Екологія

Мерітократична партія України
Підтримують: 13 Проти: 1
Мерітократична партія України вважає, що суспільство повинно жити в гармонії з природою, а національна економіка повинна уникати завдання шкоди природі та довкіллю, забезпечуючи розумні потреби суспільства Мерітократична партія України покладе край хижацькій експлуатації, забрудненню навколишнього середовища та хаотичній забудові природоохоронних зон Включення екологічної освіти в учбові плани на всіх рівнях освітнього процесу з метою формування високої екологічної культури Встановлення суворої кримінальної відповідальності за порушення екологічних норм і завдання шкоди довкіллю Переорієнтація економіки на екологічно чисті або мало природозатратні наукоємні технології Здійснення масового озеленення території міст та зупинення винищення паркiв та скверiв у мiстах Забезпечення дотримання високих світових стандартів контролю стану повітря, питної води та запровадження системи належної утилізації відходів Заборона ввезення в Україну та виробництва генетично модифікованих продуктів Вивезення та утилізація усіх небезпечних відходів з території України, а також запровадження жорсткого регулювання і контролю транзиту небезпечних відходів через територію України
Українська партія
Підтримують: 11 Проти: 4
Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 10 Проти: 2
ЦІЛЬ 5. ЗДОРОВЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ 1. Опис цілі Охорона природного середовища є важливою ціллю розвитку не лише виходячи з чисто утилітарних потреб у здоровому харчуванні, чистому повітрі, чистій воді та безпечному довкіллі вдома, на роботі та під час відпочинку. Збереження природи є критичним фактором виживання людини як біологічного виду. Наростання кризових явищ у цій сфері, як у світовому масштабі, так і в Україні, без радикальних зусиль по перетворенню завдання збереження природи в міжнародний і національний пріоритети може перерости в близькій перспективі в екологічну катастрофу. В той же час, збереження природи не може бути успішним в умовах панування господарських моделей, які ігнорують природний фактор, його цінність і його вартість. В таких умовах збереження природи завжди буде розглядатись як другорядне, мало важливе. Тому цю ціль необхідно розглядати у трьох основних аспектах: • Природоохоронному, що передбачає збереження та сприяння відтворенню природних екосистем, включаючи збереження біологічного розмаїття, захист рідкісних та зникаючих видів рослин та диких тварин; • Еко-економічному, який передбачає стале (невиснажливе) використання природних ресурсів та їх відтворення, причому вартість використаних природних ресурсів та вартість їх відтворення повинні розглядатися невід’ємними складовими частинами нової економічної моделі розвитку на принципах сталості; За таких умов виконання завдання збереження природи буде підкріплюватись економічними інтересами господарюючих суб’єктів. • Природо-відтворювальному, що включає заходи по відтворенню зруйнованих екосистем через часткове або повне виведення територій з господарського використання, відновлення лісів, очистку водойм, рекультивацію територій, що зазнали активного антропогенного впливу. Використання, збереження, охорона та відновлення природних ресурсів – землі, повітря, води, біологічної різноманітності та ландшафтів повинно бути спрямованим на забезпечення їх довгострокової соціальної, економічної та екологічної придатності і корисності як для теперішнього, так і майбутніх поколінь. 2. Існуючі проблеми Головною проблемою у сфері збереження та відтворення навколишнього природного середовища, як вирішального фактора впливу на здоров'я людини, є те, що природні ресурси, як компоненти навколишнього природного середовища, не є повноцінними складовими економічної моделі, яка склалася в індустріальну добу і зберігається в Україні донині, тобто не мають економічної оцінки. Ця модель ігнорує цінність і вартість природних ресурсів і розглядає їх як дармові, відповідно, необхідність їх відтворення розглядається як другорядна проблема і здійснюється в Україні, як правило, за кошти бюджетів, тоді як прибуток від їх використання отримують конкретні підприємницькі структури. Це є суттєвим фактором розбалансування всієї соціально-економічної системи, а враховуючи масштаби господарської діяльності, складає загрозу природному середовищу проживання людини і самій людині, як невід’ємній частині цього середовища. До проблем, що вимагають першочергових заходів реагування відносяться наступні: • Збіднення ґрунтів. • Недостатньо вмотивоване і контрольоване внесення добрив, пестицидів та гербіцидів, що призводить до токсикації сільськогосподарської продукції і евтрофуванню водойм. • Масове вирубування лісів без урахування екологічних та соціальних наслідків. • Застосування монокультурного підходу при насаджуванні лісів. • Перевищення гранично допустимих норм викидів в атмосферу, у т.ч. токсичних, у промислових регіонах, особливо на сході України. • Невмотивована прибережна господарська діяльність, що загрожує відтворенню водостоків річок та екосистем річок і морів. • Поширення зон щорічних підтоплень внаслідок порушення вимог екологічної безпеки (ставлення як до другорядних) на виробничих об'єктах. • Зменшення чисельності мисливських тварин, особливо копитних. • Порушення режиму заповідних територій. • Відсутність юридично засвідчених обмежень використання природних об'єктів чи ресурсів, що тягне безвідповідальність при нанесенні їм шкоди. Бідний набір економічних інструментів (в основному це плата за використання, плата за забруднення і штрафи) в силу відсутності економічної оцінки ресурсів відображають лише незначну частину втрат від нанесеної шкоди. 3. Пріоритетні завдання • Створити здорові умови для проживання людей та ресурсне забезпечення процесів розвитку у майбутньому • Забезпечити збереження і відтворення навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів. • Зупинити процес видової деградації біорізноманіття, викликаної діяльністю людини, до 2015 р. • Встановити пороговий рівень забруднень навколишнього середовища, які можуть бути знешкоджені самим середовищем; • Забезпечити до 2012 р. стримування викидів в атмосферу та скидів у водойми у межах гранично допустимих норм. • Підвищити рівень лісистості території України до 20-25% у 2025 р. зі збереженням їх природної видової розмаїтості. • Забезпечити формування і інституційне впорядкування екологічної мережі. • Забезпечити поступове скорочення розораності земель. 4. Першочергові заходи 4.1. Перехід до сталого використання природних ресурсів, включаючи компоненти біорізноманіття Для збереження і відтворення навколишнього природного середовища України та забезпеченості ресурсами для розвитку у майбутньому необхідно здійснити комплекс заходів по інтегруванню природних ресурсів в економічну модель в якості природного капіталу. Зокрема, провести економічну оцінку всіх видів природних ресурсів і скласти відповідні кадастри, доповнити систему національних рахунків рахунками природного капіталу. Крім того, необхідно: • Здійснювати заходи по заходи по мінімізації викидів в навколишнє природне середовище та токсичних і небезпечних відходів. • Здійснювати заходи по збереженню та функціональному відтворенню водозабірних площ річок України. • Забезпечити достатнє водозабезпечення населення, зокрема, питною водою. Забезпечити ефективне використання води населенням та господарюючими суб'єктами. • Забезпечити збереження та максимально можливе відтворення природної родючості ґрунтів. • Скоротити рубки лісів, заборонити експорт лісу-кругляка та напівфабрикатів, стимулюючи експорт лише готової продукції з деревини після її глибокої переробки. • Забезпечити використання непоновлюваних вичерпних природних ресурсів лише за умов їх глибокої високотехнологічної переробки. Спрямовувати рентні платежі за їх видобування на розвиток вищої освіти, фундаментальної науки та прикладних досліджень і розробок. • Забезпечити максимально можливу заміну використовуваних непоновлюваних природних ресурсів в економіці і побуті поновлюваними ресурсами. • Забезпечити максимально можливий рівень штучного відтворення природних ресурсів. 4.2. Впровадження системи податкових стимулів екологічно безпечного господарювання Посилити роль податкової системи у стимулюванні екологічно безпечних виробництв, збільшивши нормативи плати за забруднення і спрямовувати ці кошти цільовим призначенням на утилізацію відходів. Встановити найнижчі ставки плати за забруднення для підприємств, які отримали міжнародні сертифікати якості виробництва. Припинити практику прямого і непрямого (податкового) субсидування підприємств, які є екологічно небезпечні. 4.3. Збереження біорізноманіття Враховуючи, що частину поновлюваних ресурсів складають біологічні ресурси, розробити та прийняти Національну програму збереження біологічного різноманіття. Особливу роль у збереженні видів рослин і тварин, екосистем і ландшафтів повинні відігравати заповідники, національні парки та національна екологічна мережа. Для забезпечення функціонування національних парків та національної екологічної мережі необхідно широко застосовувати систему екологічних сервітутів. Застосовувати екологічні сервітути стосовно господарювання поблизу водних об'єктів. • Зупинити процеси деградації екосистем України та забезпечити збереження біорізноманіття, екосистем та природних ландшафтів України. • Здійснювати заходи по заходи по мінімізації викидів в навколишнє природне середовище та токсичних і небезпечних відходів. • Здійснювати заходи по збереженню та функціональному відтворенню водозабірних площ річок України. • Забезпечити достатнє водозабезпечення населення, зокрема, питною водою. Забезпечити ефективне використання води населенням та господарюючими суб'єктами. • Забезпечити збереження та максимально можливе відтворення природної родючості ґрунтів. • Скоротити рубки лісів, заборонити експорт лісу-кругляка та напівфабрикатів, стимулюючи експорт лише готової продукції з деревини після її глибокої переробки. • Забезпечити використання непоновлюваних вичерпних природних ресурсів лише за умов їх глибокої високотехнологічної переробки. Спрямовувати рентні платежі за їх видобування на розвиток вищої освіти, фундаментальної науки та прикладних досліджень і розробок. • Забезпечити максимально можливу заміну використовуваних непоновлюваних природних ресурсів в економіці і побуті поновлюваними ресурсами. • Забезпечити максимально можливий рівень штучного відтворення природних ресурсів.
Враховуючи ситуацію, що склалася в екологічному середовищі України та світу, Конгрес виступає за: - виховання «екологічної свідомості» української спільноти; - зменшення неефективних орних площ на користь рекультивації природних ландшафтів, що допоможе відновити екосистему України; - мобілізацію інтелектуального потенціалу України для розв’язання природоохоронних завдань; - забезпечення бюджетним фінансуванням природоохоронних заходів; - запровадження екологічно безпечних промислових технологій; - розробку альтернативних технологій виробництва пального для транспорту і промисловості; - запровадження ефективних заходів економічного стимулювання підприємств, які опікуються збереженням довкілля та провадять раціональне землевикористання; - запровадження державної програми ефективного подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; - розробку і впровадження ефективної системи утилізації відходів промислового, хімічного, атомного, військового виробництв та побутових відходів. Конгрес вважає за необхідне законодавчим шляхом заборонити: - спорудження, використання та фінансування виробництв, шкідливих для здоров’я українських громадян; - ввезення в Україну відходів промислового виробництва.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами