Народний Рух України → Програма

Молодіжна політика
Підтримують: 0 Проти: 0
Молодіжна політика. Молодь – найенергiйнiша i найпродуктивнiша частина суспiльства. Належна пiдтримка молодого поколiння є запорукою гiдного майбутнього Української держави. У становленнi свiтогляду молодої людини вирiшальну роль повиннi вiдiгравати українськi духовнi й ментальні цiнностi.

Складовими державної молодiжної полiтики, яку пропонує Рух, мають бути:
– всебiчне сприяння найповнiшiй реалiзацiї iнтелектуального i духовного потенцiалу молодих людей;
– омолодження кадрiв у владних структурах усiх рiвнiв;
– розробка системного українського ювенального законодавства та забезпечення його реалізації;
– створення належних умов для «соціального старту» молоді
- розробка державної програми розвитку молодіжного бізнесу в Україні, яка би передбачала організаційну та фінансово-кредитну підтримку молодих підприємців.

Рух вважає, що мають бути законодавчо закрiпленi ґарантiї отримання молодими сiм’ями довготермiнових державних кредитiв для будiвництва житла, підтримка молодіжного підприємництва. Необхiдно розробити i послiдовно впроваджувати дiєву комплексну Нацiональну програму стимулювання молодої сiм’ї, скеровану на подолання матерiальних, психологiчних та соцiальних перешкод збiльшенню народжуваностi в Українi.

Значна частина завдань державної молодiжної полiтики повинна виконуватися за допомогою громадських молодiжних органiзацiй, якi мають на метi реалiзацiю суспiльно значущих програм та повинні дiяти в iнтересах вiдповiдних соціальних прошаркiв молодi. У зв’язку з цим Рух всiляко заохочуватиме iнiцiативи органiзованої молодi, що сприятимуть зростанню полiтичної активностi молодого поколiння, усталенню в його середовищi iдеалiв державностi, демократiї, утвердженню духовних цiнностей української нацiї.
Пенсійна система
Підтримують: 0 Проти: 0
Пенсійна реформа. Рух вважає, що основною реформою соціального сектору є пенсійна реформа, оскільки її впровадження зачіпає практично всі вікові категорії населення.

Перший рівень - збереження існуючої солідарної пенсійної системи на основі обов’язкових внесків роботодавців (нарахувань на фонд зарплати) до державного пенсійного фонду. За рахунок цих внесків пенсійний фонд має забезпечувати виплати пенсій на певному рівні, пов’язаному з межею малозабезпеченості, у тому числі соціальні пенсії для тих, хто не міг працювати.

Другий рівень – система заощадження, за якою працівник відраховує частку заробітної плати на свій особистий пенсійний рахунок, де кошти накопичуються у вигляді інвестиційного капіталу довгострокового вкладення, котрим управлятиме держава. При досягненні пенсійного віку розмір пенсії, додаткової до пенсії першого рівня, визначатиметься на підставі суми коштів, накопичених протягом трудового періоду.

Третій рівень - недержавне добровільне пенсійне забезпечення. Роль держави на цьому рівні полягає у створенні нормативної бази діяльності недержавних пенсійних фондів, які формуватимуть свої кошти з добровільних відрахувань працюючих. Цей рівень може бути запроваджений лише за умови такої середньої заробітної плати, коли громадянин може вільно заощаджувати певну частину свого доходу.
Духовне життя
Підтримують: 0 Проти: 0
Духовність. Релігія. Церква. Рух наголошує на визначальній ролі українських національних церков – Української Православної (Київського Патріархату), Української Автокефальної Православної та Української Греко-католицької – у духовному забезпеченні побудови Української національної держави. Усвідомлюючи суспільну вартість християнських світоглядних та морально-етичних цінностей, Народний Рух України зазначає, що побудувати Українську національну державу можна за умови становлення Єдиної Помісної Української Православної Церкви. Це не лише духовно-моральна потреба, а й неодмінна складова українського державотворення, важливий чинник формування української політичної нації. Тому Рух виступає за відродження Української Православної та Автокефальної церков, за вільний і рівноправний розвиток Української Греко-католицької Церкви, які зазнали нищення комуністичним режимом. Рух докладатиме всіх зусиль, аби духовні твердині українського народу жили у взаємних порозумінні й злагоді, що у майбутньому неминуче приведе до відродження Єдиної Християнської Церкви Свято-Володимирового хрещення, яке відбулося, коли світове християнство ще не було розділене на східний та західний обряди.

В питаннях релігії та міжконфесійних відносин Народний Рух України виступає за дотримання свободи совісті, за визнання права кожної людини на вільне виявлення її релігійних переконань. Виходячи з цього, Рух визнає, що сьогодні в Україні знайшли своїх прихильників протестантські напрями християнства, які розвивають свої релігійні організації, спираючись на національні традиції українського народу.

Рух з повагою ставиться до релігійних почуттів наших співвітчизників, які не є християнами.

Рух і надалі найтіснішими чином співпрацюватиме з релігійними громадами та всебічно захищатиме їхні права й інтереси, сприятиме відшкодуванню державою моральних втрат репресованих церков-мучениць – Української Греко-католицької та Української Автокефальної; поверненню храмів та майна релігійним громадам, утвердженню християнських моралі та етики.

Члени Народного Руху можуть дотримуватися будь-якого релігійного вірування й належати до будь-якої релігійної конфесії. В Україні, згідно з Конституцією, Церква є відокремленою від держави. Однак катехизація українського суспільства повинна стати справою державної ваги. Християнство не є лише справою віри чи релігійних почувань. Норми християнської етики мають стати основою суспільної поведінки людини. Водночас Рух рішуче виступатиме проти засилля тоталітарних сект, які насаджують чужі нашому народові, далекі від державницьких переконань вірування, порушують права людини.
Зв'язок
Підтримують: 0 Проти: 0
Iнформацiйна безпека. На сучасному етапi розвитку цивiлiзацiї iнформацiя дедалі бiльше стає виробничим ресурсом. Без доступу до джерел iнформацiї та ефективного її використання неможливо забезпечити ефективнiсть економiки України взагалi й iнтеґрацiю її в свiт зокрема. Така роль iнформацiї в суспiльствi вимагає захисту нацiональних iнтересiв у сферi iнформацiї. Рух вважає, що має бути розроблена i здiйснюватися державна полiтика в галузi iнформацiї з метою послiдовної iнтеґрацiї України у свiтовi iнформацiйнi потоки.

Україна великою мiрою iзольована вiд iнформацiї з навколишнього свiту, так само як i свiт мало отримує iнформацiї про Україну. Вiдсутнiсть реального ефективного доступу до iнформацiї завдає значних втрат в економiцi, полiтицi, науцi. Обмеженiсть джерел iнформацiї дозволяє манiпулювання нею, що призводить до вирiшення економiчних та полiтичних проблем в iнтересах окремих суспiльних груп чи навiть iнших держав, а не суспiльства в цiлому. Це спричиняє шкоду внутрiшнiй стабiльностi України та її міжнародним відносинам.
З огляду на iнтеґрацiю в свiтову економiку вiдсутнiсть загальнодоступної правдивої iнформацiї про Україну зменшує можливостi iноземних iнвестицiй та доступу до передових технологiй. Для подолання iнформацiйної iзоляцiї необхідно:
– вжити комплексних заходів щодо захисту свого інформаційного простору та входження України у світовий інформаційний простір;
– виявити та усунути причини інформаційної дискримінації України;
– усунути негативні чинники порушення інформаційного простору, інформаційної експансії з боку інших держав;
- розробити та впровадити необхідні засоби та режими отримання, зберігання, поширення і використання суспільно значущої інформації, створення розвиненої інфраструктури в інформаційній сфері;
– прийняти необхiднi правовi акти про захист iнтелектуальної власностi, приєднатися до мiжнародних угод, якi реґулюють свiтовi стандарти iнформацiйного обмiну;
– розробити i здiйснити державнi програми iнформатизацiї суспiльства, розширювати правовi та технiчнi можливостi доступу громадян до рiзноманiтної iнформацiї;
- зробити загальнодоступною мережу «Інтернет»;
– розмежувати iнформацiю з обмеженим доступом на комерцiйно цiнну iнформацiю пiдприємств та iнформацiю, закриту з мiркувань нацiональної безпеки;
– створити систему ґарантiй доступу до урядової iнформацiї з боку громадян i громадських структур, правовий порядок обмеження доступу до iнформацiї, якщо цього вимагають iнтереси безпеки держави;
– розробити правовi та iнформацiйнi методи контролю засобiв масової iнформацiї з метою запобiгання їхньому використанню на шкоду iнтересам нацiональної безпеки України;
– вжити заходiв до звiльнення українського iнформацiйного простору вiд впливу iнформацiйних засобiв, якi поширюють ворожу щодо України i української нацiї iнформацiю.
Інновації
Підтримують: 0 Проти: 0
Науково-технiчна безпека. Визначальним як для економiчної, так i для вiйськової безпеки держави є науково-технiчний прогрес. Здатнiсть робити науковi вiдкриття i освоювати високi технологiї є сьогоднi iндикатором економiчного здоров’я країни, ключовим елементом нацiональної могутностi i необхiдною передумовою змiцнення оборони на основi новiтнiх технiчних досягнень. Низький науково-технiчний рiвень робить неконкурентоздатною продукцiю держави на свiтовому ринку, що призводить до скорочення виробництва, втрати робочих мiсць i, як наслiдок, до соцiальної нестабiльностi. З метою запобiгання цiй загрозi необхiдно:
– розробити i прийняти Верховною Радою України цiлiсну концепцiю науково-технічної полiтики України;
– вiдмовитися вiд практики замкнутих торгово-економiчних угод, якi не стимулюють поетапне входження України у свiтовий (європейський) економiчний простiр;
– розробити систему заходiв, що стимулюють впровадження у виробництво високих технологiй;
– вжити комплексних заходів щодо захисту та розвитку науково-технологічного потенціалу;
– виявляти та усувати причини науково-технологічного відставання України;
– створити ефективні механізми боротьби з відпливом інтелектуального та наукового потенціалу за межі України.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами