Промисловість

Соціалістична партія України
Підтримують: 2 Проти: 2
За даними Держкомстату, обсяг ВВП у 2007 р. склав близько 45 % від рівня 1990 р. У структурі інвестицій у промисловість різко збільшилася частка низько технологічних, сировинних галузей промисловості, домінує третій і четвертий технологічні уклади. Вкладення в електроенергетику, чорну металургію збільшилися майже у два рази, у нафтову індустрію – у 2,2 рази, в харчову промисловість – в 1,6 рази. Водночас інвестиції в машинобудування скоротилися майже в 5 разів, а в хімічну і нафтохімічну – в 2 рази. Головна причина цього – лібералізація, в основі якої – отримання надприбутків власниками, а не розвиток галузей господарства. Постійно знижується частка валового внутрішнього продукту, спрямованого на розвиток науки. Якщо в 1990 р. вона складала 3,07 %, то в 1991 р. – 0,87%, а на 2008 р. передбачено близько 0,4%. За таких підходів інноваційного розвитку не забезпечити, в т. ч. в тих галузях, котрі потенційно є конкурентноздатними на світовому ринку – аерокосмічна, виробництво нових матеріалів, фармацевтична, електронна та електротехнічна промисловість. Соціалістична партія України ще в 2005 році запропонувала суспільству Концепцію відродження промислового потенціалу України, котра була схвально оцінена фахівцями. Основні положення Концепції використані при формулюванні невідкладних завдань у сфері промисловості. Метою відродження промислового потенціалу України є побудова високоефективної конкурентоспроможної економіки, яка здатна забезпечити громадянам України фундаментальні права і свободи людини, пріоритет загальнолюдських цінностей, торжество національних інтересів суспільного розвитку. Соціалістична партія України вважає за необхідне: ▪ Забезпечити умови для випереджаючого розвитку національної економіки, пріоритети таких видів економічної політики держави, як науково – технічна, інноваційна, освітня та інформаційна. В цих сферах законодавчо встановити гарантовані мінімально допустимі рівні бюджетних та загальнодержавних витрат на зазначені цілі відносно ВВП країни, виходячи з рівня таких витрат у провідних країнах світу (а не міркуваннями поточного балансування державного бюджету), запровадити кримінальну відповідальність за порушення відповідних норм бюджетних витрат на вказані цілі. ▪ Забезпечити конкурентоспроможність промисловості через модернізацію економіки. З цією метою переорієнтувати фінансові ресурси з поточного споживання в інвестування та спрямування інвестиційної діяльності на формування ефективної національної економіки, підвищення продуктивності праці та зміцнення національної конкурентоспроможності. Інноваційне спрямування інвестицій стане пріоритетною складовою стратегії соціально – економічного розвитку держави. ▪ Поступово переорієнтувати промисловість із зовнішніх на внутрішні ринки збуту та імпортозаміщення. Для цього підтримувати високі темпи зростання споживчого попиту населення та інвестиційного попиту підприємств, застосувати інструменти захисту внутрішнього ринку відповідно до норм і правил СОТ, встановити оптимальне співвідношення часток продукції галузей промисловості, які спрямовуються на зовнішній та внутрішній ринки. ▪ Наріжним каменем збереження та підвищення конкурентоспроможності українських виробників, провідною складовою політики підвищення економічної незалежності національної економіки стане запровадження ресурсо - та енергозберігаючих технологій за рахунок здійснення спеціальних бюджетних програм, орієнтованих на заохочення розробки та впровадження альтернативних джерел енергії, ресурсозберігаючих техніки та технологій. ▪ Забезпечити випереджаючий розвиток енергетики, її безпеку. З цією метою негайно розробити і втілити в життя Національну Енергетичну Програму, реорганізувати Мінпаливенерго в Міненерго, звільнивши його від невластивих функцій. Завершити реорганізацію і реформування електроенергетики, визначивши межі відповідальності держави і підприємців. Міненерго здійснити заходи для запобігання ризику енергетичної кризи, в першу чергу перевести експортні лінії електропередач на постійний струм, ввести в дію законсервовані енергоблоки. Вирішити комплекс питань щодо захоронення відпрацьованого атомного палива і процедури виводу з експлуатації атомних енергоблоків. Ввести порядок, при якому вся енергетика передається в одні руки з чіткою відповідальністю і розумінням перспективи – в руки держави, оскільки це одна із умов її безпеки і незалежності. ▪ Здійснити гуманізацію економіки, серед орієнтирів якої – забезпечення громадянам України гідних умов життя через належну оплату праці, безпечні, якісні умови праці, які дозволяють людині поєднувати ефективне використання свого трудового потенціалу з власним добробутом, благополуччям та всебічним гармонійним розвитком; забезпечення громадянам України права вибору напрямків реалізації свого творчого трудового потенціалу; зближення умов життя громадян, які проживають в різних регіонах України; подолання соціального та економічного розриву між містом і селом, умовами життя міського і сільського населення; екологічність промислового розвитку, недопущення хижацької експлуатації національного природного та екологічного потенціалу – середовища життя української нації. ▪ Основними напрямками забезпечення оптимального використання наявного промислового потенціалу України та стимулювання його структурної перебудови є активізація податкової, бюджетної, грошово – кредитної, фінансової, організаційно – інституційної, регуляторної та соціогуманітарної політики. ▪ Головними орієнтирами податкової політики має стати зниження податкового тиску на інвестиційні ресурси, формування сучасної системи податкових стимулів, стабільність податкового законодавства. Новий Податковий Кодекс повинен стати стимулятором розвитку вітчизняного виробництва. ▪ В бюджетній політиці буде активізовано державне інвестування, посилення його ефективності та цільової спрямованості, формування системи державних закупівель. ▪ Перебудова грошово – кредитної та фінансової політики відбуватиметься через розвиток системи довгострокового інвестиційного кредитування, радикальне підвищення ролі небанківських фінансових установ у фінансуванні промислового розвитку, диверсифікацію інструментів фондового ринку, розвиток національного фінансового капіталу. ▪ Шляхом запровадження нової бюджетної системи, яка розвиватиметься від конкретної людини до держави, здійснити заходи для забезпечення безпосереднього зв’язку інтересів людини і держави. Через відкриття особистих рахунків громадян в держказначействі гарантувати сталість розвитку бюджетів усіх рівнів, високу купівельну спроможність громадян, ліквідацію безробіття і бідності тощо. Цим самим буде змінено ставлення людини до суспільства і до держави, як своєї. Оптимізувати формування державного бюджету через демонополізацію бюджетоутворюючих секторів економіки, справедливу конкуренцію, мінімізоване оподаткування. Ввести, зокрема, податок з майна. ▪ В зовнішньоекономічній політиці буде забезпечено підтримку експортоорієнтованих виробництв, регулювання імпорту та поліпшення його структури, використання потенціалу міжнародної економічної інтеграції та кооперації, залучення іноземних інвестицій до процесів структурної перебудови. ▪ Посилення управління державними частками акцій промислових підприємств, забезпечення позитивного впливу приватизації на реструктуризацію промислового потенціалу, перебудова системи державного управління промисловою політикою, розбудова ринкової інфраструктури. ▪ Забезпечити тісний взаємозв’язок промислової і соціальної політики, що передбачає формування соціокультурного середовища економічного розвитку, модернізацію освітньої системи, створення сучасного динамічного ринку праці, посилення справедливості системи соціального забезпечення та розбудову засад соціального страхування. ВІДРОДИМО ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ!
Українська партія
Підтримують: 2 Проти: 1
"Українська платформа «Собор»
Підтримують: 1 Проти: 0
Враховуючи необхідність формування промислового комплексу, здатного забезпечити максимальну самодостатність економіки та національну безпеку держави, Партія вважає за необхідне: - визначення високотехнологічних галузей промисловості: літако-, ракето-, судно-, приладобудування, виробництво високотехнологічної військової техніки та продукції подвійного використання, отримання монокристалів, надтвердих і композитних матеріалів, зварювальні технології, електроніка, та створення умов для їх пріоритетного розвитку; - швидкий перехід на якнайширше використання електроенергії і альтернативних до газу джерел енергії, запровадження у виробництві і побуті енергозберігаючих технологій; - проведення технологічної модернізації виробництв, переобладнання з метою зниження їх енерго- і матеріаломісткості; - звільнення від оподаткування коштів, витрачених підприємствами на технологічну модернізацію, наукові розробки та інноваційні програми за умови дієвого контролю за цими процесами з боку держави; - залучення інвестицій в паливно-енергетичний комплекс, його реструктуризація, розробка і реалізація програми збереження і розвитку вугільної промисловості; - підтримку галузей з високим експортним потенціалом, які його втратили внаслідок світової економічної кризи, шляхом стимулювання замовлень на внутрішньому ринку.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами