Регіони

Українська партія
Підтримують: 11 Проти: 5
Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 9 Проти: 4
ЦІЛЬ 7. СТАЛІ МІСЦЕВІ ГРОМАДИ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПОСЕЛЕНЬ 1. Опис цілі Формування сталих (життєздатних сьогодні та в перспективі) місцевих громад повинно стати формою самоорганізації населення для вирішення основних питань його життєдіяльності у соціальній, економічній та екологічній сферах та забезпечення розвитку населених пунктів на довготривалій основі. Життєздатною є така громада в якій підтримується достатньо робочих місць, діє місцева система безпеки (включно з екологічною), існує можливість для освіти та навчання протягом усього життя, розгалужена й доступна транспортна та медична інфраструктура, а всі члени громади мають можливість для підвищення якості свого життя. При цьому наявні ресурси для розвитку громад справедливо розподіляються і ефективно використовуються, як для потреб сьогодення, так і з врахуванням потреб розвитку для наступних поколінь. Загальна мета розвитку населених пунктів полягає у поліпшенні соціально-економічних та екологічних умов в населених пунктах і умов життя та роботи людей, зокрема тих, хто проживає за межею бідності. Прогрес в цій сфері повинен базуватись на підвищенні рівня капіталовкладень, як за рахунок державного та місцевих бюджетів, так і через активне залучення приватних інвестицій та міжнародної технічної допомоги. Необхідно також активно заохочувати населення до спільних дій по створенню життєздатних місцевих громад, залучаючи для цього наявні місцеві ресурси. Створення сталих місцевих громад тісно пов’язане з розвитком місцевого самоврядування, забезпеченням його достатніми джерелами фінансування, адміністративно-територіальною реформою, які повинні розв’язати питання ресурсного забезпечення (прав власності, а відповідно – розпорядження і отримання справедливого доходу від використання всіх ресурсів які знаходяться на території громад) життєдіяльності місцевих громад та відповідальності громад за реалізацію принципів сталого розвитку на своїй території. 2. Існуючі проблеми Сучасний стан розвитку населених пунктів в Україні детально висвітлений у Розділі ІІ Концепції сталого розвитку населених пунктів (схваленої Постановою Верховної Ради України від 24 грудня 1999 року N 1359-XIV). Характеристика стану справ у цій сфері, що дана в названому документі цілком поділяється розробниками цієї Концепції та є відправною точкою для формулювання пріоритетних завдань та першочергових заходів для даної Цілі. Пропозиції щодо завдань та заходів, що пропонуються далі не заперечують підходів що містяться у Концепції сталого розвитку населених пунктів, а є, скоріше, її доповненням та вдосконаленням. Прийняття Стратегії переходу України до засад сталого розвитку не тягне за собою скасування Концепції сталого розвитку населених пунктів. 3. Пріоритетні завдання Населені пункти є місцем проживання населення, а отже, найнижчою ланкою, де безпосередньо впроваджуватиметься модель сталого розвитку як комплекс заходів подолання кризи і забезпечення розвитку за участі громадян, як членів територіальних громад, та за можливості, їх відповідального впливу на цей процес. Саме тут треба провести велику підготовчу роботу, яка б забезпечила у майбутньому успішне функціонування нової моделі. До числа пріоритетних слід віднести наступні програмні галузі: • Вдосконалення управління населеними пунктами (в контексті адміністративно-територіальної реформи). • Сприяння створенню комплексної інфраструктури охорони навколишнього середовища: водопостачання, санітарно-гігієнічної служби, каналізації та обробки та вилучення твердих відходів. • Сприяння створенню надійних енергетичних та транспортних систем в населених пунктах. • Сприяння плануванню та управлінню з метою сталого землекористування та сталого використання природних ресурсів. • Сприяння сталому функціонуванню будівельного сектора і забезпечення належного житла для всіх членів міських громад. • Зменшення питомої ваги населення, яке проживає за межею бідності за рахунок створення нових робочих місць і більш повного невиснажливого використання місцевих ресурсів. • Сприяння розвитку людських ресурсів та створенню потенціалу для розвитку населених пунктів. • Сприяння плануванню населених пунктів і управлінню ними в районах що зазнають впливу стихійних лих. • Сприяння застосуванню технологій, які дозволяють здійснювати глибоку переробку місцевих ресурсів. • Сприяння зростанню величини місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок власних надходжень. • наближення індексу людського розвитку мешканців сільських та малих населених пунктів до загальнонаціонального та наближення їх середніх доходів до рівня середніх доходів по країні. 4. Першочергові заходи На державному рівні: • Розробити на основі цієї Стратегії та Концепції сталого розвитку населених пунктів від 24 грудня 1999 року Державну стратегію (Програму) сталого розвитку населених пунктів України, розрахованої на довготермінову перспективу. • Розробити методики економічної оцінки природних ресурсів (враховуючи вартість відтворення ресурсу по відновлюваним ресурсам та вартість відновлення ландшафтів по невідновлюваним) і спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити підготовку фахівців, які будуть здійснювати таку оцінку. • Для зменшення міграції у великі міста, розробити заходи з покращення умов життя у сільських населених пунктах, стимулювати розвиток невеликих містечок, а також міст середньої величини, що надають робочі місця і житло. • Забезпечити розумне управління, щоб запобігти розширенню міст за рахунок сільськогосподарських земель і районів з нестійким екологічним станом. • Розробити та впровадити національні програми впровадження на місцевому рівні енергозберігаючих і базованих на поновлюваних джерелах технологій, що використовують енергію сонця, води, вітру і біомаси, особливо – на сільському та селищному рівнях. На місцевому рівні: • Кожному органу місцевого самоврядування розробити програму виходу з кризи в контексті Стратегії переходу України до сталого розвитку. • Створювати групи із працівників, працедавців та представників місцевих органів влади для вирішення питань, пов'язаних з безпекою, охороною здоров'я, екологічними проблемами та сталим розвитком. Зокрема, такими структурами можуть бути місцеві ради сталого розвитку. • Здійснити заходи по приєднанню великих і малих міст України до Європейської кампанії сталих міст, яка базується на Ольборгській хартії сталих міст Європи (1996 р.). • Місцевим керівникам консультуватись з громадянами та їх спільнотами, підприємцями і промисловими підприємствами з метою збору інформації та досягненню спільної злагоди з приводу місцевої стратегії сталого розвитку. Процес консультацій посилить розуміння громадськістю питань сталого розвитку. • Місцевим органам самоврядування у співробітництві з Урядом розробити проекти оновлення міст, беручи до уваги всі аспекти, пов’язані з процесом субурбанізації. У програмах будівництва наголос робити на використанні енергетично ефективних проектів та матеріалів, що не наносять шкоди здоров’ю людей і навколишньому середовищу, а також технологій, що можуть забезпечити зайнятість для більшого числа людей. • Спрямовувати місцеві стратегії розвитку транспорту на зниження потреби в автомобілях і стимулювання ефективного громадського транспорту.
Мерітократична партія України
Підтримують: 4 Проти: 1
Мерітократична партія України переконана, що Україна залишаючись унітарною державою, повинна розвиватися у напрямку децентралізації та розширення повноважень регіонів Мерітократична партія України вважає, що розподіл повноважень між центральними та місцевими органами влади повинен відбуватися за принципом субсидіарності – «знизу доверху»: місцеві громади делегують на вищий рівень тільки ті функції та повноваження, які не можуть виконувати самі
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами