Зовнішня політика

Мерітократична партія України
Підтримують: 14 Проти: 5
Мерітократична партія України виступає за збереження позаблокового статусу України та розвиток двосторонніх політичних, економічних, культурних та інших стосунків з різними країнами світу виключно на основі взаємної вигоди та поваги
Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 9 Проти: 3
ЦІЛЬ 8. МІЖНАРОДНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 1. Опис цілі Головною ідеєю міжнародної політики має стати входження України у світове співтовариство в якості повноправного і відповідального учасника процесу формування стратегії переходу світового співтовариства до засад сталого розвитку. Держава повинна брати активну участь, як у розробці, так і у впровадженні глобальної політики розвитку, а також відповідних стандартів поведінки, торговельної та зовнішньої політики, що сприятимуть досягненню завдань збалансованого соціально-економічного розвитку та збереженню природного середовища. В той же час українська політика щодо вирішення міжнародних економічних, екологічних проблем і проблем сталого розвитку повинна опиратися на національні інтереси та на реальні можливості держави виконувати міжнародні зобов'язання, що вимагає критичного відношення, як до самої концепції сталого розвитку, так і до пріоритетів та засобів її здійснення в глобальних масштабах. Прийняття Стратегії переходу України до сталого розвитку є головним інструментом застереження своїх національних інтересів та адекватної поведінки на міжнародному рівні в цій галузі. 2. Існуючі проблеми Україна на сьогодні не відноситься до лідерів у світі в сфері формування стратегії сталого розвитку, як глобальної довготривалої програми розвитку світової спільноти в 21-му столітті. Участь держави у всесвітніх самітах 1992 та 2002 роках, на спеціальній сесії Генасамблеї ООН в 1997р. та інших форумах, присвячених цій проблематиці зводилась, фактично, до ролі спостерігача, а не активного учасника, оскільки національні інтереси України не знайшли ніякого відображення в підсумкових документах цих форумів. Україна до цього часу не виробила своє ставлення, з позицій національних інтересів держави, до глобальної концепції сталого розвитку та не визначила свою адекватну роль в цьому процесі. Підтвердженням цього є також той факт, що в Україні навіть не прийнята концепція переходу до сталого розвитку, заходи по подоланню економічної кризи здійснюються хаотично і бессистемно. В той же час, країни-лідери процесу формування глобальної стратегії сталого розвитку (в першу чергу – США та ЄС) фактично закладають основи свого контролю за діяльністю інших країн у цій галузі, включаючи Україну, інтернаціоналізуючи, фактично, свої національні інтереси через міжнародні угоди та інші політичні та правові інститути. Особливо ця самоізольованість від участі у випрацюванні світових стратегій розвитку і подолання кризи стає небезпечною сьогодні. Не беручи участь у стратегічному плануванні, Україна стоїть перед небезпекою стати полігоном для задоволення інтересів інших країн. У рамках цього процесу існує реальна небезпека нав'язування Україні неприйнятних чи нездійсненних міжнародних зобов'язань, залучення в непріоритетні для неї програми, втручання у внутрішню політику держави. Відсутність позиції України, як щодо власної стратегії сталого розвитку, так і по відношенню до формування її принципових засад на глобальному рівні в близькій перспективі стане важливим фактором загрози національній безпеці держави. Залишившись осторонь від цих магістральних процесів, Україна не лише не вирішить проблем свого розвитку, але й втратить можливість впливу на глобальний процес подолання кризи і переходу до сталого розвитку з найменшими витратами і максимальною користю для свого економічного розвитку та підвищення якості життя населення. 3. Пріоритетні завдання В міжнародному плані довгостроковими пріоритетними цілями України є: • Укріплення конкурентних позицій України в світовій торгівлі та ефективне використання для цього екологізації виробництва товарів і послуг, вимог світового ринку в цілому, який поступово перетворюється на ринок екологічно чистої продукції. • Інтернаціоналізація українських пріоритетів, пов’язаних з концепцією сталого розвитку. • Збереження власного ресурсного та економічного потенціалу та його захист від дій з боку інших країн, що мали би наслідком порушення ресурсного забезпечення та економічної безпеки України. • Створення умов гарантованого доступу України до ресурсного і екологічного потенціалу Землі (ресурсів відкритого доступу) в умовах його зростаючого дефіциту та наростаючої боротьби за більш справедливий розподіл прав на використання природних ресурсів. • Активна участь у проведенні міжнародної політики, спрямованої на спільне прийняття країнами світу відповідних зобов’язань, щодо тих чи інших аспектів міжнародної діяльності по забезпеченню сталого розвитку, які би не суперечили національним інтересам України. 