Наука та освіта

Соціал-Націоналістична Асамблея
Підтримують: 17 Проти: 5
Метою виховання і освіти в Українській Державі є творення суспільного типу людини, здатної до активного творчого життя. В освітній сфері не припускається догматизм, вузька спеціалізація та дисбаланс між інтелектуальним та фізичним розвитком. Здорове суспільство потребує гармонійної та всебічно розвиненої особистості, здатної адекватно сприймати дійсність і брати на себе відповідальність за власні вчинки. Повній забороні підлягає комерційна освіта. Держава бере на себе обов’язок давати безкоштовну та якісну освіту на всіх рівнях, а також всіма засобами заохочує інтелектуальний розвиток кожного Українця. В Україні впроваджується повна свобода наукових досліджень, а також державна підтримка по їх застосуванню в практичній сфері. Держава надає широкомасштабну підтримку фундаментальним науковим дослідженням і розвитку новітніх технологій, що має забезпечити добробут Українських громадян і передові позиції України в сучасному світі. Створення Українських наукових міст, які дадуть змогу забезпечити гідні умови життя та праці Українській інтелектуальній еліті, а також сконцентрувати інтелектуальний потенціал Нації.
Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 10 Проти: 2
ЦІЛЬ 2. ОСВІТА ТА ІНФОРМАЦІЯ 1. Опис цілі Освіта є головною засобом формування і відтворення інтелектуального ресурсу нації – головної складової частини людського капіталу, головного ресурсу розвитку та визначального виробничого фактора економіки сталого розвитку, за рахунок якого в розвинених країнах світу вже сьогодні створюється більше половини національного продукту. Тому головним змістом цілі в цій сфері є формування доступної для всіх, адекватним чином фінансованої і ефективної системи освіти на всіх рівнях,, що сприятиме зміцненню потенціалу людей та підвищенню рівня їх добробуту. Це дасть усім українцям належну підготовку для гідної роботи, високої якості життя, можливість швидкої адаптації до соціальних та економічних змін, а також розуміння процесів розвитку сучасного світу та принципів сталого розвитку. Одним із ключових завдань освіти ми розглядаємо формування екологічної свідомості, здатності бачити світ у всіх його взаємозв’язках, включаючи взаємозалежність у системі: Людина – Природа –Економіка – Суспільство. Україні для забезпечення своєї конкурентоспроможності з іншими націями потрібна гнучка і здатна до адаптації робоча сила, готова до вирішення все більш складних проблем соціально-економічного розвитку та охорони довкілля, а також до змін у процесі переходу до сталого суспільства. 2. Існуючі проблеми В Україні спостерігається тенденція до погіршення якості освіти всіх рівнів, що зумовлене: • Недостатнім фінансовим і технічним забезпеченням навчального процесу в навчальних закладах, низьким рівнем оплати праці вчителів та викладачів, падінням престижності професії педагога. • Відсутністю достатньої кількості навчальної літератури, базованої на сучасних наукових досягненнях. • Значною відірваністю процесу освіти, особливо у вищій школі, від виробничих процесів і наукових досліджень. • Невідповідністю процесів професійної підготовки реальним потребам економіки та суспільства. Продовжується процес деградації системи дошкільної підготовки та професійно-технічної освіти. Зростає кількість дітей шкільного віку, що не мають початкової освіти, внаслідок безпритульності. Зростає нерівність у можливостях здобути якісну середню освіту та вищу освіту для мешканців сільських регіонів країни. Без радикальних змін у цій галузі Україна навряд чи зможе претендувати на гідне місце у світі в якості передової, розвиненої країни. 3. Пріоритетні завдання Стратегічним завданням у цій сфері є перетворення освіти на провідну галузь формування інтелектуального потенціалу держави, нової системи світоглядних цінностей, основу яких складають наукові знання, екологічна культура й етика. Без цього, навіть за умови впровадження найефектив¬ніших ресурсо- і енергозаощаджуючих технологій, перехід суспільства до сталого розвитку неможливий. Формування нових світоглядних цінностей є необхідною умовою переходу від теперішнього індустріально-споживацького суспільства до суспільства сталого розвитку, базованого на принципі достатності. Пріоритетними завданнями на середньо та довготермінову перспективу у цій сфері є наступні: • Забезпечення зростання видатків на освіту до 15% до ВНП до 20015р. • Забезпечення зростання реальної заробітної плати вчителів та викладачів вищих навчальних закладів до середньоєвропейського рівня. • Розробка Плану дій Уряду щодо формування ефективної, доступної, гнучкої системи освіти та виховання, здатної забезпечити конкурентоспроможність громадян України сьогодні та в перспективі. • Розробка освітніх програм, що будуть містити знання про взаємозалежність економічного процвітання, добробуту та здоров’я людини, соціальної справедливості, та збереження довкілля, про межі допустимого втручання в природу. • Впровадження у загальноосвітню школу моделі навчання, в основі яких лежить гуманітарно-естетична і природничонаукова предметна інтеграція. При цьому всі предмети повинні бути екологічно орієнтовані і спрямовані на розвиток інтелектуальної і духовної сфер особистості. • Створення необхідного базису знань, що спираються на ідеї коеволюції природи і суспільства, сталого суспільного розвитку, які необхідні для подолання сформованих у суспільстві стереотипів та формування екологічної свідомості людини. 4. Першочергові заходи • Реформувати освітньо-виховну систему в Україні на засадах національної культури і природовідповідності з широким використанням міжнародного досвіду застосування сучасних засобів навчання. • Формувати новий освітньо-виховного ідеал, який би служив утвердженню українського народу на своїй землі, і відповідав національним параметрам нашого буття – екологічному, культурологічному та історичному. Таким критеріям найбільшою мірою відповідає людина мудра. • Створити доступну систему безперервної освіти протягом всього життя. Для цього необхідно стимулювати розвиток державних і недержавних навчальних закладів різних рівнів, особливо для підвищення кваліфікації, набуття другої спеціальності тощо. • Створити загальнодержавну систему безперервної економічної, професійної та екологічної освіти і виховання. • Забезпечувати реалізацію конституційно гарантованого права на середню освіту централізовано з Державного бюджету (а не з місцевих, як зараз). За рахунок місцевих бюджетів можуть забезпечуватись викладання предметів за межами обов’язкової програми, більший комфорт шкільних приміщень, надаватись додаткові освітні та виховні послуги. • Розглядати систему освіти (середньої, вищої) та систему перепідготовки кадрів і підвищення кваліфікації як основний інструмент інформування та виховання громадськості щодо питань сталого розвитку. • Забезпечити інтеграцію природничо-технологічної і екологічної освіти у вітчизняних економічних вузах. • Забезпечити просвіту з питань сталого розвитку у всіх вікових групах населення. • Включити концепції розвитку та охорони довкілля, в тому числі концепції стосовно населення, до усіх учбових програм з аналізом чинників, які спричиняють основні проблеми. Особливу увагу слід приділити підготовці майбутніх керівників. • Забезпечити залучення школярів до участі у місцевих та регіональних дослідженнях стану довкілля, включаючи питання безпечної питної води, санітарії, харчових продуктів та екологічних наслідків використання природних ресурсів. • Розробити навчальні програми для випускників шкіл та університетів, які допоможуть їм отримати стабільні засоби до існування. • Заохочувати усі сектори суспільства, включно з промисловістю, університетами, урядом та неурядовими громадськими організаціями до підготовки кадрів в галузі раціонального використання ресурсів навколишнього середовища. • Забезпечити місцеві громади підготовленими фахівцями з числа місцевих жителів для рішення завдань, що стоять перед ними, і передусім проблем сталого використання природних ресурсів. • Залучати засоби масової інформації, представників індустрії розваг та реклами для заохочення більш активної участі населення в обговоренні та розв’язанні проблем навколишнього середовища. ІІІ. Засоби реалізації стратегії ... 8. Посилення ролі науки та технологій Засобом посилення ролі науки і технологій в українському суспільстві ми вважаємо більш надійну і досконалу взаємодію науки, політичних діячів, представників влади та широкої громадськості з тим, щоб політичні діячі і урядовці отримали доступ до найновіших знань, які потрібні для розробки планів щодо сталого розвитку. Краще взаєморозуміння з політиками допомогло би вченим і технічним фахівцям визначити наукові пріоритети і знайти рішення з самих актуальних проблем. Більш тісна взаємодія між представниками науки і громадськістю необхідна також і для того, щоб наукові дослідження відповідали громадським інтересам. Вчені і технічні фахівці несуть особливу відповідальність за дослідження біосфери і допомогу в її захисті. Вони повинні розробити кодекс дій та керівні засади для узгодження потреб людини та інтересів захисту довкілля. Для того, щоб бути ефективними та заслуговувати на довіру, ці кодекси і керівні засади повинні визнаватися