Економіка

Партія регіонів (АРХІВ)
Підтримують: 21 Проти: 43
- обеспечение высоких темпов экономического роста; - постройка мощной конкурентоспособной экономики; - создание благоприятных условий для развития предприятий и предпринимательской инициативы; - проведение эффективной бюджетной политики; - повышение благосостояния граждан, социальных стандартов качества жизни, становления среднего класса и преодоления бедности; - возрождение украинского села и развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса; - проведение сбалансированной и взвешенной внешнеэкономической политики; проведение структурных реформ.
Наша Україна (АРХІВ)
Підтримують: 9 Проти: 8
Нова економічна стратегія Економіка повинна слугувати джерелом добробуту населення. Зростання доходів держави повинно відповідати зростанню доходів людей. Сучасна модель економіки повинна базуватися на розвитку людського капіталу, на нових технологіях та на конкурентних перевагах України. Наша економічна стратегія має дві головні цілі. Перша - забезпечення умов, за яких держава почне виконувати свої зобов'язання перед громадянами. Друга — створення можливостей для професійної реалізації і успіху кожного, хто працює у цій державі, а також подолання на цій основі безробіття. Наші завдання: — досягнення спільними зусиллями кардинальної зміни господарського механізму, припинення варварської експлуатації людських і природних ресурсів; ми об'єднаємо інтереси підприємців, науковців, влади та громадян у формуванні чесних правил гри та реалізації перспективних програм соціально-економічного розвитку; — впровадження новітніх систем управління наукою, інтеграція науки і суспільного виробництва, доступ підприємництва до інтелектуального потенціалу України і світу; — забезпечення технологічного прориву в усіх сферах господарства; реалізація нових стандартів у галузі цифрових і телекомунікаційних технологій, забезпечення якнайскорішого виходу українських підприємств, наукових і освітніх установ у світовий комунікаційний та економічний простір; — скасування законів, а також системи дозволів та перевірок, які заважають розвитку підприємництва, його доступу до інформаційних та інтелектуальних ресурсів, стримують інвестиції в інноваційні проекти; — створення стабільної та справедливої податкової системи, зниження основних податкових ставок, встановлення єдиних умов оподаткування з наступною ліквідацією податкових пільг для окремих суб'єктів; звільнення від оподаткування витрат на інновації та інвестиції у нові технології; гарантування збереження та розвитку спрощеного оподаткування малого й середнього бізнесу; — забезпечення відчутного поступу у відродженні виробничої та соціальної бази села, підвищення конкурентноздатності вітчизняної сільськогосподарської продукції на світових ринках. Створення можливостей і мотивації вкладання коштів у село; збереження та розвиток фіксованого податку; створення системи страхування селян від неврожаїв та впровадження сприятливих для розвитку галузі закупівельних цін; — сприяння інвестиціям в енергозбереження, у розробку альтернативних видів енергії, розвиток екологічних технологій; ми сприятимемо запровадженню перспективних розробок та нових стандартів в агробізнесі та у сфері послуг; розвиток транспортної інфраструктури, яка забезпечить спрямування на територію України потоків світових ресурсів; — гарантування сталого розвитку України та раціонального використання природних ресурсів, як загальнонаціонального надбання, забезпечення їх відновлення на базі державних екологічних програм.
Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 8 Проти: 1
Трансформація економіки України Здійснюється від індустріально-аграрної моделі екстенсивного типу до екологічно та економічно ефективної, соціально спрямованої моделі інтенсивного постіндустріального типу. Чинна модель економіки України є індустріально-аграрною і належить до економік екстенсивного типу розвитку, який характеризується ресурсомісткістю та енергомісткістю виробленого валового продукту. Економічна ефективність в цій моделі зорієнтована лише на співвідношення індивідуальних затрат і результатів і не враховує повну економічну вартість задіяних ресурсів. Для національної економіки в цілому головною метою є економічне зростання за будь-яку ціну, без урахування вартості використання та відновлення природних ресурсів, усунення негативних наслідків господарювання для природного середовища, без урахування вартості та ефективності використання і поновлення людського капіталу, навіть відриваючись від реальних потреб, що провокує кризовий характер розвитку. Економічна сфера абсолютизується, її особливості переносяться на інші сфери суспільного життя, підпорядковуючи їх інтересам економічного зростання і досягнення індивідуальної економічної ефективності. Така економічна модель призводить до розпорошення і хижацького використання всіх видів ресурсів, що звужує можливості розвитку суспільства в перспективі. Економічна модель сталого розвитку, до якої передбачається перейти в ході системної трансформації суспільства, притаманна інтенсивному типу розвитку і характеризується глибоким рівнем переробки та використання та відтворення ресурсів. Економічна ефективність в цій моделі орієнтується співвідношення суспільних затрат і результатів, бо в її основі лежить повна економічна вартість використовуваних ресурсів, яка передбачає їх відновлення. Додатковою складовою ефективності в цій моделі є її екологічна ефективність, яка передбачає збереження і відтворення здорового навколишнього природного середовища при високій економічній ефективності. Ця модель орієнтується на потреби людей і суспільства в цілому, тому економічне зростання в ній не є головною метою економічної системи, а може виступати лише тимчасовою чи секторною ціллю для досягнення збалансованості економічної системи. Формування та відлагодження такої економічної моделі забезпечує постійне підтримання економічної системи у збалансованому стані, що передбачає безкризовий розвиток економіки. Системна трансформація економіки, як суспільної інституції, повинна відбуватись як у напрямку максимально повного для суспільства включення вартості використання та відтворення ресурсів в економічний механізм, так і в напрямку технологічного переоснащення всіх галузей народногосподарського комплексу, закладаючи необхідні зміни структур виробництва і споживання, які сприятимуть покращанню якості життя людини і забезпечуватимуть ресурсозбереження та ресурсовідтворення, орієнтуючись переважно на поновлювані джерела ресурсів. Головним змістом переходу до сталої економіки є мінімізація екологічних втрат і зниження питомих витрат енергії і природних ресурсів на одиницю національного доходу. Економічна модель сталого розвитку повинна передбачати принципово нову структуру виробничого комплексу, в якій ключове значення матиме сфера послуг, зокрема – динамічно зростаючий сегмент інформаційних та наукових послуг. При цьому, мають бути забезпечені модернізація та зростання традиційних галузей української промисловості, зокрема тих, які працюють безпосередньо на споживчий ринок, при одночасному скороченні чисельності зайнятих та суттєвому зменшенні використання сировини та енергії. Це передбачає застосування енерго- та ресурсо- ефективних технологій, реформування систем управління галузями та виробництвами, застосування принципу відповідальності виробників за вироблений продукт. Особливе значення повинно надаватись розвитку національної енергетики в напрямку забезпечення незалежності від іноземних постачальників енергоресурсів, розвитку нетрадиційних екологічно чистих джерел енергії за рахунок поновлюваних ресурсів. Економічна модель сталого розвитку враховує, як капітал, природний, людський та інституційний капітал. Відповідно трансформація цінової, податкової, бюджетної політики, а також політики розвитку галузей економіки повинна забезпечити його ефективне використання та відтворення. Так, врахування при ціноутворенні повної вартості ресурсів, що передбачає і вартість їх відновлення, змістить акценти в економічній привабливості тих чи інших виробництв, що призведе як до збереження ресурсів у разі зменшення їх використання, так і до накопичення коштів для відтворення ресурсів у разі їх використання. При використанні непоновлюваних природних ресурсів кошти від рентних платежів за їх видобування мають акумулюватись у спеціальному цільовому бюджетному фонді, кошти якого повинні спрямовуватись на розвиток вищої освіти, фундаментальної науки та прикладних досліджень і розробок, спрямованих на більш ефективне використання ресурсів, пошук нових ресурсів чи заміну природних ресурсів штучними. Основу податкової системи повинні складати рентні платежі по всім видам природних ресурсів. В основу оподаткування використання створених людьми ресурсів має бути покладений принцип еко-ефективності, притаманний новій моделі розвитку. Податкова система все більше повинна відігравати стимулюючу роль, змушуючи платників податків до ресурсозбереження, інтенсивного їх використання та забезпечення здорового навколишнього середовища. В основу політики заробітної плати повинен бути покладений принцип відтворення працівника не лише як біологічного організму, а як фахівця, який повинен мати засоби для підтримання своїх знань та навичок. В основу нової стратегії економічної ефективності має бути покладена ідея поєднання економічної та екологічної ефективності з метою створення більшого економічного добробуту з меншими втратами для довкілля. Еко-ефективність досягається шляхом виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг, що задовольняють людські потреби та забезпечують належну якість життя, при постійному зменшенні ресурсомісткості та екологічних наслідків протягом їх повного життєвого циклу принаймні до рівня, який відповідає оцінці ресурсно-екологічного потенціалу держави. Український бізнес може забезпечити свою конкурентоспроможність в довготерміновій перспективі на внутрішніх та зовнішніх ринках лише підвищуючи свою еко-ефективність, оскільки саме вимоги еко-ефективності закладаються в стандарти якості продукції. Для цього необхідно: • зменшувати матеріаломісткість своїх товарів та послуг, • скорочувати енергоспоживання на виробництво своєї продукції, • зменшувати поширення усіх видів токсичних речовин, • зменшувати кількість шкідливих викидів у навколишнє природне середовище, • підвищувати можливість вторинного використання матеріалів, • збільшувати стале використання відновлюваних ресурсів, • збільшувати довговічність (термін використання) своєї продукції, • нарощувати сервісне обслуговування своїх товарів та послуг. Перехід до бізнесової діяльності на засадах еко-ефективності забезпечить вітчизняному бізнесу з будь-якого сектора економіки, незалежно від розміру і місцезнаходження, зменшення собівартості товарів та послуг, скорочення періоду окупності інвестицій та необхідний обсяг залучення капіталу, зменшення екологічних ризиків та ризиків для здоров’я працівників та споживачів, що скорочує необхідні страхові внески або виплати, розвиток нових механізмів роботи зі споживачами, відкриття нових прибуткових бізнесових можливостей і ринкових ніш, розширить присутність на ринку, підвищення адаптивної здатності бізнесу до дедалі більш жорстких регуляторних екологічних вимог – як національних, так і міжнародних, підвищення конкурентоспроможність бізнесу на сучасних ринках, що динамічно розвиваються і, зокрема, екологізуються, збільшення прибутків акціонерів або власників. Для запровадження стратегії еко-ефективності необхідне включення в механізм ціноутворення повної вартості екологічних втрат, спричинених виробничою діяльністю, та скорочення субсидій, що спотворюють масштаб використання ресурсів та зменшують їх продуктивність, що можливо лише за умови зміни існуючої моделі господарювання. Партія виступає за побудову в країні висококонкурентної, самодостатньої економіки, яка забезпечувала би потреби всього народу, а не обслуговувала інтереси окремих кланів та владної бюрократії. Ми вважаємо, що Україні необхідно негайно відмовитись від економічної моделі, де економічне зростання забезпечується екстенсивним використанням природних ресурсів. Партія докладе всіх зусиль, аби Україна перейшла від руйнівної ресурсо- і енерговитратної економіки до інноваційної економічної моделі.
Самоврядна Українська Держава
Підтримують: 5 Проти: 1
Політична партія САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА спрямовується на побудову могутнього національного економічного комплексу української держави на принципах сталого, екологічно безпечного розвитку, досягнення високого рівня життя та соціальної захищеності її громадян. Це передбачає всебічний розвиток соціально-ринкового, конкурентного середовища, що функціонує на рівноправному поєднанні різних форм власності. Вважаємо за необхідне: розробити та реалізувати загальнодержавну програму підтримки національного виробника, малого і середнього бізнесу; визнати пріоритетною сферу сучасних технологій - інформатизація, екологічно чисті технології, енергозбереження та екологічне аграрне виробництво; створити законодавчі умови для забезпечення оновлення і випереджувального розвитку енергетики, транспорту, зв'язку, аерокосмічних та інформаційних технологій. Стимулювати надання державної підтримки наукомістких виробництв; надати прямі і непрямі пільги та субсидії для стимулювання інноваційноїдіяльності; виділяти з державного бюджету на науку не менше 3% ВВП України; розробити ефективну програму для стимулювання інноваційної діяльності в Україні.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами