Соціальна політика

Політична партія "Україна Соборна"
Підтримують: 19 Проти: 2
ЦІЛЬ 1. СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ І СТАЛИЙ ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК 1. Опис цілі Головною метою та віссю розвитку українського суспільства повинна стати людина з її правами і потребами. Вся діяльність держави в кінцевому підсумку повинна спрямовуватись на гарантоване забезпечення прав людини та її потреб. З іншого боку – людина (як носій і виробник знань та інформації) повинна стати головним невичерпним стратегічним ресурсом майбутнього розвитку України, здатним вирішити проблему вичерпності природних ресурсів. Забезпечення сталого людського розвитку (задоволення фізичних, духовних та інших потреб людини на довготривалій основі) при дотриманні принципів соціальної справедливості: забезпечення рівного доступу громадян до всіх видів ресурсів для підтримки економічних передумов відтворення своєї життєдіяльності. У т.ч. професійних навичок і потреб, рівного доступу до засобів та установ охорони здоров’я. Це забезпечують підтримання та збереження здоров’я людини, як носія інтелектуального ресурсу, а також рівного доступу до задоволення освітніх та культурних потреб, як передумов духовного та інтелектуального розвитку людини. Це повинно стати головним соціальним орієнтиром українського суспільства та основою державної соціальної політики України. Рівність доступу до медичних послуг, до можливостей задоволення духовних, культурних і освітніх потреб, а також до всіх необхідних для цього видів ресурсів повинні забезпечуватися як через механізми розподілу суспільного продукту, так і за допомогою спеціальних механізмів реалізації прав власності. Саме забезпечення рівності доступу до необхідних ресурсів є головним інструментом досягнення соціальної справедливості. Високу цінність для багатьох людей також мають можливості вибору у різних сферах: від гарантування економічних, соціальних і політичних свобод до можливості самореалізуватися творчо, підтримувати високий рівень самоповаги, захищати свої права. Людський розвиток передбачає, з одного боку, формування можливостей людини, а з іншого, - використання цих можливостей для праці, відпочинку, культурної, громадської та політичної діяльності. Таким чином, людський розвиток може бути успішним тільки за умови, якщо ці два аспекти будуть збалансовані. Інвестиції в зростання добробуту, освіту, охорону здоров'я та довкілля, харчування – лише одна частина людського розвитку. Важливу роль у ньому відіграють політичні, громадські та інші інституції, які дають змогу громадянам самим визначати напрямки розвитку. Поняття людського розвитку також передбачає гарантування особистих прав та свобод, як способу забезпечення рівності доступу до ресурсів розвитку та соціальної справедливості. Бідність – це не лише матеріальна скрута як така, а й неможливість забезпечення простого відтворення людини навіть як ресурсу розвитку з нормальним рівнем здоров’я та рівнем кваліфікації, який є не нижчим, ніж у попередні періоди. Бідність є показником доступу людини як громадянина до всіх видів ресурсів. Рівень бідності в суспільстві – це показник рівня соціальної справедливості та можливостей реалізувати на практиці особисті права та свободи. Жодна нація не може забезпечити своє тривале існування, якщо вона більш ніж наполовину складається з бідних. 2. Існуючі проблеми Найголовнішою проблемою України в цій сфері є один з найнижчих рівнів життя в Європі (нижче тільки у Молдові) - близько 45% населення перебувають за межею або на межі бідності і близько 70% своїх доходів витрачають на харчування. Середня заробітна плата українця становить лише 4% від середньої заробітної плати датчанина, який є найвищим у Європі. Мінімальна заробітна плата не досягає прожиткового мінімуму і підлягає оподаткуванню. Критично низький рівень життя, крім соціальних проблем, нестабільності і апатії, породжує і економічні проблеми: низьку купівельну спроможність і нерозвиненість внутрішнього ринку, відносне перевиробництво і експортну орієнтацію економіки (від 12% у харчовій промисловості до 58% у машинобудуванні і до 80% у металургії – до наростання кризи восени 2008 р.), економічну нестабільність в силу значної залежності від зовнішніх факторів. Розрив між високим рівнем освіти (як у високорозвинених країнах - індекс рівня освіти у 2005 р. 0,993-0,946 мали Ірландія, Ізраїль, Японія, Швейцарія, Німеччина, Франція, 0,948 - Україна) і найнижчим у Європі рівнем оплати праці. Розрив між закріпленими в Конституції правами і фактичною неможливістю їх реалізації. Фактична монополізація олігархічними кланами доступу до первинних ресурсів і як наслідок - ускладнення доступу до суспільних ресурсів - освіти, медицини, мистецтва. Тяжкий матеріальний стан, несправедливість та відсутність перспективи змін на краще стали причиною природного скорочення населення майже на 5,7 млн. чол. (з 1994 р.), трудової міграції, яка оцінюється від 5 до 7 млн. чол., а також скорочення середньої тривалості життя. 1. Пріоритетні завдання При вирішенні проблеми подолання бідності, без чого неможливо говорити про соціально-правову захищеність особи, головним завданням є не стільки усунення проявів бідності, а усунення її причин, не стільки пряма допомога бідним (хоча це й важливо), скільки профілактика бідності, як явища, політичними та економічними засобами. Пріоритетними завданнями на середньо- та довготермінову перспективу у цій сфері є наступні: • Забезпечення всім громадянам України рівних можливостей доступу до всіх видів ресурсів, які знаходяться на території України. • Усунення перешкод підприємницькій ініціативі громадян. • Проведення послідовної політики формування, розвитку та захисту внутрішнього ринку, не порушуючи основних положень ВТО. • Зростання середньої заробітної плати та прожиткового мінімуму до середньоєвропейських показників до 2020 р. • Зменшення до 2012 р. рівня безробіття у 3 рази. • Скорочення розриву у доходах населення (індекс Джіні 1:7). • Зростання очікуваної тривалості життя. • Скорочення смертності у працездатному віці, у т.ч. внаслідок самогубств. • Зменшення кількості відходів, у т. ч. токсичних, які припадають на 1 людину до безпечних величин. • Зменшення кількості викидів в атмосферу та поверхневі води, які припадають на 1 людину до безпечних значень. • Збільшення площі лісів та парків у розрахунку на 1 людину до середньоєвропейських значень. • Забезпечення всього населення чистою питною водою до 2012 р. 4. Першочергові заходи по подоланню бідності Забезпечити приведення мінімального рівня зарплат і пенсій до рівня прожиткового мінімуму. Ця величина є соціально-гарантованим мінімумом, який забезпечує мінімально необхідні умови існування людини, як біологічної істоти, і виводиться за межі оподаткування. Дотримуватись у практиці політики доходів населення вимог чинного законодавства, яке визначає неоподатковуваний мінімум на рівні мінімальної заробітної плати. Вивести протягом п’яти років соціально-гарантований мінімум на рівень не нижче $4 на день, що відповідає межі бідності, визначеній ООН для країн Центральної та Східної Європи і СНД. Розширити доступ до стабільних джерел засобів до існування, можливостей займатися підприємницькою діяльністю з використанням продуктивних ресурсів, включаючи землю, водні та інші природні ресурси, кредити, технічну і адміністративну підготовку, належні технології та розвиток системи неокорпоративізму і самозайнятості. Запровадити реєстаційний підхід для відкриття власного бізнесу. Забезпечити зростання розміру допомоги по догляду за дітьми по відношенню до прожиткового мінімуму і середньої зарплати (до 2012 р. - прожитковий мінімум + прожитковий мінімум на кожну новонароджену дитину). Забезпечити загальний доступ до основних соціальних послуг, включаючи базову освіту, охорону здоров'я, харчування, чисту воду і послуги у галузі санітарії, соціального захисту для підтримки тих, хто тимчасово або постійно не може самостійно забезпечувати себе. Здійснити розмежування між виплатами пенсій і допомоги, що компенсують втрату заробітної плати на страхових принципах, і соціальними виплатами, які гарантуються державою за рахунок бюджетних коштів. Підвищити ефективність регулювання соціальної політики за рахунок використання науково обґрунтованої нормативної бази встановлення прожиткового мінімуму і диференціації цільової державної допомоги різним групам громадян на основі визначення середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Забезпечити задоволення попиту на харчові продукти на рівні достатньої необхідності (медично обґрунтованої) продукцією вітчизняного виробництва за рахунок політики стимульованої цінової доступності. З метою забезпечення населення України робочими місцями визначити необхідний перелік підприємств і надавати їм державну підтримку. Стимулювати виробництво товарів для внутрішнього ринку, що знизить відтік іноземної валюти за межі України.
Наша Україна
Підтримують: 8 Проти: 7
Українська Партія Розвитку
Підтримують: 7 Проти: 4
Соціальні гарантії молодим матерям та спонукання народжуваності. Соціальна допомога - виключно тим хто її потребує. Зменшення категорій пільговиків. Особлива сфера куди слід прикладати максимальні зусилля - пенсійна.
Самоврядна Українська Держава
Підтримують: 7 Проти: 1
Сучасна держава все більше і більше перетворюється в ефективний інструмент, що направляє розвиток суспільства до загального добробуту, а разом з тим змінюється і її природа - вона стає правовою та соціальною. Соціальна політика має спрямовуватись на реалізацію в суспільстві принципів солідарності, соціальної справедливості та взаємодопомоги, створення рівних стартових можливостей для громадян, забезпечення гідних умов праці, побуту і життя людей, допомоги соціальне незахищеним верствам населення. Головними напрямками соціальної політики є в установленому порядку: забезпечення права на безкоштовну освіту і медичне обслу-говування забезпечення вчасної і справедливої оплати праці розробка і впровадження заходів і програм по боротьбі з безробіттям: відновлення виробництва і розвиток підприємництва розробка і реалізація державних програм створення нових робочих місць, перекваліфікації безробітних збереження кількості робочих місць як один з головних (поряд з підвищенням економічної ефективності) критеріїв вибору власника при проведенні приватизації чи при банкрутстві підприємств справедливі умови пенсійного забезпечення для всіх категорій громадян, залежність розміру пенсії лише від стажу і умов роботи, поступове зняття обмежень в розмірі пенсії різноманітні програми адресної допомоги розвиток системи соціального страхування державні програми підтримки сім'ї та молоді каси взаємодопомоги. Держава має серйозно відноситись до соціального програмування і залучати до співпраці у цій сфері як окремих громадян, так і різні недержавні добровільні інститути, має підняти престиж соціальної роботи, має заохочувати до благодійної діяльності.
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.
Ведіть обговорення в партіях, ставте оцінки їх програмами, висловлюють підтримку, слідкуйте за їх рейтингами