суспільством в цілому. Формування нової моделі розвитку як розвитку на випередження у досягненні нової необхідної якості суспільства передбачає розробку власних технологій по глибокому рівню використання ресурсів, їх відтворенню, технологій, які б передбачали залучення нових недефіцитних або поновлюваних ресурсів (наприклад, до винайдення двигуна внутрішнього згоряння нафта існувала, але не була ресурсом, і в разі винайдення двигуна, який використовує інші фізичні принципи, перестане бути ресурсом як пальне для спалювання у двигунах), формування чи зміну суспільних інституцій, які б базувались на культурі та традиціях українського народу. Для цього необхідно забезпечити повноцінний розвиток фундаментальної науки, широку мережу дослідницьких та розробницьких центрів, які б досягнення фундаментальної науки змогли перетворити в нові технології задля сталого розвитку суспільства. Особливу увагу слід звернути на ланку впровадження розробок, забезпечивши через економічний механізм економічну ефективність її діяльності. Базою для розвитку фундаментальної науки та прикладних досліджень і розробок є розвиток освіти та модернізація її засобів. Збереження та розвиток культури є засобом підтримання того середовища, в якому формуватиметься нова модель розвитку. Без розвитку освіти і культури втрачається можливість успішного (в контексті ресурсозабезпечення розвитку як тривалого у часі процесу) функціонування наукових досліджень та розробок, що є визначальним у формуванні випереджальної моделі розвитку. Фундаментальні та прикладні дослідження мають вирішальне значення для прогресу України на шляху до сталого розвитку. З огляду на це необхідно: 1. Підтримувати наукові напрямки, здатні призвести до більш ясного розуміння функціонування навколишнього середовища та дають більш правильні оцінки можливостей нашої планети щодо забезпечення зростаючих потреб людства. Вчені повинні підказати шляхи більш ефективного використання енергії та природних ресурсів в таких галузях як промисловість, сільське господарство та транспорт, більш ефективного відтворення ресурсів та створення штучних ресурсів на заміщення вичерпуваних або важкодоступних. 2. Розробити довгострокові наукові оцінки наявності вичерпання природних ресурсів, використання енергії, впливу різноманітних факторів на стан здоров’я, а також демографічних тенденцій. Така інформація могла би бути використаною для оцінки стану довкілля та розвитку на місцевому, регіональному і глобальному рівнях. Зробити ці оцінки надбанням громадськості в такій формі, що забезпечить їх повне розуміння. 3. Вирішити, які національні науково-технічні програми могли б сприяти більш сталому розвитку. 4. Забезпечити повний та відкритий обмін інформацією серед вчених та державних і бізнесових керівників. Державні звіти повинні бути зрозумілими для всіх і бути пов’язані з місцевими інтересами по забезпеченню сталого розвитку. 5. Формувати національні консультативні групи для допомоги вченим та суспільству в створенні системи спільних етичних цінностей в сфері розвитку та захисту навколишнього середовища. 6. Включати питання етики в області екології та розвитку в систему пріоритетів у сфері освіти та наукових досліджень. 7. Здійснювати постійні публічні перевірки здатності національних та регіональних систем життєзабезпечення задовольняти потреби людини та оточуючої її природи. Такі перевірки будуть корисні при складанні планів розвитку завдяки визначенню областей та ресурсів, стан яких може погіршитися. 8. Визначити сфери діяльності та поведінки людини, що мають негативні екологічні наслідки, а також ступінь впливу погіршення довкілля на глобальну та місцеву економіку. 9. Створити необхідні передумови для забезпечення сталого розвитку, в тому числі розробити: • показники якості життя, які охоплюють охорону здоров’я, освіту, соціальне забезпечення та стан довкілля і економіки; • економічні стимули, які будуть сприяти більш раціональному використанню природних ресурсів; • методи оцінки екологічної чистоти нових технологій. 10. Використовувати інформацію про зв’язки між станом екосистем та здоров’ям людини під час визначення економічної ефективності різних програм розвитку. 11. Здійснювати наукові дослідження з метою визначення національних та регіональних напрямків сталого розвитку. Під час розробки планів сталого розвитку слід забезпечувати участь громадськості у визначенні довгострокових цілей суспільства. Партія усвідомлює провідну роль освіти і науки в інноваційному розвитку України, як сучасної цивілізованої держави, що зумовлює нашу всебічну підтримку цих галузей в цілому та вчених і педагогів зокрема.
Політична партія "Велика Україна"
Підтримують: 7 Проти: 2
Партія «Велика Україна» вважає, що свідома відмова вищих керівників держави від ядерного статусу була стратегічною помилкою, яка мала вкрай негативні наслідки для обороноздатності країни, військово-промислового комплексу, науки і освіти, орієнтованих на розробку і впровадження ядерних технологій і засобів доставки ядерних боєголовок. Ми бачимо одним з першочергових завдань держави відновлення повного ядерного циклу протягом найближчих 8-10 років. Ми не ставимо за найближчу мету негайне створення ядерного боєзапасу – нам необхідно спрямувати всі зусилля для відновлення вітчизняної фундаментальної науки, технологій і виробництв, задіяних у повному ядерному циклі. Це змусить Україну утримувати розвивати більше 300 науково-дослідних інститутів і науково-випробувальних лабораторій, профільних вузів для кадрового забезпечення найважливішого завдання – відновлення повного ядерного циклу. У недалекому майбутньому володіння ядерними технологіями гарантує Україні незалежність від іноземних армій, безпеку і готовність держави до викликів нового часу. (Маніфест "Великої України" "ПОРЯДОК І СПРАВЕДЛИВІСТЬ!", http://www.velikaukraina.net/main/partija/manfest/531-manfest-part-velika-ukrana-porjadok.html) "Україна – не країна шоуменів, продюсерів і торговців шаурмою. Україна повинна бути країною інженерів, країною фізиків, математиків, країною програмістів. І відновлення ядерного циклу підтримує освіту і технології на найвищому рівні. Це такий "акумулятор мізків" (Ігор Беркут, інтерв'ю "ВВ", 16 жовтня 2008 р., http://www.velikaukraina.org/main/dialog-z-liderom/643-v-rdnm-kraju-panuvati-ne-damo-nkomu.html)
Партія регіонів
Підтримують: 6 Проти: 7
- надання регіональної та державної підтримки програмам учнівських й студентських обмінів.
Самоврядна Українська Держава
Підтримують: 6 Проти: 1
Життя сучасного суспільства неможливе без розвитку науки і освіти Необхідно сприяти впровадженню нового підходу до формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців. За кошти держбюджету слід готувати спеціалістів гостродефіцитних спеціальностей та спеціальностей, що визначатимуть подальший стратегічний розвиток суспільства. При цьому потрібно практикувати надання пільгових кредитів молоді на здобуття вищої освіти. Першочерговими кроками у справі підтримки науки і освіти мають бути: підвищення соціального статусу працівників інтелектуальної праці, рівня матеріального забезпечення інтелігенції: вчених, викладачів, лікарів, інженерів, вчителів впровадження нових методів багатоканального фінансування науки й освіти (ми виступаємо за ширше залучення додаткових фінансових джерел: місцевих бюджетів, фондів підприємств і установ, внесків фізичних осіб у тій чи іншій формі, фінансування на основі грантів та громадських фондів) збереження гарантій держави щодо забезпечення доступності і безкоштовності дошкільної, повної середньої, професійно-технічної освіти, всебічна підтримка розвитку сільської школи, забезпечення права безкоштовного здобуття вищої освіти в державних вищих навчальних закладах фінансова підтримка державою пріоритетних наукових тематик, що закладають основи подальшого розвитку суспільства першочергова підтримка тих наукових установ, що працюють на світовому рівні, поширення міжнародних стандартів на систему виховання та навчання, персональна підтримка дійсно кращих вчених та педагогів, цільова підтримка талановитих молодих вчених та викладачів вищої школи сприяння створенню широкої мережі автономних та самоврядних навчальних закладів різних форм власності: загальнодержавних, муніципальних, кооперативних, приватних підтримка з боку держави загальнодоступних бібліотечного та музейного фондів України. Невід'ємним і значним аспектом духовного життя є релігія. Вільний вибір віросповідання є правом кожної людини. Держава повинна гарантувати недоторканість релігійно-церковних інститутів. Культура має відіграти ключову роль у протистоянні культу насильства політичному екстремізму, ксенофобії, злочинності та моральній деградації. Особливої уваги потребують питання духовного виховання молоді. Досягнення високих цілей можливе шляхом створення ефективних механізмів підтримки і функціонування культурно-мистецької сфери.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами