Ідеї → Стрімкий розвиток і розбудова України на базі самодостатніх регіонів.

П'ятниця, 03:49, 17.12.21
Роман РЕВЕДЖУК
Ідею підтримують: 2
ЦІЛЬ- створити керовану систему для досягнення мети !
Мета – стрімкий розвиток і розбудова України на базі самодостатніх регіонів
(територіальних громад) шляхом впровадження інноваційних програм
національного і регіонального розвитку, розкриття та використання наявного
потенціалу кожного українця, забезпечення регіонального лідерства України.
Ціль - захистити та розбудувати Україну шляхом мобілізації усіх наявних
ресурсів територіальних громад для економічного і військового
протистояння ворогові, забезпечити енергетичну, продовольчу, фінансову та
соціальну самодостатність регіонів.
Соціально-економічне завдання - створення в масштабах України фінансово,
енергетично, продовольчо та соціально самодостатніх регіонів
(територіальних громад), які визначають і корегують свої стратегічні та
поточні пріоритети; широко впроваджують інноваційні технології,
створюючи нові високооплачувані робочі місця, екологічно безпечні та
комфортні умови життя для своїх мешканців, забезпечуючи комплексну
глибинну переробку усієї наявної сировини та відходів, отримання продукції
з максимально можливим рівнем доданої вартості; які забезпечують постійне
зростання доходів населення; нарощують свій експортний потенціал;
створюють умови для підготовки висококваліфікованих спеціалістів та
функціонально повних команд, здатних взяти на себе відповідальність за
створення нових «точок росту» та поширення уже апробованого позитивного
досвіду в масштабах усієї України.
Форми реалізації:
З урахуванням реалій (війна та нарощування підривної діяльності Росії)
адміністративним механізмом досягнення поставленої мети в умовах
заявленої цілі та з урахуванням оголошеної Президентом мобілізації є
місцеве самоврядування у формі Комітету територіального захисту (для
прикладу - Львівщини, Вінниччини, Чернігівщини, Тернопільщини, Івано-
Франківщини і т.д.) з наділеними контрольно-розпорядчими функціями
представниками.
Комітету територіального захисту.
Практичне досягнення визначеного завдання відбувається шляхом
впровадження цільових регіональних програм (Програми регіонального
розвитку) у формі конкретних інноваційних проектів.
Строки:
Строки вирішення завдання залежить від умов в кожному конкретному
регіоні.

Адміністративно-організаційна підготовка і запуск проекту потребує до 3-х
місяців.
Для вирішення поставленого завдання в регіоні повинна бути створена
відповідна Система зі своєю власною інфраструктурою.
Важливими елементами цієї Системи та її інфраструктури є:
 підтверджена готовність організації дешевого та довгого фінансування під
самоокупні проекти органів місцевого самоврядування;
 можливість заведення безповоротного фінансування;
 наявність колективу фахівців, які здатні організувати досягнення
поставлених цілей і готові забезпечити отримання очікуваного результату (3
чол.);
 наявність функціонально повної команди різногалузевих спеціалістів (11
чол.), які володіють комплексом знань та технологій, здатних забезпечити
отримання на території продукції з найвищим рівнем доданої вартості (в
іншому разі отриманий початковий фінансовий ресурс буде просто
проїденим);
 «Інформаційно-Технологічний і Методичний Центр» (ІТЦ) з вузлом
зв’язку, базами даних, власною інфраструктурою та системою підтримки
інноваційної ініціативи на території;
 принципово нова система підготовки кадрів, націлена на комплектування
функціонально повних команд спеціалістів, які здатні забезпечити створення
нових «точок росту» та поширення апробованого позитивного досвіду в
масштабах усієї території;
 реальний доступ до існуючих на території об’єктів виробничо-промислової
інфраструктури та кадрового ресурсу для точкового поетапного введення в
експлуатацію демонстраційних самоокупних виробництв (проектів).
Оскільки досягнення поставленої цілі неможливе шляхом здійснення лише
якогось одного кроку, процес розділений на окремі етапи:
Етап 1: створення контрольованої системи управління процесом, набуття
необхідних повноважень, залучення початкового фінансового ресурсу,
визначення на місці комплексу регіональних проблем та шляхів їх
подолання, отримання реального доступу до об’єктів місцевої
інфраструктури.
Етап 2: залучення необхідного фінансування (інвестицій) на відібрані
самоокупні проекти регіонального розвитку; точкове поетапне введення в

експлуатацію пілотних виробництв (переробка сміття в енергетичні
продукти; екологічно чиста утилізація медичних відходів;
виробництво композитних матеріалів; дезактивація та рекультивація
полігонів ТПВ з наступною глибинною переробкою цих відходів в
енергетичні продукти; утилізація промислових і комунальних стоків з
ліквідацією екологічно шкідливих мулонакопичувачів очисних споруд та
виробництвом біомазуту, біологічно активного грунту; створення 100%
переробки с/г продукції та відходів у продукти з максимально високим
рівнем доданої вартості; біотехнологічна переробка с/г продукції та відходів;
переведення підприємств території на паливо, електроенергією та тепло
власного виробництва; виробництво екологічно чистих органічних добрив та
комбікормів; створення виробництв екологічно чистого м’яса та риби);
створення на базі кооперації взірців кліматонезалежного біоактивного
самодостатнього високодохідного геліогосподарства без залучення найманої
робочої сили; очистка забруднених рік і водойм; проведення організаційно-
фінансового експерименту по запровадженню цілковито нового механізму
прямої персональної фінансової зацікавленості керівництва створених
підприємств та працівників цих підприємств в легальному отриманні
максимально можливого доходу, який буде напряму залежати від дохідності
підприємств та оціненого вкладу кожної особи; інформаційний та
PR–супровід усієї роботи.
Етап 3: поширення здобутого позитивного досвіду на всю територію області;
створення міждержавних кооперативних спілок, українського
транснаціонального кооперативного руху; контроль територіальними
кооперативами за іноземними ринками збуту своєї продукції; збільшення
доходів громад та їх мешканців; інформаційний та PR–супровід усієї роботи.
Що має бути зроблено в першу чергу для досягнення поставленої цілі:
1. Продемонстровано політичну волю у вигляді прийняття необхідних рішень
міських/обласних рад якими буде створено систему для управління
процесами у вигляді Комітету територіального захисту, наділено учасників
необхідними повноваженнями, запущено механізм залучення зовнішнього
(позабюджетного) початкового фінансування під самоокупні регіональні
проекти (в т.ч. безповоротного), надано реальний доступ до об’єктів місцевої
промислово-виробничої інфраструктури та людських ресурсів;
2. Визначено та погоджено із населенням (територіальні громади та органи
місцевого самоврядування) стратегічні пріоритети розвитку території на 10
років та цілі на поточний рік;
3. Створено Центр покращення інвестиційного середовища та комплексного
розвитку території;

4. Створено Регіональну раду з питань імпортозаміщення;
5. Створено Регіональний «Інформаційно-технологічний та методичний
Центр»;
6. Створено Регіональний мультимовний інформаційний портал «Регіональні
виробники та їх продукція»;
7. Створено регіональний ТехноАгроПарк;
8. Організовано залучення зовнішнього фінансування під наведені вище
демонстраційні регіональні самоокупні виробничі проекти;
9. Розпочато поетапне введення в експлуатацію демонстраційних
самоокупних виробництв;
Оцінка роботи буде здійснюватись по наступних показниках:
1. Забезпечення системної енергетичної, продовольчої, фінансової та
соціальної самодостатності територіальних громад;
2. Розширення «кошика товарів», які виробляються на території громад і які
здатне викупити населення при наявному рівні доходів (завдання – постійно
розширювати перелік місцевих товарів у корзинці та збільшувати купівельну
спроможність населення);
3. Зниження рівня безробіття серед працездатного населення території до
повної ліквідації;
4. Зростання рівня доходів усіх прошарків населення громади (працюючих,
пенсіонерів, дітей, непрацездатних тощо);
5. Створення екологічно чистого середовища для нормального фізіологічного
існування і духовного розвитку населення.
В існуючих умовах (окупація Криму, військова агресія та багаторазове
зростання підривної, в тому числі і диверсійної діяльності Росії) для
максимально оперативного отримання очікуваних результатів та створення
на рівні областей ефективної системи управління.
ПРОПОНУЮ:
1. Створити на рівні областей Комітет територіального захисту та затвердити
його Положення на сесії обласної Ради (документ готовий);
2. Затвердити постановою Комітету територіального захисту Регламент
Уповноважених Комітету (документ готовий);
3. Наділити нашу команду (фахівці-управлінці, розробники концепцій,
програм і проектів регіонального/національного розвитку) необхідними

повноваженнями, а створеним органам управління надати необхідний
адміністративно-правовий статус.
Більш детальна інформація щодо створення на рівні території керованої
системи управління процесом досягнення поставлених цілей буде надана під
час зустрічі із членами команди.
ДОДАТКОВО:
Умовам непорозумінь, які склалися в українському суспільстві, передували
штучно розпалені міжнаціональні конфлікти. Які робилися певними
політичними силами та окремими політиканами. Україна взяла курс
європейського демократичного розвитку. Тому потрібно не тільки зберегти
цей напрямок руху, а й максимально розвивати його. Сьогодні дуже велика
полярність думок у суспільстві. Змученість від політиканства, породила
серйозну нестабільність системи. Ми бачимо, як знову піднімається чергова
хвиля політичних спекуляцій. Аби відволікти увагу, дестабілізувати і так
нелегку ситуацію, та блокувати процес реформування країни. Наші вороги
так просто не зупиняться, вони будуть впроваджувати, підступні гібридні
методи боротьби, проти незалежної української держави. Аби лише
повернути її, у ярмо рабства «імперії». Ми маємо об’єднуватись на
національному рівні. У нас дуже багато національностей, я людина котра
тримає курс міжнаціональної толерантності. Тому вважаю за необхідне,
максимально інтегрувати національні меншини, у життєдіяльність країни.
Необхідно посилювати роботу, над народною та культурною дипломатією, з
перевагою на Донбасі. Таким чином ми зруйнуємо, будь-які підгрунтя, для
політичних спекуляцій у напрямку міжнаціональних непорозумінь. Звісно
фундамент української держави та України в цілому, треба посилено
укріплювати. Але водночас накопичувати ресурси починаючи з суверену.
Об’єднувати людей потрібно на фундаментально-демократичному рівні.
Коли національні меншини стануть безкомпромісними лобістами України в
світі, аж тоді Україна досягне успіху. Цей контекст в одній з моїх стратегій
розвитку міст, регіонів, країни!

Роман РЕВЕДЖУК

Коментарі

Немає коментарів
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.