4. Першочергові заходи • До першочергових заходів дипломатичного і міжнародно-правового характеру необхідно віднести кроки щодо активізації участі України у взаємодії з країнами-сусідами, а також з ООН, в спрямуванні подолання глобальної кризи, процесу удосконалювання Стратегії сталого розвитку та розробки практичних заходів в такому напрямку, що у найбільшій мірі відповідає довгостроковим національним інтересам і можливостям держави. • В основу зовнішньополітичної поведінки країни повинна бути покладена відмова від політики реагування на міжнародні ініціативи інших чи країн груп держав, і перехід до стратегії активного використання потенціалу міжнародного співробітництва для вирішення в першу чергу тих проблем, що актуальні для України сьогодні, чи можуть стати такими в майбутньому. • Участь України в розробці та прийнятті практичних заходів на глобальному рівні повинна враховувати можливості маневру країни в системі міжнародних відносин, зв'язаних зі стратегією сталого розвитку, виходячи з власних пріоритетів та інтересів.
Соціалістична партія України
Підтримують: 9 Проти: 6
Зовнішня політика України ґрунтується на солідарності з усіма демократичними силами, які поділяють принципи соціальної справедливості, демократії та гуманізму. Україна мусить зберігати позаблоковий статус. Ми не підтримуємо розширення НАТО на Схід. Соціалісти України виступають за утвердження Нового Міжнародного Економічного і Політичного Порядку. Він повинен передбачати повагу до національного суверенітету, право на національне самоуправління, розв’язання конфліктів шляхом переговорів, припинення поставок зброї будь-яким учасникам конфліктів. Повинні існувати як глобальні, так і регіональні системи розв’язання конфліктів у всіх частинах світу. Їх слід створювати за допомогою Організації Об’єднаних Націй. Партія вважає, що в умовах глобалізованого світу особлива роль у гарантуванні миру та справедливості як фундаментальних цінностей покладається на соціалістичні, соціал-демократичні, робітничі та інші партії, об’єднані у Соціалістичний Інтернаціонал. СПУ послідовно відстоює євроінтеграційне прагнення України, що передбачає утвердження стандартів демократії, принципу верховенства права, гарантування і неухильне дотримання прав і свобод людини. При цьому історична і культурна близькість України до Росії обумовлюють роль нашої держави як постійного стратегічного партнера Російської Федерації. Предметом нашої зацікавленості є розвиток і поглиблення рівноправних дружніх і взаємовигідних стосунків з Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами Співдружності Незалежних Держав. Соціалістична партія України вважає за необхідне: ▪ Утвердити позаблоковий статус України та створити більш ефективну європейську систему колективної безпеки через якісно новий рівень співробітництва країн НАТО, України, Росії та Білорусі. ▪ Зважаючи на позаблоковий статус України, її унікальний крок – приєднання у 1994 р. до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, активну участь у миротворчих операціях, розробити Концепцію «Україна – дім миру», відповідно до якого Україна стала б центром врегулювання військових, політичних, етнічних та інших міжнародних та регіональних конфліктів. В результаті значно зросте міжнародний авторитет нашої держави, ефективність її зовнішньої політики, роль, як держави, що підтримує баланс сил і інтересів, в т. ч. між Заходом і Сходом, виключає ризики при здійсненні транзитної, добросусідської місії. ▪ Нарощувати зусилля в боротьбі проти міжнародного тероризму, який кинув виклик світовому співтовариству. Соціалісти підтримують ідею створення міжнародного центру протидії всім видам тероризму. ▪ Ми відкидаємо політику перетворення України на сировинний придаток лідерів світової економіки. Зовнішньоекономічні відносини необхідно будувати за принципом взаємовигідності, залучаючи зовнішні інвестиції передусім на потреби технологічного оновлення власного виробництва. ▪ Ефективне використання унікальних транзитних можливостей України, її потенціалу для розбудови регіональної інфраструктури, налагодження діалогу з Європейським Союзом та Росією щодо створення і використання зони вільної торгівлі, спрощення візового режиму для всіх громадян з метою поїздок в країни Шенгенської зони. ▪ Впровадження європейських стандартів життя. Рівень добробуту, захищеність громадянських прав і свобод, стан демократії в Європі повинні бути забезпечені вдома, в Україні; УКРАЇНІ – ВИВАЖЕНУ І КОНСТРУКТИВНУ ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ!
Самоврядна Українська Держава
Підтримують: 7 Проти: 3
Спрямувати зовнішню політику на підвищення конкурентоздатності національної економіки, інтеграції України у світову господарську систему; Ввести практику референдумів у питаннях набуття Україною членства в ЄЕП, НАТО, ЄС тощо; Сформувати нову взаємовигідну, неконфліктну стратегію взаємодії з Росією, США та ЄС; Захищати права й інтереси співвітчизників, що проживають за кордоном.
Політична партія "Велика Україна"
Підтримують: 7 Проти: 3
Партия «Великая Украина» решительно выступает против участия Украины в военных блоках, организациях и альянсах в ближайшие 10-15 (десять-пятнадцать) лет. До тех пор, пока государство не создаст мощную боеспособною и боеготовую армию, основанною на государственных традициях защиты семьи, собственности, Родины, Украина должна оставаться страной, имеющей ВНЕБЛОКОВЫЙ статус. Попытки высших государственных чиновников против воли народа и в обход действующих законов втянуть Украину в НАТО и другие военные блоки, должны рассматриваться как предательство национальных интересов, поскольку: а) присоединение Украины к военному блоку НАТО не гарантирует территориальной целостности украинского государства, решения международных территориальных споров в пользу Украины, спорных вопросов внутренней юрисдикции разрешения межэтнических конфликтов – именно это записано в Вашингтонском договоре стран-членов НАТО и пресловутом ПДЧ; б) украинцы в качестве “пушечного мяса” будут воевать и гибнуть за чужие интересы в Афганистане, Косово, Ираке и новых очагах кровавых конфликтов, спровоцированных НАТО и США; в) руководители Украины скрывают от народа тот факт, что вступление в НАТО означает не только прямое военное участие, но и финансирование из государственного бюджета тех задач, которые стоят перед НАТО и США; г) руководители государства скрывают от народа тот факт, что вступление Украины в НАТО автоматически означает причисление страны к числу врагов исламского мира. Наши мирные города становятся целью возможных террористических атак; д) из-за вступления в НАТО Украина полностью утратит предприятия военно-промышленного комплекса, научный и инженерный потенциал, богатейший опыт и перспективу занимать одно из ведущих мест в мире по экспорту оружия; е) втягивание Украины в НАТО – прямой и кратчайший путь к политическому конфликту с нашим ближайшим соседом и крупнейшим торговым партнером – Российской Федерацией, к свертыванию сотрудничества с Россией в военно-промышленной сфере; Партия «Великая Украина» заявляет, что форсирование немедленного вступления Украины в НАТО наряду с несостоятельными попытками создания наемной армии является официальным признанием руководителей нашего государства в фактическом развале вооруженных сил и их неспособности обеспечить защиту Родины. Из Манифеста Великой Украины.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами