Народний Рух України → Програма

Національна ідея
Підтримують: 2 Проти: 1
Відкидаючи тотальну заідеологізованість суспільного життя, Народний Рух України визнає право на існування за різними системами цінностей.

Водночас Рух переконаний, що основою стабільності й розвитку українського суспільства є загальний консенсус щодо ідеї національної державності та демократії, закладених у Конституції України. На цій основі можуть базуватися різні ідеологічні позиції. Саме в такому сенсі Рух визнає ідеологічний плюралізм в українському суспільстві.

Ідеологія як система базових цінностей є основою політичної позиції й діяльності партії. Політичні партії не виростають безпосередньо на базі класів чи інших соціальних груп, а відображають суспільні інтереси більш опосередковано – через уявлення, переконання, світогляд, ідеологію. Тому лише умовно можна говорити про соціальну базу партії.

Всіляко сприяючи утвердженню національної, демократичної, правової, соціальної держави, структурованого громадянського суспільства, появі економічно незалежного громадянина, Рух визначає своєю суспільною базою весь український народ.

Роль політичних партій – концентрувати, узагальнювати та об’єднувати висловлені в суспільстві ідеї й погляди в цілісну послідовну систему (програму партії) на певній ідеологічній базі, пропонуючи суспільству більш означений вибір. Ідеологічну базу партія перетворює в програму дій і конкретну політичну діяльність. Партія, чиї програма й політична діяльність базуються на певних ідеологічних засадах, має постійних прихильників, які не лише схвалюють методи її діяльності чи симпатизують її речникам, а й, насамперед, поділяють ідеологію, що її репрезентує партія.

В країнах, котрі щойно звільнилися від тоталітаризму і розподільчої економіки, формування підприємницької еліти супроводжується створенням лоббістських партій, які не мають чітких ідеологічих засад, а покликані через політичний вплив забезпечувати економічні інтереси певних груп. На відміну від лоббістських, ідеологічні партії демократичного спрямування мають сталий електорат і можуть розраховувати на тривале політичне буття. Народний Рух України – перша з-поміж сучасних українських партій, яка діє на основі чітко сформульованої ідеології. Це ідеологія української національної демократії.
Народний Рух України формує свою програму на ідеологічних засадах, виходячи з завдань епохи державного будівництва.

>В епоху боротьби за державність домінуючу роль відігравав заперечувальний радикалізм, спрямований на руйнування комуністичної радянської імперії. Сьогодні провідною є ідея збереження і зміцнення української державності, послідовного внутрішнього реформування державних, суспільно-політичних та економічних відносин, формування української політичної нації, громадянського суспільства, захисту загальнонаціональних інтересів українського народу.

Обираючи реформаторський шлях розвитку, Рух обстоює центристську позицію і рішуче відкидає крайні радикальні ідеології – комунізм, що абсолютизує класові інтереси, і фашизм, що абсолютизує націонал-екстремістську, расову систему цінностей.

Для європейської християнської ментальності властивою рисою є прагнення до консолідації суспільства саме на етнічній основі, до створення національної держави, що є основою ідеологічних течій націоналізму.

Народний Рух України розуміє націоналізм як сукупність ідей, поглядів, цілей та політичної практики національно-визвольних рухів, що змагаються за право корінної нації на створення власної національної держави, а також ідейні засади державотворчої еліти суспільства у національних державах, які перебувають на стадії становлення. Центристською течією серед ідей, об’єднаних терміном «націоналізм», є національна демократія, на засадах якої стоїть Народний Рух України.>

Українська національна демократія не прагне вивищення української нації над іншими. Вона має на меті утвердження українством своїх прав, рівних з іншими державними націями, через створення власної держави.

Національна демократія - це синтезуюча ідеологія, яка поєднує вартості консерватизму, лібералізму, соціальної демократії й ставить собі за мету реалізацію цих вартостей у національній демократичній державі європейського типу. Рух є продовжувачем традицій української національної демократії, започаткованої як політична течія Іваном Франком.

Гасло Народного Руху України: «Державність, демократія, реформи!» В ньому зосереджені основні цінності ідеології Руху.

Національна, демократична, правова, соціальна держава є основною цінністю в нашій ідеології. Тільки національна державність дає змогу українській нації відродитися, розвинути свою економіку і культуру, ґарантує її тривале історичне буття. Тількидемократична держава забезпечує участь кожного громадянина в державному управлінні, у вирішенні кардинальних питань свого життя. Тільки правова державаґарантує права людини, її особисті й громадянські свободи. Тільки соціальна держава не залишає своїх громадян напризволяще, дбає про піднесення рівня їхнього добробуту.

Українська нація стала етнічною основою Української держави, як це проголошено в Декларації про Державний суверенітет України від 16 липня 1990 року і закріплено в Конституції України від 28 червня 1996 року. Тепер українська нація повинна перерости обмеження свого буття етнокультурними рамками, характерними для недержавної нації, й стати політичною нацією, українським народом, який об’єднує в собі громадян України, незалежно від їхнього походження, на засадах патріотизму, відчуття причетності до своєї держави, відповідальності за її долю. Консолідація української політичної нації має грунтуватися не лише на політичній спільності, а й на духовній єдності, усвідомленні загальнонаціональних інтересів, утвердженні державно-національних, демократичних засад у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Рух розглядає нації як основні суб’єкти людської цивілізації. Лише в умовах політичної, економічної, культурної незалежності можливий вільний розвиток націй. Реалізація національно-культурних прав етнічних груп, що входять до українського народу, невіддільна від усвідомлення ними національного характеру української державності, визнання того, що Україна є споконвічною і єдиною у світі територією, де можливе повноцінне буття і розквіт української нації.

Обов’язок національної демократичної держави – стати тією структурою, яка захищатиме ззовні і забезпечуватиме внутрішню стабільність вільного громадянського суспільства. Зацікавленість у такому захисті з боку держави, прийняття і визнання її суспільством означає утворення політичної нації як спільноти громадян національної держави, яких об’єднують спільна історична доля, інститут громадянства, державна мова, спільні основні духовні, суспільні та політичні цінності.

Природним продуктом і середовищем тоталітарного режиму, що десятиліттями панував в Україні, є масове суспільство, для якого характерна відсутність власної структури, незалежних від держави об’єднань громадян, цілковите одержавлення суспільного життя, Рух вважає, що українському суспільству потрібно відродити знищену тоталітаризмом внутрішню структурованість, звільнитися від усебічної державної опіки і статигромадянським суспільством. Громадянське суспільство як розвинена структура політичних партій, професійних та інших об’єднань громадян, що виражають і захищають їхні групові інтереси, стоїть на сторожі прав людей та суспільних груп, є надійною противагою державній бюрократії. Громадянське суспільство не зливається з державою і не протистоїть їй; воно взаємодіє з державою, обмежуючи її вплив на життя людей до необхідного мінімуму, і забезпечує вільне волевиявлення громадян у процесі формування органів влади та розв’язання найважливіших питань державного життя.

Рівень демократії в державі визначається саме рівнем розвиненості, зрілості інституцій громадянського суспільства, насамперед політичних партій, їхнього впливу на формування політичних цілей і характер прийняття управлінських рішень у державі.

Реформи – шлях, спосіб реалізації Програми Руху. Реформування державного устрою, суспільства, економіки, формування численного заможного середнього класу – це і створення соціальної бази демократії, і творення умов для розвитку особистості, і забезпечення добробуту народу.

Рух завжди відстоював ідею переходу від розподільчої, командно-адміністративної економіки не до монополістичної, а до ринкової, конкурентної. Для здійснення цього переходу необхідно створити можливості кожній людині стати власником. Проголошуючи пріоритет приватної власності, Рух виходить з того, що тільки приватна власність, її недоторканність забезпечують людині свободу, захист її гідності й самоповаги, створюють передумови для всебічного розвитку людини.

Рух розглядає приватну власність як засіб формування загальнонаціонального ринку на засадах конкуренції виробників і споживачів. Водночас Рух усвідомлює, що в умовах перехідного періоду необхідна участь держави в економічному житті, яка ґарантуватиме пом’якшення майнової поляризації, надійний соціальний захист і створення гідних умов життя.

Народний Рух України у відповідності з засадами державності, демократії, громадянського суспільства, приватної власності принципово обстоює необхідність партійного плюралізму.

Міжпартійна конкуренція в демократичному суспільстві – нормальне явище. Вона повинна провадитися цивілізованими методами, на рівні пропагування власної ідеології, програмних цілей. Така конкуренція не порушує стабільності демократичного режиму, якщо ведеться на основі консенсусу щодо засадничих державних і суспільних цінностей.

У сучасній Україні поки що такої загальної згоди немає. Деякі політичні організації ставлять під сумнів або державність України, або її демократичний чи національний характер. Рух не має спільного ні з ліворадикальними (марксистськими), ні з праворадикальними партіями та організаціями, ні з тими, хто у різних формах пропагує фактичну ліквідацію Української держави чи суттєве обмеження її суверенітету.

Політична єдність суспільства має досягатися в конкуренції з політичних та ідеологічних питань, не порушуючи засадничої згоди щодо вищих цінностей і цілей. Конкуруючи, Народний Рух України шукає співпраці з політичними силами, з якими досягнення такого порозуміння можливе. Рух як правоцентристська національно-демократична партія співпрацює з політичними організаціями, програми яких визначають своїм завданням побудову незалежної демократичної Української держави, збереження її територіальної цілісності, реформування її економіки в інтересах найширших верств населення. Засобом поглиблення такої співпраці Рух вважає досягнення політичних домовленостей, формування політичних та виборчих блоків. Рух прагне об’єднання з найближчими до себе політичними середовищами на засадах визнання основних цінностей національної демократії, на основі національної ідеї.

Водночас Рух вважає, що шкідливою утопією, яка ґрунтується на хибних уявленнях, є думка стосовно доцільності й можливості створення єдиної партії, котра мала б консолідувати всю українську націю. Творення такої партії – це спроба деструктуризації політичного спектру, руйнування елементів громадянського суспільства; це шлях до ідеологічної монополії й тоталітаризму.
Народний Рух України підкреслює, що ідеологічний нігілізм значної частини владної еліти призвів до заперечення ідеологічної визначеності влади, що загрожує суцільною деідеологізацією, так само небезпечною, як і тотальна заідеологізованість; до відмови від ідейної основи консолідації українського народу, формування української політичної нації. Рух переконаний, що Україні як державі, котра прагне ефективного поступального розвитку, необхідна націоконсолідуюча ідеологія. Наріжним каменем такої ідеології має бути українська національна ідея, що згуртовує націю для побудови демократичної, правової, соціальної Української держави, формування громадянського суспільства, творення умов для заможного й вільного життя кожної людини. Ця ідея передбачає національний характер держави, політичну, економічну, інформаційну незалежність України, самостійний шлях її розвитку.

Викладені нижче програмні положення Народного Руху України базуються на сформульованих у цьому розділі ідеологічних засадах.
Культура
Підтримують: 1 Проти: 0
В основу гуманітарної політики Народного Руху України покладена ідея побудови національної Української держави, або ж української України, як задекларував у своїй доповіді на VI з’їзді Руху наш лідер Вячеслав Чорновіл. Ця ідея є визначальною для Руху від початків його існування. Тому Рух виступає за відродження історичних традицій, національної культури й духовності української нації, за безперервність і цілісність її розвитку.

В українській національній культурі Народний Рух України вбачає один із важливих чинників державної незалежності та суспільної консолідації. Культура в широкому розумінні цього поняття повинна стати елементом національної програми державотворення. Суспільно-політичні та економічні процеси в державі мають спиратися на загальновизнані норми національної етики та моралі. Без такого опертя процеси економічного та суспільного реформування ризикують перейти у позаправову, кримінальну сферу.

Досі в Україні не подолані стереотипи колоніального минулого в царині застосування української мови. Народний Рух України вважає одним із своїх головних обов’язків домагатися реалізації в повному обсязі конституційного положення щодо державного статусу української мови та обов’язку держави забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Рух розглядає проблему захисту і розвитку української мови як один з головних чинників гармонійного розвитку суспільства на засадах національної державності. Тому Рух проголошує гасло: «Утверджуймо українську мову – мова врятує майбутнє України!»

Рух домагається реалізації державних програм у галузі культури, зокрема щодо цілісного розвитку українського мистецтва, книговидання, інформаційних засобів. Ця політика має бути спрямована на державну підтримку українських друкованого слова, радіо- і телепрограм, відродження реґіональних культурно-освітніх центрів, традицій української народної творчості, обрядів, звичаїв, свят, народних декоративно-побутового мистецтва та ремесел.

Водночас Народний Рух України виступає за здійснення права національних меншин на вивчення рідної мови, створення культурно-освітніх товариств та земляцтв, театрів та концертних колективів, організацію преси рідною мовою, плекання національно-культурних традицій.

Народний Рух України наполягає на тісних і постійних взаєминах з українцями, що мешкають в інших державах світу – адже це запорука єдності української нації, української культури. Художньо-мистецькі надбання зарубіжних українців є важливим елементом нашої культурної спадщини й нашої духовності.

Рух виступає за українську національну незалежну пресу, за власний інформаційний простір, самобутність українського телебачення; за повернення Україні слави батьківщини документального українського кіно, за державу музеїв та художніх виставок, оперних театрів та симфонічної музики. Пріоритетною для Руху в цьому плані є підтримка молодих талантів, плекання нових мистецьких індивідуальностей.

Рух домагається впровадження пільгового оподаткування закладів та організацій культури, науки й освіти в межах виконання ними їхніх статутних завдань, а також спонсорів та меценатів гуманітарних програм.

Рух виступає за відновлення втрачених пам’яток культури, мистецтва, за повернення розкрадених фондів та вивезених за межі України національних культурно-мистецьких скарбів, історичних реліквій. Рух - за дбайливе ставлення до всієї матеріальної та духовної спадщини.

Виховання національної гідності, відновлення історичної пам’яті ми пов’язуємо з неодмінним скасуванням і забороною символів тоталітарної більшовицької доби як антигуманних, заплямованих кров’ю і злочинами проти людини і людськості.
ВРУ
Підтримують: 1 Проти: 0
Апарат держави має здійснювати державну владу в інтересах усього народу, захищати політичні свободи і права громадянина, інститути демократичної влади, ринковий економічний устрій. Цей захист здійснюється в межах і на основі демократично утверджених правових норм, створених як результат суспільної згоди безпосередньо (через всенародний або місцевий референдуми) або через представницькі чи самоврядні органи народовладдя.

Рух вважає невідкладним послідовне проведення адміністративної реформи як способу формування сучасної виконавчої влади в Україні на різних рівнях - центральному, реґіональному, муніципальному.

Рух виступає за постійний суспільний контроль за діяльністю апарату держави шляхом оприлюднення звітності за результатами роботи його органів, через можливості отримання поточної інформації про його діяльність, завдяки прозорості й публічності дій органів державної влади та місцевого самоврядування. Такий контроль забезпечується за допомогою представницьких органів влади, засобів масової інформації, незалежних професійних об’єднань, партійних, правозахисних та інших самоврядних інституцій громадянського суспільства.
Президент
Підтримують: 0 Проти: 0
В Україні політична система має бути органічним поєднанням демократично сформованої системи державної влади та інститутів громадянського суспільства, об’єднаних спільною метою - зміцнення державності, консолідації української нації, реалізації прав і свобод людини і громадянина, вільного розвитку особистості.

Інституційною основою політичної системи мають бути держава,її органи влади,місцеве самоврядування, розвинута система політичних партій як інструмент вираження політичної позиції та організованої політичної волі українських громадян.

Світоглядною основою політичної системи України має стати ідеологічний плюралізм, який ґарантує право особи на власні ідейні переконання стосовно соціально-політичного, правового та економічного устрою Української держави, суспільних відносин, право оприлюднювати ці переконання, якщо вони не скеровані проти державного суверенітету України, не завдають шкоди державним та суспільним інтересам, соціально-політичним та майновим інтересам особи, та право об’єднуватися з однодумцями для захисту та реалізації своїх переконань та інтересів.

Політична система забезпечує реалізацію суверенітету українського народу, політичних прав і свобод громадян та груп громадян, захист їхніх особистих прав щодо вибору діяльності, місця проживання, професії, громадянської самореалізації, віросповідання.
Суд
Підтримують: 0 Проти: 0
У сфері правової реформи важливу роль відіграє реформування судової системи.Народний Рух України виступає за галузеву спеціалізацію судової системи, що можна забезпечити застосуванням спеціалізованих. зокрема, адміністративних судів, які входили б до загальної системи судочинства. Рух підтримує передбачене Конституцією України запровадження інституту суду присяжних як основного способу участі громадян у здійсненні судової влади. Рух вважає, що в демократичній судовій системі не може бути окремих військових судів. Кожен громадянин України, у тому числі й військовослужбовець, має рівні перед законом права.

Щоби суди, як незалежна гілка влади, могли належним чином виконувати функції, покладені на них Конституцією, потрібно забезпечити їхню діяльність відповідним фінансуванням. Рух виступає за визначення окремим рядком у державному бюджеті асигнувань на потреби судів, котрі мають надходити безпосередньо з казначейства, а не через органи виконавчої влади.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами