такого середовища. Його зараз (об'єктивно) не існує і це точка відліку.
0

Якщо вважати тих, хто займається громадською роботою за покликом серця альтруїстами, то цілком очевидно, що така організація саме для них. У ній їх ніхто не "кине" і не скористтається їх енергією та діяльністю для задоволення власних інтересів. Якщо Ви подумали, що будь-хто так відразу може стати членом організації і буде активно ні з того ні з сього працювати по ленінському принципу про кухарку - то це звичанйо не так))

Ви цілком правильно розумієте механізм продукування альтруїзму - лише потрапивши в середовище альтруїстів особа не альтруїст буде прагнути ним стати. Єдина заувага до Вашої тези - система не повинна бути закритою - навпаки - вона має бути відкрита, щоб альтруїстичні ідеї пропагувати НА ВЛАСНОМУ ПРИКЛАДІ у суспільстві.
Не зрозумів, чому не потрібно казати про створення такого середовищза - якраз дуже потрібно - на мій погляд це дуже на часі.
0

Тарас Плахтій 23:45

Пане Тарас, а можна без "якщо вважати"? Є більш-менш чітке визначення цього терміну:
А. - моральний принцип, згідно якого благо іншого і він сам морально більш значущі, ніж власне "Я" і його благо (Раядянський філософський словник, 1974р.

або

А. - моральний принцип, що полягає в безкорисливому служінні іншим людям, в готовності жертвувати для їх блага особистими інтересами (Філософський енциклопедичний словник /Ред.-сост.Е. Ф. Губский та ін, 2003р.)

Майже тотожні визначення з інтервалом в 30 років. Отже, за цими визначеннями філософської думки "за покликом серця" не є альтруїзмом, бо це є задовільнення ВЛАСНИХ потреб.

Якщо Ви подумали, що будь-хто ...
***
Звичайно я так не думав. Я беру за відправну точку МОТИВАЦІЮ, і не зовнішню (наявні дії на певному етапі, декларації, риторику, тощо), а глибинну (тобто для себе).

Щодо вашої зауваги, то не приймаю. Я мав на увазі не систему, а середовище в якому буде реалізовуватися запропонована система. До речі, "пропагувати НА ВЛАСНОМУ ПРИКЛАДІ" не є ознакою відкритості системи, швидше це ознака прозорості. Закрита система також "пропагує НА ВЛАСНОМУ ПРИКЛАДІ", але будь-хто не може увійти в закриту систему не прийнявши її принципів.

Не зрозумів, чому не потрібно казати про створення такого середовищза - якраз дуже потрібно - на мій погляд це дуже на часі.
****
Хоча б для збереження часу, бо я не мрійник і сприймаю аргументів, на кшталт, "потрібно створити", "от як би", "добре було б", тощо. Очікую від вас РЕАЛІСТИЧНОГО сценарію переходу від існуючого стану (відсутність альтруїстичного середовища) до бажаного (альтруїстичне середовище), а не перелік того, що необхідно зробити та як добре буде тоді, коли буде зроблено. (багато недоконаних дієслів, аж моторошно)

Я вже вкотре змушений ствердити: "Ваша розробка за існуючих умов не дієздатна". І аргументованих заперечувань не отримав. Ящо звісно не вважати за аргумент ваше "Можливо те що Ви вважаєте вадами навпаки - є перевагами" та "Час покаже" (18:46)

До речі, я не казав/писав, що взагалі не потрібно. Це зауваження/прохання стосувалося відповіді на поставлене питання. На яке Ви так і не відповіли, до речі.
0

Шановний Вікторе, моє "за покликом серця"цілком включає два приведені Вами визначення і двома словами передає їх. Між іншим, "безкорислеве служіння" - це також задоволення у певному розумінні власних потреб))))

Я також розглядаю участь у структурі з точки зору стимулів, потреб, мотивації та інтересів. Зрозуміло, що у статуті наявні лише механізми, що враховують ці категорії, а самі вони не прописані.
Термін відкрита система, то я користуюся загальним його розумінням: "Відкрита система (англ. Open system) — це система, яка перебуває в стані постійної взаємодії (обміну) зі своїм навколишнім середовищем.
Взаємодія може набувати форми обміну інформацією, енергією або матеріального трансферу в або з меж системи, залежно від дисципліни, яка розглядає ВС. Відкрита система — протилежність закритої (ізольованої), яка не обмінюється енергією, матерією чи інформацією зі своїм оточуючим середовищем".
Щодо Вашого питання про те,як я бачу продукування альтруїзму. У попередньому питання я відповів на нього, що подіялю Ваше бачення - "лише потрапивши в середовище альтруїстів особа не альтруїст буде прагнути ним стати." Тому даний статут спрямований на формування такого середовища, а саме на встановлення певних правил, процедур та алгоритмів внутрішньої взаємодії, за яких у середовищі будуть комфортно почуватися люди з альтруїстичним способом поведінки.
Практично мова йде про побудову протилежної системи взаємостосунків в організаціях до існуючої сьогодні - коли в системі комфортно почуваються малокомпетентні, нахабніші і безпринципніші люди.
"Потрібно створити" і "от якби" - це два різні підходи, думаю не слід їх змішувати. Реалістичний сценарій полягає в а) усвідомленні того, що слід робити; б)в робленні того що усвідомлено. Тому, як Ви бачите, я плавно рухаюся від теоретичних розробок через статут до побудови пілотного проекту такої організації в реалі.
Твердження "Ваша розробка за існуючих умов не дієздатна" концептуально неправильне з точки зору системного аналізу - адже відомо, що все взаємозвязане множинними причинно-наслідковими зв"язками, і зміни в підсистемі ( структурі, яку планується створити) у тій чи іншій мірі приведе до змін у системі і, відповідно, в існуючих умовах.
0

Я зрозумів, пане Тарас. Ви замість роз'яснень по окремому випадку (ваша система, організація, тощо) весь час оперуєте загальними закономірностями та теоретичними (ідеалізованими)вкладками. Мене теоретика не цікавить. Отже на завершення:

Щодо Статуту, то я відмовився його розглядати і мотивував свою відмову у першому коментарі (18:33).

Щодо відкритості/закритості, то ви знову наводите найширше трактування для системи (англ. System), в той час, як я ще раз зауважив, що вів мову про середовище (англ. Еnvironment). До речі, за вашим визначенням закритих систем не існує в реальності, бо будь-яка система (окрім, хіба що універсуму, і то навряд) "обмінюється енергією, матерією чи інформацією зі своїм оточуючим середовищем".

Твердження "Ваша розробка за існуючих умов не дієздатна" концептуально неправильне з точки зору системного аналізу - ...
****
Знов теоретизування, пане Тарас. Звісно, поява нової якості призводить до змін і існуючих умовах, але ... Але не слід ставити наслідки попереду причин. Моє твердження "Ваша розробка за існуючих умов не дієздатна" означає ніщо інше, як нездатність вашої розробки за існуючих умов призвести до зміни умов. Не треба бачити в моїх твердженнях іншого від вкладеного змісту. Ще раз, на пальцях, - прісноводна риба не життєздатна у морі, хоча чудово почуває себе в річці. Так і ваша розробка, - в утопічному (ідеалізованому) суспільстві вона чудово буде діяти, можливо, але в існуючому суспільстві вона як та річкова риба, що раптом опинилася в океані - не дасть очікуваних наслідків, тобто нежиттєздатна.

ПМ: В тім, ми занадто відійшли від заявленої вами теми. Для мене заявлена тема втратила цікавість після ІІ розділу, ваші пояснення зацікавленості не відновили, то ж пропоную зупинитись і не витрачати час.
0

Ок, давайте перенесемо до наступного приводу подискутувати з цієї тематики.
Хтось тут говорив, що надійно працюють лише прості механізми?
Якщо на рівні молотка, то воно так, а якщо на рівні Складних Успішних Систем,
то якраз навпаки - треба добратися до якоїсь МІНІМАЛЬНО (а не максимально!) допустимої складності, щоб система взагалі стала життєздатною, а для надійності її треба ще ускладнювати.
Хто не розуміє - хай подивиться на себе у дзеркало -
там він побачить дууууууже складну систему з велетенської кількості елементів із дуже складними алгоритмами дії.
Тому підозрюю, що запропонована система буде неефективною саме із протилежної причини - із-за надмірної простоти, із-за НЕДОСТАТНЬОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ плгоритмів роботи.
Як на мій погляд із такою роботою, зі створенням алгоритмів, нормально справитись можуть лише ПРОГРАМІСТИ.
Ну а зі створенням структур, здатних діяти згідно алгоритмів, здатні справитись специ типу розробників процесорів.
+2

О. Стрілець 20:51
Тільки те, що НЕОБХІДНО і нічого зайвого - ось головний принцип побудови механізмів.
Якщо не дасьте те, що необхідно - не буде працювати, якщо буде щось зайве - не витримає конкуренції з "легкою" і більш дешевою у тиражуванні системою.
Дивіться на військову техніку наприкінці війни і те що було на початку війни - різниця на порядки!

Як конструюється система? Ставиться ціль - це початок. Далі йде мобілізація засобів досягнення цілі. Заключні етапи - вдосконалення, вдосконалення і ще раз вдосконалення.

Тут я бачу щось дуже досконале (дійсно, не придертись!:) але без цілі і, відповідно, без засобів її досягення..
+2

Юрію,
ви говорите про МЕХАНІЗМИ,
а я - про УСПІШНІ СКЛАДНІ СИСТЕМИ. - УСС
Це дууууже різні речі.
Приклад УСС - живі організми.
Або та штуковина, за якою ви сидите і бачите мій текст.
Вона все ускладнюється і ускладнюється. Порівняно з тим, що було років 20 тому - це вже на порядки ускладнилось. І стало при тому КРАЩЕ працювати.
А тут, до речі, на відміну від вас, я не бачу чогось дуже досконалого.
Я просто поки що досить погано розумію, як воно взагалі буде працювати.
Алгоритми мені незрозумілі поки що.
Я взагалі не бачу тут структури і алгоритмів, я бачу тут щось схоже на закони. Ті самі, які вже довели свою паршивість для управління УСС.
+2

Пане Стрілець, краще один раз випробувати ніж 100 раз послухати)
+2

Жодних заперечень!
Мовою технаря це означає:
не чекай, поки тобі вдасться намалювати зразу ж кінцеву схему системи, а потім її реалізувати й любуватись, як вона гарно працює.
Такого не буває.
Треба зразу ж починати ліпити чорнові макети і випробовувати.
В ході таких випробувань дууууже багато виясняється такого, про що заздалегідь ніколи й не подумав би.
+2

Погоджуюсь з паном Юрієм.
"Як конструюється система? Ставиться ціль - це початок. Далі йде мобілізація засобів досягнення цілі. Заключні етапи - вдосконалення, вдосконалення і ще раз вдосконалення."
***
Пане О.Стрілець комп'ютер - це також механізм. Складний, але механізм.

А тут, до речі, на відміну від вас, я не бачу чогось дуже досконалого.
***
Погоджуюсь. На мій погляд, це поєднання ієрархічної партійної структури з загальними алгоритмами взаємодії елементів стохастичної системи здатних до короткочасного об'єднання у стабільну групу.

Алгоритми мені незрозумілі поки що.
***
Моє враження - спроба використати алгоритми нейронних мереж.
0

Головні проблеми не в системах (хоча і в них також), головна проблема всередині черепної коробки людей, людина взагалі є генератором проблем.

Отже як підняти свідомість людей до яко-мога вищого рівня - ось у чім питання. Іншими словами, між мудрецями (ситуативними та "хронічними") і всіма іншими (розумними + дурними) людьми мають бути інформаційні зв'язки з потужною фільтрацією неправди, заблуджень, свідомого обману, словом - з присіканням дезінформації і помилок.

Це має бути наукове суспільство. Я ж тут на Політіко не можу знайти жодного фізика..
Як на мене, дуже схоже на статут партії.
+3

як на мене - також)))
але є відмінності - відсутні керівні органи.
0

Є великий ризик, що за такого устрою вони з'являться. Як буде час, прочитаю все дуже уважно і, якщо Ви не проти, напишу свою думку. Бо для мене все це дуже цікаво і важливо.
+2

Буду дуже вдячний за Вашу думку.
-1

Сучасна людина не зможе зрозуміти гетерархію бо живе (мучиться!) в ієрархії де зверху найнепотрібніші з можливих, а внизу чесні і тому бідні люди.
Тарасе, Ваші пропозиції щодо систем без керівного ядра мене цікавили і раніш, бо я пропоную практично те ж саме. Але я відштовхуюсь від економічного об'єкту, яким вони будуть керувати, а Ви від абстрактного (буцім то будь-якого) об'єкту керування. Створення соціальних структур, які функціонують лише для підтримки власного існування - це найвища форма бюрократії (закон Паркінсона).

Тому питання "для чого це все?" є головним. Чому люди почнуть об'єднуватись у Ваш "союз"? Їм краще серіали подивитись чи пива попити. Якщо Ви хочете об'єднати 300 чоловік в Україні, то так. Тоді не треба ліпити таку складну машину. До речі я у Вашому Статуті знайшов керівні ядра, як на загальноукраїнському, так і регіональних рівнях. То де ж відповідність назві?

Тому пропоную Вам спробувати застосувати Вашу ідею для Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків - дуже актуальна тема.
Спробуйте написати щось реальне, спершу уявивши як це буде діяти. А головне як для складних структур - прослідкуйте зворотні зв'язки і конфлікти інтересів. Тоді й поговоримо.
+1

Шановний Ростиславе, я тільки тим і займаюся що пишу цілком реальне, не тільки уявляючи, як воно буде діяти, а й випробовуючи на практиці деякі елементи.
Дуже складно в коментарях пояснювати суть функціонування динамічної мережі, тому про призначення керівних ядер, які Ви знайшли, прошу пошукати тут: http://politiko.com.ua/blogpost32113
Якщо Ви вважаєте, що політичні партії і громадські організації - економічні об'єкти або до їх побудови треба підходити як до економічних об'єктів, то це дуже сумно. Коли Ваша думка зміниться, тоді й поговоримо)))
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі