Медицина

Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 9 Проти: 3
ЦІЛЬ 3. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ І НАРОДОНАСЕЛЕННЯ 1. Опис цілі Здоров’я нації Необхідною передумовою сталого розвитку суспільства та важливим чинником добробуту є здоров’я нації та її спроможність відтворювати себе в наступних поколіннях. Належний рівень охорони здоров’я та безпечне довкілля входять до числа ключових критеріїв соціального та економічного прогресу. Саме тому забезпечення здоров’я нації повинно стати однією із стратегічних цілей розвитку. Досягнення цієї цілі передбачає не просто боротьбу із захворюваннями чи їх профілактику, а й забезпечення здорового довкілля, включаючи чисту воду і повітря, переробку відходів і наявність здорової їжі, збереження народонаселення, поліпшення його структури. Гарний стан здоров’я залежить також від соціального, економічного і духовного розвитку суспільства. Впровадження стратегії “Здоров’я для всіх” повинно забезпечити всім людям можливість зміцнювати своє здоров’я і добробут, а також підвищувати економічну продуктивність і соціальний потенціал країни. Україна потребує широкомасштабної, комплексної кампанії боротьби проти хвороб, що вимагає серйозної державної підтримки національних кадрів в цій сфері, а також широкої медичної та санітарної просвіти населення, включаючи навчання матерів попереджувати захворювання та надавати першу допомогу в домашніх умовах. Народонаселення Вирішення комплексу проблем економічного зростання, соціального розвитку та захисту екосистем, повинно розглядатись в першу чергу з точки зору впливу на народонаселення. Через призму народонаселення країни – його чисельність, статево-вікову структуру, тривалість життя, якісні характеристики працездатного населення (в т.ч. освітній рівень, хронічні захворювання та ін.), міграційні потоки та ін. – знаходить відображення вся сукупність процесів у суспільстві. Тому всі заходи, які вживатимуться в різних сферах суспільного життя, повинні бути спрямовані на покращання характеристик народонаселення. Сприятливі демографічні передумови розвитку української нації полягають передусім в її спроможності відтворювати себе в нових поколіннях. Суспільство повинно зрозуміти, а влада визнати нерозривний взаємозв'язок демографічних тенденцій і факторів та сталого розвитку. Сталий розвиток українського суспільства неможливий без реалізації програм відтворення населення, в першу чергу охорони репродуктивного здоров’я. Демографічні програми повинні бути частиною більш широкої політики, яка має справу з такими факторами, як якість навколишнього середовища, життєздатні соціально-економічні структури і справедливий доступ до ресурсів. 2. Існуючі проблеми Основними потенційними загрозами нашому здоров’ю є забруднення довкілля (вплив речовин, які діють на людину через їжу, повітря, воду), а також дія таких специфічних факторів, як спосіб життя (неякісне і нераціональне харчування, зловживання алкоголем та паління), соціально-економічні проблеми (нерівність, бідність, низькі доходи, відсутність належної достовірної інформації), старі та нові заразні хвороби. Ці загрози є характерними не лише для України, а і для розвинених країн світу. В той же час для нашої країни характерні специфічні проблеми, що посилюють дію цих потенційних загроз на здоров’я нації та демографічну ситуацію. До них відносяться наступні. Низька пріоритетність охорони здоров’я в державній політиці. Недостатнє фінансування сфери охорони здоров’я та нераціональна структура видатків галузі, що не забезпечує її відтворення та розвиток. Низький рівень управління галуззю охорони здоров’я. Планування і фінансування діяльності державних і комунальних закладів охорони здоров’я відповідно до їх потужностей, а не до обсягів і якості допомоги, яка ними надається. Прогресуюча деградація галузі в сільських регіонах країни, зниження якості та доступності медичних послуг. Зростання несправедливості і нерівності у доступі до якісних медичних послуг для різних категорій населення. Вкрай низький, порівняно з розвинутими країнами, рівень доходів переважної частини населення, масова бідність, недоступність, або ускладнений доступ до ресурсів для існування та розвитку людини, високі ціни на ліки, низька якість медичних послуг та ускладнений доступ до них значної частини населення. Граничні рівні забруднення довкілля окремих територій, пов’язані з виробництвом і використанням енергії, роботою промисловості і транспорту. Незважаючи на деякі заходи по боротьбі з забрудненням, деградація навколишнього середовища продовжується. Недостатність для значної частини жінок країни коштів для покращення свого здоров’я, підвищення свого соціального статусу та забезпечення здорового розвитку дітей. Життя на межі чи за межею бідності, що призводить до незбалансованого харчування недоїдання та загального нездоров’я. Зростання захворювань на туберкульоз, та СНІД, що є наслідком різкого зниження рівня та якості життя, зростання наркоманії поруч з неадекватною системою охорони здоров’я. Зменшення народжуваності, скорочення тривалості життя, висока дитяча смертність. Висока частка людей пенсійного віку з тенденцією до її подальшого зростання (старіння населення). Відсутність адекватної міграційної політики, що призводить до заміщення корінного населення мігрантами (кількість мігрантів з України, в т.ч. трудових, приблизно рівна кількості мігрантів в Україну і складає близько 7 млн.чол.), і становить загрозу національній безпеці України. 3. Пріоритетні завдання Створення ефективної і доступної для всіх системи охорони здоров’я, здатної забезпечити тривале та здорове життя громадян. Забезпечення природної (без фактора міграції) стабілізації та створення передумов для зростання чисельності населення України; збільшення тривалості життя та його якості. Розробка системи заходів по подоланню економічних, бюджетних, соціальних наслідків старіння населення. 4. Першочергові заходи в сфері охорони здоров’я Формування нової державної політики сфері суспільної охорони здоров’я яка ґрунтується на визнанні цієї сфери державним пріоритетом розвитку з відповідними увагою та фінансуванням; збільшення до 2015 р. частки ВВП, що розподіляється на ці цілі, до 8%. Раціоналізація структури медичних послуг , зокрема, збільшення частки первинної допомоги. Створення системи інформування органів державної влади та управління, відповідальних за прийняття рішень, щодо стану здоров’я населення і головних чинників, що на нього впливають. Створення доступної та ефективної національної служби контролю за здоров’ям всього населення, незалежно від місця проживання і майнового стану, здатну контролювати і прогнозувати появу або зростання заразних хвороб. Забезпечення безкоштовності і повноцінності (достатньої необхідності) основних послуг охорони здоров’я, в першу чергу – для вагітних жінок, дітей, людей пенсійного віку, непрацездатних, включаючи вакцинацію, утримання в стаціонарі з повноцінним харчуванням. Затвердження щорічно прожиткового мінімуму на основі офіційного медичного висновку про його необхідну достатність для підтримання активної життєдіяльності. Розглядати цей захід не тільки як соціальний, але і як профілактичний. Використовувати ефективні народні знання та національні традиції здорового способу життя у загальнонаціональній системі охорони здоров’я. Розробка програм для боротьби із забрудненням атмосферного повітря та засоби для безпечного видалення твердих відходів. Контролювати використання пестицидів з метою зведення до мінімуму ризику для здоров’я. Розробити програми по визначенню екологічних факторів, що загрожують здоров’ю, та зменшенню відповідних ризиків. Держава повинна включити заходи щодо захисту довкілля і здоров’я в програми національного розвитку і навчати населення заходам по боротьбі з дією факторів, які наносять шкоду здоров’ю. На всіх рівнях слід розробити програми боротьби з локальним забрудненням повітря і забрудненням повітря всередині приміщень, оскільки воно має серйозні наслідки для здоров’я людей, включаючи програми ознайомлення батьків, сімей і громад з небезпекою для здоров’я тютюнового диму, будівельних та меблевих матеріалів. Враховувати питання охорони здоров'я при розробці національних, місцевих і галузевих планів у сфері сталого розвитку, а також проектів і програм в якості компонента оцінки екологічних наслідків. Розробити заходи заохочення населення та працедавців (податкові стимулятори) до більш тривалої зайнятості разом з переглядом термінів виходу на пенсію. Вивчити можливості покращення структури населення за рахунок контрольованої та цілеспрямованої міграції, включаючи українців, що постійно чи тимчасово проживають за межами країни. Для підвищення рівнів зайнятості осіб похилого віку розробити спеціальну програму інвестування у організацію навчання та здобуття необхідних навичок. 5. Першочергові заходи для подолання демографічної кризи Розробити План дій Уряду спрямований на стабілізацію негативних демографічних явищ та забезпечення простого природного відтворення населення України. Оцінити, які ресурси необхідні для покращення вікової структури населення, а також національні можливості по життєзабезпеченню народонаселення. Оцінити можливі наслідки сьогоднішньої економічної та соціальної політики в майбутньому на стан народонаселення. Розробити чітку політику по відношенню до міграцій, викликаних економічними причинами та екологічними змінами, а також до міграцій, які самі можуть викликати негативні економічні, соціальні та екологічні наслідки.
Партія регіонів (АРХІВ)
Підтримують: 5 Проти: 12
- пріоритет охорони здоров'я в державній політиці; - перегляд моделі управління, організації та фінансування системи охорони здоров'я з перенесенням акцентів на контроль якості та професіональну підзвітність; - заміна норм, що визначають розподілення бюджетних ресурсів на основі діючих показників, нормативними положеннями на основі показників якості та попиту; - передача повноважень органам місцевого самоврядування для оптимізації медичної інфраструктури на місцях, розробки та фінансування місцевої політики охорони здоров'я та стимулювання якості в обслуговуванні; - реалізація національних цільових програм з боротьби з туберкульозом та ВІЛ/СНІДом, що напрямлені на лікування хворих та профілактику епідемій серед населення; - подальше реформування системи охорони здоров'я з метою забезпечення громадянам свободи обирання медичних послуг, їхня гарантована якість та доступність усіх базових видів медичної допомоги; - забезпечення тривалості життя в Україні не нижче за рівень розвинених країн Європи; - гнучке поєднання безплатної та страхової форми медичного обслуговування; - поетапне впровадження обов'язкового державного медичного страхування для незахищених верств населення, дітей, інвалідів та пенсіонерів; - діюча допомога зі сторони держави вітчизняному виробнику медичних препаратів та обладнання, створення умов для оптимізації цін на лікарські засоби та медичну апаратуру в Україні, підтримки конкурентноспроможної української фармакологічної індустрії. Якісні ліки повинні бути доступні для всіх українців.
Мерітократична партія України
Підтримують: 5 Проти: 0
Мерітократична партія України вважає, що одним з головних завдань держави є забезпечення умов для здорового та щасливого життя населення Здоров’я та довголіття громадян – найвища державна цінність - є джерелом об’єктивної оцінки діяльності влади Мерітократична партія України виступає за пропаганду здорового способу життя, поширення оздоровчих практик, розвиток масової фізкультури і спорту, санаторно-курортної сфери, забезпечення якісного харчування та державних гарантій виробництва натуральної продукції Забезпечення пріоритетності профілактичного напрямку. Попередження, недопущення захворювань та збереження здоров’я, а не лікування та заліковування наслідків. Головним об’єктом державних видатків на систему охорони здоров’я повинен бути пацієнт, а не адміністративний апарат чиновників від медицини Мерітократична партія України виступає за поділ медичного обслуговування на соціальне та комерційне. Перше фінансується з бюджету, згідно нормативів, що поступово наближаються до світових стандартів, друге – через фонди страхування. Відновлюється у повному обсязі система диспансеризації населення. Суворо забороняються будь-які побори у сфері соціальної медицини. Мерітократична партія України здійснить перехід до нової системи організації охорони здоровя, що буде чітко орієнтована на досягнення конкретних цілей: зниження смертності, захворюваності та підвищення тривалості життя Заборона реклами лікарських препаратів та здійснення суворого державного контролю за виробництвом, імпортом, реалiзацiєю і якiстю лiкарських засобiв, а також стимулювання виробництва власної фармацевтичної продукцiї
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами