Народний Рух України → Програма

Кабінет міністрів
Підтримують: 0 Проти: 0
Форма державного правління. Народний Рух України вважає, що перспективною формою правління для України є парламентсько-президентська республіка. Реалізувати цю форму можливо після завершення політичної структуризації суспільства та становлення впливових загальнонаціональних політичних партій. В умовах перехідного періоду з метою забезпечення більшої стабільності виконавчої влади Рух вважає за доцільне зберегти президентсько-парламентську форму правління, передбачену Конституцією України 1996 року. Рух переконаний, що забезпечення цілісних, системних та ефективних реформ можливе лише за умови співпраці та солідарної відповідальності за свою діяльність Президента, Уряду й Парламенту держави. Рух виступає за політичну структуризацію законодавчого органу влади, створення парламентської більшості та формування на цій основі коаліційного Уряду.

Виборче право. У демократичних державах влада належить народові. Народ здійснює своє суверенне право на владу шляхом участі у вільних виборах. Для прискорення політичної структуризації Парламенту Рух виступає за виняткове право політичних партій висувати кандидатів у народні депутати та на пост Президента України. Рух вважає, що в Україні має бути запроваджена пропорційна виборча система обрання парламенту за загальнонаціональними виборчими списками партій – суб’єктів виборчого права із збереженням 4% бар’єру для представництва в парламенті.

Рух виступає за послідовне підвищення ролі політичних партій у місцевих виборах. З цією метою Рух вважає доцільним поступове запровадження пропорційної виборчої системи на виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, міських рад міст обласного значення.
Органи влади
Підтримують: 0 Проти: 0
Самоврядування в Україні. Однією з підвалин демократичного ладу, формою якнайширшого залучення громадян до вирішення суспільних справ є місцеве самоврядування, яке має розвиватися на основі Конституції України, а також ратифікованої Україною Європейської Хартії місцевого самоврядування. Рух виступає за реальне становлення місцевого самоврядування на базі територіальної громади як найбільш децентралізованої складової влади в Україні, за забезпечення його основних автономій (організаційно-правової, кадрової та матеріально-фінансової), за чітке розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади, за максимальну реалізацію принципу субсидіарності - передання владних повноважень на той найближчий до громадянина рівень, який здатний забезпечити їх ефективне виконання. Рух виступає проти спроб виконавчої влади безпосередньо керувати органами місцевого самоврядування, визначати структуру та штати виконавчих органів і апарату рад. Рух вважає за недоцільне поєднувати посади в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Головною проблемою місцевого самоврядування в Україні залишається невреґульованість питань його бюджетного забезпечення. Рух переконаний, що місцеве самоврядування повинно мати свою матеріальну базу та сферу власності, на яку може поширюватися його управлінський вплив. Місцеві бюджети мають бути максимально наближені до реалізації конституційного права щодо їхньої самостійності, самодостатності за рахунок створення реально ґарантованої бюджетної бази, в тому числі шляхом законодавчого закріплення за місцевими бюджетами загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Необхідно здійснити перехід до самостійного формування органами місцевого самоврядування власних бюджетів на основі довгострокових нормативів бюджетної забезпеченості із вжиттям державою заходів для вирівнювання бюджетів, які не забезпечені належними бюджетними надходженнями.
Рух вважає, що у правовому полі місцевого самоврядування необхідні законодавчі акти, скеровані на реґулювання процесів управління комунальною власністю, майнових відносин, вирішення матеріальних, фінансових, кадрових питань суб’єктів комунальної власності. Разом з необхідністю чітко розмежувати власні і делеговані повноваження органів самоврядування Рух вважає за доцільне запровадити договірний характер делегування повноважень, яке має супроводжуватися як наданням відповідних матеріальних та фінансових ресурсів, так і взаємними зобов’язаннями щодо їх виконання.

Формування організаційно-правових та фінансово-економічних основ місцевого самоврядування повинне вирішити принципову проблему, яка полягає у створенні дієздатних та самодостатніх територіальних громад.

Рух переконаний, що для подальшого розвитку місцевого самоврядування доцільно: зміцнити відповідну законодавчу базу згідно з Програмою державної підтримки і розвитку місцевого самоврядування в Україні; забезпечити узгодженість реформаторських процесів у проведенні адміністративної реформи, а також у царині реґіональної політики та розвитку самоврядування; чітко розмежувати сфери відповідальності органів державної влади і місцевого самоврядування щодо надання державних і громадських послуг; реформувати міжбюджетні відносини; підвищити роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевого самоврядування; розробити систему реальних мінімальних соціальних стандартів; забезпечити становлення системи фінансового вирівнювання та формування і ефективне функціонування комунальної власності територіальних громад; удосконалити систему державного нагляду і контролю за фінансово-економічною діяльністю місцевого самоврядування відповідно до нових міжбюджетних відносин.

>Рух вважає, що реґіональна політика в Україні повинна бути спрямована на розв’язання основних завдань, що стоять перед державою. Її метою має бути зміцнення цілісності держави, пріоритет національних інтересів перед реґіональними і місцевими, вирівнювання економічного розвитку реґіонів та їх здатності забезпечувати єдині стандарти соціальної політики держави. Рух оцінює як передчасну ідею запровадження поряд з місцевим також і реґіонального самоврядування. Спочатку необхідно забезпечити реальний розвиток місцевого самоврядування на рівні територіальної громади, тоді - запровадження деконцентрації виконавчої влади через передання її місцевим органам більших повноважень. Лише після досягнення цих цілей можливо розглядати способи запровадження реґіонального самоврядування відповідно до сучасних західноєвропейських моделей.

Рух переконаний, що розв’язання проблем регіональної політики потребує консолідації зусиль усіх ланок влади - центральної та регіональної, місцевого самоврядування, вдосконалення відповідної нормативно-правової бази, активної участі громадян у вирішення публічних справ.
Законодавство
Підтримують: 0 Проти: 0
Правова реформа. Народний Рух України вважає, що демократичні перетворення в нашій державі можливі лише за умови широкомасштабної правової реформи, покликаної запровадити нові правові основи державного життя. Рух ставить за мету відродження зруйнованої більшовицьким тоталітаризмом правової культури, властивої українській нації й основаної на українських традиціях, що сягають часів Руської Правди. Рух переконаний у необхідності наповнення змісту конституційних норм новою нормативно-правовою базою, яка б запровадила принципи відкритого громадянського, демократичного суспільства і ринкової соціально орієнтованої економіки. Конкретне забезпечення конституційних прав і свобод людини досягається шляхом запровадження та неухильного дотримання чітких і зрозумілих норм законодавства.

Рух переконаний, що правова система в Україні має будуватися на засадах:
- верховенства права на основі притаманних людині природних прав і свобод, даних Богом;
- рівності усіх громадян перед Законом;
- законності усіх дій органів державної влади та місцевого самоврядування;
- справедливості в усіх сферах суспільного життя та взаємостосунках громадянина з громадянином чи громадянина з державою;
- надання громадянам усіх можливостей реалізовувати свої права і свободи до тієї межі, що не заперечує прав і свобод інших громадян.

Наука та освіта
Підтримують: 0 Проти: 0
Освіта. Рух виступає за створення цілісної системи національної освіти та виховання, яка базується на засадах національної педагогіки й покликана забезпечити спадкоємність властивих українському народові світоглядних християнських етичних та естетичних принципів, високого рівня знань, вмінь і навичок, виховання патріотизму як стрижневого поняття української педагогічної науки і практики. Навчання та виховання повинні організовуватися у цілковитій відповідності з політичними, економічними, культурними інтересами нашої держави. Нагальною є потреба піднесення престижу освітянина, встановлення педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам гідного рівня заробітної плати та безумовного дотримання цього рівня виконавчою владою, надання широкого простору для творчого педагогічного пошуку.

Рух домагається повноцінного, а не залишкового бюджетного фінансування навчальних закладів державної та комунальної форм власності, їхнього забезпечення сучасними навчальними технологіями, обладнанням, у тому числі комп’ютерним, підручниками та посібниками. Водночас Рух виступає за урізноманітнення традиційної системи навчальних закладів, широке державне сприяння розвиткові мережі приватних закладів освіти.

Слід відновити і розвинути державну мережу дошкільних освітньо-виховних закладів, дати простір для розвитку приватних дошкільних закладів, у тому числі авторських, сімейних дитячих будинків.

Рух підтримує обов’язковість загальної середньої освіти, розвиток і вдосконалення мережі закладів освіти. Ми вважаємо, що особливу увагу в цьому сенсі слід приділити розвиткові освіти для мешканців сільських місцевостей.

Рух вважає за необхідне розвивати систему позашкільної освіти та виховання, спрямованої на розвиток здібностей дітей, їх фізичного здоров’я, культурного та науково-технічного розвитку. Рух добиватиметься всебічної державної підтримки дитячих та підліткових організацій, зокрема, Української скаутської організації «Пласт», інших дитячих об’єднань, дитячих спортивних клубів, мистецьких та інтелектуальних шкіл, клубів за інтересами.

Рух виступає за розвиток системи професійно-технічної освіти в її інтеґрації з загальноосвітньою та вищою школою.

Народний Рух України виступає за неухильне забезпечення конституційних ґарантій кожному громадянинові отримати вищу освіту державним коштом на конкурсних засадах, а також за розширення державного кредитування громадян України для набуття вищої освіти на платній основі.

Навчальний процес у державних та комунальних освітніх закладах повинен здійснюватися винятково державною мовою.

Рух переконаний, що лише належний рівень освіти й виховання створює реальну перспективу формування української нації як спільноти високоосвічених, внутрішньо вільних, патріотично налаштованих громадян.

Наука. Народний Рух України виступає за рішучі заходи, скеровані на подолання застою в українській науці, за відновлення і примноження наукового потенціалу України. Основна причина зниження наукового потенціалу – недостатнє фінансування науки. Тому Рух домагається не залишкового, а повноцінного, передбаченого національними законами фінансування науки, особливо – фундаментальних наукових досліджень і наукових напрямів, визнаних пріоритетними.

Слід відмовитися від розмежування науки відомчими бар’єрами і монополізації її окремих галузей, а в академічній науці – від бюрократичних методів керівництва, коли чиновництво від науки нехтує творчим характером праці науковця.

Необхідно нарешті зупинити загрозливий відплив наукових талантів за кордон, сприяти поверненню в Україну талановитих науковців, які виїхали, насамперед шляхом підняття престижності фаху науковця, встановлення йому гідного рівня оплати праці.

Особливого значення у розбудові держави набувають нині фундаментальні дослідження в галузі природничих наук для зменшення енергетичної залежності України від інших держав, широкого запровадження енергоощадних технологій, переробки сировинних ресурсів та сільськогосподарської продукції.

Рух виступає за гуманізацію науки, її перетворення на елемент національної культури, за розширення досліджень у галузі історії України, її церкви, проблем мови, етнографії, народної творчості, соціальної психології, етики та естетики, філософії національного менталітету.

Необхідно демократизувати атестацію наукових кадрів, яка має проводитися Вищою атестаційною комісією в умовах цілковитої гласності, із залученням наукових та громадських кіл, передусім - високопрофесійних фахівців. Більшої вимогливості потребує надання вчених ступенів та звань.

Рух виступає за розбудову і вдосконалення державної системи охорони авторського права та інтелектуальної власності.
Зовнішня політика
Підтримують: 0 Проти: 0
Зовнішня політика України має бути скерована на захист iнтересiв держави у світі, піднесення мiжнародного авторитету, iнтеґрацiї у свiтове спiвтовариство як незалежної, впливової держави з давньою iсторiєю, яскравим нацiональним характером, розвиненою економiкою, потужними сировинними ресурсами та квалiфiкованими продуктивними силами.

Головне завдання для України полягає в iнтеґрацiї у свiтове спiвтовариство та остаточному утвердженні свого місця у світі як європейської держави.

Рух вважає, що в основі міжнародної політики нашої держави має бути вiдкритість для рівноправної, взаємовигiдної спiвпраці з усіма державами та мiжнародними органiзаціями на засадах невтручання у внутрiшнi справи держав-партнерів, мирного спiвiснування, неухильного дотримання норм мiжнародного права, вiдмови вiд будь-якого полiтичного, економiчного, вiйськового, iнформацiйного тиску, запобігання конфлiктним ситуацiям шляхом переговорiв.

Основні засади зовнішньої політики. Народний Рух України наголошує, що зовнішня політика України має базуватися на чітко визначених засадах пріоритету національних інтересів, обумовлених геополітичним становищем, економічними, історичними, культурними традиціями та реаліями.

Триває процес формування нової Європи в її природних геополітичних і культурних межах. Посткомуністичні країни Центрально-Східної Європи визначилися у своєму виборі на користь економічної, політичної та війської інтеґрації до європейських та трансатлантичних структур, зокрема в ЄС, ЗЄС, НАТО.

З іншого боку – Росія та Білорусь уклали договір про двосторонній союз, виникає небезпека утворення нових «залізних завіс». Україна може опинитися між двох антагоністичних військово-політичних блоків. Щоб уникнути цієї загрози, Українська держава повинна зробити рішучий крок на шляху європейської та трансатлантичної інтеґрації. Для цього необхідно розробити і послідовно втілювати стратеґічно і тактично обґрунтовану українську зовнішньополітичну доктрину на принципах неподільності економічної, політичної, військової інтеґрації в Європу та світове співтовариство, міжнародні та реґіональні організації.

Рух вважає, що для забезпечення національних інтересів України у міжнародних відносинах необхідно:
– поглиблювати участь України у Раді Північноатлантичного співробітництва та Північноатлантичній Асамблеї, сприяючи поступовому трансформуванню цих інститутів, у поєднанні з Гельсинським процесом, у складові нової системи загальноєвропейської безпеки. Україна вже зараз повинна подати заявку про наміри вступу до НАТО;
– розвивати співпрацю з європейськими та світовими чинниками безпеки - ОБСЄ, НАТО, ЄС, ЗЄС;
– розвивати плідні відносини з Євросоюзом, отримати статус асоційованого члена ЄС, забезпечити умови для вступу до цієї організації через приведення законодавства, економічних, технологічних, екологічних стандартів у відповідність із її критеріями;
– домагатися припинення участі України в СНД та його структурах; натомість посилювати двосторонні відносини з країнами СНД;
– поглиблювати співпрацю з партнерами у блоку ГУУАМ; домагатися перетворення ГУУАМ на реґіональну організацію;
– розвивати вiдносини з країнами «третього свiту»;
– пропонувати i пiдтримувати iнiцiативи, спрямованi на поліпшення відносин мiж сусiднiми державами: збереження стабiльностi, вiдмову вiд будь-яких територiальних претензiй, розвиток взаємовигідного економічного, науково-технічного, культурного співробітництва;
- більше уваги приділяти відносинам з країнами, де мешкає численна українська діаспора, розвивати з нею всебічні контакти, захищати iнтереси українцiв поза межами України.

Українсько-росiйськi відносини. Особливим завданням української зовнішньої політики має стати вреґулювання відносин і вирішення спірних питань із Росією.
Рух вважає, що для забезпечення рiвноправності українсько-росiйських вiдносиннеобхідно:
– формувати українсько-росiйські вiдносини на основi взаємних вигоди та поваги до незалежності, суверенiтету, виходячи з нацiональних iнтересiв України;
– не входити до замкнутих економiчних та полiтичних структур за участю Росiї, здатних поставити пiд загрозу безпеку України чи можливiсть її iнтеґрацiї в європейські структури;
– домагатися повернення Росiєю українських нацiональних культурних цiнностей, справедливого остаточного розподiлу активiв та пасивiв колишнього СРСР;
– проводити політику, спрямовану на виведення з території України російських військових формувань; у зв’язку з грубими порушеннями умов перебування Чорноморського флоту Росії на території України домагатися денонсації відповідних двосторонніх угод між Україною та Російською Федерацією;
– домагатися демаркації і делімітації україно-російського кордону, розмежування акваторій Азовського, Чорного морів та Керченської протоки;
– домагатися встановлення світових цін на транзит російських нафти і газу;
– домагатися заборони в Українi політизованих та воєнізованих органiзацiй, керiвнi центри яких перебувають за межами України, та тих, чия діяльність становить загрозу державнiй незалежностi й територiальнiй цiлiсностi України.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами